Thông tư 208/2010/TT-BTC

Thông tư 208/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 208/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đã được thay thế bởi Thông tư 157/2011/TT-BTC mức thuế suất của biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 208/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2711 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Điều 1. Mức thuế suất

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Kể từ ngày 01/01/2011, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư này, bãi bỏ quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác thuộc nhóm 2711 quy định tại Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (XNK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2711
(Ban hành kèm theo Thông tư số 208/2010/TT-BTC ngày 17/12/2010 của Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

27.11

 

 

 

Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác.

 

 

 

 

 

- Dạng hóa lỏng:

 

2711

11

00

00

- - Khí thiên nhiên

2

2711

12

00

00

- - Propan

2

2711

13

00

00

- - Butan

2

2711

14

 

 

- - Etylen, propylen, butylen và butadien:

 

2711

14

10

00

- - - Etylen

2

2711

14

90

00

- - - Loại khác

2

2711

19

00

00

- - Loại khác

2

 

 

 

 

- Dạng khí:

 

2711

21

00

00

- - Khí thiên nhiên

0

2711

29

00

00

- - Loại khác

0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 208/2010/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu208/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2010
Ngày hiệu lực17/12/2010
Ngày công báo04/01/2011
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 208/2010/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 208/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 208/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu208/2010/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành17/12/2010
     Ngày hiệu lực17/12/2010
     Ngày công báo04/01/2011
     Số công báoTừ số 11 đến số 12
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2012
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 208/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 208/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu