Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Điều 6 Thông tư 57/2011/TT-BGDĐT xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ thạc sĩ đã được thay thế bởi Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng ngành đào tạo giáo viên và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ thạc sĩ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 CỦA THÔNG TƯ SỐ 57/2011/TT-BGDĐT NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDDT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh

1. Cơ sở đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm phải thỏa mãn đồng thời cả hai tiêu chí quy định tại Điều 5 của quy định này.

2. Việc xác định chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ đối với cơ sở đào tạo được phép đào tạo trình độ tiến sỹ còn phải đảm bảo các quy định tại khoản 11, Điều 1 của Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Việc xác định chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ đối với cơ sở đào tạo được phép đào tạo trình độ thạc sỹ còn phải đảm bảo các quy định tại khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đối với chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học: Nếu cơ sở đào tạo tuyển sinh đào tạo nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình thấp hơn cho đến hết tổng chỉ tiêu đã xác định.

5. Các đại học, học viện, trường đại học không đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trừ các trường thuộc nhóm ngành văn hóa nghệ thuật; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét và quyết định giao đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành sư phạm cho các trường trực thuộc Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương không có cơ sở đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành sư phạm.

6. Các đại học, học viện, trường đại học không thuộc diện được đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp quy định tại khoản 5 điều này đang đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp phải xây dựng lộ trình giảm dần chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (mỗi năm giảm không thấp hơn 20% so với chỉ tiêu năm 2011) để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sỹ, trường cao đẳng; Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGD-TNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);
- Như Điều 3;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Vụ PC, Vụ GDĐH, Vụ GDCN;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2012/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu20/2012/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực26/07/2012
Ngày công báo29/06/2012
Số công báoTừ số 407 đến số 408
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2012/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ thạc sĩ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ thạc sĩ
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu20/2012/TT-BGDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýPhạm Vũ Luận
     Ngày ban hành12/06/2012
     Ngày hiệu lực26/07/2012
     Ngày công báo29/06/2012
     Số công báoTừ số 407 đến số 408
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2018
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản gốc Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ thạc sĩ

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 20/2012/TT-BGDĐT sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ thạc sĩ