Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định 107/2007/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH đã được thay thế bởi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 26/2010/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 24/2007/TT-BLĐTBXH NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2007 VỀ HƯỚNG DẪN TÍNH THỜI GIAN ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2007/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân thuộc biên chế các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp nhưng không về nước đúng hạn;
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH

1. Sửa đổi tiêu đề mục IV như sau:

“IV. HỒ SƠ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, ĐƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI”.

2. Bỏ tiết b điểm 1.1 khoản 1 mục IV về hồ sơ.

3. Sửa đổi tiết d điểm 1.1 khoản 1 mục IV như sau:

“d) Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp phục viên, xuất ngũ sau khi về nước của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động trước đi đi công tác, làm việc có thời gian ở nước ngoài. Trường hợp cơ quan, đơn vị đã giải thể thì cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận”.

4. Bổ sung vào cuối tiết b các điểm 1.2, điểm 1.3, điểm 1.4 khoản 1 mục IV với nội dung như sau:

“Đối với trường hợp không có Quyết định cử đi công tác, làm việc, học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử người lao động, trong đó ghi rõ thời gian người lao động được cử đi công tác, làm việc, học tập, thực tập có thời hạn ở nước ngoài và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận. Trường hợp cơ quan, đơn vị cử đi không còn tồn tại thì cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xác nhận và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận”.

5. Bổ sung khoản 3 mục IV với nội dung như sau:

“3. Trách nhiệm và thời hạn giải quyết của tổ chức bảo hiểm xã hội

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết bảo hiểm xã hội cho người lao động đã đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất; cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động chưa được cấp Sổ bảo hiểm xã hội; ghi bổ sung thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động đã được cấp Sổ bảo hiểm xã hội.

b) Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất và thời hạn cấp Sổ Bảo hiểm xã hội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 122 và khoản 3 Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết ghi bổ sung thời gian công tác hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động đã được cấp Sổ bảo hiểm xã hội. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.  

2. Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP TƯ Đảng và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Lưu: VT, PC, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2010/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu26/2010/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2010
Ngày hiệu lực28/10/2010
Ngày công báo28/09/2010
Số công báoTừ số 568 đến số 569
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2010/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu26/2010/TT-BLĐTBXH
    Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
    Người kýPhạm Minh Huân
    Ngày ban hành13/09/2010
    Ngày hiệu lực28/10/2010
    Ngày công báo28/09/2010
    Số công báoTừ số 568 đến số 569
    Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2016
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH