Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg và 49/2012/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT thiên tai dịch bệnh nguy hiểm hỗ trợ theo 142/2009/QĐ-TTg 49/2012/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT thiên tai dịch bệnh nguy hiểm hỗ trợ theo 142/2009/QĐ-TTg 49/2012/QĐ-TTg


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 142/2009/QĐ-TTg 49/2012/QĐ-TTg">21/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CÁC LOẠI THIÊN TAI, DỊCH BỆNH NGUY HIỂM ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 142/2009/QĐ-TTG NGÀY 31/12/2009 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2012/QĐ-TTG NGÀY 08/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định 142/2009/QĐ-TTg;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Các loại thiên tai được hỗ trợ

Các loại thiên tai gây thiệt hại trực tiếp đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg bao gồm các loại thiên tai theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013.

Điều 2. Các loại sinh vật gây hại, dịch bệnh nguy hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ

Các loại sinh vật gây hại, dịch bệnh nguy hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản được hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg, bao gồm:

1. Loại sinh vật gây hại nguy hiểm đối với cây trồng:

a) Đối với cây lúa: Rầy nâu; bệnh vàng lùn, lùn sọc đen, lùn xoắn lá; bệnh đạo ôn; bệnh bạc lá, đốm sọc; bệnh đen lép hại, thối hạt vi khuẩn;

b) Đối với các loại cây trồng khác: Bệnh chồi cỏ mía; Bệnh trắng lá mía; chổi rồng trên sắn (khoai mỳ), nhãn; Rệp sáp bột hồng hại sắn; Bệnh rụng lá cao su do nấm Corynespora cassiicola gây ra; Bệnh tuyến trùng rễ cà phê; Bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu; Bệnh đốm nâu (đốm trắng) hại cây thanh long: lùn sọc đen trên cây ngô.

2. Loại dịch bệnh nguy hiểm đối với vật nuôi gồm:

a) Bệnh cúm gia cầm;

b) Bệnh lở mồm long móng ở gia súc;

c) Bệnh tai xanh ở lợn.

3. Loại dịch bệnh nguy hiểm đối với động vật thủy sản gồm:

a) Bệnh đốm trắng ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng;

b) Bệnh đầu vàng ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng;

c) Hội chứng hoại tử gan tụy cấp ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng;

d) Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô ở tôm sú, tôm thẻ chân trắng;

đ) Bệnh hoại tử thần kinh ở cá song (cá mú), cá vược (cá chẽm);

e) Bệnh gan thận mủ ở cá tra, cá ba sa;

g) Bệnh sữa ở tôm hùm;

h) Bệnh Perkinsus đối với trường hợp tác nhân gây bệnh là Perkinsus marinus và Perkinsus olseni ở nghêu (ngao) và tu hài.

Điều 3. Thẩm quyền xác định thiệt hại do thiên tai gây ra; thẩm quyền công bố dịch hại, dịch bệnh nguy hiểm để được hưởng chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

1. Thiên tai: Thẩm quyền xác định thiệt hại do thiên tai gây ra được thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai.

2. Dịch hại, dịch bệnh nguy hiểm

a) Đối với cây trồng, vật nuôi: Thẩm quyền công bố dịch hại, dịch bệnh nguy hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y.

b) Đối với động vật thủy sản; Thẩm quyền công bố dịch bệnh thủy sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y.

Trong trường hợp không công bố dịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận về loại dịch bệnh thủy sản xảy ra trên địa bàn cụ thể của địa phương để m căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2014.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các loại thiên tai dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ, các cơ quan ngang Bộ;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công báo và Website Chính phủ (06);
- Lưu VT, PC (4).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2014/TT-BNNPTNT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 21/2014/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/06/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo 14/07/2014
Số công báo Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/07/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2014/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT thiên tai dịch bệnh nguy hiểm hỗ trợ theo 142/2009/QĐ-TTg 49/2012/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản hiện thời

Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT thiên tai dịch bệnh nguy hiểm hỗ trợ theo 142/2009/QĐ-TTg 49/2012/QĐ-TTg
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 21/2014/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Cao Đức Phát
Ngày ban hành 26/06/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo 14/07/2014
Số công báo Từ số 673 đến số 674
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/07/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT thiên tai dịch bệnh nguy hiểm hỗ trợ theo 142/2009/QĐ-TTg 49/2012/QĐ-TTg

Lịch sử hiệu lực Thông tư 21/2014/TT-BNNPTNT thiên tai dịch bệnh nguy hiểm hỗ trợ theo 142/2009/QĐ-TTg 49/2012/QĐ-TTg