Thông tư 18-NN-TT

Thông tư 18-NN-TT năm 1961 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 398-TTg về việc đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật của các ngành Nông lâm, Thủy sản do Bộ Nông nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 18-NN-TT đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành Nông lâm Thủy sản hướng dẫn Chỉ thị 398-TTg


BỘ NÔNG NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-NN-TT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 398-TTG NGÀY 09-10-1961 CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÁC NGÀNH NÔNG LÂM, THỦY SẢN

Phủ Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 398/TTg ngày 09-10-1961 về việc đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật của các ngành Nông lâm Thủy sản.

Bộ Nông nghiệp ra thông tư này hướng dẫn thực hiện chỉ thị của Phủ Thủ tướng, chủ yếu hướng dẫn việc đào tạo cán bộ kỹ thuật sơ cấp và trung cấp trồng trọt tháng cuối năm 1961 và năm 1962.

I. TRÁCH NHIỆM ĐÀO TẠO CÁN BỘ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CHO HỢP TÁC XÃ

Vấn đề đào tạo cán bộ sơ cấp, trung cấp và cap cấp trong kế hoạch 5 năm đặt ra rất cấp bách nhằm đào tạo trong một thời gian tương đối ngắn một đội ngủ cán bộ đông đảo, cần thiết cho các công tác chỉ đạo sản xuất, và trước mắt có một lực lượng lớn cán bộ trực tiếp làm công tác kỹ thuật ở các hợp tác xã.

Căn cứ nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ năm (7-1961) quy định nhiệm vụ và chức trách của các cấp, các ngành đối với nông nghiệp, dựa vào khả năng hiện tại, để việc đào tạo cán bộ được tiến hành thuận lợi, cần phân rõ trách nhiệm như sau:

1. Bộ Nông nghiệp phụ trách đào tạo cán bộ kỹ thuật nông nghiệp cao cấp và trung cấp cho biên chế Nhà nước ở các cấp, đồng thời phụ trách đào tạo cán bộ kỹ thuật cao cấp cho các ngành Lâm nghiệp, Thủy lợi.

2. Các khu, tỉnh, thành phụ trách đào tạo cán bộ kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y trung cấp và sơ cấp cho hợp tác xã.

Về sơ cấp: Ngay trong những tháng cuối năm 1961, những tỉnh nào trước đây đã mở một lớp sơ cấp rồi thì cần mở thêm những trường, lớp tới huyện và liên huyện; những tỉnh nào trước đây mở thì tranh thủ mở ngay để kịp có cán bộ ra trường từ đầu năm 1962 và tích cực chuẩn bị trường, lớp sẵn sàng cho năm 1962 có thể ở mỗi tỉnh mở 2 đến 3, 4… trường lớp sơ cấp. Cần tránh khuynh hướng xem nhẹ việc đào tạo cán bộ sơ cấp, lo trung cấp mà bỏ sơ cấp.

Về trung cấp: Cuối năm 1961 có 20 tỉnh, thành mở trường trung cấp (có kế hoạch hướng dẫn rồi) và đến năm 1962 sẽ có thêm một số tỉnh nửa mở trường trung cấp (Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Ủy ban kế hoạch Nhà nước trình Phủ Thủ tướng duyệt kế hoạch mở trường năm 1962).

II. CHỈ TIÊU VÀ TỐC ĐỘ ĐÀO TẠO CÁN BỘ KỸ THUẬT SƠ CẤP VÀ TRUNG CẤP CHO HỢP TÁC XÃ.

Theo dự tính thì trong kế hoạch 5 năm, Nhà nước cần tích cực giúp đỡ đào tạo cho mỗi hợp tác xã toàn xã 2 trung cấp và 10 sơ cấp trồng trọt và chăn nuôi thú y. Căn cừ yêu cầu củng cố, phát triện, bước đi của hợp tác xã và khả năng của địa phương, kết hợp với sự tự tích cực đóng góp của hợp tác xã, khả năng tự túc của học viên, các khu, thành, tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo 5 năm, trước hế cho những tháng cuối năm 1961 và năm 1962. Cần tính toán xây dựng chỉ tiêu, tốc độ tuyển sinh, kế hoạch phát triển trường lớp, kinh phí, biên chế cho từng năm thích hợp với yêu cầu và khả năng của địa phương.

