Thông tư 21/2011/TT-NHNN

Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá kèm theo Quyết định 60/2006/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản đã được thay thế bởi Thông tư 01/2014/TT-NHNN giao nhận bảo quản vận chuyển tiền mặt giấy tờ có giá và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 5 ĐIỀU 3 CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2006/QĐ-NHNN NGÀY 27/12/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá ban hành kèm theo Quyết định số 60/2006/QĐ-NHNN ngày 27/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

“5. Một thùng tiền kim loại gồm 10 túi tiền cùng mệnh giá.

Riêng Kho tiền Trung ương và Kho tiền Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định, một thùng tiền kim loại gồm:

- 50 túi tiền loại mệnh giá 5.000đ;

- 75 túi tiền loại mệnh giá 2.000đ; 1.000đ; 500đ;

- 100 túi tiền loại mệnh giá 200đ.”

Điều 2. Tổ chức thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (02 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu: VP, PHKQ, PC.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2011/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu21/2011/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2011
Ngày hiệu lực01/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2011/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu21/2011/TT-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýĐặng Thanh Bình
       Ngày ban hành30/08/2011
       Ngày hiệu lực01/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/02/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 21/2011/TT-NHNN sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Chế độ giao nhận, bảo quản