Thông tư 184-BT

Thông tư 184-BT-1978 hướng dẫn việc khen thưởng chuyên gia nước ngoài do Phủ Thủ tướng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 184-BT hướng dẫn khen thưởng chuyên gia nước ngoài


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 184-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC KHEN THƯỞNG CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước khen thưởng chuyên gia nước ngoài, Phủ thủ tướng đã có hai thông tư số 131-TTg ngày 16-8-1960 và số 606-HC ngày 20-3-1964 hướng dẫn việc khen thưởng huy chương Hữu nghị và huân chương Lao động cho các chuyên gia.

Trong những năm qua, việc khen thưởng này đã thể hiện sự đánh giá cao và lòng biết ơn của Đảng và Nhà nước ta đối với các chuyên gia đã tích cực làm tròn nghĩa vụ quốc tế, vì thế có tác dụng động viên tinh thần tích cực công tác của các chuyên gia và góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nước ta sử dụng ngày càng nhiều chuyên gia nước ngoài cho nên cần làm thật tốt công tác khen thưởng nhằm động viên các chuyên gia đem hết nhiệt tình cách mạng và trí tuệ cống hiến vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta, đồng thời góp phần củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác giữa nước ta với các nước anh em và bạn bè trên thế giới.

Thông tư này hệ thống lại những quy định trong các thông tư trước đây, sửa đổi và bổ sung một số điểm cho phù hợp với tình hình hiện nay, quán triệt tinh thần nghị quyết số 58-NQ/QHK6 ngày 20-01-1977 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đặt ra huân chương Hữu nghị.

ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

Các chuyên gia nước ngoài được xét khen thưởng theo thông tư này bao gồm:

- Chuyên gia các nước xã hội chủ nghĩa được mời vào giúp ta theo các hiệp định viện trợ Nhà nước về kinh tế và quốc phòng, hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học- kỹ thuật, hiệp định viện trợ nhân dân, hoặc các chuyên gia sang giúp ta theo yêu cầu đột xuất.

- Chuyên gia do các Đảng anh em ở các nước tư bản hoặc các nước đang phát triển cử sang giúp ta, được Ban đối ngoại thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt giới thiệu.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Kể từ nay. Nhà nước ta dùng hai hình thức sau đây để khen thưởng các chuyên gia:

- Huy chương Hữu nghị tặng thưởng phổ cập cho các chuyên gia đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác ở Việt ;

- Huân chương Hữu nghị tặng thưởng những chuyên gia có thàng tích xuất sắc trong thời gian công tác ở Việt .

III. TIỂU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1. Huy chương Hữu nghị.

Huy chương Hữu nghị tặng thưởng các chuyên gia có đủ điều kiện dưới đây:

- Đã hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng;

- Có thời gian công tác ở Việt tối thiểu từ 3 tháng trở lên;

- Có thái độ đoàn kết hữu nghị, hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ cán bộ, công nhân Việt nắm được kỹ thuật;

- Tôn trọng chủ quyền, luật pháp và phong tục tập quán của nước Việt , không phạm những khuyết điểm nghiêm trọng về tư cách, sinh hoạt.

2. Huân chương hữu nghị.

Huân chương Hữu nghị tặng thưởng các chuyên gia có thành tích xuất sắc, tiêu biểu cho hoạt động của đoàn chuyên gia nhằm vào những người lãnh đạo và những chuyên gia phụ trách các khâu kỹ thuật quan trọng, có đủ tiêu chuẩn khen thưởng dưới đây:

- Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

- Áp dụng có kết quả khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoàn cảnh Việt Nam, có những sáng kiến góp phần tăng năng suất lao động và hiệu suất công tác, tiết kiệm lao động, vật tư, tiền vốn, hoặc phát hiện và xử lý tốt những vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp;

- Tận tình truyền đạt kinh nghiệm, phổ biến khoa học kỹ thuật, giúp ta bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật;

- Có tinh thần khắc phục khó khăn trong công tác, trong sinh hoạt, luôn luôn thể hiện thái độ đoàn kết, hữu nghị; tôn trọng chủ quyền, luật pháp của nước ta.

Đối với những chuyên gia sang Việt công tác nhiều lần thì được cộng thành tích của các lần để xét khen thưởng. Trường hợp chuyên gia sang công tác nhiều lần, đã được tặng thưởng huân chương Hữu nghị một lần rồi, nếu có thành tích xứng đáng vẫn có thể được xét tặng huân chương Hữu nghị lần nữa.

IV. TỔ CHỨC VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Để đảm bảo cho việc khen thưởng chuyên gia được chính xác và kịp thời, các ngành, các địa phưong cần chú ý mấy điểm dưới đây:

1. Trước hết phải quản lý tốt công tác của chuyên gia, theo dõi thành tích của chuyên gia từ cơ sở ngay lúc đầu, phát hiện những người có thành tích xuất sắc để xếp loại khen thưởng khi kết thúc công việc.

2. Mỗi khi có chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị về nước, phải tổ chức kịp thời việc nhận xét kết quả công tác của chuyên gia và đề nghị lên Chính phủ xép khen thưởng theo thời hạn sau đây:

- Đề nghị tặng thưởng huy chương Hữu nghị phải gởi trước 15 ngày trước ngày làm lễ trao tặng. Riêng đối với chuyên gia hai nước Ba-lan và Tiệp-khắc thì phải gởi trước 30 ngày để Chính phủ ta kịp hỏi ý kiến Chính phủ nước bạn.

- Đề nghị tặng thưởng huân chương Hữu nghị phải gửi trước 45 ngày trước ngày làm lễ trao tặng để Chính phủ ta có thời gian xét duyệt và hỏi ý kiến Chính phủ nước bạn.

3. Trường hợp một chuyên gia làm việc cho nhiều cơ quan thì cơ quan cuối cùng sử dụng chuyên gia có trách nhiệm trao đổi ý kiến với các cơ quan đã sử dụng chuyên gia để tổng hợp thành tích và đề nghị Chính phủ khen thưởng.

4. Những văn bản đề nghị lên Chính phủ khen thưởng chuyên gia phải do các đồng chí Bộ trưởng hoặc thứ trưởng, chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ký tên có kèm theo bản thành tích của chuyên gia.

5. Sau khi nhận được văn bản đề nghị của các ngành và các địa phương, Phủ thủ tướng giao trách nhiệm cho Viện Huân chương và Cục Chuyên gia bàn với Bộ chủ quản và hỏi ý kiến Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan khác trước khi trình lên Chính phủ xét và quyết định khen thưởng chuyên gia.

6. Việc hỏi ý kiến Chính phủ các nước bạn do Bộ Ngoại giao làm theo yêu cầu của Phủ thủ tướng.

V. VIỆC TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG, HUY CHƯƠNG VÀ ĐƯA TIN TRÊN BÁO, TRÊN ĐÀI

Để bảo đảm ý nghĩa và phát huy tác dụng của việc khen thưởng chuyên gia, các ngành, các địa phương phải chú ý đúng mức việc tổ chức lễ trao tặng huân chương, huy chương cho chuyên gia cũng như việc đưa tin trên báo, trên đài.

Lễ trao tặng huân chương và huy chương cần được tổ chức trọng thể trang nghiêm nhưng tránh hình thức, lãng phí.

Người thay mặt Chính phủ trao tặng huân chương, huy chương cho chuyên gia phải là các đồng chí Bộ trưởng hoặc thứ trưởng, chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Trong buổi lễ trao tặng huân chương và huy chương cho phía bạn, ngoài đại điện đoàn chuyên gia, nên mời đại diện của Đại sứ quán nước bạn có chuyên gia được khen thưởng. Về phía ta, nên mời đại diện của Bộ Ngoại giao và đại diện các cơ quan có liên quan khác.

Đối với chuyên gia đã về nước thì Viện Huân chương sẽ gởi huân chương, huy chương và các văn bản cần thiết đến Bộ Ngoại giao để chuyển cho Đại sứ nước ta tại nước bạn tổ chức trao tặng cho chuyên gia.

Việc đưa tin khen thưởng chuyên gia trên báo, trên đài phải làm kịp thời, nhưng phải đúng mức, bảo đảm giữ bí mật Nhà nước và giữ quan hệ đoàn kết hữu nghị với tất cả các nước anh em. Việc đưa tin do Thông tấn xã Việt phụ trách theo đề nghị của các Bộ và các Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố có chuyên gia được khen thưởng. Trường hợp thấy khó khăn thì Thông tấn xã Việt hỏi ý kiến Viện Huân chương trước khi đưa tin.

Yêu cầu các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố sử dụng chuyên gia có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cấp, nhất là cơ sở thực hiện đúng các quy định trong thông tư này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 184-BT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu184-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/1978
Ngày hiệu lực07/11/1978
Ngày công báo30/11/1978
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 184-BT hướng dẫn khen thưởng chuyên gia nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 184-BT hướng dẫn khen thưởng chuyên gia nước ngoài
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu184-BT
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýVũ Tuân
        Ngày ban hành23/10/1978
        Ngày hiệu lực07/11/1978
        Ngày công báo30/11/1978
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 184-BT hướng dẫn khen thưởng chuyên gia nước ngoài

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 184-BT hướng dẫn khen thưởng chuyên gia nước ngoài

              • 23/10/1978

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/11/1978

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/11/1978

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực