Thông tư 185/2016/TT-BTC

Thông tư 185/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 185/2016/TT-BTC phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một sđiều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Điều 2. Người nộp phí và tổ chức thu phí

1. Người nộp phí là các tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trc môi trường.

2. Tổ chức thu phí là Trung tâm Quan trc môi trường thuộc Tng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Mức thu phí

1. Thm định cấp mới, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy chứng nhận (trong trường hp Hồ sơ năng lực của t chc không còn giá trị), mức thu phí được xác định theo công thức sau:

Mức thu phí = Chi phí thm định x K x M

Trong đó:

- Chi phí thẩm định: 42.000.000 đồng (Mức chi phí tối thiểu thực hiện đánh giá hồ sơ, kiểm tra thực tế tại tổ chức và họp Hội đng thm định một hsơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường).

- K: Hệ số vị trí địa lý theo khu vực của tổ chức đề nghị chứng nhận, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

- M: Hệ số điều chỉnh theo số lượng thông số môi trường đề nghị chứng nhận.

Mức phí thm định cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đng

M

K

Dưới 16 thông số
(M = 1,0)

Từ 16 đến 30 thông số
(M = 1,2)

Từ 31 đến 45 thông số
(M = 1,4)

Từ 46 đến 60 thông số
(M = 1,6)

Trên 60 thông số
(M = 1,8)

Đng bng sông Hồng (K = 1,0)

42.000

50.400

58.800

67.200

75.600

Trung du và miền núi phía Bắc (K = 1,1)

46.200

55.440

64.680

73.920

83.160

Bc Trung Bộ và duyên hải min Trung (K = 1,2)

50.400

60.480

70.560

80.640

90.720

Tây Nguyên (K = 1,3)

54.600

65.520

76.440

87.360

98.280

Nam B(K = 1,4)

58.800

70.560

82.080

94.080

105.840

2. Thẩm định cấp lại giy chứng nhận trong trường hợp Hsơ năng lực của tổ chức vẫn còn giá trị, mức phí cụ thể như sau:

STT

Slượng thông smôi trường đề nghị chứng nhận

Mức thu
(1.000 đồng)

1

Dưới 16 thông s

13.000

2

Từ 16 đến 30 thông s

15.600

3

Từ 31 đến 45 thông s

18.200

4

Từ 46 đến 60 thông s

20.800

5

Trên 60 thông s

23.400

Điều 4. Kê khai, nộp phí

1. Người nộp phí thực hiện nộp phí thm định chậm nhất là năm (05) ngày kể từ khi nhận được thông báo bng văn bản của cơ quan tiếp nhận hsơ chấp nhận h sơ đăng ký là hp lệ. Phí thm định nộp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại kho bạc nhà nước.

2. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phi gửi s tin phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

3. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 5. Quản lý và sử dụng phí

1. T chc thu phí được trích đlại 90% trên tng s tin phí thm định thực thu được đchi cho hoạt động thm định, thu phí. Tin phí được đlại được quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; trong đó, các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, bao gm cả: Chi phí cho hoạt động kiểm tra, đánh giá và tổ chức họp của Tchuyên gia; Hội đng thm định (bao gm cả chi nhận xét, báo cáo thm định) điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch s 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường và các văn bản sửa đi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

2. Tổ chức thu phí nộp 10% phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiu mục của Mục lục ngân sách nhà nước. Thời điểm nộp phí thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Điều 6. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 52/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trc môi trường.

2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thm định đủ điều kiện hoạt động quan trc môi trường không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đi, bsung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đnghiên cứu, hướng dn bổ sung.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng T
ng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Ki
m sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
quan thuộc Chính phủ;
- C
ơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư
ơng;
- S
Tài chính, Cục Thuế, KBNN thành phố Hà Nội;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Th Mai

 

PHỤ LỤC

HỆ SỐ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ THEO KHU VỰC
(kèm theo Thông tư số 185/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Khu vực địa lý

Các tnh/thành phố thuộc khu vực

Hệ số K

1

Đồng bằng sông Hồng (gm 10 địa phương)

Bc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.

1,0

2

Trung du và min núi phía Bắc (gồm 15 địa phương)

Hà Giang, Bắc Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

1,1

3

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (gồm 14 địa phương)

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

1,2

4

Tây Nguyên (gồm 5 địa phương)

Kon Tum, Gia Lai, Đk Lk, Đk Nông, Lâm Đồng.

1,3

5

Nam Bộ (gồm 19 địa phương)

Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ.

1,4

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 185/2016/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 185/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/11/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Ngày công báo 09/01/2017
Số công báo Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 185/2016/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 185/2016/TT-BTC phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản hiện thời

Thông tư 185/2016/TT-BTC phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 185/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Vũ Thị Mai
Ngày ban hành 08/11/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Ngày công báo 09/01/2017
Số công báo Từ số 21 đến số 22
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông tư 185/2016/TT-BTC phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Lịch sử hiệu lực Thông tư 185/2016/TT-BTC phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường