Thông tư 188/2012/TT-BTC

Thông tư 188/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 188/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN VÀ CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG SẢN, THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản; Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, quy trình hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều này khi thực hiện việc cho vay theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản (sau đây gọi tắt là Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg) và Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg).

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các ngân hàng thương mại nhà nước bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi chung là ngân hàng thương mại nhà nước) được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi thực hiện việc cho vay theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg.

b) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi thực hiện việc cho vay theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg.

Điều 2. Điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất

1. Các ngân hàng thương mại nhà nước tổ chức thực hiện cho vay theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg; Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Các khoản vay được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất là các khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Đúng đối tượng, đúng mục tiêu quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg.

b) Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất là các khoản vay trả nợ trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất; không thực hiện hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời điểm quá hạn và các khoản vay được ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ tính từ thời điểm cơ cấu lại nợ cho khách hàng.

Điều 3. Mức và nguồn vốn hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất

1. Mức hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất:

a) Các khoản vay hỗ trợ lãi suất để mua các loại máy móc, thiết bị quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và từ năm thứ 3 trở đi, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% lãi suất, tính từ ngày giải ngân của hợp đồng tín dụng, khế ước (hoặc các giấy tờ tương đương).

b) Các khoản vay áp dụng lãi suất tín dụng đầu tư phát triển để mua các loại máy móc, thiết bị và đầu tư các dự án quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch giữa lãi suất cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, tính từ ngày giải ngân của hợp đồng tín dụng, khế ước (hoặc các giấy tờ tương đương).

c) Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại nhà nước làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ và cấp bù chênh lệch lãi suất là mức lãi suất cho vay thấp nhất của ngân hàng áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ.

Các ngân hàng thương mại nhà nước có trách nhiệm công bố công khai lãi suất cho vay thấp nhất để áp dụng cho vay hỗ trợ các đối tượng theo quy định tại Điều 1 Thông tư này làm căn cứ hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất.

d) Mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg là mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước được công bố áp dụng cho từng thời kỳ.

2. Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất:

Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản được bố trí trong dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi hàng năm của ngân sách nhà nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí dự toán chi hỗ trợ lãi suất, cấp bù chênh lệch lãi suất giảm tổn thất sau thu hoạch cho các ngân hàng thương mại nhà nước theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất

1. Lập kế hoạch hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất:

Hàng năm, chậm nhất vào ngày 31/7, các ngân hàng thương mại nhà nước căn cứ nhiệm vụ được giao, dự kiến dư nợ cho vay để mua máy móc, thiết bị phục vụ thu hoạch nông sản, thuỷ sản và đầu tư các dự án xây dựng các kho của năm tiếp theo để xây dựng kế hoạch hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất cho năm kế hoạch (có chia ra từng quý) gửi Bộ Tài chính (01 bộ) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ) vào thời gian xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước của năm kế tiếp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Riêng năm 2012 và năm 2013, muộn nhất sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các ngân hàng thương mại nhà nước có trách nhiệm lập và gửi kế hoạch hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc lập kế hoạch hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất năm được thực hiện theo công thức sau đây:

1.1. Đối với lãi suất vay vốn được hỗ trợ:

Số tiền lãi được hỗ trợ kế hoạch

=

Số tiền lãi được hỗ trợ của dư nợ cũ đã phát sinh (nêu tại Tiết a) Điểm này)

+

Số tiền lãi được hỗ trợ dự kiến phát sinh trong năm kế hoạch (nêu tại Tiết b) Điểm này)

a) Đối với những dư nợ cũ đã phát sinh (bao gồm cả số ước thực hiện đến 31/12 của năm trước năm kế hoạch):

Số tiền lãi được hỗ trợ của dư nợ cũ đã phát sinh

=

Dư nợ cho vay bình quân

x

Mức lãi suất hỗ trợ bình quân

Trong đó:

- Dư nợ cho vay bình quân được ngân hàng thương mại nhà nước tính toán trên cơ sở bình quân số dư nợ đã thực hiện cho vay.

- Mức lãi suất hỗ trợ bình quân bằng 100% lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại nhà nước trong 2 năm đầu và từ năm thứ ba trở đi, bằng 50% lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại nhà nước được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

b) Đối với những dư nợ sẽ phát sinh trong năm kế hoạch:

Số tiền lãi được hỗ trợ dự kiến phát sinh trong năm kế hoạch

=

Dư nợ cho vay bình quân năm được hỗ trợ

x

Mức lãi suất hỗ trợ bình quân

Trong đó:

- Dư nợ cho vay bình quân năm được hỗ trợ được tính theo công thức bình quân số học giữa dư nợ đầu năm kế hoạch và dư nợ cuối năm kế hoạch.

- Mức lãi suất hỗ trợ bình quân bằng 100% lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại nhà nước trong 2 năm đầu và từ năm thứ ba trở đi, bằng 50% lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại nhà nước được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

1.2. Đối với lãi suất vay vốn được cấp bù:

Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù kế hoạch

=

Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù của dư nợ cũ đã phát sinh (nêu tại Tiết a) Điểm này)

+

Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù dự kiến phát sinh trong năm kế hoạch (nêu tại Tiết b) Điểm này)

a) Đối với những dư nợ cũ đã phát sinh (bao gồm cả số ước thực hiện đến 31/12 của năm trước năm kế hoạch):

Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù của dư nợ cũ đã phát sinh

=

Dư nợ đã cho vay bình quân được cấp bù chênh lệch lãi suất

x

Mức chênh lệch lãi suất cấp bù bình quân

Trong đó:

- Dư nợ đã cho vay bình quân được cấp bù chênh lệch lãi suất được Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tính toán trên cơ sở bình quân số dư nợ đã thực hiện cho vay.

- Mức chênh lệch lãi suất cấp bù bình quân là chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, được tính theo công thức bình quân số học giữa mức chênh lệch lãi suất cấp bù đầu năm và cuối năm.

b) Đối với những dư nợ ước sẽ phát sinh trong năm kế hoạch:

Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù dự kiến phát sinh trong năm kế hoạch

=

Dư nợ cho vay bình quân năm được cấp bù

x

Mức chênh lệch lãi suất cấp bù bình quân

Trong đó:

- Dư nợ cho vay bình quân năm được cấp bù được tính theo công thức bình quân số học giữa dư nợ đầu năm kế hoạch và dư nợ cuối năm kế hoạch.

- Mức chênh lệch lãi suất cấp bù bình quân là chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, được tính theo công thức bình quân số học giữa mức chênh lệch lãi suất cấp bù đầu năm và cuối năm.

2. Tạm cấp hỗ trợ lãi suất vay vốn và tạm cấp bù chênh lệch lãi suất hàng quý:

Tối đa sau 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thực hiện quý kèm văn bản đề nghị của các ngân hàng thương mại nhà nước, Bộ Tài chính sẽ thực hiện tạm cấp bằng 80% số tiền hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thực hiện quý trước nhưng không vượt quá dự toán được giao đầu năm. Trường hợp không thực hiện tạm cấp, Bộ Tài chính có văn bản trả lời các ngân hàng thương mại nhà nước trong thời hạn 20 ngày làm việc.

3. Phương pháp xác định số tiền lãi được hỗ trợ và số tiền lãi chênh lệch được cấp bù:

3.1. Đối với các khoản vay được hỗ trợ lãi suất vốn vay theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg:

a) Số tiền lãi được hỗ trợ cho một khoản vay được tính theo phương pháp tích số giữa mức lãi suất hỗ trợ với dư nợ cho vay và thời gian vay vốn được hỗ trợ lãi suất theo công thức sau:

Số tiền lãi được hỗ trợ thực tế

=

n

i=1

Mức lãi suất hỗ trợ

x

Tổng các tích số giữa số dư nợ (tương ứng với lãi suất cho vay cùng kỳ) với số ngày dư nợ thực tế trong tháng

30

Trong đó:

- Mức lãi suất hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này và được tính theo đơn vị: % tháng.

- n là số ngày dư nợ trong kỳ được hỗ trợ lãi suất.

b) Số tiền lãi được hỗ trợ của các ngân hàng thương mại nhà nước là tổng số tiền lãi hỗ trợ thực tế của tất cả các khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất.

c) Các ngân hàng thương mại nhà nước sử dụng công thức trên để xác định số tiền hỗ trợ lãi suất đề nghị Bộ Tài chính cấp bù.

3.2. Đối với các khoản vay được cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg:

a) Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù cho một khoản vay được tính theo phương pháp tích số giữa mức chênh lệch lãi suất được cấp bù với dư nợ cho vay và thời gian vay vốn được cấp bù lãi suất theo công thức sau:

Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù thực tế

=

n

i=1

Mức chênh lệch lãi suất cấp bù

x

Tổng các tích số giữa số dư nợ (tương ứng với lãi suất cho vay cùng kỳ) với số ngày dư nợ thực tế trong tháng

30

Trong đó:

- Mức chênh lệch lãi suất cấp bù theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này và được tính theo đơn vị: % tháng.

- n là số ngày dư nợ trong kỳ được hỗ trợ lãi suất.

b) Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam là tổng số lãi cấp bù thực tế của tất cả các khoản vay thuộc đối tượng được cấp bù lãi suất.

c) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sử dụng công thức trên để xác định số tiền chênh lệch lãi suất đề nghị Bộ Tài chính cấp bù.

4. Quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất:

4.1. Chậm nhất trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, các ngân hàng thương mại nhà nước phải gửi hồ sơ đề nghị quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất cho Bộ Tài chính. Đối với các trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các ngân hàng thương mại nhà nước trong thời hạn 10 ngày.

4.2. Hồ sơ đề nghị quyết toán:

a) Hồ sơ đề nghị quyết toán đối với khoản vay được hỗ trợ lãi suất vay vốn:

- Báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn đã được kiểm toán bởi Kiểm toán độc lập hoặc Kiểm toán nhà nước (Biểu 1 đính kèm).

- Báo cáo theo từng tỉnh về quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn (Biểu 2 đính kèm).

b) Hồ sơ đề nghị quyết toán đối với khoản vay được cấp bù chênh lệch lãi suất:

- Báo cáo tổng hợp toàn hệ thống về quyết toán chênh lệch lãi suất cấp bù theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển đã được kiểm toán bởi Kiểm toán độc lập hoặc Kiểm toán nhà nước (Biểu 3 đính kèm).

- Báo cáo theo từng tỉnh về quyết toán chênh lệch lãi suất cấp bù theo lãi suất tín dụng đầu tư phát triển (Biểu 4 đính kèm).

4.3. Các ngân hàng thương mại nhà nước tổ chức sao, lưu chứng từ, các báo cáo chi tiết theo từng khoản hỗ trợ lãi suất đảm bảo tính chính xác, minh bạch rõ ràng để tạo điều kiện cho công tác thẩm tra số liệu quyết toán hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất quy định tại Điểm 4.4 Khoản 4 Điều này.

4.4. Thẩm tra số liệu quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất:

a) Bộ Tài chính tiến hành thẩm tra số liệu quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất.

b) Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản các chi nhánh của ngân hàng thương mại nhà nước được lựa chọn để thực hiện thẩm tra quyết toán.

c) Các ngân hàng thương mại nhà nước có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ chi tiết theo từng khoản vay, được tổng hợp theo từng chi nhánh được lựa chọn để thực hiện thẩm tra quyết toán như sau:

- Hợp đồng tín dụng, khế ước hoặc các giấy tờ tương đương để xác định đối tượng khách hàng vay vốn, tình hình thực hiện cho vay, dư nợ, thu nợ.

- Bảng kê tích số để xác định số tiền hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất.

- Giấy xác nhận của khách hàng trực tiếp đi vay vốn về việc đã được hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất theo năm trong đó có liệt kê từng lần được hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Các tài liệu nêu trên là bản phôtô có đóng dấu sao y bản chính của các ngân hàng thương mại nhà nước (số lượng 01 bộ) và được người có trách nhiệm ký, ghi rõ họ tên.

d) Việc thẩm tra số liệu quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất được thực hiện trong thời gian 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất của các ngân hàng thương mại nhà nước.

4.5. Xử lý chênh lệch số liệu quyết toán và số tạm cấp hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất:

- Trường hợp có sự chênh lệch giữa số báo cáo quyết toán có xác nhận của cơ quan kiểm toán và số thẩm tra quyết toán của Bộ Tài chính, các ngân hàng thương mại nhà nước có trách nhiệm điều chỉnh trên sổ sách kế toán để phản ánh chính xác số quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất.

- Trường hợp số tạm cấp hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất đã được ngân sách nhà nước chuyển tiền cao hơn số thẩm tra quyết toán thì số chênh lệch sẽ được Bộ Tài chính thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

- Việc xử lý chênh lệch giữa số thẩm tra quyết toán và số tạm cấp hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất được thực hiện trong thời gian 45 ngày kể từ ngày của Biên bản thẩm tra quyết toán.

- Trường hợp phải kéo dài thời gian xử lý chênh lệch giữa số liệu quyết toán và số thẩm tra quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất và các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

5. Xử lý việc thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất:

- Trường hợp trong thời gian hỗ trợ, các ngân hàng thương mại nhà nước qua kiểm tra khách hàng vay vốn mà phát hiện sai phạm trong việc sử dụng vốn vay của khách hàng thì tiến hành chuyển khoản vay sai phạm được nhà nước hỗ trợ thành khoản vay thông thường và tiến hành thu hồi ngay số tiền ngân hàng đã tạm ứng hỗ trợ cho khách hàng vay vốn.

- Trường hợp sai phạm của khách hàng vay vốn được phát hiện sau khi quyết toán của các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước có trách nhiệm thu hồi số tiền được nhà nước hỗ trợ và nộp trả về ngân sách nhà nước.

- Trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất của các khách hàng vay vốn có sai phạm đã được các ngân hàng thương mại nhà nước dùng mọi biện pháp để tận thu nhưng không thu hồi được, các ngân hàng thương mại nhà nước có báo cáo cụ thể từng trường hợp gửi về Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý.

Điều 5. Chế độ báo cáo

1. Đối với báo cáo tháng/ quý:

Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày 15 của tháng sau), các ngân hàng thương mại nhà nước gửi báo cáo về kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Định kỳ hàng quý (chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý tiếp theo), các ngân hàng thương mại nhà nước tổng hợp số liệu hỗ trợ lãi suất của toàn hệ thống, đánh giá tình hình thực hiện và gửi về Bộ Tài chính.

2. Đối với báo cáo năm:

Chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, các ngân hàng thương mại nhà nước gửi báo cáo thực hiện năm cho Bộ Tài chính gồm:

- Số tiền hỗ trợ lãi suất vay vốn và chênh lệch lãi suất đã được tạm cấp trong năm.

- Số tiền hỗ trợ lãi suất vay vốn và chênh lệch lãi suất phát sinh thực tế đề nghị được cấp cả năm.

- Hồ sơ đề nghị quyết toán theo quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 4 Thông tư này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2012 và áp dụng cho các khoản cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản theo quy định tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg; thay thế Thông tư số 65/2011/TT-BTC ngày 16/05/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 


BIỂU 1

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN

(Tháng/ Quý/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:

Tên

Dư nợ đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Số tiền đã hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ

Số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi trong kỳ

Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo

Cho vay

Thu nợ

Mức 100% lãi suất

Mức 50% lãi suất

Mức 100% lãi suất

Mức 50% lãi suất

Số tiền đã hỗ trợ lãi suất

Số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi

1. Chi nhánh…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chi nhánh…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: 

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

 

 

Người lập biểu

 

Kiểm soát

 

Ngày … tháng … năm…
Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU 2

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC   

BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN

(Tháng/ Quý/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:

Tên

Dư nợ đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Số tiền đã hỗ trợ lãi suất phát sinh trong kỳ

Số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi trong kỳ

Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo

Cho vay

Thu nợ

Mức 100% lãi suất

Mức 50% lãi suất

Mức 100% lãi suất

Mức 50% lãi suất

Số tiền đã hỗ trợ lãi suất

Số tiền đã hỗ trợ lãi suất bị thu hồi

1. Huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

2. Huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp tỉnh...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: 

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

 

 

Người lập biểu

 

Kiểm soát

 

Ngày … tháng … năm…
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU 3

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

BÁO CÁO TOÀN HỆ THỐNG VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

(Tháng/ Quý/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:

Tên

Dư nợ đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất phát sinh trong kỳ

Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất bị thu hồi trong kỳ

Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo

Cho vay

Thu nợ

Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất

Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất bị thu hồi

1. Chi nhánh…

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chi nhánh…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Ghi chú: 

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

 

 

Người lập biểu

 

Kiểm soát

 

Ngày … tháng … năm…
Tổng giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU 4

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

BÁO CÁO THEO TỈNH VỀ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CẤP BÙ THEO LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

(Tháng/ Quý/ Năm)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính)

Đơn vị:

Tên

Dư nợ đầu kỳ

Phát sinh trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất phát sinh trong kỳ

Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất bị thu hồi trong kỳ

Luỹ kế đến cuối kỳ báo cáo

Cho vay

Thu nợ

Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất

Số tiền đã cấp bù chênh lệch lãi suất bị thu hồi

1. Huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Huyện …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp tỉnh...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: 

- Số tiền luỹ kế được tính từ thời điểm bắt đầu triển khai chương trình cho vay.

 

 

Người lập biểu

 

Kiểm soát

 

Ngày … tháng … năm…
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 188/2012/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu188/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo27/11/2012
Số công báoTừ số 667 đến số 668
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 188/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 188/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 188/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu188/2012/TT-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýTrần Xuân Hà
    Ngày ban hành07/11/2012
    Ngày hiệu lực28/12/2012
    Ngày công báo27/11/2012
    Số công báoTừ số 667 đến số 668
    Lĩnh vựcTài chính nhà nước
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
    Cập nhật12 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 188/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 188/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch