Thông tư 25/2011/TT-BTTTT

Thông tư 25/2011/TT-BTTTT hướng dẫn hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 25/2011/TT-BTTTT phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUY ĐỊNH

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam (dưới đây gọi là lễ phát hành đặc biệt).

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hiện các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lễ phát hành đặc biệt là buổi lễ được tổ chức để giới thiệu và công bố việc phát hành bộ tem bưu chính Việt Nam được quyết định phát hành đặc biệt nhân dịp các sự kiện quan trọng của Việt Nam và quốc tế.

2. Ấn phẩm phát hành đặc biệt là ấn phẩm phục vụ cho lễ phát hành đặc biệt, bao gồm bìa phát hành đặc biệt, phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm và các ấn phẩm khác có liên quan đến bộ tem.

a) Bìa phát hành đặc biệt là ấn phẩm được thiết kế để dán tem, blốc, phục vụ cho việc đóng dấu đặc biệt và ký phát hành đặc biệt.

b) Phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm, bưu ảnh kỷ niệm là các ấn phẩm in hình ảnh đặc trưng, liên quan đến sự kiện được thể hiện trên bộ tem, được dán tem, blốc và đóng dấu đặc biệt.

c) Tranh phóng tem, blốc là ấn phẩm được in từ mẫu tem, blốc, có kích thước lớn gấp nhiều lần mẫu tem, blốc.

Chương 2.

NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT

Điều 3. Thời gian tổ chức lễ phát hành đặc biệt

Lễ phát hành đặc biệt được tổ chức vào ngày phát hành đầu tiên của bộ tem.

Điều 4. Địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt

Lễ phát hành đặc biệt được tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn những địa điểm có liên quan đến sự kiện, hình ảnh và nội dung được thể hiện trên bộ tem.

Điều 5. Trang trí địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt

1. Phông của buổi lễ phát hành đặc biệt được thiết kế phù hợp với diện tích và không gian của địa điểm tổ chức theo mẫu trình bày chung thống nhất bằng tiếng Việt quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm các nội dung sau:

a) Tên Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Tên đơn vị phối hợp tổ chức (Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài).

c) Tên đơn vị được giao tổ chức lễ phát hành đặc biệt.

d) Tên bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt.

đ) Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt.

e) Hình ảnh của bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt, trường hợp sử dụng tranh phóng tem hoặc phương tiện đèn chiếu thì không in hình ảnh bộ tem trên phông như quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp lễ phát hành có liên quan đến yếu tố nước ngoài, các nội dung trên được bổ sung thêm ngôn ngữ phù hợp.

2. Tranh phóng tem, blốc phục vụ lễ phát hành đặc biệt có khuôn khổ phù hợp với diện tích và không gian của địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt, nhưng tranh phóng tem không nhỏ hơn 15 lần khuôn khổ mẫu tem và tranh phóng blốc không nhỏ hơn 10 lần khuôn khổ blốc.

3. Bàn, ghế phục vụ cho việc ký và đóng dấu bìa phát hành đặc biệt, tùy thuộc số lượng đại biểu ký và đóng dấu để bố trí số lượng bàn và ghế phù hợp.

4. Các vật dụng khác như cây cảnh, pa-nô, băng rôn có in hình ảnh bộ tem, cờ và khẩu hiệu được treo, trưng bày tại những vị trí trong và ngoài địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt, bảo đảm tính thẩm mỹ và tạo không khí trang trọng, vui tươi, sinh động.

Điều 6. Chương trình buổi lễ phát hành đặc biệt

Chương trình buổi lễ phát hành đặc biệt bao gồm các nội dung được ghi dưới đây:

1. Đón tiếp đại biểu (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).

2. Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (đại diện lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).

3. Diễn văn giới thiệu và công bố phát hành bộ tem (đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện).

4. Ký và đóng dấu bìa phát hành đặc biệt (đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức liên quan trong nước và nước ngoài hoặc đại diện lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).

5. Phát biểu cám ơn của đơn vị phối hợp tổ chức (đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài thực hiện).

6. Bế mạc buổi lễ (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện).

Nội dung ghi tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này là bắt buộc đối với tất cả các buổi lễ phát hành đặc biệt.

Điều 7. Nội dung trình duyệt

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt có trách nhiệm trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt các nội dung dưới đây chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt:

1. Mẫu giấy mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dự kiến danh sách khách mời.

2. Chương trình và kịch bản buổi lễ.

3. Ma-két phông buổi lễ.

4. Mẫu dấu đặc biệt.

5. Mẫu phong bì ngày phát hành đầu tiên.

6. Mẫu thiết kế bìa phát hành đặc biệt.

Điều 8. Đại biểu tham dự

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm mời đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

2. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt chịu trách nhiệm mời đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức trong nước và nước ngoài, cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các khách mời khác.

Điều 9. Kinh phí tổ chức lễ phát hành đặc biệt

Kinh phí tổ chức lễ phát hành đặc biệt được trích từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông và từ các nguồn tài trợ khác (nếu có).

Chương 3.

DẤU ĐẶC BIỆT, ẤN PHẨM PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT VÀ LƯU TRỮ

Điều 10. Dấu đặc biệt

1. Dấu đặc biệt bao gồm các nội dung được ghi dưới đây:

a) Tên bộ tem được tổ chức lễ phát hành đặc biệt.

b) Dòng chữ “Ngày phát hành đầu tiên”.

c) Tên địa điểm tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt (tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

d) Ngày, tháng và năm phát hành đầu tiên của bộ tem.

đ) Nội dung, hình ảnh có liên quan đến chủ đề bộ tem.

2. Mỗi địa điểm tổ chức lễ phát hành phải có 04 dấu để phục vụ lễ phát hành đặc biệt và người sưu tập tem trong ngày phát hành đầu tiên.

3. Dấu đặc biệt được đóng lên bìa phát hành đặc biệt phải bảo đảm rõ nét, đều mực, một mẫu tem đóng hủy khoảng 1/4 diện tích dấu và nằm trong trang 03 của bìa phát hành đặc biệt và trang 02 của bìa phát hành đặc biệt nếu bộ tem có nhiều mẫu tem và blốc.

Điều 11. Ấn phẩm phát hành đặc biệt

1. Ấn phẩm phát hành đặc biệt gồm:

a) Bìa phát hành đặc biệt;

b) Phong bì ngày phát hành đầu tiên;

c) Phong bì kỷ niệm;

d) Bưu ảnh kỷ niệm;

đ) Bìa gài tem, album tem;

e) Các ấn phẩm khác phục vụ lễ phát hành đặc biệt.

2. Các ấn phẩm ghi tại các điểm a, b khoản 1 Điều này là bắt buộc đối với tất cả các buổi lễ phát hành đặc biệt.

Điều 12. Bìa phát hành đặc biệt

1. Bìa phát hành đặc biệt gồm có 02 tờ, 04 trang, được làm bằng giấy phấn, không dòng kẻ, khổ A3 gập thành khổ A4, định lượng giấy từ 170g/m2 trở lên.

2. Số lượng bìa phát hành đặc biệt cho 01 bộ tem phát hành đặc biệt tại 01 địa điểm phát hành là 04 bìa.

3. Nội dung bìa phát hành đặc biệt được thiết kế theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm các nội dung sau:

a) Tờ 01, trang 01 là phần bìa trước của bìa phát hành đặc biệt, có in dòng chữ “Bộ Thông tin và Truyền thông” ở phía trên đầu trang, dòng chữ “Bìa phát hành đặc biệt bộ tem (tên bộ tem)” ở giữa trang và dòng chữ “tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt” ở phía dưới trang;

Tờ 01, trang 02 để trống, trường hợp bộ tem phát hành có nhiều mẫu tem hoặc có blốc thì sử dụng cả trang 02, tờ 01 cho nội dung ghi tại mục b khoản này.

b) Tờ 02, trang 01, có dòng chữ “Bộ Thông tin và Truyền thông” ở phía trên đầu trang, dòng chữ “Phát hành đặc biệt bộ tem (tên bộ tem)” ở phía trên phần giữa trang, bộ tem (trọn bộ) và blốc (nếu có) được dán ở giữa trang (nếu bộ tem chỉ có 01 hoặc 02 mẫu, có thể dán 02 hoặc 04 mẫu tem), vị trí để ký, đóng dấu ở phía dưới phần giữa trang và dòng chữ “Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt” ở phía dưới trang; tờ 02, trang 02 để trống.

Điều 13. Lưu trữ dấu đặc biệt, bìa phát hành đặc biệt

Dấu đặc biệt, bìa phát hành đặc biệt được phân bổ và lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông: 02 dấu đặc biệt và 01 bìa phát hành đặc biệt của tất cả các địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt.

2. Đơn vị phối hợp tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt.

3. Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt.

4. Bảo tàng Bưu điện: 02 dấu đặc biệt và 01 bìa phát hành đặc biệt.

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt có trách nhiệm thu hồi, chuyển giao dấu đặc biệt và bìa phát hành đặc biệt cho các cơ quan, đơn vị nêu trên.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Trang TTĐT Bộ TTTT;
- UBND, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Lưu VT, BC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC 1

PHÔNG CỦA BUỔI LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP LIÊN QUAN

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BUỔI LỄ

 

LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”

 

 

 

 

 

 

(hình ảnh bộ tem, trường hợp không sử dụng tranh tem phóng to,
đèn chiếu hình ảnh bộ tem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt

 

PHỤ LỤC 2

BÌA PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tờ 1, trang 1

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

BÌA PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt

 

Tờ 2, trang 1

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH
“Tên bộ tem”

 

 

(vị trí dán tem và blốc, lưu ý khoảng cách để dóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

(Vị trí ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên địa điểm, ngày, tháng và năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2011/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25/2011/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo16/10/2011
Số công báoTừ số 527 đến số 528
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2011/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 25/2011/TT-BTTTT phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 25/2011/TT-BTTTT phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu25/2011/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Thành Hưng
       Ngày ban hành26/09/2011
       Ngày hiệu lực01/01/2012
       Ngày công báo16/10/2011
       Số công báoTừ số 527 đến số 528
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 25/2011/TT-BTTTT phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 25/2011/TT-BTTTT phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

           • 26/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực