Thông tư 217/2012/TT-BTC

Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 217/2012/TT-BTC sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 190/QĐ-BTC 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tài Chính và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 217/2012/TT-BTC sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 217/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thuế môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 144/2011/TT-BTC ngày 21/10/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 điều 5 Thông tư số 144/2011/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi các Tiểu mục của Mục 2000 “Thuế bảo vệ môi trường” như sau:

a) Sửa tên Tiểu mục 2001 “Thu từ xăng”, thành “Thu từ xăng sản xuất trong nước”;

b) Sửa tên Tiểu mục 2002 “Thu từ dầu Diezel”, thành “Thu từ dầu Diezel sản xuất trong nước”;

c) Sửa tên Tiểu mục 2003 “Thu từ dầu hỏa”, thành “Thu từ dầu hỏa sản xuất trong nước”;

d) Sửa tên Tiểu mục 2004 “Thu từ dầu mazut, dầu mỡ nhờn”, thành “Thu từ dầu mazut, dầu mỡ nhờn sản xuất trong nước”;

đ) Sửa tên Tiểu mục 2005 “Thu từ than đá”, thành “Thu từ than đá sản xuất trong nước”;

e) Sửa tên Tiểu mục 2006 “Thu từ dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon”, thành “Thu từ dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon sản xuất trong nước”;

f) Sửa tên Tiểu mục 2007 “Thu từ túi ni lông”, thành “Thu từ túi ni lông sản xuất trong nước”;

g) Sửa tên Tiểu mục 2008 “Thu từ thuốc diệt cỏ”, thành “Thu từ thuốc diệt cỏ sản xuất trong nước”;

h) Sửa tên Tiểu mục 2049 “Thu từ các sản phẩm, hàng hóa khác”, thành “Thu từ các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu khác”.

2. Bổ sung các Tiểu mục của Mục 2000 “Thuế bảo vệ môi trường” như sau:

a) Tiểu mục 2009 “Thu từ nhiên liệu bay sản xuất trong nước”;

b) Tiểu mục 2019 “Thu từ các sản phẩm hàng hóa khác sản xuất trong nước”;

c) Tiểu mục 2031 “Thu từ xăng nhập khẩu”;

d) Tiểu mục 2032 “Thu từ nhiên liệu bay nhập khẩu”;

đ) Tiểu mục 2033 “Thu từ dầu Diezel nhập khẩu”;

e) Tiểu mục 2034 “Thu từ dầu hỏa nhập khẩu”;

f) Tiểu mục 2035 “Thu từ dầu mazut, dầu mỡ nhờn nhập khẩu”;

g) Tiểu mục 2036 “Thu từ than đá nhập khẩu”;

h) Tiểu mục 2037 “Thu từ dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon nhập khẩu”;

i) Tiểu mục 2038 “Thu từ túi ni lông nhập khẩu”;

k) Tiểu mục 2039 “Thu từ thuốc diệt cỏ nhập khẩu”.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Các quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2013.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 217/2012/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu217/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực01/02/2013
Ngày công báo31/12/2012
Số công báoTừ số 801 đến số 802
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2017
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 217/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 217/2012/TT-BTC sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 217/2012/TT-BTC sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu217/2012/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýNguyễn Công Nghiệp
     Ngày ban hành17/12/2012
     Ngày hiệu lực01/02/2013
     Ngày công báo31/12/2012
     Số công báoTừ số 801 đến số 802
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2017
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 217/2012/TT-BTC sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 217/2012/TT-BTC sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước