Thông tư 25/2017/TT-BYT

Thông tư 25/2017/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 25/2017/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy chuẩn kỹ thuật bức xạ tại nơi làm việc


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2017/TT-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưng Bộ Y tế ban hành Thông tư bãi bmột số văn bn quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau đây:

1. Thông tư số 29/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc.

2. Thông tư số 30/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc.

Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ Tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh phúc lợi, Tiêu chuẩn bức xạ tia X - Giới và Tiêu chuẩn phóng xạ trong Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Vụ trưng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưng, Tng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra
VBQPPL);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để ch
đạo thực hiện);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Tổn
g cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- C
ng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, MT (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2017/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25/2017/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2017/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 25/2017/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy chuẩn kỹ thuật bức xạ tại nơi làm việc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 25/2017/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy chuẩn kỹ thuật bức xạ tại nơi làm việc
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu25/2017/TT-BYT
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýNguyễn Thanh Long
      Ngày ban hành17/05/2017
      Ngày hiệu lực01/07/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 25/2017/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy chuẩn kỹ thuật bức xạ tại nơi làm việc

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 25/2017/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy chuẩn kỹ thuật bức xạ tại nơi làm việc

          • 17/05/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/07/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực