Thông tư 25/2013/TT-BKHCN

Thông tư 25/2013/TT-BKHCN bãi bỏ Quyết định 12/2001/QĐ-BKHCNMT về Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 25/2013/TT-BKHCN bãi bỏ Quyết định 12/2001/QĐ-BKHCNMT c


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2001/QĐ-BKHCNMT c">25/2013/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XĂNG KHÔNG CHÌ RON 83"

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1473/TTg-KGVX ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc ngừng lưu thông xăng không chì RON 83;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 1. Quy định bãi bỏ

Bãi bỏ quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành "Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83".

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, bán lẻ xăng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở KHCN, Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2013/TT-BKHCN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 25/2013/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/11/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Ngày công báo 01/02/2014
Số công báo Từ số 163 đến số 164
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2013/TT-BKHCN

Lược đồ Thông tư 25/2013/TT-BKHCN bãi bỏ Quyết định 12/2001/QĐ-BKHCNMT c


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thông tư 25/2013/TT-BKHCN bãi bỏ Quyết định 12/2001/QĐ-BKHCNMT c
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 25/2013/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký Trần Việt Thanh
Ngày ban hành 15/11/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Ngày công báo 01/02/2014
Số công báo Từ số 163 đến số 164
Lĩnh vực Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 25/2013/TT-BKHCN bãi bỏ Quyết định 12/2001/QĐ-BKHCNMT c

Lịch sử hiệu lực Thông tư 25/2013/TT-BKHCN bãi bỏ Quyết định 12/2001/QĐ-BKHCNMT c

 • 15/11/2013

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/02/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/01/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực