Thông tư 22/2013/TT-BTC

Thông tư 22/2013/TT-BTC quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 22/2013/TT-BTC định mức phí nhập xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT VÀ BẢO QUẢN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỰ TRỮ QUỐC GIA DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 43/2012/NĐ-CP ngày 17/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 181/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 196/2004/NĐ-CP">143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1905/BNN-KH ngày 04/7/2011 về việc thẩm định hồ sơ ban hành định mức nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định định mức phí nhập, định mức phí bảo quản và định mức phí xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Trong đó, định mức phí nhập, định mức phí xuất được tính cho 01 lần nhập, xuất theo quy trình nhập, xuất do Nhà nước quy định, cụ thể:

1. Định mức phí nhập 1 tấn thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia là: 345.763 đồng.

2. Định mức phí bảo quản lưu kho 1 tấn thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia trong một năm là: 2.463.627 đồng.

3. Định mức phí xuất 1 tấn thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia là: 168.357 đồng.

Điều 2. Nội dung định mức

1. Chi phí cho nhân công bao gồm: Lương thủ kho, bảo vệ, bảo hiểm, bốc xếp đảo hàng, khử trùng kho, đóng gói, hạ kiêu, bốc xếp qua cân, bốc giao lên phương tiện hoặc từ phương tiện vào kho, chi phí thuê phương tiện bốc dỡ, bồi dưỡng độc hại;

2. Chi phí cho vật tư phục vụ nhập, bảo quản, xuất: điện năng, nước, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, bạt chống bão, PCCC, công cụ, dụng cụ bảo quản;

3. Chi phí kiểm tra, kiểm định phục vụ nhập, xuất và bảo quản: phí kiểm định chất lượng hàng, kiểm tra, kiểm định công cụ, dụng cụ bảo quản;

4. Chi phí quản lý: thông tin liên lạc;

5. Chi phí xử lý môi trường;

6. Chi phí khấu hao tài sản: khấu hao nhà kho, công cụ, dụng cụ phục vụ quá trình bảo quản;

7. Các chi phí khác: hao hụt trong quá trình bảo quản lưu kho, hao hụt lấy mẫu.

Điều 3. Sử dụng và điều chỉnh định mức phí

1. Các định mức phí nhập, bảo quản và xuất quy định tại Điều 1 Thông tư này được sử dụng làm căn cứ để xây dựng, thực hiện kế hoạch nhập, bảo quản và xuất thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia từ năm 2013 đến năm 2014.

2. Căn cứ định mức, nội dung định mức quy định tại Thông tư này và Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế xây dựng, ban hành và quản lý định mức bảo quản hàng dự trữ quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể hóa định mức cho phù hợp với điều kiện của ngành nhưng không vượt quá định mức đã quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/4/2013.

2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hàng thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCDT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/2013/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 22/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/02/2013
Ngày hiệu lực 11/04/2013
Ngày công báo 17/03/2013
Số công báo Từ số 161 đến số 162
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/2013/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 22/2013/TT-BTC định mức phí nhập xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 22/2013/TT-BTC định mức phí nhập xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 22/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 25/02/2013
Ngày hiệu lực 11/04/2013
Ngày công báo 17/03/2013
Số công báo Từ số 161 đến số 162
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 22/2013/TT-BTC định mức phí nhập xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật

Lịch sử hiệu lực Thông tư 22/2013/TT-BTC định mức phí nhập xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật