Thông tư 249/2010/TT-BQP

Thông tư 249/2010/TT-BQP hướng dẫn quy trình lập, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định 121/2009/QĐ-TTg do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 249/2010/TT-BQP hướng dẫn quy trình lập thanh quyết toán kinh phí


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 249/2010/TT-BQP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH LẬP, THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2009/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Thực hiện Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề;
Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy trình lập, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn quy trình lập, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân đội đủ điều kiện dạy nghề trình độ sơ cấp cho bộ đội xuất ngũ;

2. Các cơ sở dạy nghề trong quân đội được Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu giao chỉ tiêu dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho bộ đội xuất ngũ.

3. Bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề và đủ điều kiện xét tuyển vào học nghề sơ cấp, trung cấp hoặc cao đẳng.

Điều 3. Nội dung chi và mức chi dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ

Nội dung chi và định mức chi phí đào tạo dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ thực hiện theo Thông tư số 245/2010/TT-BQP ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Quốc phòng Về việc ban hành định mức chi phí đào tạo một nghề theo 03 cấp trình độ cho bộ đội xuất ngũ học nghề theo Quyết định số 121.

Điều 4. Quy trình lập, thanh quyết toán kinh phí

1. Lập dự toán:

a) Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu dạy nghề của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu giao; số bộ đội xuất ngũ đã đăng ký học nghề và tiêu chuẩn, định mức, giá trị Thẻ học nghề, các cơ sở dạy nghề lập dự toán chi hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề (theo biểu số 1 đính kèm Thông tư này) gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp (riêng các cơ sở dạy nghề ngoài quân đội gửi cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), cho tới Cục Tài chính Bộ Quốc phòng để tổng hợp trình Bộ, gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

b) Căn cứ Quyết định mở lớp của cấp có thẩm quyền (kèm danh sách học viên, có xác nhận của cơ quan quân lực cùng cấp) và định mức chi phí đào tạo nghề của Bộ Quốc phòng quy định tại thời điểm mở lớp, các cơ sở dạy nghề lập dự toán chi hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề (theo biểu số 2 đính kèm Thông tư này) gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp (riêng các cơ sở dạy nghề ngoài quân đội gửi cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), cho đến Cục Tài chính Bộ Quốc phòng; Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tổng hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng, trình Bộ duyệt dự toán và bảo đảm kinh phí theo quy định.

2. Hồ sơ thanh toán.

2.1. Đối với bộ đội xuất ngũ học nghề ngắn hạn (Thẻ học nghề)

Kết thúc khóa học, các cơ sở dạy nghề lập Báo cáo tổng hợp quyết toán chi hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề (theo biểu số 3 đính kèm theo Thông tư này), đồng thời gửi theo các giấy tờ sau:

- Quyết định xuất ngũ (bản photocopy công chứng);

- Chứng minh thư nhân dân (bản photocopy công chứng);

- “Thẻ học nghề”: Bản gốc có đóng dấu “ĐÃ HỌC”;

- Quyết định mở lớp (bản photocopy) kèm theo danh sách học viên có Thẻ;

- Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh.

2.2. Đối với bộ đội xuất ngũ học Cao đẳng, Trung cấp nghề

Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm hoặc kết thúc khóa học, các cơ sở dạy nghề lập Báo cáo tổng hợp quyết toán chi hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề (theo biểu số 3 đính kèm theo Thông tư này), đồng thời gửi theo các giấy tờ sau:

- Quyết định xuất ngũ (Bản photocopy công chứng);

- Chứng minh thư nhân dân (Bản photocopy công chứng).

- Phiếu quân nhân (Bản photocopy công chứng);

- Quyết định mở lớp (Bản photocopy) kèm theo danh sách học viên;

- Kết thúc khóa học gửi Quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh;

3. Phương thức thanh toán

a) Các cơ sở dạy nghề gửi đầy đủ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này cho cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp (riêng cơ sở dạy nghề ngoài quân đội gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) cho tới Cục Tài chính Bộ Quốc phòng.

b) Kinh phí dạy nghề được thanh toán cho cơ sở dạy nghề đúng với định mức chi phí dạy nghề quy định tại Thông tư số 245/2010/TT-BQP ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Quốc phòng.

Trường hợp định mức chi phí dạy nghề ngắn hạn cao hơn giá trị của Thẻ thì người học tự chi trả phần chênh lệch cho cơ sở dạy nghề; trường hợp định mức chi phí dạy nghề ngắn hạn thấp hơn giá trị của Thẻ thì người học không được thanh toán phần chi phí chênh lệch.

c) Trường hợp người học nghề không thể tham gia đầy đủ cả khóa học và không đủ điều kiện để xét cấp bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề theo quy định thì cơ sở dạy nghề được thanh toán 50% định mức chi phí đào tạo dạy nghề (hồ sơ thanh toán như quy định tại Khoản 2 Điều này, trừ quyết định công nhận tốt nghiệp).

4. Quyết toán

Cục Tài chính Bộ Quốc phòng xem xét, xác nhận quyết toán theo trình tự, quy định hiện hành; tổng hợp báo cáo Bộ, gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt.

Điều 5. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề quy định tại Thông tư này được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng và được hạch toán vào Loại 490 Khoản 498 Mục 7000 Tiểu Mục 7049 Tiết Mục 00 Ngành 00 “Thẻ học nghề cho Bộ đội xuất ngũ” trong hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước áp dụng trong Quân đội.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị phản ảnh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính Bộ Quốc phòng) để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (63);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (65);
- Bộ Chỉ huy QS tỉnh (63);
- Các cơ sở dạy nghề Quân đội (29);
- Cục: Tài chính, Nhà trường, Quân lực;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, PTHBĐ, K251b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Văn Được

 


Biểu số 1

Đơn vị cấp trên……………..
Tên đơn vị ………………….

DỰ TOÁN

CHI HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2009/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Năm 201 …

Đơn vị tính: Triệu đồng

Loại 490 Khoản 498

Nội dung

Thực hiện năm …..
(năm trước)

Dự toán năm ……
 
(hiện hành)

Ước thực hiện năm ……
 
(hiện hành)

Dự toán năm ……
(kế hoạch)

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

Số người

Số tiền

a

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Dạy nghề dài hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường Cao đẳng số …

 

 

 

 

 

 

 

 

- ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường nghề số ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

- ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dạy nghề ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trường nghề số ………..

 

 

 

 

 

 

 

 

- ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền bằng chữ: .............................................................................................................................................................

 


Cơ quan quân lực
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban) tài chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….. tháng ….. năm 201 …..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Biểu số 2

Đơn vị cấp trên……………..
Tên đơn vị ………………….

DỰ TOÁN

CHI HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2009/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Lớp …. khóa ….. quý ….. năm 201 …

Đơn vị tính: Đồng

Loại 490 Khoản 498

Mục

Tiểu Mục

Tiết Mục

Ngành

Nội dung

Số quân nhân xuất ngũ có Thẻ

Số dự toán của đơn vị

Ghi chú

Định mức chi phí

Số tiền

7000

7049

00

00

1. Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) …..

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) …..

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) …..

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Số tiền đề nghị bằng chữ: ................................................................................................................................................

 


Cơ quan quân lực
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng (ban) tài chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….. tháng ….. năm 201 …..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Biểu số 3

Đơn vị cấp trên……………..
Tên đơn vị ………………….

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN

CHI HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2009/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Năm 201 ………

Đơn vị tính: Đồng

Loại 490 Khoản 498

Mục

Tiểu Mục

Tiết Mục

Ngành

Nội dung

Dự toán được giao

Số tổng hợp của đơn vị

Số xác nhận quyết toán

Số lũy kế

Số quyết toán quý này

7000

7049

00

00

1. Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) …..

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) …..

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sơ cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)

 

 

 

 

 

 

 

 

b) …..

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Ấn định số tiền quyết toán bằng chữ: ...............................................................................................................................

GIẢI THÍCH

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÊN

1. Tình hình bảo đảm: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Kiến nghị: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

1. Xác nhận số liệu quyết toán là: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét và yêu cầu: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 


Trợ lý


Trưởng phòng (ban) tài chính

Ngày …tháng … năm 201 …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Trợ lý


Trưởng phòng (ban) tài chính

Ngày …tháng … năm 201 …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/2010/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu249/2010/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2010
Ngày hiệu lực29/12/2010
Ngày công báo16/01/2011
Số công báoTừ số 57 đến số 58
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/2010/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 249/2010/TT-BQP hướng dẫn quy trình lập thanh quyết toán kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 249/2010/TT-BQP hướng dẫn quy trình lập thanh quyết toán kinh phí
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu249/2010/TT-BQP
     Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
     Người kýNguyễn Văn Được
     Ngày ban hành29/12/2010
     Ngày hiệu lực29/12/2010
     Ngày công báo16/01/2011
     Số công báoTừ số 57 đến số 58
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 249/2010/TT-BQP hướng dẫn quy trình lập thanh quyết toán kinh phí

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 249/2010/TT-BQP hướng dẫn quy trình lập thanh quyết toán kinh phí

        • 29/12/2010

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 16/01/2011

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 29/12/2010

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực