Thông tư 23/2013/TT-NHNN

Thông tư 23/2013/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 23/2013/TT-NHNN tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC DUY TRÌ SỐ DƯ TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam s 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ vtín dụng đi với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì sdư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bằng 2% số dư nguồn vốn huy động theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ vtín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, bao gồm các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

2. Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 3. Số dư tiền gửi của các tchức tín dụng nhà nước duy trì tại Ngân hàng Chính sách xã hội

1. Hằng năm, các tổ chức tín dụng nhà nước có trách nhiệm duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước.

2. Số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng nhà nước tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước bao gồm: Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, các hình thức nhận tiền gửi khác của cá nhân, tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng; phát hành trái phiếu để huy động vốn từ cá nhân, tchức (trừ tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

3. Xử lý các trường hợp bổ sung hoặc rút bớt số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng nhà nước tại Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:

a) Trường hợp số dư tiền gửi phải duy trì trong năm kế tiếp lớn hơn số dư tiền gửi của năm trước, thì các tổ chức tín dụng nhà nước phải bổ sung số dư tiền gửi bằng số tiền chênh lệch lớn hơn.

b) Trường hợp số dư tiền gửi phải duy trì trong năm kế tiếp nhỏ hơn số dư tiền gửi của năm trước, thì các tổ chức tín dụng nhà nước được rút bớt số tiền gửi bằng với số chênh lệch nhỏ hơn hoặc tiếp tục duy trì số dư tiền gửi của năm trước.

Điều 4. Lãi sut tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng nhà nước tại Ngân hàng Chính sách xã hội

1. Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam được xác định như sau:

Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng nhà nước tại Ngân hàng Chính sách xã hội (%/năm)

(a)

=

Lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam bình quân chung của các tổ chức tín dụng nhà nước (%/năm)

(b)

+

Phí huy động vốn (%/năm)

(c)

Trong đó:

(b) Là bình quân chung của lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước của các tổ chức tín dụng nhà nước, được tính toán theo phương pháp bình quân gia quyền lãi suất các loại nguồn vốn huy động quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

(c) Là chi phí huy động vốn bình quân do Ngân hàng Chính sách xã hội và các tchức tín dụng nhà nước thỏa thuận nhưng tối đa là 1,35%/năm.

2. Trường hợp lãi suất huy động vốn của các tổ chức tín dụng nhà nước có sự biến động lớn so với lãi suất tại thi điểm thông báo trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét điều chnh mức lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam bình quân chung trên cơ sở đnghị của tổ chức tín dụng nhà nước hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội và thông báo cho các tổ chức tín dụng nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội làm cơ sở xác định lãi suất tiền gửi trong thời gian còn lại trong năm. Lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam bình quân chung điều chỉnh là lãi suất bình quân chung của lãi suất huy động vốn bng đng Việt Nam của các tchức tín dụng nhà nước tại thời điểm điều chỉnh, được tính theo phương pháp bình quân gia quyền lãi suất các loại nguồn vốn huy động quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

Đối với năm 2013, trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng nhà nước hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và thông báo mức lãi sut huy động vn bằng đồng Việt Nam bình quân chung để làm cơ sở xác định lãi sut tin gửi của các tổ chức tín dụng nhà nước tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2013.

3. Kỳ hạn trả lãi tin gửi do Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với các tchức tín dụng nhà nước phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vphương pháp tính, trả lãi.

Điều 5. Quy trình, thủ tục gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội

1. Các tổ chức tín dụng nhà nước mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tại trụ sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Năm 2013, các tổ chức tín dụng nhà nước tiếp tục gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo hợp đồng và phụ lục đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội. Các năm tiếp theo, nếu số dư tiền gửi và lãi suất thay đổi, thì các bên thỏa thuận b sung bng phụ lục hợp đồng tiền gửi.

3. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các tổ chức tín dụng nhà nước gửi biểu số dư nguồn vốn huy động và lãi suất huy động đối với từng kỳ hạn bng đồng Việt Nam theo phụ lục 01 kèm theo Thông tư này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ). Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) tính toán và thông báo mức lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam bình quân chung của các tổ chức tín dụng nhà nước tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm trước cho các tổ chức tín dụng nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội để làm cơ sở xác định lãi suất tiền gửi trong năm.

4. Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, các tổ chức tín dụng nhà nước gửi biểu xác định số dư tiền gửi trong năm theo phụ lục 02 kèm theo Thông tư này cho Ngân hàng Chính sách xã hội và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu. Chậm nhất là ngày 10 tháng 02 hằng năm, các tổ chức tín dụng nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội phải hoàn thành việc bổ sung phụ lục hợp đồng tin gửi và bsung hoặc rút bớt số dư tiền gửi theo quy định tại Thông tư này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2014. Thông tư s 04/2003/TT-NHNN ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc các tchức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội hết hiệu lực thi hành.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tchức tín dụng nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 6;
- Thtướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (đ báo cáo);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, Vụ CSTT (4 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Tên tổ chức tín dụng nhà nước:…………………………………

PHỤ LỤC 01

BIỂU SỐ DƯ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG VÀ LÃI SUẤT HUY ĐỘNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

STT

Chỉ tiêu

Số dư
(triệu đồng)

Lãi suất bình quân
(%/năm)

Ghi chú

I

Tin gửi

 

 

 

1

Tiền gửi không kỳ hạn

 

 

 

2

Tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng

 

 

 

3

Tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

 

 

 

4

Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

 

5

Tiền gửi vốn chuyên dùng

 

 

 

6

Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

 

 

 

7

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dưới 6 tháng

 

 

 

8

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng

 

 

 

9

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

 

II

Phát hành giấy tcó giá ngắn hạn

 

 

 

1

Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn

 

 

 

2

Kỳ phiếu

 

 

 

3

Tín phiếu

 

 

 

4

Giấy tờ có giá ngắn hạn khác

 

 

 

III

Phát hành giấy tờ có giá dài hạn

 

 

 

1

Chứng chtiền gửi dài hạn

 

 

 

2

Trái phiếu

 

 

 

3

Giấy tờ có giá dài hạn khác

 

 

 

 


Người lập biểu


Kiểm soát

……., ngày     tháng     năm   
Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng nhà nước
(Ký tên, đóng dấu)

 

1. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN (email: [email protected]; [email protected]; fax: 0438240132).

2. Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm.

3. Ghi họ tên và số điện thoại của người lập biểu để trả lời các vấn đề tại báo cáo.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 04.38268782.

5. Việc thống kê tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá theo chế độ báo cáo thống kê hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Tên tổ chức tín dụng nhà nước:…………………………………

PHỤ LỤC 02

BIỂU XÁC ĐỊNH SDƯ TIỀN GỬI TRONG NĂM ... TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

STT

Nội dung

Số dư
(triệu đồng)

Ghi chú

1

Số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam đến 31/12 năm trước

 

 

1.1

Tiền gửi

 

 

1.2

Phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn

 

 

1.3

Phát hành giấy tờ có giá dài hạn

 

 

2

Tỷ lệ tiền gửi 2%

 

 

3

S dư tin gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm...
(3 = 1 * 2%)

 

 

4

S dư tin gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến 31/12 năm trước

 

 

5

Chênh lệch số dư tiền gửi mà tổ chức tín dụng nhà nước phải bổ sung hoặc rút bt (5=3-4)

 

 

 


Người lập biểu


Kiểm soát

……., ngày     tháng     năm   
Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng nhà nước
(Ký tên, đóng dấu)

 

1. Đơn vị nhận báo cáo: Ngân hàng Chính sách xã hội

2. Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm.

3. Ghi họ tên và số điện thoại của người lập biểu để trả lời các vấn đề tại báo cáo.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 04.38268782.

5. Vic thống kê tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá theo chế độ báo cáo thống kê hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2013/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu23/2013/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2013
Ngày hiệu lực02/01/2014
Ngày công báo05/12/2013
Số công báoTừ số 865 đến số 866
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2013/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 23/2013/TT-NHNN tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 23/2013/TT-NHNN tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu23/2013/TT-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýNguyễn Đồng Tiến
     Ngày ban hành19/11/2013
     Ngày hiệu lực02/01/2014
     Ngày công báo05/12/2013
     Số công báoTừ số 865 đến số 866
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 23/2013/TT-NHNN tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 23/2013/TT-NHNN tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội