Thông tư 26TC/TCT

Thông tư 26 TC/TCT-1995 hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 26 TC/TCT hướng dẫn thành lập hoạt động Hội đồng tư vấn thuế phường, xã đã được thay thế bởi Thông tư 116/1999/TT-BTC hướng dẫn về cơ cấu bộ máy Chi cục thuế và Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn và được áp dụng kể từ ngày 09/10/1999.

Nội dung toàn văn Thông tư 26 TC/TCT hướng dẫn thành lập hoạt động Hội đồng tư vấn thuế phường, xã


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26TC/TCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1995

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26 TC/TCT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUẾ PHƯỜNG, Xà

Căn cứ các Điều 30 Luật thuế Doanh thu, Điều 38 Luật thuế Lợi tức, quy định Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các cấp chỉ đạo việc thực hiện và kiểm tra việc chấp hành Luật thuế trên địa bàn phường mình;
Căn cứ Quyết định số 829/TTg ngày 30/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành những lĩnh vực then chốt trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1995, tại tiết 3, điểm 2, Mục II quy định: "Củng cố Hội đồng tư vấn thuế ở cơ sở và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý thu thuế";
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền phường xã, sự giám sát của các ngành và Đoàn thể ở địa phương đối với công tác quản lý thu thuế trên địa bàn.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế phường, xã như sau:

I- VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN:

1. Hội đồng tư vấn thuế phường, xã là cơ quan tư vấn cho Uỷ ban Nhân dân phường xã trong việc chỉ đạo thực hiện các Luật, Pháp lệnh về thuế trên địa bàn.

2. Thành lập Hội đồng tư vấn thuế phường xã có đại diện các cơ quan sau:

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phương xã - Chủ tịch Hội đồng,

- Đội trưởng Đội thuế phường xã - Uỷ viên thường trực Hội đồng,

- Đại diện công an phường xã - Uỷ viên,

- Đại diện quản lý thị trường phường, nếu ở chợ thì có thể mời thêm

Đại diện Ban quản lý chợ - Uỷ viên,

- Cán bộ địa chính phường xã - Uỷ viên,

- Đại diện mặt trận tổ quốc phường, xã - Uỷ viên

- Đại diện phụ nữ, thanh niên phường xã - Uỷ viên.

3. Hội động tư vấn thuế phường xã do Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận, huyện, thị xã ra quyết định thành lập theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

II- NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TẬP TRUNG VÀO CÁC VẤN ĐỀ SAU ĐÂY:

1. Đề xuất kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh về thuế tới các đối tượng nộp thuế và các tổ chức đoàn thể, mặt trận, cơ quan hành pháp trên địa bàn phường xã. Vận động các đối tượng nộp thuế thực hiện đúng chế độ khai báo kinh doanh, kê khai nộp thuế, nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà nước.

2. Thông qua các cơ quan chức năng của Uỷ ban Nhân dân phường, xã, các đoàn thể, mặt trận, cơ quan thuế nắm chắc các đối tượng có hoạt động kinh doanh trên địa bàn, những đối tượng trong diện phải nộp thuế để chuyển cho Uỷ ban Nhân dân chỉ đạo cơ quan thuế trong việc xác định được đúng đối tượng nộp thuế, không bỏ sót đối tượng phải nộp thuế.

3. Xem xét việc xác định doanh thu tính thuế của các đối tượng nộp thuế do cơ quan thuế tính toán có sát thực tế không. Nếu cơ quan thuế tính chưa sát đúng thì đề nghị Uỷ ban Nhân dân phường xã và cơ quan thuế xác định cho sát đúng, đảm bảo tính công bằng, chống thất thu.

Đề xuất các biện pháp quản lý thu có hiệu quả chống thất thu về doanh thu ... tham gia xác định mức doanh thu khoán đối với hộ sản xuất kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, phân hạng đất, xác định diện tích đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp (hoặc thuế nhà đất) kiểm tra các hộ sản xuất kinh doanh thực hiện chế độ kế toán...

4. Làm tư vấn cho Uỷ ban Nhân dân phường xã trong việc xét miễn giảm thuế cho các đối tượng theo đúng quy định tại các văn bản Luật, Pháp lệnh và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Đề ra các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng chây ì không nộp tiền thuế và kiến nghị Uỷ ban Nhân dân phường xã và các cơ quan chức năng đình chỉ kinh doanh đối với các hộ kinh doanh thường xuyên không chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về kê khai, nộp thuế ...

6. Các thành viên trong Hội đồng tư vấn có chức năng bảo vệ Pháp luật đề xuất kịp thời với tổ chức mình xem xét xử lý về mặt hình sự đối với các đối tượng không chấp hành luật thuế, chống đối cán bộ thuế thực hiện nhiệm vụ quản lý thu thuế.

7. Phát hiện việc làm sai trái của cán bộ thuế, cơ quan thuế làm sai các quy định trong các Luật thuế, có hành vi sách nhiễu hoặc thông đồng với đối tượng nộp thuế giảm mức thuế phải nộp hoặc các hành vi sai trái khác.

III- QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN:

- Được phổ biến, nhận tài liệu có liên quan đến chính sách thuế hiện hành.

- Được quyền yêu cầu cơ quan thuế báo cáo tình hình quản lý thu thuế trên địa bàn.

IV- CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN:

1. Hội đồng tư vấn mỗi tháng họp một kỳ để bàn bạc các vấn đề quy định tại mục II nêu trên. Tuỳ tình hình của từng tháng để bàn bạc, tư vấn cho Uỷ ban Nhân dân các vấn đề thích hợp.

Cán bộ thuế là thành viên thường trực của Hội đồng tư vấn chuẩn bị nội dung thông qua Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân để đưa ra sinh hoạt hàng tháng.

Tại cuộc họp, từng thành viên Hội đồng tư vấn có thể nêu thêm các vấn đề có liên quan như quy định tại phần II ngoài phần chuẩn bị của bộ phận thường trực để Hội động tư vấn cho ý kiến.

2. Chủ tịch Hội đồng tư vấn có thể phân công các thành viên Hội đồng theo dõi từng mặt cụ thể, phù hợp với công việc chuyên môn thành viên đang đảm nhận, để có điều kiện đi sâu vào từng vấn đề giúp cho Hội đồng tư vấn làm việc có kết quả.

3. Các quyết định của Hội đồng tư vấn Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết hoặc Uỷ ban Nhân dân phường xã giải quyết theo thẩm quyền. Những vấn đề có liên quan đến cơ quan thuế, cơ quan tài chính, Uỷ ban Nhân dân... cấp nào thì Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thay mặt Hội đồng tư vấn gửi công văn đến cơ quan đó nghiên cứu giải quyết hoặc để biết.

4. Các buổi họp, làm việc của Hội đồng đều được ghi biên bản để thuận tiện cho công tác quản lý của cơ quan chức năng và cơ quan thuế.

5. Chi phí cho các buổi sinh hoạt và giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng của Hội đồng tư vấn do ngành thuế chi theo mức do Tổng cục thuế quyết định.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thành lập Hội đồng tư vấn thuế phường xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền và sự phối hợp của các đoàn thể ở xã phường đối với công tác thuế, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn phường xã. Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các cấp, các ngành và cơ quan thuế triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn thêm.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26TC/TCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu26TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/1995
Ngày hiệu lực11/04/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/1999
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26TC/TCT

Lược đồ Thông tư 26 TC/TCT hướng dẫn thành lập hoạt động Hội đồng tư vấn thuế phường, xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 26 TC/TCT hướng dẫn thành lập hoạt động Hội đồng tư vấn thuế phường, xã
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu26TC/TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Mộng Giao
        Ngày ban hành27/03/1995
        Ngày hiệu lực11/04/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/10/1999
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 26 TC/TCT hướng dẫn thành lập hoạt động Hội đồng tư vấn thuế phường, xã

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 26 TC/TCT hướng dẫn thành lập hoạt động Hội đồng tư vấn thuế phường, xã