Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi kèm theo Thông tư 81/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn đã được thay thế bởi Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NUÔI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 81/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 25/12/2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24/3/2004;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3 "Quy định về quản lý" trong các quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-10: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-11: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-12: 2009/BNNPTNT; QCVN 01-13: 2009/BNNPTNT ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT.

1. Bãi bỏ điểm 3.1. "Chứng nhận hợp quy”.

2. Điểm 3.2. "Công bố hợp quy” được sửa đổi như sau:

“3.2. Công bố hợp quy

Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/8/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHCN; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu23/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2012
Ngày hiệu lực02/08/2012
Ngày công báo01/07/2012
Số công báoTừ số 411 đến số 412
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu23/2012/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýDiệp Kỉnh Tần
       Ngày ban hành18/06/2012
       Ngày hiệu lực02/08/2012
       Ngày công báo01/07/2012
       Số công báoTừ số 411 đến số 412
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 23/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn