Thông tư 21-LĐTT

Thông tư 21-LĐTT năm 1958 quy định những đơn vị và cá nhân được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958 do Bộ Lao động ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 21-LĐTT đơn vị cá nhân được thi hành lương mới từ 01/03/1958


BỘ LAO ĐỘNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-LĐTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NHỮNG ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC THI HÀNH LƯƠNG MỚI KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 1958

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các Ông chủ tịch Ủy ban Hành chính khu, thành phố và tỉnh
- Các vị Bộ trưởng các Bộ

Thi hành nghị định số 259-TTg ngày 27/05/1958 của Thủ tướng Chính phủ quy định những đơn vị được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958;

Theo đề nghị của các Bộ sở quan, sau khi đã trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ và được Ban Lương trung ương thông qua Bộ Lao động quy định và hướng dẫn những đơn vị và cá nhân được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958.

I. NHỮNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC THI HÀNH LƯƠNG MỚI KỂ TỪ NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 1958

Điều 1 Nghị định số 259-TTg ngày 27/05/1958 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định những đơn vị dưới đây được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958:

a) Những đơn vị trực tiếp kinh doanh sản xuất thuộc khu vực sản xuất trong nền kinh tế quốc doanh (nhà máy, hầm mỏ, đơn vị vận tải, công trường, nông trường, lâm trường, công ty, cửa hàng v.v…)

b) Những đơn vị tập trung đông công nhân trong nền kinh tế quốc doanh tuy không thuộc khu vực sản xuất, nhưng công việc làm có tính chất sản xuất như các đội vệ sinh, cống rãnh, sửa chữa đường sá, ống nước… thuộc địa phương quản lý, bộ phận sửa chữa ôtô thuộc đoàn xe Thủ tướng phủ.

c) Các chi nhánh Ngân hàng

Để thống nhất thi hành giữa các Bộ, các ngành, các địa phương ngoài những đơn vị đã ở trong khu vực sản xuất và các chi nhánh Ngân hàng, Bộ Lao động quy định cụ thể thêm những đơn vị sau đây tuy không thuộc khu vực sản xuất nhưng là những đơn vị tập trung đông công nhân, việc làm có tính chất sản xuất được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958 (theo điều 1, mục b nghị định 259-TTg).

1. - Nguyên tắc quy định những đơn vị tuy không thuộc khu vực sản xuất nhưng được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958:

- Đơn vị tập trung đông công nhân phục vụ trực tiếp cho sản xuất.

- Thời gian làm việc của công nhân có tính chất cố định và thường trực.

- Giải quyết không ảnh hưởng đến các bộ phận khác tương tự, gây được quan hệ tốt giữa các bộ, công nhân viên trong nội bộ từng ngành và giữa ngành này với ngành khác.

2. – Những đơn vị cụ thể thuộc các Bộ, các ngành và các địa phương quản lý tuy không thuộc khu vực sản xuất nhưng được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958:

- Các xí nghiệp điện, nước ở các địa phương.

- Các công trình kiến thiết cơ bản.

- Các Đội thăm dò khảo sát địa chất, và điều tra rừng và biển phục vụ cho công cuộc khai thác, xây dựng cơ bản.

- Các xưởng hoặc các bộ phận công nhân sửa chữa máy móc dụng cụ tập trung công nhân, có tính chất một phân xưởng phục vụ trực tiếp cho sản xuất thuộc các ngành Giao thông, Kiến trúc Thuỷ lợi…

- Các đoàn xe vận tải cung ứng vật liệu hàng hóa thường xuyên phục vụ cho các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các Bộ, các ngành.

- Các trại thí nghiệm trồng trọt và chăn nuôi thuộc Bộ Nông lâm.

- Đường goòng hỏa xa Liên khu 4.

- Các đội công trình cầu đường và các bộ phận công nhân sửa chữa đường sá (từ hạt trưởng trở xuống).

- Các bến phà (từ phụ trách bến đến các thủy thủ phà).

- Công nhân đội vớt tầu đắm.

- Các hệ thống nông giang (từ phụ trách cống) và các trạm máy bơm nước thuộc hệ thống nông giang.

- Các đội công nhân vệ sinh, cống rãnh, sửa chữa đường sá, ống nước.

- Công nhân đội tầu cuốc.

- Các xưởng in.

- Bộ phận tập trung đông công nhân sản xuất phim và sửa chữa máy móc dụng cụ ở xưởng phim.

- Chi nhánh phát hành và cửa hàng sách báo.

- Xưởng cơ khí điện ảnh.

- Các đội chiếu bóng lưu động, rạp chiếu bóng quốc doanh.

II. NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC LĨNH LƯƠNG MỚI KỂ TỪ NGÀY 01-03-1958

1) Nói chung những cán bộ, công nhân, nhân viên kỹ thuật và hành chính quản lý ở trong biên chế đã được sắp xếp cấp bậc vào các thang lương mới ở các đơn vị thuộc khu vực sản xuất và những đơn vị tuy không thuộc khu vực sản xuất nhưng đã được quy định hưởng lương từ ngày 01-03-1958 nói trong thông tư này đều được thi hành lương mới kể từ ngày 01-03-1958. (Trừ những cán bộ, công nhân, nhân viên làm việc ở các cơ quan trung ương như Tổng cục, Cục, Tổng công ty, … tùy thuộc khu vực sản xuất nhưng chỉ được thi hành lương mới kể từ ngày 01-05-1958 theo nghị định số 332-TTg ngày 03 tháng 07 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ).

2) Ngoài những người đã nói ở điểm 1 trên đây, hiện nay ở các xí nghiệp có những người làm việc theo chế độ “phụ động” chưa được công nhận ở trong biên chế chính thức chia ra hai loại sau đây:

a) Những công nhân viên phụ động không kể thuê mượn tại chỗ hoặc nơi xa đến đang hưởng lương ngày, lương tháng, lương theo hợp đồng kể từ ngày 01-03-1958 trở về trước, nếu đã làm việc thường xuyên lâu ngày và còn tiếp tục làm việc thì các ngành căn cứ vào khả năng biên chế của xí nghiệp nếu còn thiếu, xét ai đủ điều kiện để đưa vào biên chế chính thức và sắp xếp vào các thang lương mới thích hợp. Trường hợp không có khả năng đưa vào biên chế thì căn cứ vào công việc đang làm mà ấn định một mức lương tương đương với một cấp bậc trong thang lương mới thích hợp và hưởng lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958.

b) Những người được thuê mượn ở ngay tại địa phương có xí nghiệp làm việc có tính chất tạm thời ít ngày, có việc thì làm, không có việc thì nghỉ, thì việc trả lương phải dựa theo mức lương do Hội đồng tiền công ở địa phương quy định sau khi được Bộ Lao động thông qua. Mức lương của những người làm tạm thời này không nên cao hơn mức lương của công việc làm tương đương của những người ở trong biên chế và chỉ được thi hành lương mới kể từ ngày xí nghiệp quyết định trả lương mới cho họ, chứ không được truy lĩnh lương mới từ ngày 01-03-1958 như những trường hợp đã nói ở điểm “a” nói trên.

III. THỂ THỨC THANH TOÁN

1) Những cán bộ, công nhân viên thuộc các đơn vị được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958, đều được truy lĩnh lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958.

Riêng đối với những người trả lương theo sản phẩm việc truy lĩnh chỉ tính trên cơ sở lương cấp bậc.

2) Ttrường hợp đơn vị chưa kịp xếp bậc trả lương mới, nếu công nhân viên được điều động sang công tác đơn vị khác thì đơn vị cũ làm truy lĩnh theo lương cấp bậc của đơn vị mới sắp xếp kể từ ngày 01-03-1958 đến ngày người đó rời đơn vị cũ để đến nhận công tác ở đơn vị mới; còn đơn vị mới chỉ trả lương mới kể từ ngày người đó rời đơn vị cũ để đến nhận công tác ở ngành mình.

3) Những cán bộ, công nhân viên thuộc các cơ quan và đơn vị được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958 nếu được điều động sau ngày 01 tháng 03 năm 1958 sang công tác ở các đơn vị được thi hành lương mới kể từ ngày 01 tháng 03 năm 1958 thì chỉ được truy lĩnh kể từ ngày chính thức nhận công tác ở đơn vị mới. Ngược lại nếu điều động từ đơn vị được thi hành lương mới từ 01 tháng 03 năm 1958 sang đơn vị được thi hành lương mới 01 tháng 05 năm 1958 nhưng ra đi sau ngày 01 tháng 03 năm 1958 thì đơn vị cũ phải làm truy lĩnh từ 1 tháng 3 năm 1958 đến ngày người đó đi nhận công tác ở đơn vị mới; đơn vị mới chỉ phải làm truy lĩnh lương mới từ 1 tháng 5 năm 1958.

Trong khi thi hành thông tư này nếu gặp những khó khăn mắc mứu đề nghị các Bộ, các ngành, các địa phương phản ảnh kịp thời về Bộ Lao động biết.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21-LĐTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu21-LĐTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 28
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21-LĐTT

Lược đồ Thông tư 21-LĐTT đơn vị cá nhân được thi hành lương mới từ 01/03/1958


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 21-LĐTT đơn vị cá nhân được thi hành lương mới từ 01/03/1958
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu21-LĐTT
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động
       Người kýNguyễn Văn Tạo
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 28
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 21-LĐTT đơn vị cá nhân được thi hành lương mới từ 01/03/1958

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 21-LĐTT đơn vị cá nhân được thi hành lương mới từ 01/03/1958