Thông tư 21/2021/TT-BTC

Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 23/2014/TT-BTC NGÀY 17/02/2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CỜ TRUYỀN THỐNG, CỜ HIỆU, BIỂU TƯỢNG, HẢI QUAN HIỆU, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC, GIẤY CHỨNG MINH HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định s 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thng, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 23/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2021.

2. Cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan đã trang bị, cấp phát trước ngày 01/3/2021 thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đản
g;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành ph
;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính ph
;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT Tổng cục Hải quan;
- Lưu VT; TCHQ (70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/2021/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu21/2021/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2021
Ngày hiệu lực19/03/2021
Ngày công báo30/03/2021
Số công báoTừ số 485 đến số 486
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/2021/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu21/2021/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Thị Mai
       Ngày ban hành19/03/2021
       Ngày hiệu lực19/03/2021
       Ngày công báo30/03/2021
       Số công báoTừ số 485 đến số 486
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 21/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BTC cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan

           • 19/03/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2021

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực