Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH

Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 101/2008/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hướng dẫn Nghị định 101/2008/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 20/2008/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2008

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 101/2008/NĐ-CP) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu hàng tháng;

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;

3. Người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

II. ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

1. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại mục I Thông tư này, đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 10 năm 2008, được điều chỉnh sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng hiện hưởng

x

1,15

Ví dụ 1: Ông A, có mức lương hưu tháng 9/2008 là 1.429.200 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông A từ tháng 10/2008 được điều chỉnh như sau:

1.429.200 đồng/tháng x 1,15 = 1.643.580 đồng/tháng

Ví dụ 2: Ông B, cấp bậc Đại úy, có mức lương hưu tháng 9/2008 là 1.876.800 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông B từ tháng 10/2008 được điều chỉnh như sau:

1.876.800 đồng/tháng x 1,15 = 2.158.320 đồng/tháng

Ví dụ 3: Ông C là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ, có mức trợ cấp tháng 9/2008 là 698.400 đồng/tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng của ông C từ tháng 10/2008 được điều chỉnh như sau:

698.400 đồng/tháng x 1,15 = 803.160 đồng/tháng

Ví dụ 4: Ông D, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 9/2008 là 758.400 đồng/tháng.

Mức trợ cấp mất sức lao động của ông D từ tháng 10/2008 được điều chỉnh như sau:

758.400 đồng/tháng x 1,15 = 872.160 đồng/tháng

Ví dụ 5: Bà E, đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, mức trợ cấp tháng 9/2008 là 342.374 đồng/tháng

Mức trợ cấp hàng tháng của bà E từ tháng 10/2008 được điều chỉnh như sau:

342.374 đồng/tháng x 1,15 = 393.730 đồng/tháng

2. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại mục I Thông tư này, hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 cho đến khi có quy định mới về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, cũng được điều chỉnh như quy định tại khoản 1 mục này.

Ví dụ 6: Ông G, nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu từ tháng 11/2008. Mức lương hưu của ông G được tính khi chưa điều chỉnh là 1.600.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông G từ tháng 11/2008 được điều chỉnh như sau:

1.600.000 đồng/tháng x 1,15 = 1.840.000 đồng/tháng

Ví dụ 7: Ông H là công nhân quốc phòng, nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu từ tháng 10/2008. Mức lương hưu của ông H được tính khi chưa điều chỉnh là 1.700.000 đồng/tháng.

Mức lương hưu của ông H từ tháng 10/2008 được điều chỉnh như sau:

1.700.000 đồng/tháng x 1,15 = 1.955.000 đồng/tháng

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an kiểm tra tình hình thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 101/2008/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 101/2008/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; lập báo cáo theo mẫu đính kèm Thông tư này gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính vào tháng đầu quý I năm 2009.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP TƯ Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐ – TBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản)
- Lưu VT, PC, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

PHỤ LỤC

BIỂU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ ĐIỀU CHỈNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2008/NĐ-CP NGÀY 12/8/2008 CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI NGƯỜI HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TRƯỚC NGÀY 01/10/2008
(Kèm theo Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2008 của Bộ LĐ-TB&XH)

ĐỐI TƯỢNG

Số người hưởng tại thời điểm tháng 10/2008 (Người)

Tổng kinh phí chi trả tháng 10/2008 chưa điều chỉnh
(Triệu đồng)

Tổng kinh phí chi trả tháng 10/2008 đã điều chỉnh theo NĐ 101
(Triệu đồng)

Tổng kinh phí tăng thêm tháng 10/2008 do điều chỉnh theo NĐ 101 (Triệu đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (4) – (3)

(6)

1. Hưu trí:

- Hưu CNVC

Trong đó: NSNN bảo đảm

- Hưu liên doanh

- Hưu thành phần kinh tế khác

- Hưu cán bộ xã theo NĐ 121

- Hưu lực lượng vũ trang.

Trong đó: NSNN bảo đảm

2 Mất sức lao động:

3. Trợ cấp theo QĐ 91:

4. Trợ cấp Công nhân cao su:

5. Trợ cấp Cán bộ xã theo NĐ 09/CP

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………, ngày … tháng … năm 200 …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2008/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu20/2008/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2008
Ngày hiệu lực03/11/2008
Ngày công báo19/10/2008
Số công báoTừ số 577 đến số 578
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2008/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hướng dẫn Nghị định 101/2008/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hướng dẫn Nghị định 101/2008/NĐ-CP
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu20/2008/TT-BLĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýHuỳnh Thị Nhân
     Ngày ban hành29/09/2008
     Ngày hiệu lực03/11/2008
     Ngày công báo19/10/2008
     Số công báoTừ số 577 đến số 578
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hướng dẫn Nghị định 101/2008/NĐ-CP

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 20/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hướng dẫn Nghị định 101/2008/NĐ-CP

        • 29/09/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 19/10/2008

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 03/11/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực