Thông tư 25-NV

Thông tư 25-NV năm 1961 bổ sung và sửa đổi chế độ tập sự và đãi ngộ đối với sinh viên các trường Đại học, học sinh các trường chuyên nghiệp tốt nghiệp ra công tác do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 25-NV sửa đổi chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên trường Đại học học sinh trường chuyên nghiệp tốt nghiệp ra công tác


BỘ NỘI VỤ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-NV

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 1961 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ TẬP SỰ VÀ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC SINH CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP TỐT NGHIỆP RA CÔNG TÁC

 Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Tổng cục trực thuộc Hội đồng Chính phủ,
 - Các cơ quan trực thuộc Phủ Thủ tướng,
 - Các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh,

Thông tư số 143-TTg ngày 09-04-1959 của Phủ Thủ tướng quy định chế độ tập sự đối với sinh viên, học sinh các trường Đại học, các trường Chuyên nghiệp khi tốt nghiệp ra công tác, qua thời gian thực hiện thấy còn một số điểm chưa được hợp lý, cần giải quyết để việc thi hành được thống nhất.

Sau khi được Phủ Thủ tướng đồng ý, Bộ Nội vụ ra thông tư này để bổ sung và sửa đổi một số điểm cụ thể sau đây:

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC SINH THƯỜNG

1. Thời gian tập sự:

Thời gian tập sự nói chung vẫn thi hành theo mục II, Thông tư số 143-TTg ngày 09-04-1959; riêng một số trường hợp sau đây thì được các cơ quan có trường phối hợp với các cơ quan sử dụng xét cụ thể để miễn, giảm:

- Sinh viên, học sinh học ở trong nước, khi chưa tốt nghiệp đã đi công tác một thời gian, rồi lại trở về trường học và thi tốt nghiệp, hoặc không về trường, nhưng được công nhận tốt nghiệp.

- Sinh viên, học sinh trong thời gian tập sự có nhiều thành tích được bầu là chiến sĩ thi đua.

2. Chế độ lương, bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể:

- Lương: Sinh viên, học sinh thường sau khi tốt nghiệp thì được tạm tuyển các cơ quan, xí nghiệp v.v… và hưởng 85% mức lương bậc khởi điểm của chức vụ đào tạo, kể từ ngày nhận công tác; hết thời gian tập sự thì được xét tuyển dụng chính thức, xếp bậc lương khởi điểm của chức vụ đào tạo và hưởng từ ngày có quyết định tuyển dụng chính thức.

- Bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể:

Trong thời gian tập sự, sinh viên, học sinh được tạm tuyển thì hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể như nhân viên ngoài biên chế; hết thời gian tập sự nếu được tuyển dụng chính thức thì được hưởng như cán bộ, nhân viên trong biên chế.

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC SINH LÀ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC TRONG BIÊN CHẾ VÀ QUÂN NHÂN CHUYỂN NGÀNH ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐI HỌC

- Đối với loại sinh viên, học sinh này sau khi tốt nghiệp thì được xếp theo bảng lương của chức vụ được đào tạo và xếp từ bậc khởi điểm của chức vụ ấy trở lên, căn cứ vào trách nhiệm cụ thể được giao; nếu có trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ điều khiển thì xếp theo bảng lương của cán bộ giữ chức vụ điều khiển.

- Nếu có trường hợp chưa rõ trình độ, khả năng để quyết định bậc lương chính thức khi bố trí công tác, thì cơ quan sử dụng tạm xếp vào bậc lương khởi điểm của chức vụ đào tạo, sau tối đa 6 tháng sẽ xét xếp chính thức và hưởng bậc lương chính thức từ tháng có quyết định.

- Khi xếp bậc lương chính thức nào thì hưởng theo bậc lương ấy.

Ngoài ra, những sinh viên, học sinh là cán bộ miền Nam trong biên chế tình nguyện đi sản xuất tập đoàn được giới thiệu đi học thì khi tốt nghiệp cũng được miễn tập sự và xếp vào mức lương khởi điểm của chức vụ được đào tạo; còn các quyền lợi khác thì hưởng như cán bộ, viên chức trong biên chế.

III. ĐỐI VỚI SINH VIÊN, HỌC SINH LÀ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐI HỌC, NHƯNG THIẾU TIÊU CHUẨN ĐỂ HƯỞNG SINH HOẠT PHÍ  (Trừ số tự ý xin thôi việc để đi học)

Loại này gồm có những cán bộ, công nhân, viên chức sau đây:

- Cán bộ, công nhân, viên chức, thanh niên xung phong đã ở trong biên chế, được cơ quan giới thiệu đi học, nhưng chưa đủ thâm niên;

- Cán bộ xã (bao gồm cán bộ xã miền Nam tập kết); Đảng ủy viên (hay Chi ủy viên xã), Ủy viên Ủy ban hành chính, trưởng phó các ngành, Thường vụ các đoàn thể.

- Thương binh và quân nhân phục viên về xã, cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế thôi việc có lý do chính đáng và khi về xã có tham gia công tác;

- Giáo viên dân lập được giới thiệu đi học trước ngày 04-08-1960 (ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 168-TTg quy định chế độ đối với giáo viên dân lập);

- Nhân viên phù động, tạm tuyển đã liên tục công tác từ 1 năm trở lên.

Những đối tượng kể trên khi tốt nghiệp ở các trường Đại học, trung cấp ra công tác, nói chung, được giảm một nửa thời gian tập sự quy định cho mỗi cấp đào tạo:

- Trung cấp: giảm 9 tháng.

- Đại học: giảm 1 năm.

Đặc biệt đối với những người trong thời gian học tập có tinh thần, thái độ tốt, có nhiều thành tích trong việc xây dựng nhà trường cũng như trong học tập thì được miễn tập sự; hoặc ngược lại có người tinh thần, thái độ học tập kém thì phải qua thời gian tập sự như sinh viên, học sinh thường nói ở mục I trên. Trong thời gian tập sự chỉ được hưởng lương và các chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể như sinh viên, học sinh thường quy định ở mục I nói trên; hết thời gian tập sự, nếu xét đủ điều kiện được tuyển dụng chính thức mới được xếp vào bậc khởi điểm của chức vụ được đào tạo và hưởng các quyền lợi như những cán bộ công nhân, viên chức trong biên chế.

Những đối tượng kể trên, nếu đi học các trường lớp sơ cấp thì được miễn thời gian tập sự và xếp bậc lương khởi điểm của chức vụ được đào tạo.

IV. ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN HỌC SINH KHÔNG TỐT NGHIỆP

Những sinh viên, học sinh sau thời gian học tập không tốt nghiệp, nếu được sử dụng theo đúng nghiệp vụ được đào tạo thì đãi ngộ như sau:

1. Sinh viên, học sinh là cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế đủ tiêu chuẩn được giới thiệu đi học không tốt nghiệp, khi bố trí công tác nói chung được hưởng 85% bậc khởi điểm của chức vụ được đào tạo. Còn các quyền lợi khác thì được hưởng như cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế.

2. Sinh viên, học sinh thường và những cán bộ, công nhân, viên chức không đủ điều kiện hưởng sinh hoạt phí đã quy định ở mục III thì nói chung được hưởng 75% mức lương bậc khởi điểm của chức vụ được đào tạo.

Trên đây là điều quy định chung để trả lương cho những người không tốt nghiệp; nếu có trường hợp cụ thể mà trả lương như vậy chưa thích hợp thì Bộ sở quan sẽ thảo luận với Bộ Nội vụ để giải quyết.

Sau này nếu thi tốt nghiệp thì cả hai loại nêu trên được sử dụng và đãi ngộ theo cấp đào tạo. Đối với sinh viên, học sinh thường và cán bộ, công nhân, viên chức quy định ở mục III trong thông tư này thì căn cứ tinh thần, thái độ trong quá trình công tác mà xét cụ thể để miễn, hoặc giảm thời gian tập sự.

Đề nghị các ngành, các cấp căn cứ vào Thông tư số 143-TTg ngày 09-04-1959 của Phủ Thủ tướng và những điểm bổ sung trong thông tư này để thi hành. Những văn bản của các cơ quan trước đây đã hướng dẫn nếu trái với Thông tư số 143-TTg và thông tư này đều bãi bỏ. Riêng đối với các loại sinh viên, học sinh và cán bộ, công nhân, viên chức quy định ở mục III trên đây nếu đã tốt nghiệp ra trường và còn ở thời kỳ tập sự thì các cơ quan sử dụng cần tranh thủ xét, để giảm hoặc miễn được kịp thời.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Lê Tất Đắc 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25-NV

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 25-NV sửa đổi chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên trường Đại học học sinh trường chuyên nghiệp tốt nghiệp ra công tác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 25-NV sửa đổi chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên trường Đại học học sinh trường chuyên nghiệp tốt nghiệp ra công tác
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu25-NV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýLê Tất Đắc
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 19
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 25-NV sửa đổi chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên trường Đại học học sinh trường chuyên nghiệp tốt nghiệp ra công tác

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 25-NV sửa đổi chế độ tập sự đãi ngộ sinh viên trường Đại học học sinh trường chuyên nghiệp tốt nghiệp ra công tác