Thông tư 18/2011/TT-BCT

Thông tư 18/2011/TT-BCT về bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật hoá chất và Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Thông tư 18/2011/TT-BCT bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Thông tư 32/2017/TT-BCT hướng dẫn Luật Hóa chất và Nghị định hướng dẫn luật hóa chất và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 18/2011/TT-BCT bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ

BỔ SUNG, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 108/2008/NĐ-CP">28/2010/TT-BCT NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOÁ CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HOÁ CHẤT

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Hoá chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
;

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG:

Điều 1. Bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 108/2008/NĐ-CP">28/2010/TT-BCT

1. Bổ sung quy định nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ về hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe trong hồ sơ cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 bằng một trong các hình thức sau:

a) Bản sao có chứng thực: đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

b) Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu: đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

2. Bãi bỏ các giấy tờ sau trong thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp quy định tại điểm b, điểm c khoản 3 Điều 9; điểm b, điểm c khoản 3 Điều 10; khoản 5, khoản 6 Điều 11:

a) Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật;

b) Chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên.

3. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo các điều kiện về chuyên môn hóa chất và các điều kiện về đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Website BCT;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và
 các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PC, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2011/TT-BCT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 18/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày hiệu lực 06/06/2011
Ngày công báo 06/05/2011
Số công báo Từ số 243 đến số 244
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/12/2017
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2011/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 18/2011/TT-BCT bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 18/2011/TT-BCT bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 18/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày hiệu lực 06/06/2011
Ngày công báo 06/05/2011
Số công báo Từ số 243 đến số 244
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 28/12/2017
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 18/2011/TT-BCT bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính

Lịch sử hiệu lực Thông tư 18/2011/TT-BCT bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính