Thông tư 19/2011/TT-BTTTT

Thông tư 19/2011/TT-BTTTT quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 19/2011/TT-BTTTT áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ĐỊNH DẠNG TÀI LIỆU MỞ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong việc đăng tải, trao đổi, lưu trữ thông tin số của cơ quan nhà nước.

2. Thông tư áp dụng đối với cơ quan nhà nước bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức không thuộc đối tượng áp dụng nêu trên thực hiện những quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở các ứng dụng văn phòng ODF là Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7978:2009 (tiêu chuẩn ISO/IEC 26300:2006) được quy định tại Quyết định số 1761/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Điều 3. Quy định áp dụng

1. Việc đăng tải tài liệu (file) trên cổng, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định như sau:

a) Tất cả các tài liệu văn bản, bảng tính, trình diễn dạng cho phép đọc và chỉnh sửa phải có định dạng theo Tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở các ứng dụng văn phòng ODF, cụ thể: định dạng .odt đối với tài liệu dạng văn bản; định dạng .ods đối với tài liệu dạng bảng tính; định dạng .odp đối với tài liệu dạng trình diễn.

b) Các tài liệu dạng chỉ đọc áp dụng Tiêu chuẩn định dạng Portable Document Format (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6.

2. Các cơ quan nhà nước chủ động quy định tại cơ quan, đơn vị mình việc sử dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở ODF đối với các tài liệu dạng văn bản, bảng tính, trình diễn trong việc lưu trữ, trao đổi thông tin với tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để nghiên cứu giải quyết.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT;
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Ban Chỉ đạo ƯDCNTT trong các cơ quan của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Công báo, Cổng TTĐT CP;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ TT&TT:
+ Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
+ Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Minh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2011/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu19/2011/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2011
Ngày hiệu lực15/08/2011
Ngày công báo18/07/2011
Số công báoTừ số 407 đến số 408
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2011/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 19/2011/TT-BTTTT áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 19/2011/TT-BTTTT áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu19/2011/TT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành01/07/2011
        Ngày hiệu lực15/08/2011
        Ngày công báo18/07/2011
        Số công báoTừ số 407 đến số 408
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 19/2011/TT-BTTTT áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 19/2011/TT-BTTTT áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở

            • 01/07/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực