Thông tư 21/2017/TT-BTTTT

Thông tư 21/2017/TT-BTTTT quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 21/2017/TT-BTTTT cung cấp sử dụng số liệu viễn thông


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Vin thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết vàng dn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, vin thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về cung cấp và sử dụng sliệu viễn thông.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định việc cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Smáy gọi là sthuê bao viễn thông khởi tạo cuộc gọi thoại (voice call) hoặc cuộc gọi dliệu (data call) hoặc gửi tin nhắn.

2. Số máy được gọi là số thuê bao viễn thông nhận cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi dữ liệu hoặc nhận tin nhắn.

3. Thời gian gọi là thời gian khởi tạo và kết thúc cuộc gọi; thời gian gửi hoặc nhận tin nhn.

4. Số liệu gốc là số liệu nguyên trạng do doanh nghiệp viễn thông cung cấp hoặc số liệu mới qua bước chuẩn hóa sliệu mà vẫn giữ nguyên quy mô như số liệu nguyên trạng do doanh nghiệp viễn thông cung cấp.

5. Người đại diện theo ủy quyền là người được Cục trưởng Cục Viễn thông hoặc đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp viễn thông ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ bàn giao hoặc tiếp nhận số liệu viễn thông.

Điều 3. Cung cấp số liệu viễn thông

Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp cho Cục Viễn thông các loại số liệu viễn thông theo cấu trúc, thời gian, phạm vi và phương thức cung cấp như sau:

1. Loại số liệu viễn thông và cấu trúc sliệu viễn thông:

a) Thông tin thuê bao di động được quy định tại điểm b, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần svô tuyến điện, cấu trúc số liệu thông tin thuê bao di động quy định tại Phụ lục 01 Thông tư này;

b) Số liệu về số máy gọi, số máy được gọi, thời gian gọi có trong bản ghi chi tiết cuộc gọi (CDR). Các số liệu này là số liệu gốc được ghi nhận tại hệ thống tổng đài của doanh nghiệp viễn thông, được lưu trữ tại doanh nghiệp viễn thông trong vòng 24 tháng tính đến thời điểm yêu cầu cung cấp số liệu.

2. Thời gian, phạm vi cung cấp số liệu:

a) Số liệu quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này trừ các trường số liệu quy định tại mục 2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này phải được cung cấp định kỳ hàng tháng vào trước ngày 15 của tháng kế tiếp, số liệu cung cấp là số liệu lưu trữ tại doanh nghiệp viễn thông tính đến 24 giờ 00 ngày cuối cùng của tháng báo cáo;

b) Số liệu quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này trừ các trường số liệu quy định tại mục 1 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này không phải cung cấp định kỳ, doanh nghiệp viễn thông chỉ cung cấp khi có yêu cầu bằng văn bản của Cục Viễn thông;

c) Sliệu quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này phải được cung cấp theo yêu cầu đột xuất bằng văn bản của Cục Viễn thông phục vụ từng mục đích sử dụng sliệu quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

Văn bản yêu cầu cung cấp số liệu phải ghi rõ mục đích sử dụng số liệu; phạm vi cung cấp số liệu (số liệu về 01 (một) thuê bao cụ thể, nhóm thuê bao hay toàn bộ thuê bao của doanh nghiệp trong khoảng thời gian xác định); thời gian doanh nghiệp cần bàn giao số liệu; người đại diện theo ủy quyền tiếp nhận số liệu.

3. Phương thức cung cấp số liệu

a) Số liệu quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này, trừ các trường số liệu quy định tại mục 2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và số liệu quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này được cung cấp qua đường truyền dẫn kết ni từ doanh nghiệp viễn thông đến Cục Viễn thông.

Trường hợp có sự cố kỹ thuật hoặc lý do bất khả kháng đối với đường truyền dẫn, Cục Viễn thông gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp cung cấp số liệu bng cách sao chép trực tiếp vào thiết bị lưu trcủa Cục Viễn thông. Văn bản yêu cầu cần ghi rõ thời gian, địa điểm nhận số liệu, đại diện theo ủy quyền tiếp nhận số liệu;

b) Số liệu quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này trừ các trường số liệu quy định tại mục 1 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này được cung cấp qua hình thức truy cập trực tuyến. Doanh nghiệp viễn thông cung cấp giao diện và tài khoản truy nhập để Cục Viễn thông tiếp cận số liệu từ địa chỉ kết ni tại Cục Viễn thông.

Điều 4. Bàn giao, tiếp nhận số liệu viễn thông

1. Thủ tục bàn giao, tiếp nhận số liệu được thực hiện tại trụ sở Cục Viễn thông, gia người đại diện theo ủy quyền bàn giao số liệu và người đại diện theo ủy quyền tiếp nhận số liệu. Quá trình bàn giao, tiếp nhận số liệu được lập biên bn và thực hiện theo trình tự như sau:

a) Người đại diện theo ủy quyền bàn giao số liệu kiểm tra tư cách tiếp nhận số liệu của người đại diện theo ủy quyền tiếp nhận số liệu;

b) Xác nhận loại số liệu, phạm vi cung cấp số liệu; bàn giao cu trúc số liệu đối với loại sliệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này;

c) Kiểm tra niêm phong đối với trường hợp doanh nghiệp cung cấp số liệu viễn thông bằng thiết bị lưu trữ lưu động;

d) Thực hiện quá trình chuyển giao sliệu;

đ) Kiểm tra tính toàn vẹn và đầy đủ số liệu được gửi qua giao thức truyền tệp trên hệ thống máy chủ gửi nhận của doanh nghiệp viễn thông và Cục Viễn thông;

e) Kiểm tra lại tính toàn vẹn và đầy đủ số liệu theo yêu cầu cung cấp số liệu trên hệ thống lưu trữ của Cục Viễn thông;

g) Ký biên bản bàn giao, tiếp nhận số liệu.

2. Cục Viễn thông chịu trách nhiệm bảo mật số liệu do doanh nghiệp viễn thông cung cấp kể từ thời điểm các đại diện theo ủy quyền ký biên bản bàn giao, tiếp nhận số liệu.

Điều 5. Mục đích, đối tượng sử dụng và nguyên tắc khai thác số liệu viễn thông

1. Số liệu viễn thông do doanh nghiệp viễn thông cung cấp theo quy định tại Thông tư này chỉ phục vụ cho Cục Viễn thông để thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra, giám sát việc quản lý thông tin thuê bao di động của doanh nghiệp viễn thông;

b) Kiểm tra việc sử dụng kho số viễn thông;

c) Thống kê, phân tích về thị trường viễn thông;

d) Kiểm tra độ chính xác ghi cước; tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hóa đơn không chính xác;

đ) Giải quyết khiếu nại về cước dịch vụ viễn thông, Internet, tranh chấp về cước kết ni giữa các doanh nghiệp viễn thông.

2. Số liệu viễn thông chỉ được khai thác từ kết quả xử lý số liệu gốc dưới dạng số liệu tổng hợp, không được khai thác trực tiếp từ số liệu gốc, ngoại trừ các trường hợp sau:

a) Sliệu đó là bng chứng vi phạm hoặc là đối tượng kiểm tra để xác định hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động và tính cước, ghi cước viễn thông;

b) Số liệu đó là thông tin của cá nhân đề nghị khiếu nại và phục vụ cho việc trả lời khiến nại về cước dịch vụ.

3. Cục trưởng Cục Viễn thông quyết định đối tượng được phép sử dụng kết quả xử lý số liệu để đảm bảo việc sử dụng số liệu đúng mục đích, đúng đối tượng.

Điều 6. Phân loại, bảo mật và lưu trữ số liệu viễn thông

1. Số liệu viễn thông được phân loại và bảo mật như sau:

a) Số liệu gốc được quản lý ở chế độ mật và chỉ được sao chép, kết xuất ra khỏi hệ thống lưu trữ của Cục Viễn thông theo quyết định của Cục trưởng Cục Viễn thông để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

b) Số liệu tổng hợp được phân loại theo mức độ mật, mức độ lưu hành nội bộ hoặc mức độ phổ biến công khai. Việc qun lý, khai thác số liệu phải tuân ththeo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Cục Viễn thông lưu trữ số liệu viễn thông do doanh nghiệp viễn thông cung cấp như sau:

a) Lưu trữ trên thiết bị độc lập, không kết ni mạng Internet; có cơ chế bảo vệ chống thâm nhập, tiếp cận sliệu trái phép; có chế độ giám sát thường xuyên để đảm bảo chỉ đối tượng được phân quyền mới được tiếp cận số liệu và chế độ giám sát, ghi lại hoạt động trên thiết bị lưu trữ số liệu;

b) Số liệu quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 3 Thông tư này được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu tập trung của Cục Viễn thông trong thời gian tối thiểu hai mươi tư (24) tháng kể từ thời điểm nhận bàn giao từ doanh nghiệp viễn thông;

c) Số liệu quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 3 Thông tư này phục vụ cho các nhiệm vụ quy định tại các điểm a, b và c, khoản 1 Điều 5 Thông tư này chỉ lưu trữ tại cơ sở dữ liệu tập trung của Cục Viễn thông trong thời gian xử lý sliệu, nhưng không vượt quá sáu mươi (60) ngày kể từ thời điểm nhận bàn giao số liệu. Kể từ thời điểm trên, Cục Viễn thông phải xóa số liệu gốc do doanh nghiệp cung cấp, chỉ được lưu trữ số liệu tổng hợp thu nhận được sau quá trình xử lý số liệu;

d) Số liệu quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 3 Thông tư này phục vụ cho các nhiệm vụ quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 5 Thông tư này được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định liên quan đến mục đích sử dụng số liệu.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Cục Viễn thông:

a) Bảo mật số liệu, tài khoản truy cập sliệu do doanh nghiệp cung cấp;

b) Ban hành và áp dụng quy chế thu thập, quản lý và sử dụng số liệu viễn thông trên nguyên tắc đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin và bảo mật số liệu viễn thông; quy định rõ qui trình cụ thể liên quan đến việc thu thập, xử lý, khai thác số liệu viễn thông; quy định rõ quyền và trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thu thập số liệu viễn thông và sử dụng số liệu viễn thông; đảm bảo sử dụng sliệu viễn thông đúng mục đích quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

c) Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong việc giải quyết khiếu nại về bảo mật số liệu.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông:

a) Cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định tại Điều 3 Thông tư này; đảm bảo tính trung thực và toàn vẹn số liệu như được ghi nhận trên hệ thống kỹ thuật tại doanh nghiệp viễn thông;

b) Thiết lập, đảm bảo điều kiện hoạt động tuyến truyền dẫn cung cấp số liệu viễn thông theo yêu cầu của Cục Viễn thông.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2017;

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để xem xét, điều chỉnh;

4. Chánh Văn phòng, Cục trưng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp viễn thông
;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trư
ng; các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Cổng thông tin điện tBộ TTTT;
- Lưu: VT, CVT.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC 01

CẤU TRÚC SỐ LIỆU THÔNG TIN THUÊ BAO DI ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số
21/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp và sử dụng sliệu viễn thông)

1. Cấu trúc số liệu doanh nghiệp viễn thông cung cấp định kỳ

STT

Mã trường dữ liệu

Mô tả trường dữ liệu

Giá trị trường dữ liệu

Ghi chú

1

MSISDN

Số thuê bao di động

Số thuê bao di động theo khuôn dạng <84><Mã mạng><Số thuê bao>

Ví dụ 1: 84911234567

Ví dụ 2: 841231234567

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự chữ số [0-9] (string)

Độ dài trường tối đa: 12

Điểm a, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

2.

LOAI_KHACHHANG

Loại khách hàng, bao gồm: Khách hàng tổ chức (TC)

Khách hàng cá nhân (CN)

Giá trị hợp lệ: TC / CN

Kiu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 2

Điểm a, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

3.

DOITUONG_SD

Đối tượng sử dụng số thuê bao, bao gồm:

* KH cá nhân:

CN01: cho bản thân;

CN02: cho người được giám hộ;

CN03: cho thiết bị;

* KH tổ chức:

TC01: cho các cá nhân thuộc tổ chức;

TC02: cho thiết bị;

Giá trị hợp lệ: CN01 / CN02 / CN03 / CN04 / CN05 / TC01/ TC02

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 4

Điểm a, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

4.

HOVATEN_TB

Họ và tên của người sử dụng số thuê bao di động

Ghi chú:

- Đối với cá nhân là những đối tượng được giám hộ thì điền tên của người giám hộ.

- Đối với thiết bị của cá nhân: là thông tin của cá nhân.

- Đối với thiết bị thuộc tổ chức: để trống thông tin này.

Họ và Tên (không dấu hoặc Unicode)

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 80

Điểm b, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

5.

NGAYSINH_TB

Ngày tháng năm sinh của người sử dụng số thuê bao di động

Ghi chú:

- Đối với cá nhân là những đối tượng được giám hộ thì điền ngày sinh của người giám hộ.

- Đối với thiết bị của cá nhân: là thông tin của cá nhân.

- Đối với thiết bị thuộc tổ chức: để trng thông tin này.

Theo khuôn dạng YYYY-MM-DD

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 10

Điểm b, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

6.

QUOCTICH_TB

Quốc tịch của người sử dụng số thuê bao di động

Ghi chú:

- Đối với cá nhân là những đối tượng được giám hộ thì điền quốc tịch của người giám hộ.

- Đối với thiết bị của cá nhân: là thông tin của cá nhân.

- Đối với thiết bị thuộc tổ chức: để trống thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 50

Điểm b, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

7.

LOAI_GIAYTO_TB

Loại giấy tờ tùy thân còn thời hạn sử dụng của người sử dụng số thuê bao: bao gồm:

01: Chứng minh thư

02: Hộ chiếu

03: Thẻ căn cước

Ghi chú:

- Đối với cá nhân là những đối tượng được giám hộ thì điền thông tin của người giám hộ.

- Đối với thiết bị của cá nhân: là thông tin của cá nhân.

- Đối với thiết bị thuộc tổ chức: đ trng thông tin này.

Giá trị hợp lệ: 01 / 02 / 03 / “”<rỗng> (Rỗng trong trường hợp thuê bao sử dụng cho thiết bị của Tổ chức)

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 2

Điểm a, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

8.

SOGIAYTO_TB

Sgiấy tờ tùy thân (tương ứng với loại giấy tờ tùy thân) của người sử dụng số thuê bao

Ghi chú:

- Đối với cá nhân là những đối tượng được giám hộ thì điền thông tin của người giám hộ.

- Đối với thiết bị của cá nhân: là thông tin của cá nhân.

- Đối với thiết bị thuộc tổ chức: để trống thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 15

Điểm b, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

9.

NGAYCAP_TB

Ngày cấp giấy tờ tùy thân (tương ứng với loại giấy tờ tùy thân) của người sử dụng sthuê bao di động

Ghi chú:

- Đối với cá nhân là những đối tượng được giám hộ thì điền thông tin của người giám hộ.

- Đối với thiết bị của cá nhân: là thông tin của cá nhân.

- Đối với thiết bị thuộc tổ chức: để trng thông tin này.

Theo khuôn dạng YYYY-MM-DD

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường ti đa: 10

Điểm b, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

10.

NOICAP_TB

Nơi cấp hoặc đơn vị cấp giấy tờ tùy thân (tương ứng với loại giấy tờ tùy thân) của người sử dụng số thuê bao di động, bao gồm:

Với loại giấy tờ tùy thân là Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư: Nơi cấp giấy tờ tùy thân.

Với loại giấy tờ tùy thân là Thẻ căn cước: Đơn vị cấp giấy tờ tùy thân.

Ghi chú:

- Đối với cá nhân là những đi lượng được giám hộ thì điền thông tin của người giám hộ.

- Đối với thiết bị của cá nhân: là thông tin của cá nhân.

- Đối với thiết bị thuộc tổ chức: để trng thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường ti đa: 80

Điểm b, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

11.

HOKHAUTT_TB

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người sử dụng số thuê bao di động (đối với người có quốc tịch Việt Nam)

Ghi chú:

+ Thông tin này được ly từ Chứng minh thư/ Thẻ căn cước của người sử dụng số thuê bao di động.

+ Với người sử dụng số thuê bao sử dụng Hộ chiếu để làm thủ tục giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung: để trong thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 50

Điểm b, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

12.

TEN_TOCHUC

Tên tổ chức/ doanh nghiệp. Thông tin trên giấy tờ của tổ chức/ doanh nghiệp.

Ghi chú:

- Đi với cá nhân: bỏ trống thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 150

Điểm c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

13.

DIACHI_TOCHUC

Địa chỉ trụ sở giao dịch của tổ chức/ doanh nghiệp. Thông tin trên giấy tờ của tổ chức/ doanh nghiệp

Ghi chú:

- Đối với cá nhân: b trng thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 500

Điểm c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

14.

SO_GIAYTO_TOCHUC

Số giấy chứng nhận pháp nhân của tổ chức/ doanh nghiệp. Thông tin trên giấy tờ của tổ chức/ doanh nghiệp

Ghi chú:

- Đối với cá nhân: bỏ trng thông tin này.

- Loại giấy chứng nhận pháp nhân của tổ chức/doanh nghiệp là 1 trong scác loại giấy tờ sau:

+ Quyết định thành lập

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

+ Giấy phép đầu tư

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 15

Điểm b, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

15.

HOVATEN_DK

Họ và tên người đại diện cho tổ chức thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Doanh nghiệp viễn thông.

Ghi chú:

- Đối với cá nhân: bỏ trng thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 80

Điểm b và c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

16.

NGAYSINH_DK

Ngày tháng năm sinh của người đại diện cho tổ chức thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Doanh nghiệp viễn thông

Ghi chú:

- Đối với cá nhân: bỏ trống thông tin này.

Theo khuôn dạng YYYY-MM-DD

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường chính xác: 10

Điểm b và c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

17.

QUOCTICH_DK

Quốc tịch của người đại diện cho tổ chức thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Doanh nghiệp viễn thông

Ghi chú:

- Đối với cá nhân: bỏ trng thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 50

Điểm c và b, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

18.

LOAI_GIAYTO_DK

Loại giấy tờ tùy thân của người thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Doanh nghiệp viễn thông, bao gồm;

01: Chứng minh thư

02: Hộ chiếu

03: Thcăn cước

Ghi chú:

- Đối với cá nhân: bỏ trng thông tin này.

Giá trhợp lệ: 01 / 02 / 03 /

(Rng trong trường hợp khách hàng cá nhân)

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 2

Điểm a, khoản 3 và điểm b và c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

19.

SO_GIAYTO_DK

Sgiấy tờ tùy thân người đại diện cho tổ chức thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Doanh nghiệp viễn thông

 Ghi chú:

- Đối với cá nhân: bỏ trống thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 15

Điểm b và c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

20.

NGAYCAP_DK

Ngày cấp giấy tờ tùy thân (tương ứng với loại giấy tờ tùy thân) của người thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Doanh nghiệp viễn thông

Ghi chú:

- Đối với cá nhân: bỏ trng thông tin này.

Theo khuôn dạng YYYY-MM-DD

Kiểu dữ liệu: chuỗi ý tự (string)

Độ dài trường chính xác: 10

Điểm b và c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

21.

NOICAP_DK

Nơi cấp hoặc đơn vị cấp giấy tờ tùy thân (tương ứng với loại giấy tờ tùy thân) của người đại diện cho tổ chức thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với Doanh nghiệp viễn thông:

Với loại giấy tờ tùy thân là Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư: Nơi cấp giấy tờ tùy thân.

Với loại giấy tờ tùy thân là Thẻ căn cước: Đơn vị cấp giấy tờ tùy thân.

Ghi chú:

- Đối với cá nhân: bỏ trng thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường ti đa: 50

Điểm b và c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

22.

HOKHAUTT_DK

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người đại diện cho tổ chức đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (đối với người có Quốc tịch Việt Nam)

Chú ý:

+ Thông tin này được ly từ Chứng minh thư/ Thẻ căn cước của người đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

+ Với người đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung sử dụng Hộ chiếu để làm thủ tục giao kết hợp đồng: đtrống thông tin này.

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 80

Điểm b và c, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

23.

THANHTOAN

Hình thức thanh toán giá cước của thuê bao di động

Trả trước (TT)

Trả sau (TS)

Giá trị hợp lệ: TT / TS

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 2

Điểm e, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

24.

TEN_NVGD

Họ và tên của nhân viên giao dịch thực hiện:

+ Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với khách hàng;

+ Hoặc thực hiện cập nhật thông tin thuê bao

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 80

Điểm g, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

25.

THOIGIAN_HD

Ngày khách hàng và Doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Theo khuôn dạng YYYY-MM-DD

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường chính xác: 10

Điểm g, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

26.

THOIGIAN_CAPNHAT

Thời gian cập nhật thông tin thuê bao (đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức cập nhật lại thông tin thuê bao)

(Ly theo ngày cá nhân, tổ chức yêu cầu cập nhật lại thông tin thuê bao tại Doanh nghiệp viễn thông)

Theo khuôn dạng YYYY-MM-DD

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường chính xác: 10

Điểm g, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

27.

DIACHI_DIEMGD

Địa chỉ của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông nơi thực hiện:

+ Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với khách hàng;

+ Hoặc thực hiện cập nhật thông tin thuê bao

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 500

Điểm g, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

28.

NOIDK_TINH

Tnh/ Thành phố nơi thực hiện:

+ Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với khách hàng;

+ Hoặc thực hiện cập nhật thông tin thuê bao (Ly theo thông tin địa chỉ của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông nơi thực hiện giao kết hợp đồng hoặc cập nhật thông tin thuê bao)

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 3

(Theo danh mục mã tỉnh/ Thành phố do Tng Cục thống kê quản lý)

Điểm g, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

29.

DIENTHOAI_DIEMGD

Sđiện thoại liên hệ của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện:

+ Giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với khách hàng;

+ Hoặc thực hiện cập nhật thông tin thuê bao

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự chữ số [0-9] (string)

Độ dài trường tối đa: 15

Điểm g, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

30.

NGAY_SUDUNG

Ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ của thuê bao (ngày kích hoạt)

Theo khuôn dạng YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường chính xác: 19

Điểm b, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

31.

TRANGTHAI_TB

Trạng thái hoạt động của thuê bao, bao gồm các trạng thái sau:

M2: Đang hoạt động

K1: Tạm dừng 1 chiu

K2: Tạm dừng 2 chiều

TH: Chấm dứt sử dụng dịch vụ (Thu hồi)

Giá trị hợp lệ: M2 / K1 / K2 / TH

Kiểu dữ liệu: ký tự (string)

Độ dài trường tối đa: 2

Các Doanh nghiệp viễn thông phải tự chuyển đổi các giá trị trạng thái hoạt động của thuê bao mà Doanh nghiệp đang quản lý sang các giá trị hợp lệ này trước khi cung cấp số liệu cho cơ quan quản lý

Điểm b, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

32.

NGAY_TRANGTHAI_TB

Ngày thay đổi trạng thái sang trạng thái hoạt động hiện tại của thuê bao. Ngày này không thay đổi cho tới khi thuê bao chuyển sang một trạng thái khác.

Theo khuôn dạng YYYY-MM-DD

Kiểu dữ liệu: chuỗi ký tự (string)

Độ dài trường chính xác: 10

Điểm b, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

2. Cấu trúc số liệu doanh nghiệp viễn thông cung cấp qua hệ thống ứng dụng quản lý của mỗi doanh nghiệp

STT

Loại thông tin

Mô tả thông tin

Cách thức truy xuất

Ghi chú

1.

SOHOA_GIAYTO_CANHAN_TB

Bn số hóa giấy tờ tùy thân của người sử dụng số thuê bao

Doanh nghiệp cung cấp giao diện và tài khoản truy nhập vào hệ thống ứng dụng quản lý của doanh nghiệp, để từ địa chkết ni tại Cục Viễn thông có thể tra cứu, xem trực tiếp và tải thông tin này.

Truy xuất thông tin dạng hình ảnh hoặc tệp tin chứa hình ảnh thông qua giao diện truy vấn được cung cấp bi các doanh nghiệp đối với từng thông tin thuê bao

Điểm a, khoản 3 và điểm d, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

2.

SOHOA_GIAYTO_TOCHUC

Bn số hóa giấy chứng nhận pháp nhân của tổ chức/ doanh nghiệp

Doanh nghiệp cung cp giao diện và tài khoản truy nhập vào hệ thống ng dụng quản lý của doanh nghiệp, để từ địa chkết nối tại Cục Viễn thông có thể tra cứu, xem trực tiếp và tải thông tin này.

Truy xuất thông tin dạng hình ảnh hoặc tệp tin chứa hình ảnh thông qua giao diện truy vấn được cung cấp bi các doanh nghiệp đối với từng thông tin thuê bao

Điểm b, khoản 3 và điểm đ, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

3.

SOHOA_NGUOI_DK

Ảnh chụp của người đến giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Doanh nghiệp cung cấp giao diện và tài khoản truy nhập vào hệ thống ứng dụng qun lý của doanh nghiệp, để từ địa chỉ kết ni tại Cục Viễn thông có thtra cứu, xem trực tiếp và tải thông tin này.

Truy xuất thông tin dạng hình ảnh hoặc tệp tin chứa hình ảnh thông qua giao diện truy vấn được cung cấp bi các doanh nghiệp đối với từng thông tin thuê bao

Điểm đ, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

4.

SOHOA_HOPDONG

Bản số hóa xác nhận thông tin thuê bao hoặc bản xác nhận thông tin thuê bao có chữ ký điện t(đối với dịch vụ viễn thông di động trtrước)

Doanh nghiệp cung cấp giao diện và tài khoản truy nhập vào hệ thống ứng dụng qun lý của doanh nghiệp, để từ địa chỉ kết nối tại Cục Viễn thông có thtra cứu, xem trực tiếp và tải thông tin này.

Truy xuất thông tin dạng hình ảnh hoặc tệp tin chứa hình ảnh thông qua giao diện truy vấn được cung cấp bởi các doanh nghiệp đối với từng thông tin thuê bao

Điểm đ, khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2017/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu21/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực15/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2017/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 21/2017/TT-BTTTT cung cấp sử dụng số liệu viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 21/2017/TT-BTTTT cung cấp sử dụng số liệu viễn thông
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu21/2017/TT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrương Minh Tuấn
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực15/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 21/2017/TT-BTTTT cung cấp sử dụng số liệu viễn thông

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 21/2017/TT-BTTTT cung cấp sử dụng số liệu viễn thông

           • 29/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực