Thông tư 187/2011/TT-BTC

Thông tư 187/2011/TT-BTC quy định về định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý của Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 187/2011/TT-BTC định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ đã được thay thế bởi Thông tư 160/2015/TT-BTC định mức chi phí nhập xuất hàng dự trữ quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 187/2011/TT-BTC định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 187/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT VẬT TƯ, THIẾT BỊ DỰ TRỮ QUỐC GIA TẠI CỬA KHO DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC DO TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

/Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sử dụng và điều chỉnh định mức nhập, xuất

1. Các định mức quy định tại danh mục định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia từ năm ngân sách năm 2012. Từ năm 2013 đến năm 2014, nếu chỉ số tăng giá bình quân từ 5% trở lên, định mức phí bảo quản năm kế hoạch được tính thêm tương ứng chỉ số tăng giá bình quân năm báo cáo của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ vào các danh mục định mức phí nhập, xuất tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia để hướng dẫn, tổ chức thực hiện, nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/02/2012 và thay thế Thông tư số 99/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 về việc ban hành định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước.

2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC PHIÍ NHẬP, XUẤT VẬT TƯ THIẾT BỊ DỰ TRỮ QUỐC GIA TẠI CỬA KHO DTNN DO TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 187/2011/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

TT

Danh mục định mức

Đơn vị tính

Mức phí

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Phí nhập, xuất xuồng DT4 (ST 1200)

đồng/bộ

4.066.870

 

2

Phí nhập, xuất xuồng DT3 (ST 750)

đồng/bộ

3.800.190

 

3

Phí nhập, xuất xuồng DT2 (ST 660)

đồng/bộ

3.533.510

 

4

Phí nhập, xuất xuồng DT1 (ST 450)

đồng/chiếc

2.280.114

 

5

Phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 60 m2

đồng/bộ

226.678

 

6

Phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 24,75 m2

đồng/bộ

146.674

 

7

Phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 16,5 m2

đồng/bộ

120.006

 

8

Phí nhập, xuất phao tròn cứu sinh

đồng/chiếc

5.334

 

9

Phí nhập, xuất phao áo cứu sinh

đồng/chiếc

4.134

 

10

Phí nhập, xuất bè cứu sinh nhẹ (phao bè)

đồng/chiếc

16.001

 

11

Phí nhập, xuất kim loại các loại

đồng/tấn

133.340

 

12

Phí nhập, xuất ô tô tải các loại

đồng/chiếc

1.200.060

 

13

Phí nhập, xuất xe cần cẩu các loại

đồng/chiếc

1.466.740

 

14

Phí nhập, xuất máy xúc, máy ủi các loại

đồng/chiếc

3.666.850

 

15

Phí nhập, xuất máy bơm nước chữa cháy

đồng/chiếc

666.700

 

16

Phí nhập, xuất máy phát điện

đồng/chiếc

3.400.170

 

17

Phí nhập, xuất động cơ thủy

đồng/chiếc

2.666.800

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 187/2011/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu187/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2011
Ngày hiệu lực02/02/2012
Ngày công báo31/12/2011
Số công báoTừ số 665 đến số 666
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 187/2011/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 187/2011/TT-BTC định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 187/2011/TT-BTC định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu187/2011/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Hữu Chí
       Ngày ban hành19/12/2011
       Ngày hiệu lực02/02/2012
       Ngày công báo31/12/2011
       Số công báoTừ số 665 đến số 666
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/12/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 187/2011/TT-BTC định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 187/2011/TT-BTC định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