Riêng 20 tỉnh, thành mở trường trung cấp trong quý IV-61, cần thực hiện đúng chỉ tiêu, tuyển sinh của Ủy ban kế hoạch Nhà nước đã ấn định (Thông tư số 2460-UB/VH ngày 09-09-61) và sang năm 1961 sẽ điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh khóa II cho phù hợp với tình hình của địa phương.

III. Đối tượng chiêu sinh cho cả sơ cấp và trung cấp:

- Cần chọn xã viên và cán bộ ưu tú của hợp tác xã có kinh nghiệm sản xuất, có nhiệt tình cải tiấn kỹ thuật và nhiệt tình xây dựng hợp tác xã. Riêng đối với trung cấp thì có thể chọn trong cán bộ sơ cấp, kỹ thuật viên cũ đã tỏ ta hăng hái và thiết tha với nghề của mình.

- Cần có tỷ lệ thích đáng đối với thành phần phụ nữ (cố đạt tỷ lệ 30% trở lên cho các lớp sơ cấp và ít nhất 20% trở lên cho các lớp trung cấp. Những lớp sơ cấp và trung cấp chăn nuôi, thú y cần có tỷ lệ cao hơn từ 40% trở lên).

- Những địa phương có người dân tộc thì chú ý thích đáng thành phần dân tộc - Nếu có trường, lớp mở riêng ở vùng dân tộc thì chủ yếu là chọn người dân tộc.

- Học sinh đều do hợp tác xã cử đi học và sau khi ra trường sẽ trở về phục vụ cho hợp tác xã; không lấy cán bộ này bổ sung cho các cơ quan ở các cấp.

Nếu có cơ quan nào gửi cán bộ đi học ở các trường lớp này thì mọi kinh phí sẽ do cơ quan ấy đài thọ trong thời gian đào tạo.

IV. THỜI GIAN HỌC – CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY - BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

a) Thời gian học:

- Cho sơ cấp: 4 tháng rưỡi đến 5 tháng

- Cho trung cấp: 18 tháng

b) Chương trình và tài liệu giảng dạy:

Nói chung, Bộ sẽ cung cấp chương trình và giáo trình cho các trường sơ cấp và trung cấp, Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành căn cứ vào tình hình và yêu cầu phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp của địa phương mà thêm, bớt, có trọng tâm, trọng điểm và nội dung thiết thực. Hàng năm Bộ sẽ chỉ đạo tổng kết rút kinh nghiệm để cải tiến chương trình và giáo trình.

Về sơ cấp: Bộ cung cấp chương trình chung và hướng dẫn kế hoạch giáo dục của toàn khóa học, cung cấp giáo trình chuyên môn (cả phần đại cương và phần chuyên khoa của hai ngành trồng trọt và chăn nuôi thú y).

Về trung cấp: Bộ cung cấp chương trình chung về các môn học: văn hóa, chính trị, kinh tế nông nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp, quân sự, và hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục của toàn khóa học.

Bộ cũng sẽ cung cấp giáo trình kỹ thuật cơ sở chung dùng làm tài liệu học tập cho học sinh. Đối với phần kỹ thuật chuyên khoa, Bộ sẽ hướng dẫn chương trình chi tiết (nhưng chủ yếu do địa phương tự xây dựng) và một số tài liệu tham khảo để giáo viên soạn bài giảng.

c) Bồi dưỡng giáo viên: Để việc giảng dạy được tốt, Bộ sẽ có kế hoạch hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên bằng những hình thức: cung cấp tài liệu học tập, giáo viên dự hội nghị tổng kết kỹ thuật, hội nghị bồi dưỡng về nghiệp vụ giảng dạy, đưa giáo viên đi thực tế…

V. ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM, THỰC TẬP VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT.

Trường hợp sơ cấp nói chung dựa vào cơ sớ sẵn có của hợp tác xã hoặc của trạm kỹ thuật.

Trường trung cấp cần xây dựng trong khu vực trại thí nghiệm, thành cơ sở trại trường của địa phương. Nếu chưa có điều kiện xây dựng trại phương. Nếu chưa có điều kiện xây dựng trại trường thì dựa vào cơ sở của hợp tác xã cao cấp hoặc của trạm kỹ thuật.

Các trường sơ cấp và trung cấp nhất thiết phải kết hợp với cơ sở nghiên cứu thí nghiệm về tồng trọt, chăn nuôi, thú y của Nhà nước và cơ sở sản xuất, cơ sở thực nghiệm của hợp tác xã để có đủ phương tiện giảng dạy và học tập, có cơ sở cho học sinh thực hành, thí nghiệm, thực tập và lao động sản xuất; cần thực hiện tốt phương châm giáo dục.

- Học tập kết hợp với lao động sản xuất và nghiên cứu thí nghiệm.

- Học đi đôi với hành.

- Lý luận gắn liền với thực tế

- Nhà trường gắn liền với đời sống xã hội và đấu tranh sản xuất.

Các trường trung cấp cũng cần có phòng thí nghiệm để học sinh có phương tiện thực hành chứng minh các khoa học văn hóa cơ sở và khoa học chuyên môn.

VI. VẤN ĐỀ QUẢN LÝ:

- Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành trực tiếp quản lý mọi mặt các trường sơ cấp và trung cấp nông nghiệp đào tạo cán bộ kỹ thuật cho hợp tác xã. Nếu có nhiều trường sơ cấp thì có thể phân cấp cho Ủy ban hành chính huyện quản lý các trường sơ cấp huyện và liên huyện.

- Các sở, Ty Nông nghiệp giúp Ủy ban hành chính cấp mình quản lý các trường sơ cấp và trung cấp. Các phòng nông nghiệp huyện giúp Ủy ban hành chính quản lý trường sơ cấp (nếu đã phân cấp quản lý).

- Bộ Nông nghiệp (có sự cộng tác của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ) sẽ dựa vào các đường lối, phương châm, nguyên tắc, chế độ, thể lệ chung của Nhà nước về tổ chức quản lý các trường chuyên nghiệp mà quy định chi tiết và hướng dẫn các Ủy ban hành chính khu, tỉnh,thành quản lý mọi mặt các trường sơ cấp và trung cấp được thống nhất.

Các cấp để cụ thể, Bộ sẽ có những văn bản hướng dẫn sau.

Vấn đề mở trường sơ cấp và trung cấp nông nghiệp, đào tạo cán bộ kỹ thuật cho hợp tác xã là một yêu cầu cấp bách, có nhiều khó khăn trong bước đầu về tổ chức quản lý và nghiệp vụ. Mong Ủy ban hành chính các địa phương, các Sở, Ty Nông nghiệp nghiên cứu đặt kế hoạch thi hành thích hợp theo những phương hướng nguyên tắc đã quy định trong Chỉ thị số 398/TTg của Phủ Thủ tướng và trong thông tư hướng dẫn này. Trong lúc tiến hành có kinh nghiệm và khó khăn gì, yêu cầu Ủy ban hành chính báo cáo về Bộ để Bộ theo dọi và góp ý kiến giải quyết.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Phan Văn Chiêu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18-NN-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu18-NN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 18-NN-TT đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành Nông lâm Thủy sản hướng dẫn Chỉ thị 398-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 18-NN-TT đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành Nông lâm Thủy sản hướng dẫn Chỉ thị 398-TTg
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu18-NN-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp
        Người kýPhan Văn Chiêu
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 46
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 18-NN-TT đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành Nông lâm Thủy sản hướng dẫn Chỉ thị 398-TTg

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 18-NN-TT đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật ngành Nông lâm Thủy sản hướng dẫn Chỉ thị 398-TTg