Thông tư 26-TT/LB

Thông tư 26-TT/LB năm 1957 quy định tiêu chuẩn hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua các cấp, các ngành do Bộ Lao động và Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 26-TT/LB quy định tiêu chuẩn hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua các cấp, các ngành


BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26-TT/LB

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1957 

 

THÔNG TƯ 

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN HỘI NGHỊ LIÊN HOAN CHIẾN SĨ THI ĐUA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH

Để bồi dưỡng, động viên nhân dân và cán bộ thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước, hàng năm Chính phủ chủ trương tổng kết thi đua thực hiện kế hoạch và khen thưởng biểu dương các đơn vị và cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc trong các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v…

Để thống nhất các chế độ hội nghị tổng kết thi đua, Liên bộ Lao động Tài chính quy định tiêu chuẩn chỉ tiêu cho các đại hội và hội nghị thi đua như sau:

I. – TẶNG PHẨM

A. – Đơn vị: Chỉ thi hành cho các tổ như tổ đổi công, tổ sản xuất, tổ thu mua, bán hàng, tổ thu thuế.

1) Các tổ xuất sắc nhất toàn quốc được một tặng phẩm trị giá 35.000 đồng.

2) Các tổ xuất sắc nhất toàn ngành được một tặng phẩm trị giá 20.000 đồng.

3) Các tổ xuất sắc nhất toàn tỉnh được một tặng phẩm trị giá 15.000 đồng.(chỉ thi hành cho nông nghiệp).

4) Các tổ xuất sắc nhất ở các xí nghiệp, công, nông trường  được một tặng phẩm trị giá 10.000 đồng.

5) Các tổ thu mua, bán hàng được chọn là xuất sắc nhất của các ngành công thương, mậu dịch nói chung trong một tỉnh, thành phố cũng được một tặng phẩm trị giá 10.000 đồng.

B. – Cá nhân:

1) Một anh hùng lao động được một tặng phẩm trị giá 40.000 đồng.

2) Một chiến sĩ công, nông nghiệp toàn quốc được một tặng phẩm trị giá 30.000 đồng.

3) Một chiến sĩ ngành được một tặng phẩm trị giá 15.000 đồng.

4) Một chiến sĩ nông nghiệp tỉnh được một tặng phẩm trị giá 10.000 đồng.

5) Một chiến sĩ thi đua toàn xí nghiệp, công trường được một tặng phẩm trị giá 10.000 đồng.

6) Một chiến sĩ thi đua của các ngành công thương, mậu dịch nói chung trong một tỉnh, thành phố được một tặng phẩm trị giá 10.000 đồng (chỉ thi hành đối với các địa phương  có chọn chiến sĩ công thương, mậu dịch).

Bí chú:

a) Các chiến sĩ thi đua hoặc cán bộ gương mẫu ở các cơ quan hành chính sẽ được tặng mỗi người một vật kỷ niệm. Kinh phí để chi về khoản này được tính theo tiêu chuẩn 100 đồng một đầu người thuộc biên chế của cơ quan.

b) Các chiến sĩ nông nghiệp dự hội nghị tổng kết ở huyện sẽ được tặng một vật kỷ niệm trị giá 1.000 đồng một người.

c) Các chiến sĩ nông nghiệp dự hội nghị tổng kết ở tỉnh sẽ được tặng một vật kỷ niệm trị giá 2.000 đồng một người (trừ những chiến sĩ tỉnh đã có tặng phẩm).

d) Nếu các nhà máy, công trường, nông, lâm trường và các cửa hàng mậu dịch đã trích tiền lời để thưởng các đơn vị xuất sắc công tác và các chiến sĩ thi đua (những người đã kiểm kê xong đã thi hành được kế hoạch tài vụ thăng bằng thu chi) thì không thi hành điều 4, 5 mục A khoản 1 và điều 5, 6 mục B khoản I. Nhưng những cơ sở sản xuất không đạt mức kế hoạch, các cửa hàng bị lỗ tuy đã kiểm kê xong và thực hành kế hoạch sản xuất kỹ thuật tài vụ cũng được hưởng chế độ này.

Tặng phẩm cho các chiến sĩ thuộc các doanh, xí nghiệp sẽ do quỹ của các doanh, xí nghiệp đài thọ.

Những năm không có đại hội liên hoan toàn quốc thì mỗi chiến sĩ thi đua công, nông nghiệp toàn quốc được một tặng phẩm trị giá 30.000 đồng.

Những năm có tổ chức đại hội liên hoan toàn quốc tặng phẩm sẽ do đại hội trao tặng mà không tặng ở các đại hội của các ngành.

II. - MỨC ĂN

1) Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc: 3.000 đồng một người một ngày.

2) Đại hội chiến sĩ thi đua công nghiệp, nông nghiệp toàn quốc: 2.000 đồng một người một ngày.

3)  Đại hội chiến sĩ thi đua toàn ngành (do các Bộ Sở quan và Lao động quyết định ): 1.600 đồng một người một ngày.

4) Hội nghị chiến sĩ thi đua nông nghiệp, ở tỉnh: 1.200 đồng một người một ngày.

5) Đại hội liên hoan toàn thể chiến sĩ ở tỉnh (do Ủy ban Hành chính tỉnh phụ trách): 1.200 đồng một người một ngày.

6) Hội nghị chiến sĩ thi đua ở huyện: 800 đồng một người một ngày.

7) Các chiến sĩ nói chung có lương hay không lương đều được hưởng hoàn toàn các chế độ trên đây: các đại biểu chính thức nếu là những người có lương thì phải trả cho hội nghị mỗi ngày 600đ. Những người không phải đại biểu chính thức thì không được hưởng các chế độ trên đây.

III. – PHỤ PHÍ HỘI NGHỊ

Ở trung ương: 60đ một đại biểu một ngày.

Ở khu Tự trị: tỉnh, huyện: 40đ một đại biểu một ngày.

IV. - TỔ CHỨC CHIẾU BÓNG, VĂN CÔNG

Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua toàn quốc, toàn ngành có thể dự trù chiếu bóng hay văn công (không quá 2 tối).

Cơ quan tổ chức hội nghị sẽ dự trù cụ thể và Bộ Tài chính xét duyệt.

Các hội nghị chiến sĩ thi đua ở tỉnh, khu Tự trị Thái mèo không có tổ chức chiếu bóng và văn công. Nhưng mỗi đại biểu sẽ chỉ được một vé đi xem một buổi văn nghệ hoặc một buổi chiếu bóng ở địa phương trị giá 300đ (chỉ một lần mà thôi và không nhận tiền để tiêu ngoài việc mua vé đi xem).

V. - PHỤ CẤP TRONG THỜI GIAN CÁC ANH HÙNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA ĐI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Các anh hùng, chiến sĩ thi đua được các Bộ, Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố chỉ định đi báo cáo kết quả của các đại hội và hội nghị thi đua ở các địa phương thì hưởng khoản phụ cấp như sau:

1) Anh hùng, chiến sĩ thi đua có lương hay sinh hoạt phí:

a) Chiến sĩ thi đua:

Ngoài phụ cấp đi đường tính như thường lệ 1.200đ một ngày đi đường, được phụ cấp thêm 400 đồng (tức là 1.600 đồng một ngày).

Những ngày ở lại địa phương công tác được phụ cấp 400 đồng một ngày.

b) Anh hùng:

Phụ cấp đi đường được tính mỗi ngày 2.400 đồng.

Những ngày ở lại địa phương được phụ cấp 800 đồng một ngày.

2) Anh hùng, chiến sĩ thi đua không có lương hay sinh hoạt phí:

a) Các chiến sĩ thi đua không có lương hay sinh hoạt phí thì ngoài phụ cấp đã quy định trên đây được phụ cấp thêm mỗi ngày 800 đồng trong những ngày đi đường hoặc ở lại địa phương công tác (tức 2.400 đồng một ngày đi đường và 1.200đồng một ngày ở lại địa phương công tác).

b) Các anh hùng được cấp mỗi ngày 3.200 đồng (đi đường) 1.600 đồng ở lại địa phương công tác, tiền tàu xe do cơ quan cử anh hùng, chiến sĩ thi đua đi công tác thanh toán.

c) Chế độ phụ cấp nói trên cũng áp dụng cho các anh hùng, chiến sĩ thi đua được cử đi dự các cuộc hội nghị thi đua do Ủy ban Hành chính các khu, thành phố, tỉnh hoặc các Bộ triệu tập. Nhưng chỉ thi hành khi đi đường còn ở hội nghị thì do hội nghị đài thọ.

VI. - HỘI NGHỊ CHIẾN SĨ

Hàng năm mỗi tỉnh có tổ chức một hội nghị chiến sĩ thi đua nông nghiệp để giáo dục, động viên các chiến sĩ, phổ biến, học tập kinh nghiệp tăng năng suất, v.v...(trước vụ mùa hoặc vụ chiêm.) nhằm mục đích  đẩy mạnh sản xuất mùa tới. Trường hợp thấy rất cần thiết sẽ thỉnh thị Trung ương và do Bộ Lao động, Tài chính, Nông lâm quyết định thì sẽ tổ chức thêm một hội nghị khác.

Ngành công nghiệp sẽ tổ chức một cuộc hội nghị chiến sĩ vào giữa năm cũng nhằm mục đích như trên (hội nghị ngành).

Các hội nghị quy định ở mục này không có tặng phẩm. Nhưng các anh hùng và chiến sĩ thi đua được ăn mức ăn 800 mỗi người một ngày.

Các khoản chi tiêu về tổ chức hội nghị, tặng phẩm sẽ chi vào tổng dự toán địa phương.

Ở trung ương sẽ do Bộ Tài chính xét duyệt và cấp.

Kể từ ngày ban hành thông tư này những tiêu chuẩn hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua các cấp, các ngành đã quy định trước đây đều bãi bỏ.

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG

 


Nguyễn Văn Tạo

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG


 

Trịnh Văn Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26-TT/LB

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu26-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 56
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26-TT/LB

Lược đồ Thông tư 26-TT/LB quy định tiêu chuẩn hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua các cấp, các ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 26-TT/LB quy định tiêu chuẩn hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua các cấp, các ngành
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu26-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Lao động
        Người ký***, Trịnh Văn Bính
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 56
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 26-TT/LB quy định tiêu chuẩn hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua các cấp, các ngành

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 26-TT/LB quy định tiêu chuẩn hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua các cấp, các ngành