Thông tư 18/2012/TT-BTTTT

Thông tư 18/2012/TT-BTTTT về Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với dịch vụ viễn thông quan trọng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 18/2012/TT-BTTTT Danh mục doanh nghiệp viễn thông nhóm doanh nghiệp


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

DANH MỤC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG, NHÓM DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý giá cước dịch vụ viễn thông.

2. Doanh nghiệp viễn thông.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế cho Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương);
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TTTT;
- Lưu: VT, Cục VT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG, NHÓM DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CÓ VỊ TRÍ THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Danh mục dịch vụ

Doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

Ghi chú

I

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

 

 

1

Dịch vụ điện thoại nội hạt

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

2

Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

3

Dịch vụ điện thoại quốc tế

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

4

Dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

5

Dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nước

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

6

Dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

7

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

II

Dịch vụ thông tin di động mặt đất

 

 

1

Dịch vụ điện thoại

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

2

Dịch vụ nhắn tin

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

3

Dịch vụ truy nhập Internet

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2012/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu18/2012/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo05/12/2012
Số công báoTừ số 725 đến số 726
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2012/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 18/2012/TT-BTTTT Danh mục doanh nghiệp viễn thông nhóm doanh nghiệp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản hiện thời

   Thông tư 18/2012/TT-BTTTT Danh mục doanh nghiệp viễn thông nhóm doanh nghiệp
   Loại văn bảnThông tư
   Số hiệu18/2012/TT-BTTTT
   Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
   Người kýNguyễn Bắc Son
   Ngày ban hành15/11/2012
   Ngày hiệu lực01/01/2013
   Ngày công báo05/12/2012
   Số công báoTừ số 725 đến số 726
   Lĩnh vựcDoanh nghiệp
   Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
   Cập nhật7 năm trước

   Văn bản thay thế

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 18/2012/TT-BTTTT Danh mục doanh nghiệp viễn thông nhóm doanh nghiệp

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 18/2012/TT-BTTTT Danh mục doanh nghiệp viễn thông nhóm doanh nghiệp