Thông tư 25/2013/TT-BCT

Thông tư 25/2013/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Thông tư 25/2013/TT-BCT cấp gia hạn sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đã được thay thế bởi Thông tư 10/2015/TT-BCT trình tự thủ tục cấp thu hồi thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và được áp dụng kể từ ngày 12/07/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 25/2013/TT-BCT cấp gia hạn sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 25/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, thời hạn và mẫu của giấy phép hoạt động điện lực.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia các lĩnh vực hoạt động điện lực sau:

a) Tư vấn chuyên ngành điện lực bao gồm:

- Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; Tư vấn quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tư vấn quy hoạch thủy điện;

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp;

- Tư vấn giám sát thi công công trình nhà máy điện; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp;

b) Phát điện;

c) Truyền tải điện;

d) Phân phối điện;

đ) Bán buôn điện;

e) Bán lẻ điện;

g) Xuất, nhập khẩu điện.

Điều 2. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực

1. Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phát điện có công suất lắp đặt dưới 50 kW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

4. Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Điều 3. Nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực chỉ cấp cho tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện đối với từng lĩnh vực được quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và tuân thủ quy định tại Thông tư này.

2. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho tổ chức, cá nhân để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động điện lực sau: Tư vấn chuyên ngành điện lực, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

3. Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức để thực hiện hoạt động phát điện đối với từng nhà máy điện.

Điều 4. Nguyên tắc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi trong trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực; có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp phép cho đơn vị khác.

2. Giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo từng lĩnh vực, phạm vi hoạt động.

3. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của mình.

Điều 5. Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thời hạn khác nhau cho các lĩnh vực hoạt động điện lực căn cứ vào phạm vi hoạt động, loại công trình điện, thời hạn đăng ký, năng lực, trình độ chuyên môn của đơn vị hoạt động điện lực nhưng không vượt quá thời hạn được quy định ở Bảng sau:

TT

Lĩnh vực hoạt động điện lực

Thời hạn tối đa của giấy phép

1

Tư vấn chuyên ngành điện lực

05 năm

2.

Phát điện

 

a)

Các nhà máy nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

20 năm

b)

Các nhà máy điện không thuộc danh mục các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

10 năm

3.

Truyền tải điện

20 năm

4.

Phân phối điện

10 năm

5.

Bán buôn, bán lẻ điện

10 năm

6.

Xuất, nhập khẩu điện

10 năm

Điều 6. Phạm vi hoạt động của giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả nước.

2. Giấy phép phát điện có phạm vi hoạt động cho từng nhà máy điện.

3. Giấy phép truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể.

4. Giấy phép bán buôn, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi địa giới hành chính cụ thể.

5. Giấy phép xuất, nhập khẩu điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi cụ thể của điểm giao nhận điện năng.

Điều 7. Lệ phí và phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải nộp lệ phí cấp giấy phép và phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực được sử dụng lệ phí cấp giấy phép và phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực để phục vụ cho công tác thẩm định, cấp giấy phép, kiểm tra và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực. Việc thu, nộp và sử dụng lệ phí cấp giấy phép, phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương 2.

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính (theo mẫu tại Phụ lục 7a kèm theo Thông tư này), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề và hợp đồng lao động đã ký với tổ chức tư vấn.

4. Danh mục các dự án có quy mô tương tự mà tổ chức tư vấn hoặc các chuyên gia tư vấn chính đã thực hiện.

5. Danh mục trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn.

Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép phát điện

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật và vận hành nhà máy điện), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.

4. Bản sao Quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện của cấp có thẩm quyền.

5. Danh mục các hạng mục công trình điện chính của nhà máy điện.

6. Bản sao tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, thỏa thuận đấu nối nhà máy điện vào hệ thống, thỏa thuận về hệ thống đo đếm điện năng theo quy định.

7. Phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện).

8. Bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhà máy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp nhận.

9. Bản sao hợp đồng mua bán điện đã ký hoặc văn bản thỏa thuận mua bán điện.

10. Bản sao văn bản xác nhận kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

11. Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

12. Bản sao Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với nhà máy thủy điện).

13. Bản sao Quy trình phối hợp vận hành nhà máy điện với Đơn vị Điều độ hệ thống điện, Quy trình vận hành và xử lý sự cố, Danh mục các quy trình vận hành thiết bị.

14. Biên bản nghiệm thu hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu phục vụ vận hành hệ thống điện, thị trường điện theo quy định.

15. Biên bản nghiệm thu đập thủy điện và tuyến năng lượng và Bản đăng ký an toàn đập gửi cơ quan có thẩm quyền; Báo cáo kết quả kiểm định đập (đối với đập thủy điện đã đến kỳ kiểm định).

16. Bản sao biên bản nghiệm thu từng phần các hạng mục công trình điện chính của dự án phát điện, biên bản nghiệm thu chạy thử không tải và có tải từng tổ máy, biên bản nghiệm thu toàn phần liên động có tải từng tổ máy.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép truyền tải điện, phân phối điện

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện truyền tải/ phân phối), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tài liệu chứng minh việc đào tạo đối với đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành.

4. Danh mục các hạng mục công trình lưới điện chính do tổ chức đang quản lý vận hành hoặc chuẩn bị tiếp nhận theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Bản sao có chứng thực tài liệu chứng minh việc đã đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

6. Bản sao thỏa thuận hoặc hợp đồng đấu nối.

7. Bản đồ ranh giới lưới điện và phạm vi hoạt động.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn điện, bán lẻ điện.

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

3. Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý (Ban lãnh đạo, người trực tiếp quản lý kỹ thuật), kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Điều 12. Hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép xuất, nhập khẩu điện

1. Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập của tổ chức đề nghị cấp phép.

3. Bản sao văn bản phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài, phương án đấu nối lưới điện đã được phê duyệt để mua, bán điện với nước ngoài.

4. Bản sao hợp đồng xuất, nhập khẩu điện; bản sao văn bản đề nghị mua điện hoặc chấp thuận bán điện của phía nước ngoài.

5. Sơ đồ nguyên lý lưới điện liên quan đến điểm mua, bán điện và quy trình phối hợp vận hành và xử lý sự cố lưới điện giữa bên mua điện và bên bán điện (nếu có).

6. Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận việc đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại các trạm biến áp theo quy định.

Điều 13. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực

1. Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này).

2. Bản sao Giấy phép hoạt động điện lực và bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập gần nhất của đơn vị điện lực đề nghị cấp phép.

3. Tài liệu chứng minh việc duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực hoạt động đã được cấp giấy phép.

Chương 3.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 14. Trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực gửi cho cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Chương II của Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đơn vị đề nghị cấp phép nếu hồ sơ không đầy đủ và hợp lệ. Trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan để hoàn thiện hồ sơ.

3. Trường hợp cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực yêu cầu phải bổ sung, sửa đổi số liệu, tài liệu và các thông tin liên quan thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu, đơn vị đề nghị cấp phép phải sửa đổi, bổ sung và trả lời bằng văn bản.

4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra tại cơ sở (nếu cần thiết) và cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép.

5. Trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế nếu chưa đủ điều kiện đáp ứng quy định theo nội dung tại hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền yêu cầu đơn vị đề nghị cấp phép bổ sung điều kiện hoặc từ chối cấp phép bằng văn bản trong đó phải nêu rõ lý do.

6. Giấy phép hoạt động điện lực được làm thành 03 bản chính, 01 bản giao cho đơn vị được cấp phép, 02 bản lưu tại cơ quan cấp giấy phép.

Điều 15. Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực

1. Giấy phép hoạt động điện lực được gia hạn đối với từng lĩnh vực nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

2. Trước khi giấy phép hoạt động điện lực hết hạn sử dụng 03 tháng, đơn vị điện lực phải lập hồ sơ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 14 Thông tư này. Trong trường hợp giấy phép hoạt động điện lực đã hết hạn sử dụng hoặc đơn vị được cấp giấy phép không thực hiện trình tự quy định tại Điều này thì việc lập hồ sơ và trình tự, thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực áp dụng như trường hợp cấp lần đầu.

3. Thời hạn gia hạn của lĩnh vực hoạt động điện lực không được vượt quá một nửa thời hạn hoạt động của lĩnh vực đó trong giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp lần đầu.

Điều 16. Trình tự thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

1. Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

a) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với quyết định xử phạt vi phạm;

b) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt không phải là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo thời hạn ghi trong quyết định xử phạt vi phạm. Trường hợp không thu hồi, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho người ký quyết định xử phạt vi phạm biết;

c) Trường hợp đơn vị điện lực có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc chuyển giao hoạt động được cấp phép cho tổ chức, cá nhân khác, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị điện lực hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và các tài liệu liên quan, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi quyết định thu hồi đến đơn vị bị thu hồi giấy phép và các cơ quan, đơn vị liên quan; công bố thông tin thu hồi giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép.

3. Trường hợp giấy phép hoạt động điện lực bị thu hồi theo từng lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực đã cấp phù hợp với thời điểm thu hồi theo quyết định thu hồi giấy phép.

4. Trường hợp đơn vị hoạt động điện lực có hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 19 Thông tư này, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực và công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép.

Chương 4.

THẨM QUYỀN CẤP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Điều 17. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Hoạt động truyền tải điện;

c) Hoạt động xuất, nhập khẩu điện.

2. Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất từ 03MW trở lên và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Hoạt động phân phối điện;

c) Hoạt động bán buôn điện;

d) Hoạt động bán lẻ điện;

đ) Tư vấn chuyên ngành điện lực.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các lĩnh vực sau:

a) Hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03 MW đặt tại địa phương;

b) Hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương;

c) Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03 MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương;

d) Hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương;

đ) Tư vấn chuyên ngành điện lực, bao gồm:

- Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

- Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

4. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép cho nhiều hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực, trong đó có ít nhất một hoạt động thuộc thẩm quyền của Cục Điều tiết điện lực thì giấy phép hoạt động điện lực cho các hoạt động này do Cục Điều tiết điện lực cấp.

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra và quản lý hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi và bổ sung giấy phép hoạt động điện lực. Hướng dẫn đơn vị điện lực thực hiện đúng nội dung, trình tự, thủ tục đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi và bổ sung giấy phép hoạt động điện lực tại Thông tư này.

2. Giải quyết các khiếu nại về giấy phép hoạt động điện lực theo thẩm quyền.

3. Kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện trong giấy phép hoạt động điện lực.

4. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm quyền theo trình tự quy định tại Điều 16 Thông tư này.

5. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đơn vị điện lực vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực

1. Hoạt động điện lực theo đúng nội dung quy định trong giấy phép.

2. Đề nghị gia hạn hoặc bổ sung lĩnh vực hoạt động điện lực khi có đủ điều kiện theo quy định.

3. Duy trì các điều kiện hoạt động điện lực đã đăng ký và được cấp phép trong suốt thời gian hoạt động.

4. Nộp đầy đủ các loại phí và lệ phí có liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, chậm nhất 60 ngày trước khi ngừng hoạt động điện lực hoặc chuyển giao hoạt động điện lực.

6. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực trong thời hạn 30 ngày khi thay đổi địa chỉ trụ sở trong giấy phép hoạt động điện lực.

7. Không cho thuê, cho mượn, tự sửa chữa nội dung giấy phép hoạt động điện lực.

8. Chịu sự kiểm tra, thanh tra và chấp hành quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng giấy phép và các điều kiện hoạt động đã đăng ký.

9. Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Kiểm tra giấy phép hoạt động điện lực

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cả nước; giải quyết các vướng mắc và đề xuất các nội dung để báo cáo Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý; giải quyết các vướng mắc và kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư này.

Điều 21. Trách nhiệm thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Cục Điều tiết điện lực và Bộ Công Thương.

2. Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với giấy phép thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm gửi bản sao Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp đến cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động điện lực tại địa phương để báo cáo.

4. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương về tình hình cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương.

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Các giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp theo quy định tại Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN và Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT tiếp tục có hiệu lực theo nội dung, thời hạn đã quy định trong giấy phép.

3. Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hoạt động điện lực chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi Nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTĐL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

DANH MỤC

PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực)

STT

TÊN PHỤ LỤC

Phụ lục 1

Mẫu Đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Phụ lục 2a

Mẫu Giấy phép do Bộ Công Thương cấp

Phụ lục 2b

Mẫu Giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp

Phụ lục 2c

Mẫu Giấy phép do UBND tỉnh cấp

Phụ lục 2d

Mẫu Giấy phép do Sở Công Thương cấp

Phụ lục 3

Mẫu Phụ lục của giấy phép phát điện

Phụ lục 4

Mẫu Phụ lục của giấy phép truyền tải điện/phân phối điện

Phụ lục 5

Mẫu Phụ lục của giấy phép bán buôn điện/bán lẻ điện

Phụ lục 6

Mẫu Phụ lục của giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực

Phụ lục 7a

Mẫu Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chính lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

Phụ lục 7b

Mẫu Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính

 

PHỤ LỤC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

… , ngày … tháng … năm ...

ĐỀ NGHỊ

CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

Kính gửi: Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương tỉnh …

Tên tổ chức đề nghị: .................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ........................................................................

Có trụ sở giao dịch chính tại:………………Điện thoại:..……….….. Fax:....................

Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:……….……….ngày … tháng … năm …

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………do …………cấp ngày……

Giấy phép hoạt động điện lực số: …………………………. do …….…. cấp ngày …… ………………………………….. (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh hiện tại: ................................................................................

Đề nghị cấp/ gia hạn/ sửa đổi/ bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

Các giấy tờ kèm theo:

- .................................................................................................................................

- .................................................................................................................................

Đề nghị Cục Điều tiết điện lực/ Sở Công Thương ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho ... (tên tổ chức đề nghị).

Đơn vị xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2a

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./GP-BCT

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của … (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ...........................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập số: ……...,ngày … tháng ... năm …

4. Trụ sở giao dịch:………….……; Điện thoại:………; Fax:……………..

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1: ...........................................................................................................

2. Lĩnh vực 2: ...........................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ……. tháng ……… năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ……. tháng ……… năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép

… (Tên tổ chức được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2b

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:            /GP-ĐTĐL

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC

Căn cứ Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của ... (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Cấp phép,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ........................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):....................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập số: ……...,ngày … tháng ... năm…

4. Trụ sở giao dịch:……………………; Điện thoại:……………; Fax:………………..

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ...............................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1: ............................................................................................................

2. Lĩnh vực 2: ............................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ….. năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ….. năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép

… (Tên tổ chức được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2c

UBND ……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./GP-UBND

…., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ ....

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của… (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ..........................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): .....................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập số: ……..., ngày … tháng ... năm…

4. Trụ sở giao dịch:………………………; Điện thoại:…………….……; Fax:…………

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1: .............................................................................................................

2. Lĩnh vực 2: .............................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ….. năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ….. năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép

… (Tên tổ chức được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND ...
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 2d

UBND ……
SỞ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …./GP-SCT

…., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG …

Căn cứ Quyết định số ... ngày … tháng ... năm … của UBND … về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, … của Sở Công Thương …;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số ... ngày … tháng ... năm … của UBND … về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Xét đơn và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của … (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Xét đề nghị của Trưởng phòng …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức: ...........................................................................................................

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ......................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập số: ……..., ngày … tháng ... năm…

4. Trụ sở giao dịch:………………; Điện thoại:…….…….……; Fax:………………..

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. .................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................

Điều 3. Phạm vi hoạt động

1. Lĩnh vực 1: ..............................................................................................................

2. Lĩnh vực 2: ..............................................................................................................

Điều 4. Thời hạn của giấy phép

1. Lĩnh vực 1: Có giá trị đến ngày ... tháng ….. năm ....

2. Lĩnh vực 2: Có giá trị đến ngày ... tháng ….. năm ....

Điều 5. Các nội dung chi tiết của Giấy phép

Theo Phụ lục Giấy phép.

Điều 6. Trách nhiệm của đơn vị được cấp giấy phép

… (Tên tổ chức được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 3

PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

1. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép quản lý, vận hành Nhà máy ..., công suất lắp đặt … MW, xây dựng tại …

b) Công ty ... được phép bán điện phát từ Nhà máy ... vào hệ thống điện theo hợp đồng mua bán điện đã được ký kết với những tổ chức, cá nhân được phép mua điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực.

2. Các đặc tính chính của Nhà máy ...

a) Các thông số chính của nhà máy

Tổng công suất lắp đặt của nhà máy: ... MW.

- Tua bin: Số lượng ..., kiểu ...;

Công suất định mức: ... MW;

Số vòng quay định mức: ... vòng/phút.

- Máy phát điện: Số lượng ..., kiểu ...;

Công suất định mức: ... MW;

Điện áp định mức: ... kV;

Hệ số công suất định mức: ...;

Tần số định mức: ... Hz.

- Máy biến áp chính: Số lượng ..., kiểu ...;

Công suất định mức: ... MVA;

Điện áp: ... kV;

Tổ đấu dây ...

b) Trạm phân phối điện

- Loại: ...;

- Điện áp ... kV.

c) Nguồn nước sử dụng

Công ty ... chỉ được phép sử dụng nguồn nước phục vụ cho việc phát điện, làm mát Nhà máy ... khi được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

d) Đấu nối vào hệ thống điện

Nhà máy ... được đấu nối vào lưới điện quốc gia thông qua ... đường dây ... kV, loại dây dẫn ..., chiều dài ..., từ ... đến ...

đ) Yêu cầu về môi trường và xã hội

Công ty ... phải bảo đảm Nhà máy ... thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY …

1. Các quyền của đơn vị phát điện được quy định tại Luật Điện lực

a) Hoạt động phát điện được ghi trong Giấy phép này.

b) Đấu nối vào hệ thống điện quốc gia khi đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật.

c) Công ty ... được bán điện năng của Nhà máy ... cho tổ chức, cá nhân được phép mua điện theo Hợp đồng mua bán điện phù hợp với các giai đoạn của thị trường điện lực.

d) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động phát điện.

đ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động phát điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

a) Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của hoạt động phát điện Nhà máy ..., phù hợp các nội dung và điều kiện của Giấy phép này.

b) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động phát điện của Nhà máy... khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép theo quy định. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quyền ngừng cung cấp điện

Nhà máy ... có quyền tạm thời ngừng hoạt động hay dừng toàn bộ hoạt động phát điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khoẻ hay sự an toàn của cộng đồng, độ tin cậy của hệ thống điện; để bảo dưỡng, sửa chữa. Trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY …

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan trong hoạt động phát điện.

2. Duy trì điều kiện đã được cấp giấy phép

Công ty ... có trách nhiệm duy trì các điều kiện được cấp giấy phép hoạt động phát điện Nhà máy ... trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ... phải đảm bảo việc xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện, nhà xưởng của nhà máy không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng.

b) Nhà máy ... phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động phát điện.

4. Đảm bảo xây dựng công trình theo đúng thiết kế được duyệt

Công ty ... phải đảm bảo Nhà máy ... được xây dựng lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử, vận hành theo đúng thiết kế được duyệt.

5. Sử dụng đất

Công ty ... quản lý và sử dụng đất của Nhà máy ... theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong dự án đầu tư.

6. An toàn nhà máy và cộng đồng

a) Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về việc bảo vệ an toàn cho con người, các thiết bị điện, các công trình điện.

b) Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khoẻ cộng đồng và mức độ an toàn cho phép.

7. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện những yêu cầu về việc đào tạo, sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu cho hoạt động phát điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

8. Tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất

Nhà máy ... phải thực hiện các yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động phát điện thông qua việc xây dựng và thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị phát điện và sử dụng hiệu quả, hợp lý hệ thống tự dùng trong nhà máy theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Hạch toán tài chính

Công ty ... có trách nhiệm tổ chức quản lý hạch toán tài chính hoạt động phát điện Nhà máy ..., tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động phát điện của nhà máy và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

10. Báo cáo tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động phát điện của Nhà máy ... do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện.

b) Công ty ... phải nộp báo cáo tài chính hàng năm của năm trước đối với hoạt động phát điện Nhà máy ... cho Cơ quan cấp giấy phép trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, bao gồm:

- Báo cáo lãi, lỗ và chi phí khấu hao, bản quyết toán và kê khai nguồn tài chính; tách biệt các khoản thu nhập, chi phí, tài sản, các khoản nợ và tài sản dự trữ cho hoạt động phát điện;

- Những thông tin khác do Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu.

11. Đầu tư các dự án phát điện khác

a) Công ty ... chỉ được đầu tư phát triển các dự án phát điện mới phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền để phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển điện lực cho từng giai đoạn theo quy định của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

13. Hợp đồng mua bán điện

Công ty ... có quyền và nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong các hợp đồng mua bán điện đã ký.

14. Giá điện

a) Công ty ... có trách nhiệm xây dựng biểu giá phát điện theo đúng quy định về phương pháp lập giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Giá mua bán điện

- Giá bán điện được thực hiện theo Hợp đồng mua bán điện đã ký nhưng không được ngoài khung giá phát điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Giá mua bán điện giao ngay hình thành theo thời điểm giao dịch trên thị trường điện lực do đơn vị điều hành giao dịch thị trường công bố.

c) Trong trường hợp Công ty ... có đề xuất liên quan đến biểu giá, phí của hoạt động phát điện hoặc của các dịch vụ khác có liên quan, các đề xuất này phải có thuyết minh, giải thích trình cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

15. Các dịch vụ phụ trợ

Nhà máy ... có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ phụ trợ (nếu được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu) và thực hiện các biện pháp để hỗ trợ vận hành hệ thống điện tin cậy theo hợp đồng đã ký và những quy định liên quan đến dịch vụ phụ trợ theo quy định của pháp luật.

16. Đảm bảo cung cấp điện

a) Nhà máy ... có trách nhiệm phải đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia theo những nội dung được ghi trong Phụ lục này.

b) Khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn, Nhà máy ... phải đảm bảo huy động tối đa công suất phát của nhà máy theo điều độ vận hành của đơn vị điều độ hệ thống điện.

17. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo Cơ quan cấp giấy phép khi có thay đổi trong quản lý Nhà máy ... trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành điện có liên quan tới hoạt động phát điện Nhà máy ...;

b) Tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Nhà máy ...;

c) Ngừng hoạt động để chuyển giao quyền sở hữu Nhà máy ... hoặc quyền hoạt động phát điện cho đơn vị khác;

d) Khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt, sơ đồ tổ chức của nhà máy.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Nhà máy ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động phát điện.

b) Nhà máy ... được phép sử dụng công nghệ, kỹ thuật và thiết bị yêu cầu đối với các tổ máy của nhà máy như mô tả tại khoản 2 Mục I của Phụ lục này để thực hiện hoạt động phát điện. Khi có những thay đổi công nghệ các thiết bị chính của Nhà máy ..., Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan cấp giấy phép để quản lý.

2. Tuân thủ quy định truyền tải điện, phân phối điện

Nhà máy ... phải đảm bảo tuân thủ và đáp ứng yêu cầu của các quy định hiện hành đối với hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối.

3. Đấu nối nhà máy vào hệ thống điện

Nhà máy ... phải thực hiện các quy định về đấu nối vào hệ thống điện quốc gia theo Quy định hệ thống điện truyền tải và Quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành.

4. Tuân thủ phương thức vận hành và lệnh chỉ huy của các đơn vị điều độ hệ thống điện

a) Nhà máy ... phải tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều khiển của đơn vị điều độ hệ thống điện phù hợp với chế độ vận hành của Nhà máy trong hệ thống điện.

b) Nhà máy ... có trách nhiệm phối hợp với đơn vị điều độ hệ thống điện triển khai các phương thức vận hành bình thường hoặc sự cố để bảo vệ tình trạng và phương thức vận hành an toàn của hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối.

5. Tuân thủ quy định về an toàn đập thủy điện và vận hành hồ chứa nước (đối với nhà máy thủy điện)

a) Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành hồ chứa nước và các quy định khác có liên quan.

b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập thủy điện.

6. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ... phải tính toán, thiết kế, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị phát điện của Nhà máy ... đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành áp dụng cho nguồn điện và lưới điện.

b) Việc sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, nâng cấp, mở rộng nhà máy phải thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký theo biểu mẫu quy định trong quy trình phối hợp vận hành do đơn vị điều độ hệ thống điện ban hành.

7. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Nhà máy ... phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các văn bản có liên quan do Bộ Công Thương ban hành.

8. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện

Công ty ... phải tuân thủ quy định về đo đếm điện đối với Nhà máy ..., các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến công suất đặt, vận hành, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và đo đếm thông số điện theo Quy định về đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

9. Xử lý sự cố

Nhà máy ... phải thông báo ngay cho đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố phát điện và có biện pháp xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

10. Báo cáo khi được yêu cầu

Nhà máy... phải báo cáo về khả năng sẵn sàng phát điện, mức dự phòng công suất, tình hình thực hiện phương thức vận hành của nhà máy điện theo yêu cầu của đơn vị điều độ hệ thống điện, đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực (nếu tham gia thị trường điện), cơ quan điều tiết điện lực hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

11. Tuân thủ quy định của thị trường điện lực (đối với các nhà máy tham gia thị trường điện)

Nhà máy ... phải tuân thủ các quy định về thị trường điện lực tại Luật Điện lực; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực; các quy định về vận hành thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí và lệ phí giấy phép

a) Công ty ... phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định.

b) Công ty ... phải nộp đủ số phí liên quan đến hoạt động điện lực trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động kinh doanh trong thời hạn ít nhất là 05 năm.

b) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty.

3. Chế độ báo cáo

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin về Nhà máy ... như sau:

a) Báo cáo cơ quan cấp giấy phép và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về các trang thiết bị phát điện, nhà xưởng, sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này.

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp Nhà máy ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm.

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Nhà máy ...:

- Nhà máy ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật đối với nhà máy theo các quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

c) Sửa đổi Giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy ... để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa hành vi vi phạm.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Nhà máy ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Nhà máy ... với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng đã ký. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được có thể trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện của Nhà máy ... được sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Công ty ... trong các trường hợp sau:

a) Các trường hợp được quy định tại khoản 17 Mục III của Phụ lục này hoặc khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép;

b) Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Công ty ..., Nhà máy ...;

c) Có sự thay đổi về kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong hoạt động phát điện của Nhà máy ...;

d) Công ty ... đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này.

8. Thu hồi giấy phép

a) Nhà máy ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực quản lý, vận hành Nhà máy ...;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Nhà máy ... vẫn phải tiếp tục hoạt động phát điện trong thời hạn được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo cung cấp điện và đảm bảo sự kết nối với hệ thống truyền tải, phân phối điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

9. Gia hạn giấy phép

Chậm nhất 03 tháng trước ngày hết thời hạn của giấy phép, Công ty ... phải làm thủ tục để được gia hạn theo quy định. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp được gia hạn trong trường hợp Công ty ... đảm bảo duy trì các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực đối với Nhà máy…./.

 

 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 4

PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN/ PHÂN PHỐI ĐIỆN

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện/phân phối điện, quy mô cấp điện áp đến …

2. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện, quy mô cấp điện áp đến … kV trong phạm vi …

b) Công ty ... là đơn vị được phép hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện trong phạm vi được quy định tại điểm a Khoản này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện trong phạm vi hoạt động của Công ty ...

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY …

1. Các quyền theo quy định tại Luật Điện lực

Công ty ... có các quyền sau đây:

a) Hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện theo quy định tại Giấy phép này;

b) Được vào khu vực quản lý của bên mua điện để thao tác, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị điện của đơn vị phân phối điện (đối với hoạt động phân phối điện);

c) Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện;

d) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

a) Công ty ... được phép cung cấp dịch vụ trong hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

b) Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động khác phù hợp với hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện và các điều kiện của Giấy phép này.

c) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện đã được cấp phép khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Phụ lục này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

3. Quyền sử dụng tài sản

Công ty ... được phép sử dụng tài sản như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép để đảm bảo thực hiện hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện phù hợp với các điều kiện trong Phụ lục này.

4. Quyền ngừng cung cấp điện

Công ty ... được phép tạm dừng, ngừng hoạt động một phần hoặc toàn bộ lưới truyền tải điện/ phân phối điện trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị sử dụng lưới truyền tải điện/ phân phối điện không thanh toán giá truyền tải điện/phân phối điện theo quy định, không tuân theo quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh hệ thống điện hoặc an toàn cho người và trang thiết bị truyền tải điện/ phân phối điện;

b) Trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa sức khỏe và an toàn cộng đồng, tính tin cậy của hệ thống điện, bảo dưỡng, sửa chữa lưới truyền tải điện/ phân phối điện phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện quy định trong Phụ lục này.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY …

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... thực hiện hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện phải tuân theo các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, quy định hệ thống điện truyền tải, quy định hệ thống điện phân phối, quy định đo đếm điện và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện đã được cấp giấy phép

Công ty ... phải tuân thủ và duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Đầu tư xây dựng và phát triển lưới điện

a) Công ty ... phải đảm bảo xây dựng, lắp đặt, nghiệm thu, vận hành lưới điện theo đúng thiết kế được duyệt, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực và danh mục các công trình điện được đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Công ty ... phải lập kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới điện trong phạm vi do Công ty quản lý để đảm bảo đáp ứng khả năng cung cấp điện tại thời điểm hiện tại và trong tương lai.

Kế hoạch đầu tư phát triển và mở rộng lưới truyền tải điện/ phân phối điện phải phù hợp với:

- Quy hoạch phát triển điện lực;

- Danh mục đầu tư đã được phê duyệt;

- Quy định về hệ thống điện truyền tải/ phân phối điện;

- Quy định đo đếm điện;

- Các điều kiện của Giấy phép này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

c) Công ty ... phải đảm bảo liên kết đấu nối với nhà máy điện, lưới điện phân phối, truyền tải, khách hành sử dụng điện lớn có đấu nối vào lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật.

d) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chi tiết các thông tin phục vụ xây dựng, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực cho từng giai đoạn theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép, cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

đ) Công ty ... phải báo cáo cơ quan cấp phép và cơ quan có thẩm quyền tình hình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện thuộc phạm vi quản lý, vận hành của Công ty hàng năm.

e) Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực khi thấy quy hoạch đang thực hiện không còn phù hợp với thực tế.

4. Cải tạo lưới điện

Công ty ... có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, lộ trình cải tạo, nâng cấp các đường dây, trạm biến áp của lưới điện hiện có để đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định.

5. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để phục vụ hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện phù hợp với các quy định về lưới điện và những tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng tại Việt Nam.

b) Công ty ... được phép sử dụng các công nghệ, kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để phục vụ hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện. Khi có những thay đổi công nghệ chính của lưới điện trong phạm vi đơn vị mình quản lý, Công ty phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp giấy phép.

6. Sử dụng đất

Công ty ... phải quản lý và sử dụng đất theo đúng diện tích và mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong các dự án đầu tư lưới truyền tải điện/ phân phối điện.

7. Bảo vệ môi trường

a) Công ty ... phải xây dựng, lắp đặt các thiết bị, phương tiện kỹ thuật của lưới điện không gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường, sức khoẻ cộng đồng và tuân theo các tiêu chuẩn môi trường được phép áp dụng.

b) Công ty ... phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường khi hoạt động …

8. An toàn lao động và cộng đồng

a) Công ty ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến bảo vệ người lao động, sức khoẻ cộng đồng và mức độ an toàn cho phép.

b) Công ty ... phải đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ và vận hành an toàn các thiết bị điện, các công trình điện; phải thực hiện kiểm tra và thử nghiệm các trang thiết bị điện và công trình điện trước khi đưa vào hoạt động để đảm bảo những trang thiết bị điện và công trình điện đáp ứng các yêu cầu về an toàn lưới điện theo quy định của pháp luật.

c) Công ty ... phải hợp tác với các đơn vị điện lực, các cơ quan có thẩm quyền để quản lý và bảo vệ an toàn trang thiết bị điện, công trình điện.

9. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện quy định về việc đào tạo sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện như đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

10. Tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả

a) Công ty ... phải thực hiện những yêu cầu về tuyên truyền và phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện.

b) Công ty ... phải thực hiện phương thức vận hành tối ưu thiết bị truyền tải điện/ phân phối điện nhằm thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động …, chống lãng phí, giảm tổn thất điện năng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các quy định pháp luật khác có liên quan.

11. Giá điện

a) Công ty ... phải áp dụng mức giá truyền tải điện/ phân phối điện, các dịch vụ liên quan khác theo nguyên tắc và phương pháp tính đã được phê duyệt.

b) Cung cấp thông tin, tham gia xây dựng cơ chế, nguyên tắc và phương pháp tính giá, các loại phí có liên quan khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

12. Dịch vụ khách hàng và giải quyết khiếu nại

Công ty ... phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định khác có liên quan.

13. Hạch toán tài chính

Công ty ... có trách nhiệm thực hiện hạch toán tài chính hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan đến hoạt động truyền tải/ phân phối điện của Công ty và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

Công ty ... phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật, chế độ kế toán tại Việt Nam và những quy định khác có liên quan.

14. Báo cáo tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động …, báo cáo tài chính phải được kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện.

b) Công ty ... có trách nhiệm trình Cơ quan cấp giấy phép:

- Các báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán đối với hoạt động …, trong phạm vi hoạt động được cấp phép trước ngày 30 tháng 6 năm sau;

- Các thông tin, số liệu, định mức, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xác định và trình duyệt giá … khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy định hiện hành.

15. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép trong các trường hợp sau:

a) Khi có thay đổi trong hoạt động quản lý, vận hành lưới điện của Công ty trong phạm vi hoạt động của Giấy phép do cải tổ ngành điện.

b) Khi có thay đổi do tái cơ cấu và chuyển giao tài sản của Công ty.

c) Khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng quản trị, lãnh đạo đơn vị), cơ cấu tổ chức của Công ty.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Tuân thủ quy định về kỹ thuật của lưới điện

Công ty ... phải tuân thủ và đáp ứng các quy định về hệ thống điện truyền tải, hệ thống điện phân phối và các quy định kỹ thuật khác có liên quan tới lưới điện mà Công ty được cấp phép hoạt động.

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn đấu nối

Công ty ... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu nối lưới điện trong hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện.

3. Tuân thủ phương thức vận hành, lệnh chỉ huy, điều khiển của các đơn vị điều độ hệ thống điện

a) Công ty ... phải thực hiện các hướng dẫn, quản lý phụ tải và sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của đơn vị điều độ hệ thống điện và theo quy định của pháp luật.

b) Công ty ... phải tuân theo sự chỉ huy vận hành, phối hợp trong công tác xây dựng kế hoạch vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi hệ thống điện với đơn vị điều độ hệ thống điện.

c) Công ty ... phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép, đơn vị điều độ hệ thống điện để phục vụ cho việc vận hành hệ thống điện theo quy định.

4. Đảm bảo khả năng cung cấp điện

a) Trong phạm vi hoạt động được cấp phép, Công ty ... phải cung cấp dịch vụ truyền tải điện/ phân phối điện an toàn, kinh tế, tin cậy và liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Không phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ truyền tải điện/ phân phối điện cho các đối tượng trong cùng một nhóm khách hàng.

5. Đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của pháp luật

Công ty ... có trách nhiệm đảm bảo chất lượng điện năng truyền tải/phân phối đến khách hàng sử dụng dịch vụ theo quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chất lượng điện năng do Bộ Công Thương ban hành.

6. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm

Công ty ... phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định về đo đếm đối với lưới điện truyền tải điện/ phân phối điện, các yêu cầu kỹ thuật và các tiêu chuẩn liên quan đến công suất, vận hành, duy tu bảo dưỡng sửa chữa và đo đếm thông số điện được cơ quan có thẩm quyền ban hành.

7. Ngừng, giảm mức cung cấp điện

Công ty ... phải tuân thủ các quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

8. Xử lý sự cố

a) Công ty ... phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra những sự cố trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty dẫn tới các hệ quả sau:

- Ngừng cung cấp dịch vụ truyền tải điện/ phân phối điện làm ảnh hưởng tới hoạt động điện lực của các đơn vị khác;

- Tình trạng bất thường của hệ thống điện gây sự cố đáng kể trên lưới điện thuộc phạm vi quản lý của Công ty;

- Gây hư hỏng trang thiết bị, ảnh hưởng đến tính mạng của con người.

b) Công ty ... phải thông báo ngay cho đơn vị điều độ hệ thống điện và các tổ chức có liên quan về sự cố trong lưới điện và có biện pháp xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất.

9. Vận hành và bảo dưỡng

a) Công ty ... phải tính toán, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị trong lưới điện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

b) Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện phải được thực hiện theo thỏa thuận với đơn vị điều độ hệ thống điện.

10. Tuân theo các quy định của thị trường điện lực cạnh tranh

Công ty ... phải tuân thủ các quy định về thị trường điện lực tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, các quy định về thị trường điện lực cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.

V. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí và lệ phí giấy phép

a) Công ty ... phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định.

b) Công ty ... phải nộp đủ số phí liên quan đến hoạt động điện lực trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện trong thời hạn ít nhất là 05 năm.

b) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

a) Các dữ liệu được sử dụng để tính toán tổng doanh thu và các mức giá, phí liên quan đến hoạt động được cấp phép theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Thông tin liên quan tới khả năng truyền tải điện/ phân phối điện và tình trạng vận hành của các thiết bị trong lưới điện theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

c) Công ty ... phải cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin phục vụ cho mục đích xây dựng chính sách, quản lý và điều hành vĩ mô khi có yêu cầu của cơ quan cấp giấy phép hay cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

d) Báo cáo tổng kết hàng năm về hoạt động điện lực trong lĩnh vực và phạm vi được quy định trong Giấy phép cho Cơ quan cấp giấy phép và Sở Công Thương tại địa phương trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về tình trạng của các trang thiết bị kỹ thuật, nhà xưởng và sổ sách kế toán để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này;

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi hoạt động … theo đúng quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trong trường hợp Công ty ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty phải có văn bản giải trình về việc vi phạm.

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về hành vi vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty ...:

- Công ty phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật đối với Công ty theo các quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

c) Sửa đổi Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty ... để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa hành vi vi phạm.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty ... với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thỏa thuận giữa các bên tại Hợp đồng đã ký. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tùy theo tính chất của vụ việc.

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a) Sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Công ty ...:

- Các trường hợp được quy định tại khoản 15 Mục III của Phụ lục Giấy phép này;

- Có sự thay đổi về tên, địa chỉ, trụ sở, loại hình hoạt động, phạm vi hoạt động của Công ty;

- Công ty ... đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này.

b) Sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Cơ quan cấp giấy phép vì mục đích bảo vệ lợi ích kinh tế - xã hội và phúc lợi công cộng.

8. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định khi đã được cấp giấy phép hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty ... vẫn phải tiếp tục hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện trong thời hạn được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

9. Gia hạn giấy phép

Chậm nhất 03 tháng trước ngày hết thời hạn của giấy phép, Công ty ... phải làm thủ tục để được gia hạn theo quy định. Giấy phép hoạt động điện lực được gia hạn trong trường hợp Công ty ... đảm bảo duy trì các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực đối với hoạt động truyền tải điện/ phân phối điện./.

 

 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5

PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP BÁN BUÔN ĐIỆN/ BÁN LẺ ĐIỆN/ XUẤT, NHẬP KHẨU ĐIỆN

I. LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Lĩnh vực hoạt động điện lực

Công ty ... được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau đây:

Hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến … kV.

2. Phạm vi hoạt động

a) Công ty ... được phép hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến … kV, trên địa bàn …

b) Công ty ... được phép hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện với quy mô cấp điện áp đến … kV theo đúng phạm vi quy định tại điểm a Khoản này trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, trừ phạm vi hoạt động của các đơn vị điện lực khác được Cục Điều tiết điện lực hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện trong phạm vi hoạt động của Công ty ...

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY …

1. Quyền của đơn vị hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện được quy định tại Luật Điện lực

a) Hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện được ghi trong Giấy phép này.

b) Bán điện cho tổ chức, cá nhân mua điện đáp ứng đủ các điều kiện quy định của pháp luật trong phạm vi được cấp phép hoạt động theo đúng biểu giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.

c) Sử dụng các dịch vụ truyền tải điện, phân phối điện phù hợp với từng cấp độ của thị trường điện lực để thực hiện hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện.

d) Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép.

đ) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện.

e) Công ty ... được phép vào khu vực quản lý của tổ chức, cá nhân mua điện để kiểm tra, ghi chỉ số công tơ, liên hệ với khách hàng theo quy định của pháp luật.

2. Các quyền khác theo quy định của pháp luật

Công ty ... có quyền tham gia vào các hoạt động điện lực khác, phù hợp các nội dung và điều kiện của Giấy phép này.

3. Ngừng, giảm cung cấp điện

Công ty ... có quyền đề nghị ngừng, giảm cung cấp điện trong trường hợp khẩn cấp, trường hợp có nguy cơ đe dọa đến sức khoẻ hay sự an toàn của cộng đồng; ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống điện; để bảo dưỡng, sửa chữa hoặc khi khách hàng vi phạm các quy định có liên quan đến hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất nhập khẩu điện.

Điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện thực hiện theo quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện do Bộ Công Thương ban hành.

III. NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÔNG TY …

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân theo các quy định của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

Công ty ... phải duy trì các điều kiện hoạt động điện lực cho lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp phép trong suốt thời hạn của Giấy phép này.

3. Đào tạo và sử dụng lao động

Công ty ... phải bảo đảm thực hiện việc đào tạo, sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển các lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp phép.

4. Tiết kiệm điện trong hoạt động điện lực

Công ty ... phải thực hiện yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động điện lực theo quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Giá điện

a) Công ty ... có trách nhiệm đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty ... (hoặc theo ủy quyền) với các tổ chức, cá nhân mua điện theo quy định.

b) Công ty ... có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện các quy định về giá điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

c) Công ty ... phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình kinh doanh điện năng trong phạm vi hoạt động được cấp phép khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động …

a) Công ty ... thực hiện lĩnh vực hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất nhập khẩu điện trên cơ sở tuân thủ các quy định của nhà nước về quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

b) Công ty ... chỉ được tham gia vào các hoạt động điện lực khác không liên quan đến hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện đã được cấp phép khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho phép. Trong trường hợp có tham gia vào những hoạt động điện lực khác, Công ty phải chứng minh được những hoạt động đó không ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

7. Dịch vụ khách hàng

Công ty ... phải đảm bảo những yêu cầu về dịch vụ khách hàng và giải quyết các khiếu nại của khách hàng theo quy định của Luật Điện lực, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Hạch toán tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm quản lý hạch toán tài chính hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất nhập khẩu điện, tách biệt với những hoạt động kinh doanh khác không liên quan và lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo quy định về quản lý tài chính.

b) Công ty ... phải hạch toán tài chính theo quy định của pháp luật.

9. Báo cáo tài chính

a) Công ty ... có trách nhiệm thực hiện kiểm toán tài chính hàng năm đối với hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện do đơn vị kiểm toán tài chính độc lập thực hiện.

b) Công ty ... phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đối với hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ hoạt động xuất nhập khẩu điện trong phạm vi hoạt động được cấp phép cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép trước ngày 30 tháng 6 năm sau.

10. Báo cáo khi có thay đổi

Công ty ... phải báo cáo Cơ quan cấp giấy phép khi có thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Cải tổ ngành có liên quan tới lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép;

b) Ngừng hoạt động để chuyển giao quyền của một trong các lĩnh vực hoạt động hoặc phạm vi hoạt động đã được quy định trong Giấy phép này cho đơn vị khác;

c) Chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp khác;

d) Khi có thay đổi về nhân sự chủ chốt (Hội đồng thành viên, lãnh đạo), sơ đồ tổ chức của Công ty ...

11. Các hành vi bị cấm

Công ty ... không được thực hiện các hành vi sau:

a) Các hành vi bị cấm được quy định tại Điều 7 Luật Điện lực;

b) Phân biệt đối xử trong hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất nhập khẩu điện cho khách hàng trong cùng một nhóm;

c) Bán điện cho những tổ chức, cá nhân chưa có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

d) Mua điện từ các đơn vị chưa có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện.

IV. NGHĨA VỤ ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT

1. Đảm bảo các yêu cầu và quy định về lắp đặt thiết bị đo đếm điện

Công ty ... phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quá trình lắp đặt, bảo dưỡng, đại tu, sửa chữa và vận hành hệ thống đo đếm điện năng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Điều kiện về kỹ thuật, công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn lực, áp dụng các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ và thiết bị tiên tiến phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực đã được cấp giấy phép.

b) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan cấp giấy phép khi có những thay đổi lớn về công nghệ và các thiết bị chính có liên quan đến hoạt động điện lực được cấp phép.

VI. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí và lệ phí giấy phép

a) Công ty ... phải nộp phí và lệ phí cấp phép theo quy định.

b) Công ty ... phải nộp đủ số phí liên quan đến hoạt động điện lực trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản.

2. Lưu giữ các tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu trữ sổ sách tài liệu hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện trong thời hạn ít nhất là 05 năm.

b) Công ty ... phải lưu giữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc Bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

Công ty ... có trách nhiệm báo cáo và cung cấp những thông tin như sau:

a) Những thông tin liên quan tới tình hình hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

b) Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực và Sở Công Thương tại địa phương về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực được cấp phép trước ngày 01 tháng 3 của năm tiếp theo;

c) Báo cáo cho Cơ quan cấp giấy phép trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về tình hình kinh doanh bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này.

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trong trường hợp Công ty ... có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm gửi cơ quan cấp giấy phép;

b) Sau khi cung cấp thông tin bằng văn bản về vi phạm quy định trong giấy phép, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử lý sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty ...:

- Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực.

c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty ... để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty ... với các bên liên quan cần được giải quyết qua đàm phán và theo thỏa thuận tại Hợp đồng đã ký giữa các bên. Trường hợp các bên không thể thỏa thuận được có thể đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

7. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a) Sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Công ty ...:

- Các trường hợp được quy định tại khoản 10 Mục III của Phụ lục này;

- Công ty ... đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này;

b) Không đủ điều kiện hoặc chấm dứt thực hiện một trong các lĩnh vực hoạt động đã được cấp phép.

8. Thu hồi giấy phép

a) Thu hồi giấy phép: Công ty ... bị thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

- Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện;

- Không đảm bảo duy trì các điều kiện theo quy định khi đã được cấp giấy phép hoạt động bán buôn điện/ bán lẻ điện/ xuất, nhập khẩu điện;

- Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

- Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này.

b) Trong trường hợp giấy phép bị thu hồi, Công ty ... vẫn phải tiếp tục hoạt động ... trong khoảng thời gian được Cơ quan cấp giấy phép yêu cầu, nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện, đảm bảo sự kết nối giữa hệ thống điện truyền tải và hệ thống điện phân phối, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

7. Gia hạn giấy phép

Chậm nhất 03 tháng trước ngày hết hạn cho từng lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép, Công ty ... phải làm thủ tục để được gia hạn giấy phép. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thể được gia hạn cho từng hoạt động điện lực trong trường hợp Công ty ... duy trì đủ các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực đăng ký./.

 

 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 6

PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC

I. LĨNH VỰC, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

1. Các lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép

Công ty ... đủ điều kiện được phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau:

a) Lĩnh vực 1: ….;

b) Lĩnh vực 2: …

2. Phạm vi hoạt động

Công ty ... được phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đối với các lĩnh vực được cấp phép trong phạm vi toàn quốc.

II. QUYỀN CỦA CÔNG TY …

1. Hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực với các lĩnh vực được quy định tại khoản 1 Mục I của Giấy phép này.

2. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn.

3. Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật phục vụ cho các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực.

5. Áp dụng công nghệ kỹ thuật, phần mềm, phương pháp tính toán tiên tiến được chấp nhận tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện.

6. Đào tạo và tuyển dụng lao động theo quy định của pháp luật.

7. Đề nghị Cơ quan cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực khi có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

III. NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY …

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật

Công ty ... phải tuân thủ các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực, các điều kiện trong Giấy phép này và tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Duy trì điều kiện được cấp giấy phép

a) Công ty ... phải duy trì cơ cấu tổ chức để đảm bảo thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện được cấp phép hoạt động như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

b) Công ty ... phải duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp phép theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

c) Chủ nhiệm dự án và các chuyên gia tư vấn chính trong các lĩnh vực chuyên môn chính của dự án, công trình do Công ty ... thực hiện phải do các chuyên gia thuộc biên chế hoặc có hợp đồng dài hạn với Công ty đảm nhiệm.

3. Chất lượng công trình

Công ty … phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện.

4. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng

a) Công ty ... phải duy trì các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ, phần mềm ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép.

b) Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của Việt Nam đối với các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của nước ngoài thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

c) Hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực phải phù hợp với yêu cầu hiện đại hóa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong đầu tư xây dựng công trình điện lực.

5. Đào tạo và sử dụng lao động

a) Công ty ... phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng lao động;

b) Công ty ... phải duy trì nguồn nhân lực bao gồm bộ máy quản lý, chuyên gia tư vấn đáp ứng được yêu cầu về số lượng và năng lực chuyên gia như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

6. Báo cáo khi có thay đổi

a) Trước ngày 01 tháng 3 hàng năm, Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản những thay đổi về nhân sự chủ chốt (Giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính), thay đổi về sơ đồ tổ chức của đơn vị mình cho Cơ quan cấp giấy phép.

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan cấp giấy phép trước 60 ngày trong trường hợp ngừng hoạt động điện lực.

c) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp thay đổi trụ sở làm việc.

IV. QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP

1. Phí và lệ phí giấy phép

a) Công ty ... phải nộp phí và lệ phí cấp giấy phép theo quy định;

b) Công ty ... không thực hiện nghĩa vụ nộp phí và lệ phí cấp giấy phép thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Lưu giữ tài liệu và hồ sơ

a) Công ty ... phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong suốt quá trình hoạt động.

b) Công ty ... phải lưu trữ Giấy phép hoạt động điện lực được cấp hoặc bản sao có chứng thực tại trụ sở Công ty.

3. Báo cáo và cung cấp thông tin

a) Hàng năm, Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan cấp giấy phép và Sở Công Thương tại địa phương (nơi đăng ký trụ sở chính) về tình hình thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp giấy phép, sử dụng lao động, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng.

b) Công ty ... phải báo cáo bằng văn bản cho Cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Giấy phép này bị mất hoặc thất lạc.

4. Kiểm tra và thanh tra

a) Công ty ... phải sẵn sàng báo cáo về cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng và sổ sách kế toán để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra và đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và nội dung của Giấy phép này trong quá trình hoạt động.

b) Công ty ... phải phối hợp và tạo điều kiện để Thanh tra chuyên ngành điện lực, Kiểm tra viên điện lực thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

5. Xử lý vi phạm

a) Trường hợp có hành vi vi phạm các quy định tại Giấy phép này, Công ty ... phải có văn bản giải trình về việc vi phạm.

b) Sau khi cung cấp các thông tin bằng văn bản về vi phạm, giải trình và đề xuất giải pháp sửa chữa vi phạm, những hình thức xử phạt sau đây có thể được áp dụng đối với Công ty ...:

- Công ty ... phải chấm dứt những hành vi vi phạm hoặc phải có những hoạt động để sửa chữa các vi phạm trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền cho phép;

- Áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm pháp luật đối với Công ty ... theo các quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực;

c) Sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực của Công ty ... để bổ sung những biện pháp ngăn ngừa việc tái phạm.

d) Trường hợp hành vi vi phạm của Công ty ... có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

6. Sửa đổi, bổ sung giấy phép

Giấy phép này được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau:

a) Sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của Công ty ...:

- Các trường hợp được quy định tại khoản 6 Mục III của Phụ lục này;

- Công ty ... đề nghị thay đổi thời hạn của Giấy phép này;

b) Không đủ điều kiện hoặc chấm dứt thực hiện một trong các lĩnh vực hoạt động đã được cấp phép.

7. Thu hồi giấy phép

Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty ... bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Không triển khai hoạt động sau 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

b) Không đảm bảo duy trì các điều kiện đã được cấp giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực;

c) Không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép này;

d) Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa Giấy phép này.

8. Gia hạn giấy phép

Chậm nhất 03 tháng trước ngày hết hạn cho từng lĩnh vực hoạt động điện lực được cấp phép, Công ty ... phải làm thủ tục để được gia hạn giấy phép. Giấy phép hoạt động điện lực được cấp có thể được gia hạn cho từng hoạt động điện lực trong trường hợp Công ty ... duy trì đủ các điều kiện được cấp phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực đăng ký./.

 

 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 7a

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LỰC
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Tên dự án, công trình đã tham gia

Ghi chú

I.

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chuyên gia tư vấn chính

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 7b

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Thâm niên công tác (năm)

Ghi chú

I.

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

II

Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2013/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25/2013/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2013
Ngày hiệu lực15/12/2013
Ngày công báo02/12/2013
Số công báoTừ số 847 đến số 848
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2013/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 25/2013/TT-BCT cấp gia hạn sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư 25/2013/TT-BCT cấp gia hạn sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 25/2013/TT-BCT cấp gia hạn sửa đổi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực