Thông tư 22/2011/TT-BKHCN

Thông tư 22/2011/TT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750v do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 22/2011/TT-BKHCN quản lý chất lượng dây và cáp cách điện


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG POLYVINYL CLORUA CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750V

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V (sau đây viết tắt là dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC) quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC;

b) Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC đã lắp sẵn trong thiết bị điện;

b) Dây và cáp cách điện được bọc cách điện bằng vật liệu khác vật liệu PVC.

Chương 2.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP CÁCH ĐIỆN BỌC NHỰA PVC

Điều 3. Biện pháp quản lý chất lượng

1. Tất cả các loại dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC phải được quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN.

2. Đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC có mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn thuộc dải mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn có điện áp danh định đến và bằng 450/750V nêu tại tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN thì phải thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN.

Việc xác định các giá trị danh định đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC quy định tại khoản này để đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN được thực hiện theo văn bản kỹ thuật về phương pháp xác định các giá trị danh định cho dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

3. Dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC phải thực hiện việc ghi nhãn theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Điều 4. Điều kiện dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC lưu thông trên thị trường

Dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC khi lưu thông trên thị trường phải được ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC theo quy định của Thông tư này và quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Thực hiện việc thống kê, báo cáo về số lượng dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC còn tồn theo hướng dẫn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh. Thời hạn hoàn thành việc thống kê, báo cáo là trước ngày 01 tháng 3 năm 2013.

3. Chịu sự kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý

1. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

a) Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC theo quy định tại Thông tư này.

b) Ban hành văn bản kỹ thuật về phương pháp xác định các giá trị danh định cho dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V để đánh giá sự phù hợp đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

a) Tiếp nhận đăng ký và quản lý bản công bố hợp quy đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC của tổ chức, cá nhân sản xuất; tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thống kê, báo cáo về số lượng còn tồn của dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này; thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 15 tháng 3 năm 2013.

c) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực hiện việc xử lý và gửi hồ sơ cho tổ chức đánh giá sự phù hợp được quy định để được hướng dẫn thực hiện đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và gắn dấu hợp quy (CR) đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này còn tồn theo số lượng được thống kê quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

d) Tổ chức, phối hợp tổ chức với cơ quan thanh tra, quản lý thị trường, công an trong việc kiểm tra chất lượng dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

1. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013, dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC không được quy định cụ thể tại các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN thì không được sản xuất, nhập khẩu.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC có mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn không được nêu cụ thể tại các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN thì không được lưu thông trên thị trường.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2011/TT-BKHCN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu22/2011/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2011
Ngày hiệu lực01/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2011/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 22/2011/TT-BKHCN quản lý chất lượng dây và cáp cách điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 22/2011/TT-BKHCN quản lý chất lượng dây và cáp cách điện
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu22/2011/TT-BKHCN
      Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
      Người kýTrần Việt Thanh
      Ngày ban hành22/09/2011
      Ngày hiệu lực01/02/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLĩnh vực khác
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật13 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 22/2011/TT-BKHCN quản lý chất lượng dây và cáp cách điện

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 22/2011/TT-BKHCN quản lý chất lượng dây và cáp cách điện

          • 22/09/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/02/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực