Thông tư 19/2017/TT-BTNMT

Thông tư 19/2017/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 19/2017/TT-BTNMTđịa danh dân cư sơn văn thủy văn kinh tế xã hội lập bản đồ Vĩnh Long


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

DANH MỤC

ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Vĩnh Long.

2. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của từng nhóm đối tượng địa lý, gồm: dân cư, kinh tế - xã hội, thủy văn, sơn văn; các đơn vị hành chính cấp xã, gồm: thị trấn, xã; các đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: thành phố, thị xã và các huyện. Trong đó:

a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa;

b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: DC là nhóm địa danh dân cư; SV là nhóm địa danh sơn văn; TV là nhóm địa danh thủy văn; KX là nhóm địa danh kinh tế - xã hội;

c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: “P.” là chữ viết tắt của “phường”; “TT.” là chữ viết tắt của “thị trấn”;

d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: “TP.” là chữ viết tắt của “thành phố”; “H.” là chữ viết tắt của “huyện”; “TX.” là chữ viết tắt của “thị xã”;

đ) Cột “Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng” là tọa độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”; đối tượng địa lý thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị tọa độ tương ứng theo cột “Tọa độ trung tâm”; nếu đối tượng địa lý thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị tọa độ tương ứng theo 2 cột “Tọa độ điểm đầu” và “Tọa độ điểm cuối”;

e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

Phần II

DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH VĨNH LONG

Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

STT

Đơn vị hành chính cấp huyện

Trang

1

TP. Vĩnh Long

 

2

TX. Bình Minh

 

3

Huyện Bình Tân

 

4

Huyện Long Hồ

 

5

Huyện Mang Thít

 

6

Huyện Tam Bình

 

7

Huyện Trà Ôn

 

8

Huyện Vũng Liêm

 


Địa danh

Nhóm đối tượng

Tên ĐVHC cấp xã

Tên ĐVHC cấp huyện

Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng

Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

Tọa độ trung tâm

Tọa độ điểm đầu

Tọa độ điểm cuối

Vĩ độ
(độ, phút, giây)

Kinh độ
(độ, phút, giây)

Vĩ độ
(độ, phút, giây)

Kinh độ
(độ, phút, giây)

Vĩ độ
(độ, phút, giây)

Kinh độ
(độ, phút, giây)

khóm Hưng Đạo Vương

DC

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'13"

105°58'28"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

khóm Hùng Vương

DC

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'23"

105°58'18"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

khóm Lê Văn Tám

DC

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'23"

105°58'03"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

khóm Nguyễn Du

DC

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'13"

105°58'06"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

khóm Nguyễn Thái Học

DC

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'06"

105°58'09"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

đường 1 Tháng 5

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'32"

105°58'15"

10°15'21"

105°58'25"

C-48-44-B-d

đường 2 Tháng 9

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'14"

105°58'33"

10°14'58"

105°58'12"

C-48-44-B-d

đường 3 Tháng 2

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'28"

105°58'19"

10°15'14"

105°58'03"

C-48-44-B-d

đường 30 Tháng 4

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'21"

105°58'25"

10°15'11"

105°58'33"

C-48-44-B-d

bảo tàng Tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'30"

105°58'10"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

bến tàu khách Thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'26"

105°58'23"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

bến xe Thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°14'22"

105°57'21"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Bưu điện Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'22"

105°58'16"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Bạch Đằng

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'31"

105°58'20"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Cái Cá

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'24"

105°57'58"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Hưng Đạo Vương

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'06"

105°58'26"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Cầu Lầu

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'11"

105°58'33"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Cầu Lộ

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'13"

105°58'02"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Mậu Thân

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°14'58"

105°58'12"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

cầu Phạm Thái Bường

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'03"

105°58'21"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Thiềng Đức

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'15"

105°58'35"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'13"

105°58'33"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Chi cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'18"

105°58'26"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chợ Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'26"

105°58'15"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa An Hưng

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'06"

105°58'24"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Thiên Hậu

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'15"

105°58'29"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công an thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'05"

105°58'20"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty cổ phần Du lịch Cửu Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'32"

105°58'16"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'29"

105°58'00"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty May Vĩnh Tiến

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'18"

105°58'20"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'28"

105°58'08"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'16"

105°58'04"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

công viên Sông Tiền

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'26"

105°57'58"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

công viên Thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'10"

105°58'20"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'16"

105°58'21"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'21"

105°58'12"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Đài Truyền thanh thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'15"

105°58'24"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

di tích lịch sử cách mạng Cây Da cửa Hữu

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'14"

105°58'07"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

bến đò An Bình

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'39"

105°58'05"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

đường Hòang Thái Hiếu

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'25"

105°58'22"

10°15'15"

105°58'08"

C-48-44-B-d

đường Hưng Đạo Vương

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'30"

105°58'07"

10°15'06"

105°58'26"

C-48-44-B-d

đường Hùng Vương

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'11"

105°58'29"

10°15'31"

105°58'13"

C-48-44-B-d

đường Lê Lai

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'29"

105°58'05"

10°15'18"

105°58'13"

C-48-44-B-d

đường Nguyễn Thị Minh Khai

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'19"

105°58'27"

10°15'07"

105°58'12"

C-48-44-B-d

đường Trưng Nữ Vương

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'27"

105°58'02"

10°15'03"

105°58'21"

C-48-44-B-d

khách sạn Cửu Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'31"

105°58'12"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'15"

105°58'12"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Liên đoàn Lao động thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'13"

105°58'19"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'21"

105°58'19"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'22"

105°58'13"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

nhà thờ Tiểu Chủng Viện

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'12"

105°58'12"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

quảng trường Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'27"

105°58'04"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

siêu thị Co-op Mart

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'23"

105°58'07"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'21"

105°58'20"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'22"

105°58'11"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'25"

105°58'23"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'15"

105°58'10"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'26"

105°58'09"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'11"

105°58'29"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'20"

105°58'25"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'23"

105°58'12"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'20"

105°58'04"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Thanh tra thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'16"

105°58'31"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Tòa Giám mục Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'14"

105°58'04"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'04"

105°58'13"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'15"

105°58'06"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trung tâm Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'30"

105°58'16"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'12"

105°58'26"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trường Trung học phổ thông Lưu Văn Liệt

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'22"

105°58'22"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'07"

105°58'23"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Viễn thông tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 1

TP. Vĩnh Long

10°15'17"

105°58'11"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

sông Cầu Lầu

TV

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'54"

105°58'09"

10°15'13"

105°58'36"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

sông Cầu Lộ

TV

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°13'23"

105°57'01"

10°15'26"

105°57'56"

C-48-44-B-d

sông Cổ Chiên

TV

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°17'06"

105°55'28"

10°03'07"

106°17'19"

C-48-44-B-d

sông Long Hồ

TV

Phường 1

TP. Vĩnh Long

 

 

10°11'27"

106°02'04"

10°15'33"

105°58'18"

C-48-44-B-d

Khóm 1

DC

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'13"

105°57'59"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 2

DC

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'26"

105°57'43"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 3

DC

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'18"

105°57'36"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 4

DC

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°14'59"

105°57'28"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 5

DC

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°14'47"

105°57'28"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 6

DC

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'17"

105°57'43"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 7

DC

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'09"

105°57'52"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'19"

105°57'47"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Bình Lữ

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'24"

105°57'35"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Cái Cá

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'24"

105°57'58"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Cầu Lộ

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'13"

105°58'02"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'19"

105°57'52"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chợ Phường 2

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'19"

105°57'39"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Giác Hòa

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'12"

105°57'45"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty cổ phần In Nguyễn Văn Thảnh

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'17"

105°57'39"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty Xăng dầu Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'17"

105°57'51"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

đường Lê Thái Tổ

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'20"

105°57'41"

10°15'13"

105°58'02"

C-48-44-B-d

đường Nguyễn Huệ

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'20"

105°57'41"

10°14'26"

105°57'19"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

đường Phạm Hùng

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'43"

105°56'15"

10°15'20"

105°57'41"

C-48-44-B-d

đường Võ Văn Kiệt

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'10"

105°56'24"

10°15'02"

105°57'33"

C-48-44-B-d

Ngân hàng Nhà nước

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'18"

105°57'43"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

nhà thờ Chánh tòa

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'14"

105°57'43"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

sân vận động tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°14'52"

105°57'31"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°14'42"

105°57'26"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'16"

105°57'38"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Thanh tra Giao thông tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'23"

105°57'56"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

tịnh xá Ngọc Thuận

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'11"

105°57'55"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'09"

105°57'54"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°14'58"

105°57'35"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'06"

105°57'39"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°14'58"

105°57'38"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Trung cấp Nghiệp vụ Văn hóa Thông tin

KX

Phường 2

TP. Vĩnh Long

10°15'24"

105°57'54"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

sông Cầu Lộ

TV

Phường 2

TP. Vĩnh Long

 

 

10°13'23"

105°57'01"

10°15'26"

105°57'56"

C-48-44-D-b; C-48-44-B-d

sông Cổ Chiên

TV

Phường 2

TP. Vĩnh Long

 

 

10°17'06"

105°55'28"

10°03'07"

106°17'19"

C-48-44-B-d

Khóm 1

DC

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°15'06"

105°57'57"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 2

DC

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'21"

105°58'13"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 3

DC

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'16"

105°57'54"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 4

DC

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'02"

105°57'57"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Quốc lộ 53

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'39"

105°56'30"

10°00'44"

106°12'15"

C-48-44-D-b

cầu Mậu Thân

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'58"

105°58'12"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Cầu Vồng

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'19"

105°57'32"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'11"

105°57'43"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chùa Bửu Thanh Tự

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'45"

105°58'11"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chùa Long Hòa

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°15'03"

105°57'53"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Sơn Long Thiền

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'38"

105°57'48"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Công an tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'06"

105°57'53"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Công ty Phát triển kỹ thuật Bioted Vĩnh Long

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'09"

105°58'16"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

công viên Tượng đài chiến thắng Mậu Thân

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'07"

105°57'46"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tân Giai

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°15'04"

105°57'52"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

đường Mậu Thân

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'58"

105°58'12"

10°14'10"

105°57'49"

C-48-44-D-b

đường Nguyễn Văn Thiệt

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'56"

105°58'45"

10°14'30"

105°58'12"

C-48-44-D-b

đường Phó Cơ Điều

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'26"

105°57'19"

10°14'03"

105°58'30"

C-48-44-D-b

nhà thờ Cầu Vồng

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'20"

105°58'01"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

KX

Phường 3

TP. Vĩnh Long

10°14'13"

105°57'38"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

sông Cầu Lộ

TV

Phường 3

TP. Vĩnh Long

 

 

10°13'23"

105°57'01"

10°15'26"

105°57'56"

C-48-44-D-b

Khóm 1

DC

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'01"

105°58'20"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 2

DC

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'09"

105°58'33"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 3

DC

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'44"

105°58'58"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 4

DC

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'23"

105°58'50"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 5

DC

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'11"

105°59'16"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 6

DC

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°13'52"

105°59'20"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Quốc lộ 53

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'39"

105°56'30"

10°00'44"

106°12'15"

C-48-44-D-b

Quốc lộ 57

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'28"

106°01'33"

10°13'58"

105°59'08"

C-48-44-D-b

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'00"

105°59'14"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Bệnh viện Y dược cổ truyền thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'08"

105°58'37"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Chợ Cua

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'13"

105°59'21"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

cầu Hưng Đạo Vương

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'06"

105°58'26"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Cầu Lầu

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'11"

105°58'33"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Ông Me Lớn

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°13'43"

105°59'16"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

cầu Phạm Thái Bường

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'03"

105°58'21"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Chi cục Thi hành án thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'56"

105°58'44"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°13'53"

105°59'07"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chợ Cầu Lầu

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'10"

105°58'33"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Chợ Cua

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'13"

105°59'19"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chùa Giác Thiên

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'00"

105°58'38"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chùa Long Thạnh

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'49"

105°58'11"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chùa Long Viễn

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'53"

105°58'42"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chùa Pháp Hải

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'52"

105°58'50"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'49"

105°58'27"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Long Hồ

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°13'58"

105°59'25"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

di tích kiến trúc nghệ thuật Miếu Văn Thánh

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'37"

105°58'58"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

đường Lê Minh Hữu

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'23"

105°59'09"

10°14'13"

105°58'57"

C-48-44-D-b; C-48-44-B-d

đường Nguyễn Văn Thiệt

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'56"

105°58'45"

10°14'30"

105°58'12"

C-48-44-D-b

đường Phạm Thái Bường

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'03"

105°58'21"

10°13'58"

105°59'08"

C-48-44-D-b; C-48-44-B-d

đường Trần Đại Nghĩa

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'06"

105°58'26"

10°14'03"

105°59'12"

C-48-44-D-b; C-48-44-B-d

đường Trần Phú

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'11"

105°58'33"

10°14'10"

105°59'17"

C-48-44-D-b; C-48-44-B-d

nhà thờ Chủng Viện

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'52"

105°58'25"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'56"

105°58'24"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°15'05"

105°58'36"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Toà án Nhân dân thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'57"

105°58'24"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'54"

105°58'40"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'56"

105°58'42"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'33"

105°58'46"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Trung học phổ thông Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'37"

105°58'44"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 4

TP. Vĩnh Long

10°14'55"

105°58'25"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

sông Cầu Lầu

TV

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'54"

105°58'09"

10°15'13"

105°58'36"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

sông Long Hồ

TV

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°11'27"

106°02'04"

10°15'33"

105°58'18"

C-48-44-D-b

sông Ông Me

TV

Phường 4

TP. Vĩnh Long

 

 

10°11'35"

105°57'32"

10°13'58"

105°59'28"

C-48-44-D-b

Khóm 1

DC

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'32"

105°58'30"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 2

DC

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'20"

105°58'34"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 3

DC

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°14'58"

105°58'53"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 4

DC

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°14'33"

105°59'10"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 5

DC

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'20"

105°59'18"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 6

DC

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'43"

105°59'03"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Đường tỉnh 902

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'15"

105°58'35"

10°05'04"

106°11'19"

C-48-44-B-d

đường 14 Tháng 9

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'15"

105°58'35"

10°15'31"

105°59'53"

C-48-44-B-d

đường 8 Tháng 3

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

 

 

10°17'06"

105°55'28"

10°14'21"

105°59'19"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

cầu Bạch Đằng

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'31"

105°58'20"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Cái Sơn Bé

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'40"

105°59'11"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Cầu Kè

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°14'55"

105°58'56"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Thiềng Đức

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'15"

105°58'35"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°14'57"

105°58'54"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chùa Long Phước

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'03"

105°58'52"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Long Thiềng

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'26"

105°58'30"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Siêu Lý

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'25"

105°58'56"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'34"

105°58'57"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty Lương thực Cổ Chiên

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'40"

105°59'31"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Ông (Thất Phủ Miếu)

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'21"

105°58'35"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Long Thanh

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°14'21"

105°59'17"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

di tích lịch sử cách mạng Chùa Long Khánh

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°14'53"

105°59'00"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

di tích lịch sử văn hóa Công Thần Miếu

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'40"

105°59'05"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

di tích lịch sử văn hóa Minh Hương Hội Quán

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'32"

105°58'23"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

đường Nguyễn Chí Thanh

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'32"

105°58'22"

10°15'17"

105°58'37"

C-48-44-B-d

miếu Bảy Bà Cây Trôm

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°15'10"

105°58'47"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 5

TP. Vĩnh Long

10°14'54"

105°58'55"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

sông Cái Sơn

TV

Phường 5

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'19"

105°59'16"

10°15'29"

106°00'33"

C-48-45-A-c; C-48-45-C-a; C-48-44-D-b

sông Cổ Chiên

TV

Phường 5

TP. Vĩnh Long

 

 

10°17'06"

105°55'28"

10°03'07"

106°17'19"

C-48-44-B-d

sông Long Hồ

TV

Phường 5

TP. Vĩnh Long

 

 

10°11'27"

106°02'04"

10°15'33"

105°58'18"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

Khóm 1

DC

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'33"

105°57'20"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 2

DC

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'19"

105°57'27"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 3

DC

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°13'34"

105°57'02"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 4

DC

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'29"

105°57'15"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 5

DC

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°13'56"

105°56'49"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Quốc lộ 53

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'39"

105°56'30"

10°00'44"

106°12'15"

C-48-44-D-b

bến xe tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°15'23"

105°58'15"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

cầu Đường Chừa

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°13'32"

105°57'05"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

cầu Tân Hữu

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'31"

105°57'20"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Cầu Vồng

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'19"

105°57'32"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chợ Phước Thọ

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'18"

105°57'26"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'17"

105°57'23"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Cửu Long

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'28"

105°57'24"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

đường Đinh Tiên Hoàng

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'26"

105°57'19"

10°12'20"

105°56'32"

C-48-44-D-b

đường Nguyễn Huệ

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'20"

105°57'41"

10°14'26"

105°57'19"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

đường Phan Văn Đáng

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'39"

105°56'30"

10°14'26"

105°57'19"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

đường Phó Cơ Điều

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'26"

105°57'19"

10°14'03"

105°58'30"

C-48-44-D-b

Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'22"

105°57'16"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Nhà máy CAPSULE

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'12"

105°57'22"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°13'42"

105°57'04"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Cao đẳng Cộng Đồng Vĩnh Long

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°13'42"

105°57'04"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°14'31"

105°57'32"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Chính trị Phạm Hùng

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°13'57"

105°57'17"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông

KX

Phường 8

TP. Vĩnh Long

10°13'51"

105°57'10"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

sông Cầu Lộ

TV

Phường 8

TP. Vĩnh Long

 

 

10°13'23"

105°57'01"

10°15'26"

105°57'56"

C-48-44-D-b

Khóm 1

DC

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'20"

105°57'28"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 2

DC

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'32"

105°56'26"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khóm 3

DC

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°14'49"

105°56'33"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 4

DC

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'24"

105°57'05"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

Khóm 5

DC

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'39"

105°56'42"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Quốc lộ 53

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'39"

105°56'30"

10°00'44"

106°12'15"

C-48-44-D-b; C-48-44-B-d

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vĩnh Long

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'44"

105°56'24"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'27"

105°57'34"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Phước Hưng

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'33"

105°56'20"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'37"

105°57'03"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty Điện lực Vĩnh Long

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'33"

105°57'06"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

đình Tân Bình

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'31"

105°57'30"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

đình Tân Hữu

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°14'51"

105°56'53"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

đường Phạm Hùng

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'43"

105°56'15"

10°15'20"

105°57'41"

C-48-44-B-d

đường Phan Văn Đáng

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'39"

105°56'30"

10°14'26"

105°57'19"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

đường Võ Văn Kiệt

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'10"

105°56'24"

10°15'02"

105°57'33"

C-48-44-B-d

Hội dòng mến Thánh giá Cái Mơn

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'43"

105°56'18"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'26"

105°57'35"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

nhà thờ Tin Lành

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'29"

105°57'33"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'31"

105°57'28"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'33"

105°56'42"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trụ sở Trung tâm Khai thác và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Long

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'39"

105°56'24"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trường Cao đẳng Nghề số 9

KX

Phường 9

TP. Vĩnh Long

10°15'33"

105°56'51"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

sông Cái Cam

TV

Phường 9

TP. Vĩnh Long

 

 

10°12'08"

105°55'38"

10°15'42"

105°56'46"

C-48-44-D-b; C-48-44-B-d

sông Cổ Chiên

TV

Phường 9

TP. Vĩnh Long

 

 

10°17'06"

105°55'28"

10°03'07"

106°17'19"

C-48-44-B-d

ấp Tân Hưng

DC

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'08"

105°54'07"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân Nhơn

DC

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°14'11"

105°54'14"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

ấp Tân Phú

DC

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°15'41"

105°54'29"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân Quới

DC

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°15'43"

105°54'34"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân Thuận

DC

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'26"

105°54'28"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Quốc lộ 1

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'42"

105°54'30"

10°02'05"

105°48'34"

C-48-44-B-d

Quốc lộ 80

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'15"

105°54'41"

10°15'45"

105°52'39"

C-48-44-B-d

cầu Cái Đôi

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'15"

105°54'41"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Huyền Báo

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'03"

105°53'54"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Mỹ Thuận

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'42"

105°54'30"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Hưng Hòa

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'10"

105°54'36"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Phước Hưng

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'02"

105°54'37"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tân Hoa

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'13"

105°54'21"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

di tích lịch sử văn hóa Chùa Vạn Linh

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°14'10"

105°54'09"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

miếu Quan Thánh Đế

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'03"

105°54'08"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Vĩnh Long

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'06"

105°54'46"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trung tâm Dạy nghề tư thục Đông Thuận

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°15'59"

105°54'22"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Xí nghiệp Phân bón Cửu Long

KX

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

10°16'31"

105°54'38"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

rạch Cái Đôi

TV

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'08"

105°53'59"

10°16'28"

105°54'19"

C-48-44-B-d

rạch Huyền Báo

TV

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'03"

105°53'54"

10°16'21"

105°53'51"

C-48-44-B-d

rạch Nhà Dài

TV

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'40"

105°53'11"

10°15'44"

105°54'31"

C-48-44-B-d

rạch Ông Tôm

TV

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'55"

105°54'55"

10°15'41"

105°54'32"

C-48-44-B-d

Sông Tiền

TV

xã Tân Hòa

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'36"

105°53'32"

10°18'01"

106°01'58"

C-48-44-B-d

ấp Mỹ Phú

DC

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'46"

105°53'38"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Mỹ Thuận

DC

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°16'09"

105°53'43"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân An

DC

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'23"

105°53'02"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân Bình

DC

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°14'57"

105°53'30"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

ấp Tân Thạnh

DC

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'54"

105°52'59"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Quốc lộ 80

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'15"

105°54'41"

10°15'45"

105°52'39"

C-48-44-B-d

Đường huyện 12

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'00"

105°53'42"

10°14'44"

105°53'25"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

cầu Cái Da Lớn

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'49"

105°52'53"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Cái Da Nhỏ

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'45"

105°52'38"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Huyền Báo

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°16'03"

105°53'54"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chợ Bà Bống

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°14'54"

105°53'31"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

chợ Tân Hội

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°16'04"

105°53'48"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa An Long

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'03"

105°53'28"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Đông Sơn

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'52"

105°52'42"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Long Hòa

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'54"

105°53'05"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Long Thành

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°16'16"

105°53'48"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

đình Tân Hội

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°15'43"

105°52'56"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

nhà thờ Mỹ Thuận

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°16'02"

105°53'38"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Trung tâm Giống Nông nghiệp

KX

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

10°16'13"

105°53'17"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

rạch Huyền Báo

TV

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'03"

105°53'54"

10°16'21"

105°53'51"

C-48-44-B-d

rạch Nhà Dài

TV

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'40"

105°53'11"

10°15'44"

105°54'31"

C-48-44-B-d

sông Cái Da Lớn

TV

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'45"

105°53'19"

10°16'01"

105°52'52"

C-48-44-B-d

sông Cái Da Nhỏ

TV

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'17"

105°52'57"

10°15'51"

105°52'33"

C-48-44-B-d

sông Sa Đéc

TV

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'56"

105°52'33"

10°16'36"

105°53'32"

C-48-44-B-d

Sông Tiền

TV

xã Tân Hội

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'36"

105°53'32"

10°18'01"

106°01'58"

C-48-44-B-d

ấp Tân Thuận An

DC

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'06"

105°55'47"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân Vĩnh Thuận

DC

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'12"

105°55'34"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân Xuân

DC

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'07"

105°55'24"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Vĩnh Bình

DC

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°14'20"

105°54'47"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

ấp Vĩnh Hòa

DC

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°15'43"

105°54'57"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Vĩnh Phú

DC

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°15'11"

105°54'55"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Quốc lộ 1

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'42"

105°54'30"

10°02'05"

105°48'34"

C-48-44-B-d

Đường huyện 10

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'44"

105°55'30"

10°14'32"

105°55'25"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

Bệnh viện Triều An - Loan Trâm

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'15"

105°55'01"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Cái Côn

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°15'57"

105°55'51"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

cầu Du lịch Trường An

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'13"

105°55'30"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Bình An

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'13"

105°55'24"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Phật Ngọc

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°15'57"

105°54'48"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Quán Âm

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'00"

105°55'39"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp Nước Vĩnh Long

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'30"

105°55'32"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

di tích lịch sử văn hóa Đình Tân Ngãi

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°15'59"

105°55'50"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Đoàn Quy hoạch Điều tra Tài nguyên Nước

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'15"

105°55'05"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Hội thánh Baptit

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°14'33"

105°55'25"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khu du lịch Trường An

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'28"

105°55'45"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khu thương mại dịch vụ và Du lịch Mỹ Thuận

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'27"

105°55'25"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Nhà máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'25"

105°54'52"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Nhà máy Xi măng Việt Hoa

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'22"

105°54'45"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

nhà thờ họ đạo Tân Ngãi

KX

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

10°16'06"

105°55'12"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

rạch Bà Giáo

TV

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

 

 

10°14'04"

105°54'36"

10°14'20"

106°01'55"

C-48-44-D-b

rạch Ông Tôm

TV

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'55"

105°54'55"

10°15'41"

105°54'32"

C-48-44-B-d

sông Bà Điểu

TV

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'26"

105°55'14"

10°14'37"

105°56'08"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

sông Cái Côn

TV

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'55"

105°54'55"

10°15'48"

105°56'16"

C-48-44-B-d

sông Cổ Chiên

TV

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

 

 

10°17'06"

105°55'28"

10°03'07"

106°17'19"

C-48-44-B-d

Sông Tiền

TV

xã Tân Ngãi

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'36"

105°53'32"

10°18'01"

106°01'58"

C-48-44-B-d

ấp Tân Quới Đông

DC

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'37"

105°55'54"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân Quới Hưng

DC

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°14'50"

105°55'46"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

ấp Tân Quới Tây

DC

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'03"

105°55'14"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

ấp Tân Vĩnh

DC

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'54"

105°56'12"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Quốc lộ 1

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

 

 

10°16'42"

105°54'30"

10°02'05"

105°48'34"

C-48-44-B-d

Đường huyện 11

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'24"

105°55'19"

10°15'45"

105°56'09"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

cầu Bà Điểu

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°14'33"

105°55'45"

 

 

 

 

C-48-44-D-b

cầu Cái Côn

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'57"

105°55'51"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chợ Trường An

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'56"

105°55'50"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Hội Đức

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'55"

105°55'59"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

chùa Ông Quan Đế

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'30"

105°55'46"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Kho Dự trữ Quốc gia

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'50"

105°56'06"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

Khu du lịch sinh thái Trường Huy

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'33"

105°55'30"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

nhà thờ Fatima

KX

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

10°15'51"

105°56'03"

 

 

 

 

C-48-44-B-d

sông Bà Điểu

TV

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'26"

105°55'14"

10°14'37"

105°56'08"

C-48-44-B-d; C-48-44-D-b

sông Cái Cam

TV

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

 

 

10°12'08"

105°55'38"

10°15'42"

105°56'46"

C-48-44-D-b; C-48-44-B-d

sông Cái Côn

TV

xã Trường An

TP. Vĩnh Long

 

 

10°15'55"

105°54'55"

10°15'48"

105°56'16"

C-48-44-B-d

sông Cổ Chiên