Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT

Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh tại Quyết định 57/2008/QĐ-BGDĐT về liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH tổ chức trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 25/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH, QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 14/10/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh, quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2009. Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh ban hành kèm theo Thông tư này thay thế Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết giáo dục quốc phòng – an ninh của các cơ sở giáo dục đại học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học và cao đẳng; Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN VÀ ĐƠN VỊ LIÊN KẾT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH
(ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Đơn vị chủ quản

Đơn vị liên kết

1

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

 

Trung tâm GDQP – AN Hà Nội 1

1. Trường ĐHSP Thể dục Thể thao Hà Nội

2. Trường Đại học Công đoàn

3. Trường Đại học Luật Hà Nội

4. Học viện Ngân hàng

5. Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

6. Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

7. Trường ĐH Hà Nội

8. Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương

9. Học viện Y học cổ truyền Việt Nam

10. Trường ĐH Thành Tây

11. Trường ĐH Dân lập Đông Đô

12. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại

13. Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội 

2

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

Trung tâm GDQP – AN Hà Nội 2

1. Trường ĐHSP Hà Nội 2

2. Trường ĐH Thương mại

3. Trường ĐH Ngoại thương

4. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

5. Trường ĐH Hùng Vương

6. Trường ĐH FPT

7. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghiệp Hà Nội

8. Viện ĐH Mở Hà Nội

9. Trường ĐH Dân lập Phương Đông

10. Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP Hồ Chí Minh (Trung tâm tin học Trí Đức)

11. Trường ĐH Lao động Xã hội (hệ đại học)

12. Trường ĐH Thủy Lợi

13. Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Phúc

14. Trường CĐ Công nghiệp Phúc Yên

15. Trường CĐ In Hà Nội

16. Trường CĐ Cơ điện

17. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

3

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Trung tâm GDQP - AN ĐHQG Hà Nội

1. Các trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia HN

2. Trường ĐH Lao động Xã hội (hệ liên thông)

3. Nhạc viện Hà Nội

4. Trường ĐH Đại Nam

5. Trường CĐ Xây dựng số 1

4

Đại học Thái Nguyên

 

Trung tâm GDQP – AN Thái Nguyên

1. Các trường thuộc ĐH Thái Nguyên

2. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

3. Trường CĐ Y tế Thái Nguyên

4. Trường CĐ Thương mại Du lịch

5

Trường ĐH Hải Phòng

 

Trung tâm GDQP – AN Hải Phòng

1. Trường ĐH Hải Phòng

2. Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

3. Trường CĐ Công nghệ Viettronics

4. Trường CĐ Cộng đồng Hải Phòng

5. Trường CĐ Giao thông Vận tải Trung ương 2

6. Trường CĐ Hàng hải

6

Trường ĐH Vinh

 

Trung tâm GDQP – AN Vinh

1. Trường ĐH Vinh

2. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

3. Trường CĐ Y tế Nghệ An

4. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An

7

Đại học Huế

 

Trung tâm GDQP – AN TP Huế

1. Các trường thuộc ĐH Huế

2. Trường CĐSP Thừa Thiên – Huế

3. Trường CĐ Công nghiệp Huế

4. Trường CĐ Y tế Thừa Thiên – Huế

5. Trường CĐ Xây dựng Thừa Thiên – Huế

6. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật thương mại (cơ sở 2)

8

Trung tâm GDQP – AN

 

Trường Quân sự Quân khu 5

1. Các trường thuộc Đại học Đà Nẵng

2. Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

3. Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

4. Trường ĐH Duy Tân (hệ đại học)

5. Trường ĐH Phan Chu Trinh

6. Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm

7. Trường CĐ Kỹ thuật Y tế Trung ương 2

8. Trường ĐH Đông Á

9. Trường CĐDL Kinh tế - Kỹ thuật Đông Du

10. Trường CĐ Nội vụ (cơ sở 2)

11. Trường CĐ Công nghệ TT hữu nghị Việt – Hàn

12. Trường CĐ Giao thông vận tải II

13. Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch

14. Trường CĐ Thương mại

9

Trường Đại học Nha Trang

Trung tâm GDQP – AN Khánh Hòa

1. Trường Đại học Nha Trang

2. Trường CĐ Y tế Khánh Hòa

10

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

 

Trung tâm GDQP – AN

1. Các trường thuộc ĐH Quốc gia TP HCM

2. Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

3. Trường ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh

4. Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

5. Trường ĐH Thể dục Thể thao TP HCM

6. Trường ĐH Giao thông Vận tải (cơ sở 2)

7. Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh

8. Trường ĐHSP Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

9. Trường ĐH Bình Dương

10. Học viện CN Bưu chính Viễn thông

11. Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu

12. Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh

13. Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM

14. Trường CĐ Tài chính Hải quan

15. Trường CĐ Viễn Đông

11

Trung tâm GDQP – AN

 

Trường Quân sự Quân khu 7

1. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TPHCM

2. Trường ĐHDL Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

3. Trường ĐH Bán công Marketing

4. Trường ĐHDL Công nghệ Sài Gòn

5. Trường ĐHSP Thể dục Thể thao TPHCM

6. Trường ĐH Lao động Xã hội (cơ sở 2)

7. Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định

8. Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật

9. Trường CĐ Phát thanh Truyền hình 2 TPHCM

10. Trường CĐ kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

11. Trường ĐH Kinh tế công nghiệp Long An

12

Trường ĐH Tây Nguyên

 

Trung tâm GDQP – AN Tây Nguyên

1. Trường ĐH Tây Nguyên

2. Trường CĐSP Đắk Lắk

3. trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk

4. Trường CĐ Y tế Đắk Lắk

13

Trường Đại học Cần Thơ

 

Trung tâm GDQP – AN Cần Thơ

1. Trường ĐH Cần Thơ

2. Trường ĐH An Giang

3. Trường ĐHSP Đồng Tháp

4. Trường ĐH Tây Đô

5. Trường ĐH Y – Dược Cần Thơ

6. Trường ĐH Bạc Liêu

7. Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ

8. Trường CĐ Y tế Cần Thơ

9. Trường CĐ Nông nghiệp Nam Bộ

10. Trường ĐH Võ Trường Toản

14

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1. Trường ĐHSP Hà Nội

2. Trường ĐH Dân lập Thăng Long

3. Trường ĐH Điện lực

4. Trường CĐ Điện tử - Điện lạnh

5. Trường CĐ Sư phạm Hà Nội

6. Trường CĐ Công nghệ Hà Nội 

15

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

1. Trường ĐH Mỏ - Địa chất

2. Học viện Ngoại giao

3. Trường CĐ Du lịch Hà Nội

4. Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường

5. Trường CĐ Nội vụ

16

Trường Đại học Giao thông vận tải

1. Trường ĐH Giao thông Vận tải

2. Trường Đại học Nguyễn Trãi

3. Học viện Quản lý giáo dục

4. Trường CĐ Múa Việt Nam

5. Trường CĐ Cộng đồng Hà Nội

17

Học viện Kỹ thuật Mật mã

1. Học viện Kỹ thuật mật mã

2. Trường CĐ Giao thông Vận tải

3. Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

18

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

1. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

2. Trường CĐ Xây dựng Công trình đô thị

3. Trường CĐ Dệt may thời trang Hà Nội

4. Trường CĐ Tài chính Quản trị Kinh doanh Hưng Yên

19

Trường Đại học Hàng hải

1. Trường Đại học Hàng hải

2. Trường ĐH Y Hải Phòng

20

Trường ĐH Lâm nghiệp

1. Trường ĐH Lâm Nghiệp

2. Trường CĐ Cộng đồng Hà Tây

3. Trường CĐ Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ

4. Trường CĐ Việt Hung

21

Trường Đại học Y Hà Nội

1. Trường ĐH Y Hà Nội

2. Trường ĐH Y tế công cộng

3. Trường CĐ Y tế Hà Nội

4. Trường ĐH Răng Hàm Mặt

22

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

1. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội

2. Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp

23

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

1. Trường ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh

2. Trường CĐ Công nghệ Bắc Hà

3. Trường CĐ Thủy sản

4. Trường CĐ Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật

5. Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

6. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

24

Học viện Kỹ thuật quân sự

1. Học viện Kỹ thuật quân sự

2. Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội

25

Trường Đại học Xây dựng

1. Trường ĐH Xây dựng

2. Viện Đại học Mở Hà Nội (hệ liên thông)

3. Trường CĐ Truyền hình

26

Trường Đại học Quảng Nam

1. Trường ĐH Quảng Nam

2. Trường CĐ Phương Đông

3. Trường CĐ Y tế Quảng Nam

4. Trường CĐ Công kỹ nghệ Đông Á Quảng Nam

27

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

1. Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

2. Trường ĐH Ngân hàng

3. Trường ĐH Ngoại thương TPHCM

4. Trường ĐH Văn Hiến

5. Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

6. Trường CĐSP Trung ương TPHCM

7. Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

8. Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường

9. Trường CĐ Nguyễn Tất Thành

28

Trường ĐH Y - Dược TP Hồ Chí Minh

1. Trường ĐH Y – Dược TP Hồ Chí Minh

2. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

3. Trường ĐH Hùng Vương

4. Trường ĐH Hoa Sen

5. Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM

6. Trường CĐ Kinh tế Công nghệ TPHCM

7. Trường CĐ VH Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn

29

Trung tâm GDQQ – AN

 

Đại học Trà Vinh

1. Trường ĐH Trà Vinh

2. Trường ĐH Dân lập Cửu Long

3. Trường ĐH Kiến trúc TPHCM (Phân hiệu 2)

4. Trường CĐ Y tế Trà Vinh

30

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Vin-Hem-Pic

1. Trường ĐH Văn Lang

2. Trường ĐH Mở TPHCM

3. Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh

4. Trường ĐH Tôn Đức Thắng (hệ đại học)

5. Trường CĐ Cao Thắng

6. Trường CĐ Điện lực

7. Trường CĐ Kinh tế TP Hồ Chí Minh

31

Trung tâm GDQP – AN

 

(Trường Cao đẳng nghề số 8 – Bộ Quốc phòng)

1. Trường ĐH Lạc Hồng

2. Trường CĐKT Công nghệ Đồng Nai

3. Trường CĐ Công nghệ và quản trị SoNadezi

4. Trường CĐ Y tế Đồng Nai

5. Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2009/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25/2009/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2009
Ngày hiệu lực12/11/2009
Ngày công báo09/10/2009
Số công báoTừ số 469 đến số 470
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2009/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu25/2009/TT-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Vinh Hiển
       Ngày ban hành24/09/2009
       Ngày hiệu lực12/11/2009
       Ngày công báo09/10/2009
       Số công báoTừ số 469 đến số 470
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Danh sách đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục quốc phòng - an ninh