Thông tư 26/2005/TT-BTC

Thông tư 26/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 26/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng quyết toán kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới sáu tuổi không trả tiền cơ sở y tế công lập đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 15/2008/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn thực hiện khám, chữa bệnh; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám và được áp dụng kể từ ngày 09/03/2008.

Nội dung toàn văn Thông tư 26/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng quyết toán kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới sáu tuổi không trả tiền cơ sở y tế công lập


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2005

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26/2005/TT-BTC NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO TRẺ EM DƯỚI SÁU TUỔI KHÔNG PHẢI TRẢ TIỀN TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Điều 18, Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em,
Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền quy định tại Thông tư này bao gồm các cơ sở y tế công lập thuộc Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương.

2. Kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi không phải trả tiền được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập thuộc Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương; từ nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) để thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập địa phương. Đối với các tỉnh khó khăn, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

3. Các cơ sở y tế công lập sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi hạch toán, quyết toán vào loại, khoản, mục và tiểu mục sau đây:

- Loại 15: Y tế và các hoạt động xã hội.

- Khoản 60: Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Mục và tiểu mục tương ứng theo Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

4. Các cơ sở y tế công lập được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch đối với nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi và mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch đối với nguồn kinh phí vận động của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Cuối năm, nguồn kinh phí này không sử dụng hết được chuyển sang tiếp tục sử dụng và làm căn cứ để cân đối dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm sau; không sử dụng nguồn kinh phí này vào mục đích khác.

5. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, các cơ sở y tế công lập được vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi mắc bệnh hiểm nghèo.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Lập và phân bổ dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi

1.1. Đối với Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương:

a) Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương có cơ sở y tế công lập lập dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định. Căn cứ để lập dự toán gồm:

- Kinh phí thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước tại các cơ sở y tế công lập do Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương quản lý.

- Số dư kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước chuyển sang (nếu có).

Bộ Tài chính thảo luận với các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương để thống nhất dự toán chi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi và tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ dự toán ngân sách Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

b) Căn cứ dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ở trung ương có trách nhiệm phân bổ dự toán cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc theo loại, khoản riêng quy định tại điểm 3, mục I Thông tư này và tổng hợp trong phương án phân bổ dự toán ngân sách chung của Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

c) Trong năm thực hiện, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ở trung ương được điều chỉnh kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi giữa đơn vị thừa và đơn vị thiếu thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm kịp thời kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Kết quả điều chỉnh được gửi cho Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Trường hợp sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà còn thiếu; các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương có văn bản gửi Bộ Tài chính để xem xét quyết định bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để đảm bảo đủ và kịp thời kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Căn cứ quyết định bổ sung dự toán, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương phân bổ và thông báo bổ sung dự toán cho các cơ sở y tế công lập bị thiếu kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, đồng gửi Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định.

1.2. Đối với địa phương:

a) Hàng năm, cùng thời gian quy định lập dự toán ngân sách nhà nước, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại địa phương gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Căn cứ để lập dự toán gồm:

- Số lượng trẻ em dưới sáu tuổi trên địa bàn do Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp tỉnh cung cấp.

- Kinh phí thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước tại các cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý.

- Số dư kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi năm trước chuyển sang (nếu có).

b) Căn cứ dự toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được giao, Sở Y tế có trách nhiệm phân bổ cho các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương theo loại, khoản riêng quy định tại điểm 3, mục I Thông tư này, gửi Sở Tài chính thẩm định mục đích sử dụng và tính khớp đúng số liệu so với dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo dự toán kinh phí cho các cơ sở y tế công lập thuộc địa phương.

Riêng đối với Trạm Y tế cấp xã, căn cứ vào thông báo kinh phí của Sở Y tế cho Phòng Y tế cấp huyện; Phòng Y tế lập thông báo kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã, đồng gửi Trạm Y tế cấp xã và Kho bạc Nhà nước nơi Uỷ ban nhân dân cấp xã giao dịch.

c) Hàng tháng, Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Phòng Y tế về tình hình sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi; Phòng Y tế huyện và các cơ sở y tế công lập cấp tỉnh, huyện báo cáo Sở Y tế về tình hình thực hiện (trường hợp cần thiết Sở Y tế và Phòng Y tế có thể yêu cầu các cơ sở y tế và UBND cấp xã báo cáo đột xuất để phục vụ cho công tác điều hoà kinh phí giữa nơi thừa và nơi thiếu). Thẩm quyền điều chỉnh như sau:

- Phòng Y tế được điều chỉnh kinh phí giữa nơi thừa và nơi thiếu đối với các Trạm Y tế cấp xã của huyện; trường hợp thiếu, Phòng Y tế phải tổng hợp báo cáo Sở Y tế để xem xét xử lý.

- Sở Y tế được điều chỉnh kinh phí giữa nơi thừa và nơi thiếu đối với các cơ sở y tế công lập cấp tỉnh, huyện và Phòng Y tế huyện để bảo đảm kịp thời kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Kết quả điều chỉnh tăng, giảm dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi giữa các đơn vị được gửi cho Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (đối với trường hợp Sở Y tế thực hiện điều chỉnh) hoặc gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (đối với trường hợp Phòng Y tế thực hiện điều chỉnh) để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Trong trường hợp cần thiết, Phòng Y tế, Sở Y tế phối hợp với cơ quan Kho bạc nhà nước để kiểm tra tính sát thực của các báo cáo.

d) Trường hợp sau khi đã điều chỉnh kinh phí mà còn thiếu, cơ sở y tế có văn bản gửi Sở Y tế để xem xét, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo chế độ quy định để bảo đảm đủ và kịp thời kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại địa phương.

Căn cứ quyết định bổ sung dự toán, Sở Y tế phân bổ và thông báo bổ sung dự toán cho các cơ sở y tế công lập bị thiếu kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định.

Trình tự phân bổ bổ sung kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho các cơ sở y tế công lập bị thiếu kinh phí thực hiện theo quy định tại tiết b điểm này.

2. Quản lý, sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi

2.1. Việc quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật và quy định cụ thể tại Thông tư này.

2.2. Các cơ sở y tế công lập được giao dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi có trách nhiệm lập dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi và thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo quy định tại Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Các cơ sở y tế công lập cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã được mở tài khoản rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, sử dụng sổ sách, biểu mẫu, chứng từ theo quy định đối với đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách cấp tỉnh (đơn vị dự toán cấp I là Sở Y tế) để nhận kinh phí, hạch toán kế toán, quyết toán riêng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

Trên cơ sở đề nghị của Trạm Y tế xã, Ban Tài chính xã làm thủ tục rút dự toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người được uỷ quyền ký gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để rút dự toán theo quy định đối với đơn vị sử dụng ngân sách thuộc ngân sách tỉnh (đơn vị dự toán cấp I là Sở Y tế) để chuyển cho Trạm Y tế xã thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Uỷ ban nhân dân cấp xã không được sử dụng khoản kinh phí này cho các mục đích khác.

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập để thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi là khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phân phối sử dụng khoản kinh phí này như các khoản thu viện phí.

Trường hợp các cơ sở y tế công lập có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh sử dụng dịch vụ và kỹ thuật cao mà gia đình bệnh nhân có nhu cầu sử dụng thì cơ sở y tế công lập được thu của gia đình bệnh nhân khoản chênh lệch giữa chi phí dịch vụ và kỹ thuật cao theo yêu cầu và mức thanh toán viện phí hiện hành. Khoản chênh lệch này các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân phối sử dụng như các khoản thu viện phí.

2.3. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát các hồ sơ, chứng từ chi và thực hiện chi trả, thanh toán kịp thời các khoản chi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi đủ điều kiện thanh toán theo các quy định hiện hành về kiểm soát chi ngân sách nhà nước.

2.4. Các cơ quan chức năng Y tế, Tài chính, Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Uỷ ban nhân dân các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra thường xuyên việc thực hiện chính sách và sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

3. Hạch toán và quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi

3.1. Các đơn vị sử dụng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi phải hạch toán kế toán và quyết toán theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này.

3.2. Các chứng từ liên quan đến việc chi tiêu kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi tại các cơ sở y tế công lập được lưu riêng để phục vụ cho công tác tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi được thuận lợi. Các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí này đúng mục đích, đúng đối tượng và bảo đảm tính chính xác, hợp pháp của chứng từ quyết toán.

3.3. Quy trình tổng hợp quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi:

- Các cơ sở y tế công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương lập và gửi báo cáo quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho cơ quan chủ quản; cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp vào báo cáo quyết toán chung gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định hiện hành.

- Các cơ sở y tế công lập địa phương lập và gửi báo cáo quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho Sở Y tế. Riêng đối với Trạm Y tế cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập quyết toán gửi Phòng Y tế cấp huyện xem xét, thẩm định và tổng hợp gửi Sở Y tế. Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt và tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán của Sở Y tế để gửi Sở Tài chính thẩm định và tổng hợp vào quyết toán ngân sách tỉnh trình cấp thẩm quyền phê chuẩn. Các cơ sở y tế công lập thuộc huyện và Trạm Y tế cấp xã không quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi vào quyết toán chi ngân sách huyện và xã.

Hàng năm, các Bộ, cơ quan đơn vị ở trung ương và các địa phương ngoài việc gửi báo cáo quyết toán ngân sách trong đó đã bao gồm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, phải có báo cáo riêng về việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi gửi Bộ Tài chính tổng hợp.

- Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi của các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương và các địa phương chung trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Đối với các khoản thu, chi khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi phát sinh từ ngày 01/01/2005 mà chưa hạch toán vào Loại 15, Khoản 60 thì điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Riêng năm 2005, các Bộ, cơ quan, đơn vị ở trung ương sử dụng dự toán ngân sách nhà nước được giao để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi. Đối với các địa phương đã phân cấp nhiệm vụ chi khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi cho các cấp ngân sách thì bảo lưu nguồn kinh phí thực hiện theo phân cấp của địa phương trong năm 2005, nhưng phải đảm bảo nguồn vốn thực hiện chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Huỳnh Thị Nhân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2005/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu26/2005/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2005
Ngày hiệu lực05/05/2005
Ngày công báo20/04/2005
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2005/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 26/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng quyết toán kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới sáu tuổi không trả tiền cơ sở y tế công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 26/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng quyết toán kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới sáu tuổi không trả tiền cơ sở y tế công lập
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu26/2005/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành06/04/2005
        Ngày hiệu lực05/05/2005
        Ngày công báo20/04/2005
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/03/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Thông tư 26/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng quyết toán kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới sáu tuổi không trả tiền cơ sở y tế công lập

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 26/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý sử dụng quyết toán kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới sáu tuổi không trả tiền cơ sở y tế công lập