Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT

Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5434/BNV-VTLTNN ngày 18/11/2016 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường đại học, các đại học, học viện, cơ sở giáo dục khác và các các tổ chức, cá nhân có liên quan (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị).

Điều 2. Tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

1. Tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục là vật mang tin hình thành trong quá trình giải quyết công việc để phục vụ cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về giáo dục và đào tạo của cơ quan, đơn vị.

Tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục gồm văn bản giấy; phim, ảnh; băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh; tài liệu điện tử và các vật mang tin khác.

2. Hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục là một tập tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung.

Điều 3. Các nhóm và thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

1. Các nhóm tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục gồm:

Nhóm I. Tài liệu chung về giáo dục và đào tạo

Nhóm II. Tài liệu về giáo dục mầm non

Nhóm III. Tài liệu về giáo dục phổ thông

Nhóm IV. Tài liệu về giáo dục thường xuyên

Nhóm V. Tài liệu về đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm; đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; nghiên cứu khoa học

Nhóm VI. Tài liệu về giáo dục quốc phòng và an ninh

Nhóm VII. Tài liệu về giáo dục dân tộc

Nhóm VIII. Tài liệu về kiểm định chất lượng giáo dục

Nhóm IX. Tài liệu về văn bằng, chứng chỉ

Nhóm X. Tài liệu về học phí, học bổng, chính sách hỗ trợ người học

Nhóm XI. Tài liệu về công tác học sinh, sinh viên

Nhóm XII. Tài liệu về đào tạo với nước ngoài

Nhóm XIII. Tài liệu về công tác nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Nhóm XIV. Tài liệu về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em

Nhóm XV. Tài liệu về công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, dạy và học.

2. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu gồm hai mức sau:

a) Bảo quản vĩnh viễn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu giữ cho đến khi tài liệu tự hủy hoại và không thể phục chế;

b) Bảo quản có thời hạn: Hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được lưu giữ với thời hạn tính bằng số năm cụ thể hoặc khoảng thời gian nhất định.

3. Thời hạn bảo quản các nhóm hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục được quy định cụ thể tại Bảng thời hạn bảo quản kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Sử dụng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

1. Tài liệu quy định tại Bảng thời hạn bảo quản bao gồm bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp pháp trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính.

2. Mức xác định thời hạn bảo quản cho mỗi hồ sơ, tài liệu cụ thể của cơ quan, đơn vị không được thấp hơn mức quy định tại Bảng thời hạn bảo quản.

3. Khi lựa chọn tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, cơ quan, đơn vị phải xem xét mức độ đầy đủ của khối (phông) tài liệu, đồng thời lưu ý đến những giai đoạn, thời điểm lịch sử để có thể nâng thời hạn bảo quản của tài liệu lên cao hơn so với mức quy định.

4. Đối với hồ sơ, tài liệu đã hết thời hạn bảo quản, Hội đồng xác định giá trị tài liệu của cơ quan, đơn vị xem xét, đánh giá để tiêu hủy theo quy định của pháp luật hoặc kéo dài thêm thời hạn bảo quản.

5. Đối với hồ sơ, tài liệu chưa được quy định tại Bảng thời hạn bảo quản, cơ quan, đơn vị có thể vận dụng mức thời hạn bảo quản của nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng trong Bảng để xác định.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm; Giám đốc các sgiáo dục và đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ);
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
-
Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT
;
- Như Điều 5;
-
Lưu: VT, VP, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
(Kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhóm hồ sơ, tài liệu

Thời hạn bảo quản

 

I. TÀI LIỆU CHUNG VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

1

Tập văn bản quy định, hướng dẫn về công tác giáo dục và đào tạo gửi chung đến các cơ quan, đơn vị (hồ sơ nguyên tắc)

Theo hiệu lực văn bản

2

Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các định hướng, phương hướng, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

Vĩnh viễn

3

Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, 5 năm, hàng năm

Vĩnh viễn

4

Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các chiến lược, quy hoạch vùng trọng điểm về giáo dục và đào tạo

Vĩnh viễn

5

Hồ sơ quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Vĩnh viễn

6

Hồ sơ xây dựng và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giáo dục và đào tạo

Vĩnh viễn

7

Hồ sơ xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện các đề án, chương trình mục tiêu, dự án chuyên môn về giáo dục và đào tạo

Vĩnh viễn

8

Kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học

Vĩnh viễn

9

Kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học; báo cáo tổng kết năm học, khóa học và bản lưu các báo cáo liên quan đến đào tạo gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Vĩnh viễn

10

Báo cáo đánh giá, tổng hợp giáo dục các cấp học cả nước qua từng thời kỳ và năm học

Vĩnh viễn

11

Số liệu thống kê giáo dục hàng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

12

Hồ sơ hội nghị, hội thảo giáo dục đào tạo

 

- Hội nghị tổng kết

Vĩnh viễn

- Hội nghị sơ kết

10 năm

- Hội thảo khoa học

10 năm

- Hội thảo góp ý xây dựng tài liệu

10 năm

- Hội nghị giao ban vùng

10 năm

13

Hồ sơ tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

10 năm

14

Hồ sơ các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

10 năm

15

Hồ sơ tổ chức triển lãm giáo dục và đào tạo

10 năm

16

Hồ sơ kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo

20 năm

17

Hồ sơ thanh tra các hoạt động giáo dục và đào tạo

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

- Vụ việc khác

20 năm

18

Công văn trao đổi về giáo dục và đào tạo

10 năm

 

II. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC MẦM NON

 

 

1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục cấp học mầm non

 

19

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ

Vĩnh viễn

20

Hồ sơ chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập, công lập

Vĩnh viễn

21

Hồ sơ công nhận trường mm non đạt chuẩn quốc gia

20 năm

22

Hồ sơ thành lập hội đồng trường mầm non công lập

20 năm

23

Hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

20 năm

24

Hồ sơ đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp

20 năm

25

Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục mầm non

Vĩnh viễn

26

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục mầm non

20 năm

27

Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tui

10 năm

 

2. Hồ sơ phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non

 

28

Hồ sơ quản lý trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non

5 năm

29

Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập của cơ sở giáo dục mầm non

5 năm

30

Hồ sơ quản lý bán trú của cơ sở giáo dục mầm non

5 năm

31

Hồ sơ quản lý chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non

5 năm

 

III. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 

 

1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục cấp học phổ thông

 

32

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục phổ thông

Vĩnh viễn

33

Hồ sơ công nhận trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia

20 năm

34

Hồ sơ công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

20 năm

35

Hồ sơ thành lập hội đồng trường đối với cơ sở giáo dục phổ thông công lập

20 năm

36

Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Vĩnh viễn

37

Hồ sơ biên soạn sách giáo khoa phổ thông

Vĩnh viễn

38

Hồ sơ thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa phổ thông

Vĩnh viễn

39

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục phổ thông

20 năm

40

Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở

10 năm

41

Hồ sơ cấp giấy phép dạy thêm

5 năm sau khi giấy phép hết hiệu lực

 

2. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường tiểu học, lớp tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

42

Sổ đăng bộ

Vĩnh viễn

43

Bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học

20 năm

44

Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác của trường

10 năm

45

Sổ khen thưởng, kỷ luật

10 năm

46

Học bạ học sinh

Trả học sinh khi ra trường, chuyển trường

47

Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật

Bàn giao cho cơ sở giáo dục mới khi học sinh chuyển trường, cấp học

48

Sổ phổ cập giáo dục tiểu học

5 năm

49

Sổ chủ nhiệm

Hết khóa

50

Sổ công tác Đội

Hết khóa

 

3. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt

 

51

Sổ đăng bộ

Vĩnh viễn

52

Sổ gọi tên và ghi điểm

Vĩnh viễn

53

Sổ nghị quyết của trường và nghị quyết của hội đồng trường

10 năm

54

Hồ sơ thi đua

10 năm

55

Học bạ học sinh

Trả học sinh khi ra trường, chuyển trường

56

Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật

Bàn giao cho cơ sở giáo dục mới khi học sinh chuyển trường, cấp học

57

Sổ phổ cập giáo dục

5 năm

58

Sổ ghi đầu bài

5 năm

59

Sổ chủ nhiệm

Hết khóa

 

4. Tài liệu về tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp

 

60

Hồ sơ tuyển sinh cấp tiểu học

Hết khóa

61

Hồ sơ tuyển sinh trung học cơ sở

Hết khóa

62

Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp, danh sách người học được công nhận tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Các tài liệu khác có liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp

2 năm

63

Tài liệu về tuyển sinh trung học phổ thông

 

- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

Vĩnh viễn

- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hết khóa

- Bài thi

Hết khóa

- Các tài liệu khác có liên quan đến tuyển sinh

Hết khóa

64

Tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

 

- Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Bảng ghi thông tin xét công nhận tốt nghiệp, Bảng ghi điểm thi, Các loại thống kê số liệu

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự thi

1 năm

- Bài thi

2 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến thi và xét công nhận tốt nghiệp

2 năm

 

5. Tài liệu về thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

 

65

Tài liệu về thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông

 

- Danh sách thí sinh đoạt giải

Vĩnh viễn

- Danh sách học sinh là thành viên các đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực

Vĩnh viễn

- Biên bản xét duyệt kết quả thi và xếp giải

Vĩnh viễn

- Quyết định thành lập đội tuyển (lưu tại đơn vị dự thi)

Vĩnh viễn

- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải

Vĩnh viễn

- Đề thi và hướng dẫn chấm thi đã sử dụng

5 năm

- Hồ sơ đăng ký dự thi

1 năm

- Bài thi

2 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thi

2 năm

66

Hồ sơ các đoàn cán bộ, học sinh dự thi Olympic quốc tế và khu vực

10 năm

67

Hồ sơ thi nghề phổ thông

 

- Bảng ghi tên thí sinh và kết quả thi

10 năm

- Hồ sơ đăng ký dự thi

1 năm

- Bài thi lý thuyết

2 năm

- Tài liệu khác có liên quan đến cuộc thi

2 năm

68

Hồ sơ cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

 

- Danh sách dự án, thí sinh đoạt giải

Vĩnh viễn

- Quyết định thành lập đội tuyển (lưu tại đơn vị dự thi)

Vĩnh viễn

- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải

Vĩnh viễn

- Dự án dự thi: Báo cáo tóm tắt, Báo cáo kết quả nghiên cứu

 

+ Đoạt giải cấp quốc gia

Vĩnh viễn

+ Đoạt giải cấp trường, tỉnh, huyện

10 năm

- Các liệu khác liên quan đến cuộc thi

2 năm

 

IV. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

1. Tài liệu về quản lý cơ sở giáo dục thường xuyên và các hoạt động giáo dục thường xuyên

 

69

Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Vĩnh viễn

70

Hồ sơ xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

10 năm

71

Hồ sơ thành lập, cấp phép hoạt động, đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, sáp nhập, chia, tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Vĩnh viễn

72

Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Vĩnh viễn

73

Hồ sơ đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

10 năm

74

Hồ sơ cấp phép hoạt động hoặc xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

5 năm sau khi giấy phép hết hiệu lực

75

Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình giáo dục thường xuyên

Vĩnh viễn

76

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt các giáo trình, học liệu, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập mang đặc thù của giáo dục thường xuyên

Vĩnh viễn

77

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục thường xuyên

20 năm

78

Hồ sơ công nhận tỉnh/huyện/xã đạt chuẩn xóa mù chữ

10 năm

 

2. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của trung tâm giáo dục thường xuyên

 

79

Sổ đăng bộ

Vĩnh viễn

80

Sổ gọi tên và ghi điểm

Vĩnh viễn

81

Sổ nghị quyết của trung tâm

10 năm

82

Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động của trung tâm

10 năm

83

Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn

10 năm

84

Sổ thi đua

10 năm

85

Học bạ học viên

Trả học viên khi ra trường, chuyển trường

86

Sổ ghi đầu bài

5 năm

87

Sổ chủ nhiệm

Hết khóa

 

3. Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động của các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

 

88

Học bạ học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

Trả học viên khi hoàn thành chương trình

89

Sổ điểm

10 năm

90

Danh sách học viên được xác nhận biết chữ và học viên được xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

20 năm

 

V. TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP SƯ PHẠM, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM; ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ; NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 

1. Tài liệu về đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm

 

91

Hồ sơ thành lập, đăng ký hoạt động, đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm

Vĩnh viễn

92

Hồ sơ thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với phân hiệu của trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm

Vĩnh viễn

93

Hồ sơ thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm

20 năm

94

Hồ sơ công nhận xếp hạng đối với trường cao đẳng sư phạm

Vĩnh viễn

95

Hồ sơ công nhận trường cao đẳng sư phạm đạt chuẩn quốc gia

20 năm

96

Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm

Vĩnh viễn

97

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm

Vĩnh viễn

98

Hồ sơ biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm

Vĩnh viễn

99

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm

20 năm

100

Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm với cơ sở giáo dục trong nước

Vĩnh viễn

101

Hồ sơ cho phép đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng sư phạm

Vĩnh viễn

102

Tài liệu về tuyển sinh trung cấp sư phạm

 

- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

Vĩnh viễn

- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hết khóa

- Bài thi

Hết khóa

- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh

Hết khóa

103

Tài liệu về tuyển sinh cao đẳng sư phạm

 

- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

Vĩnh viễn

- Hồ sơ xây dựng phương án đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh

Vĩnh viễn

- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hết khóa

- Bài thi tuyển sinh của thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Hết khóa

- Bài thi của các trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển

Hết khóa

- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh

Hết khóa

104

Văn bản phê duyệt danh sách học sinh nhập học hoặc phân lớp

Vĩnh viễn

105

Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học

Vĩnh viễn

106

Hồ sơ giảng dạy của giáo viên

5 năm sau tốt nghiệp

107

Tài liệu về thi hết học phần

 

- Hồ sơ phê duyệt kết quả thi hết học phần

10 năm sau tốt nghiệp

- Bài thi hết học phần

Hết khóa

- Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần

Hết khóa

108

Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần

10 năm sau tốt nghiệp

109

Sổ lên lớp (sổ ghi đầu bài)

5 năm sau tốt nghiệp

110

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

3 năm sau tốt nghiệp

111

Tài liệu về thi và xét công nhận tốt nghiệp trung cấp sư phạm

 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; Danh sách tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Bài thi

2 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến thi tốt nghiệp

2 năm

112

Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp cao đẳng sư phạm

 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; Danh sách tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Các đồ án, khóa luận tốt nghiệp

 

+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên

20 năm

+ Không đạt yêu cầu

5 năm

- Bài thi

2 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến thi, xét tốt nghiệp

2 năm

 

2. Tài liệu về đào tạo đại học

 

113

Hồ sơ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học

Vĩnh viễn

114

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học

Vĩnh viễn

115

Hồ sơ phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

Vĩnh viễn

116

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

Vĩnh viễn

117

Hồ sơ công nhận trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Vĩnh viễn

118

Hồ sơ thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch hội đồng trường đại học công lập

20 năm

119

Hồ sơ thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

20 năm

120

Hồ sơ phân tầng cơ sở giáo dục đại học

Vĩnh viễn

121

Hồ sơ công nhận xếp hạng đối với cơ sở giáo dục đại học

Vĩnh viễn

122

Hồ sơ công nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia

20 năm

123

Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo đại học

Vĩnh viễn

124

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung các môn lý luận chính trị để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục đại học

Vĩnh viễn

125

Hồ sơ biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, phê duyệt giáo trình để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục đại học

Vĩnh viễn

126

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy trình độ đại học

20 năm

127

Hồ sơ cho phép mở hoặc đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo đại học

Vĩnh viễn

128

Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo đại học với cơ sở giáo dục trong nước

Vĩnh viễn

129

Hồ sơ cho phép đào tạo liên thông lên trình độ đại học

Vĩnh viễn

130

Hồ sơ cho phép đào tạo từ xa

Vĩnh viễn

131

Hồ sơ cho phép đào tạo văn bằng đại học thứ hai

Vĩnh viễn

132

Tài liệu về tuyển sinh đại học

 

- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

Vĩnh viễn

- Hồ sơ xây dựng phương án đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh

Vĩnh viễn

- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hết khóa

- Bài thi tuyển sinh của thí sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Hết khóa

- Bài thi của các trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức thi tuyển hoặc thi tuyển kết hợp với xét tuyển

Hết khóa

- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh

Hết khóa

133

Văn bản phê duyệt danh sách học sinh nhập học hoặc phân lớp

Vĩnh viễn

134

Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học

Vĩnh viễn

135

Hồ sơ giảng dạy của giáo viên

5 năm sau tốt nghiệp

136

Tài liệu về thi hết học phần

 

- Hồ sơ phê duyệt kết quả thi hết học phần

10 năm sau tốt nghiệp

- Bài thi hết học phần

Hết khóa

- Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần

Hết khóa

137

Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần

10 năm sau tốt nghiệp

138

Sổ lên lớp (sổ ghi đầu bài)

5 năm sau tốt nghiệp

139

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

3 năm sau tốt nghiệp

140

Tài liệu về xét công nhận tốt nghiệp đại học

 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học; Danh sách tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Các đồ án, khóa luận tốt nghiệp

 

+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên

20 năm

+ Không đạt yêu cầu

5 năm

- Bài thi

2 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến thi, xét tốt nghiệp

2 năm

 

3. Tài liệu về đào tạo thạc sĩ

 

141

Hồ sơ cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành thạc sĩ

Vĩnh viễn

142

Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với cơ sở giáo dục trong nước

Vĩnh viễn

143

Tài liệu về tuyển sinh thạc sĩ

 

- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

Vĩnh viễn

- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển

5 năm sau tốt nghiệp

- Bài thi

5 năm sau tốt nghiệp

- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh

5 năm sau tốt nghiệp

144

Quyết định công nhận học viên cao học

Vĩnh viễn

145

Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học

Vĩnh viễn

146

Hồ sơ giảng dạy của giáo viên

5 năm sau tốt nghiệp

147

Tài liệu thi hết học phần

 

- Hồ sơ xét duyệt kết quả thi hết học phần

10 năm sau tốt nghiệp

- Bài thi

5 năm sau tốt nghiệp

- Tài liệu khác có liên quan đến thi hết học phần

5 năm sau tốt nghiệp

148

Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần

10 năm sau tốt nghiệp

149

Sổ theo dõi tình hình giảng dạy, học tập của giáo viên và học viên

5 năm sau tốt nghiệp

150

Tài liệu về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ; Danh sách tốt nghiệp

Vĩnh viễn

- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đánh giá luận văn thạc sĩ

30 năm

- Hồ sơ chấm thẩm định và xử lý kết quả thẩm định luận văn thạc sĩ trong trường hợp có đơn tố cáo

30 năm

- Luận văn thạc sĩ

 

+ Được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên

30 năm

+ Không đạt yêu cầu

5 năm

- Tài liệu khác có liên quan đến xét tốt nghiệp

5 năm

 

4. Tài liệu về đào tạo tiến sĩ

 

151

Hồ sơ cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo ngành, chuyên ngành tiến sĩ

Vĩnh viễn

152

Hồ sơ cho phép liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ với cơ sở giáo dục trong nước

Vĩnh viễn

153

Tài liệu về tuyển sinh tiến sĩ

 

- Hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

Vĩnh viễn

- Quyết định trúng tuyển, danh sách trúng tuyển; Điểm chuẩn tuyển sinh

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển

5 năm sau tốt nghiệp

- Các tài liệu khác liên quan đến tuyển sinh

5 năm sau tốt nghiệp

154

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh, hướng nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu, chuyên ngành, người hướng dẫn và thời gian đào tạo của nghiên cứu sinh

Vĩnh viễn

155

Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập theo học kỳ, năm học, khóa học

Vĩnh viễn

156

Hồ sơ giảng dạy của giáo viên

5 năm sau tốt nghiệp

157

Tài liệu về thi hết học phần

 

- Hồ sơ xét duyệt kết quả thi hết học phần

10 năm sau tốt nghiệp

- Bài thi

5 năm sau tốt nghiệp

- Tài liệu khác liên quan đến thi hết học phần

5 năm sau tốt nghiệp

158

Bảng điểm từng học phần bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm học phần

10 năm sau tốt nghiệp

159

Sổ theo dõi tình hình giảng dạy, học tập của giáo viên và học viên

5 năm sau tốt nghiệp

160

Báo cáo chuyên đề, tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh

5 năm sau tốt nghiệp

161

Tài liệu về công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ

 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ; Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ

Vĩnh viễn

- Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tiến sĩ

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường hoặc viện

Vĩnh viễn

- Hồ sơ về việc lấy ý kiến phản biện độc lập đối với luận án tiến sĩ

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường hoặc viện

Vĩnh viễn

- Hồ sơ chấm thẩm định và xử lý kết quả thẩm định luận án tiến sĩ

Vĩnh viễn

- Luận án tiến sĩ và tóm tắt luận án tiến sĩ

 

+ Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu trở lên

Vĩnh viễn

+ Không đạt yêu cầu

5 năm

- Tài liệu khác có liên quan đến xét tốt nghiệp

5 năm

 

5. Tài liệu về nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên

 

162

Hồ sơ đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên cấp khoa/bộ môn

5 năm

163

Hồ sơ đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên dự xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường

10 năm

164

Hồ sơ đánh giá đề tài xét tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học và giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

Vĩnh viễn

165

Hồ sơ chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên

 

- Cấp Nhà nước

Vĩnh viễn

- Cấp bộ, ngành

Vĩnh viễn

- Cấp cơ sở

20 năm

 

VI. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 

166

Hồ sơ biên soạn, thẩm định chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh

Vĩnh viễn

167

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt giáo trình sử dụng chung môn giáo dục quốc phòng và an ninh để làm tài liệu giảng dạy, học tập trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Vĩnh viễn

168

Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường tiểu học và trung học cơ sở

Vĩnh viễn

169

Hồ sơ thẩm định, sản xuất thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh

20 năm

170

Hồ sơ quản lý, sử dụng thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh

10 năm

171

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc giáo dục quốc phòng và an ninh

10 năm

172

Hồ sơ hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trung học

 

- Danh sách thí sinh đoạt giải

10 năm

- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự thi

1 năm

- Bài thi

2 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến hội thao

2 năm

 

VII. TÀI LIỆU VỀ GIÁO DỤC DÂN TỘC

 

173

Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Vĩnh viễn

174

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa, tài liệu dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Vĩnh viễn

175

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu bồi dưỡng, tài liệu hướng dẫn giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục dân tộc

20 năm

176

Hồ sơ chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Vĩnh viễn

177

Hồ sơ tuyển sinh, bồi dưỡng học sinh hệ dự bị đại học trong các trường dự bị đại học

10 năm

178

Hồ sơ xét chọn và phân bổ học sinh hệ dự bị đại học vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

20 năm

179

Hồ sơ xét duyệt học sinh nội trú ở trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh bán trú ở trường phổ thông dân tộc bán trú

10 năm

180

Hồ sơ giáo dục học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học về chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, bản sc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam

5 năm

181

Hồ sơ giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học

5 năm

182

Hồ sơ giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề truyền thống cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học

5 năm

183

Hồ sơ tổ chức công tác nội trú, bán trú cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học

5 năm

184

Hồ sơ theo dõi, thống kê số lượng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học đã tốt nghiệp hằng năm tiếp tục học ở cấp học, trình độ cao hơn hoặc trở về địa phương tham gia công tác, lao động sản xuất

5 năm

 

VIII. TÀI LIỆU VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 

185

Danh sách các tổ chức đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế được Việt Nam công nhận

20 năm

186

Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập, giải thể, đổi tên, cấp, cấp lại giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Vĩnh viễn

187

Hồ sơ giao nhiệm vụ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Vĩnh viễn

188

Hồ sơ đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

 

- Danh sách cấp chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký tham dự khóa đào tạo kiểm định viên

2 năm

- Bài thi, kiểm tra

1 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm định viên

5 năm

189

Hồ sơ tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên kim định chất lượng giáo dục

20 năm

- Danh sách tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký tuyển chọn

5 năm

- Bài thi tuyển chọn kiểm định viên

2 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến tuyển chọn và cấp/cấp lại thẻ kiểm định viên

5 năm

190

Hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và cấp giy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo

20 năm

 

IX. TÀI LIỆU VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

 

191

Hồ sơ chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Vĩnh viễn

192

Hồ sơ cấp phôi bng tt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Vĩnh viễn

193

Hồ sơ cấp phôi chng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Vĩnh viễn

194

Sổ gốc cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Vĩnh viễn

195

Sổ cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp từ sổ gốc

Vĩnh viễn

196

Sổ gốc cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Vĩnh viễn

197

Sổ cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc

Vĩnh viễn

198

Hồ sơ công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp

Vĩnh viễn

199

Hồ sơ công nhận văn bng tt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Vĩnh viễn

 

X. TÀI LIỆU VỀ HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

 

200

Hồ sơ xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên

10 năm

201

Hồ sơ xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển

10 năm

202

Hồ sơ xét cấp học bổng chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học

10 năm

203

Hồ sơ xét trợ cấp xã hội đối với sinh viên

10 năm

204

Hồ sơ xét hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

10 năm

205

Hồ sơ xét miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên

10 năm

206

Hồ sơ xét cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh và sinh viên

10 năm

207

Hồ sơ xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

10 năm

 

XI. TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 

208

Báo cáo đánh giá, tổng hợp tình hình đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên theo từng thời kỳ và năm học

Vĩnh viễn

209

Hồ sơ theo dõi, tổng hợp, thống kê và đề xuất công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

10 năm

210

Hồ sơ khen thưởng và công nhận các danh hiệu đối với học sinh, sinh viên

 

- Cấp Bộ, cấp tỉnh

20 năm

- Cấp huyện, trường

10 năm

211

Hồ sơ kỷ luật học sinh, sinh viên

 

- Hình thức kỷ luật khiển trách

10 năm

- Hình thức kỷ luật cảnh cáo

15 năm

- Hình thức đình chỉ học tập có thời hạn

20 năm

- Hình thức buộc thôi học

Vĩnh viễn

212

Hồ sơ tổ chức, theo dõi các hoạt động liên quan đến hình thành đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên

5 năm

213

Hồ sơ theo dõi, xử lý các vấn đề về an ninh, chính trị liên quan đến học sinh, sinh viên

10 năm

214

Hồ sơ tổ chức tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên đầu khóa, đầu năm, cuối khóa học

5 năm

215

Hồ sơ tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên

5 năm

216

Hồ sơ công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên

5 năm

217

Hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú

5 năm

218

Hồ sơ học sinh, sinh viên

Trả người học sau khi ra trường

219

Hồ sơ chuyển trường đối với học sinh, sinh viên

Hết khóa

220

Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến

5 năm

221

Hồ sơ xin học lại tại trường khác

Hết khóa

222

Hồ sơ Hội khỏe Phù Đổng, các giải thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ trong học sinh, sinh viên

 

- Danh sách thí sinh đoạt giải

Vĩnh viễn

- Sổ cấp giấy chứng nhận học sinh đoạt giải

Vĩnh viễn

- Hồ sơ đăng ký dự thi

1 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến Hội khỏe Phù Đổng, các giải thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ trong học sinh, sinh viên

2 năm

 

XII. TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

 

223

Hồ sơ ký kết Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập

Vĩnh viễn

224

Hồ sơ thành lập, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập, chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập đối với văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Vĩnh viễn

225

Hồ sơ cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ tuyển sinh, chấm dứt hoạt động giáo dục, giải thể, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vĩnh viễn

226

Hồ sơ cho phép mở phân hiệu, cho phép hoạt động giáo dục đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vĩnh viễn

227

Hồ sơ bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mrộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Vĩnh viễn

228

Hồ sơ phê duyệt đề án, gia hạn đề án, đình chỉ tuyển sinh và chấm dứt chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ trung cấp, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Vĩnh viễn

229

Hồ sơ tuyển sinh đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Vĩnh viễn

230

Hồ sơ không trúng tuyển của ứng viên dự tuyển đi học nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

5 năm

231

Hồ sơ tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng Hiệp định và các học bổng khác

Vĩnh viễn

232

Hồ sơ không trúng tuyển của ứng viên dự tuyển đi học nước ngoài bằng học bổng Hiệp định và các học bổng khác

5 năm

233

Hồ sơ lưu học sinh Việt Nam đi học tập ở nước ngoài và tiếp nhận về nước

Vĩnh viễn

234

Hồ sơ lưu học sinh nước ngoài vào học tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam

20 năm

235

Hồ sơ tuyển chọn chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

Vĩnh viễn

236

Hồ sơ không trúng tuyển của ứng viên dự tuyển chọn chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài

5 năm

237

Hồ sơ chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài và tiếp nhận về nước

Vĩnh viễn

238

Hồ sơ giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du hc

Vĩnh viễn

239

Hồ sơ cấp giấy chng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

20 năm

240

Danh sách thống kê hàng năm lưu học sinh Việt Nam đi học tập ở nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước và về nước

20 năm

 

XIII. TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

 

241

Hồ sơ xây dựng và ban hành quy hoạch, kế hoạch phát triển viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Vĩnh viễn

242

Hồ sơ xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Vĩnh viễn

243

Hồ sơ biên soạn, thẩm định, phê duyệt tài liệu dùng chung, sách hướng dẫn giảng dạy, tài liệu bồi dưỡng, học liệu phục vụ công tác bồi dưỡng viên chức, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

20 năm

244

Hồ sơ Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở thẩm định, đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Vĩnh viễn

245

Hồ sơ Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành thẩm định, đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Vĩnh viễn

246

Hồ sơ Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước thẩm định và quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Vĩnh viễn

247

Hồ sơ cá nhân đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

5 năm

248

Hồ sơ bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Vĩnh viễn

249

Hồ sơ miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Vĩnh viễn

250

Hồ sơ hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Vĩnh viễn

251

Hồ sơ Hội đồng cấp cơ sở thẩm định, đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Vĩnh viễn

252

Hồ sơ Hội đồng cấp huyện thẩm định, đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Vĩnh viễn

253

Hồ sơ Hội đồng cấp tỉnh thẩm định, đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Vĩnh viễn

254

Hồ sơ Hội đồng cấp Bộ thẩm định, đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Vĩnh viễn

255

Hồ sơ Hội đồng Nhà nước thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Vĩnh viễn

256

Hồ sơ của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

20 năm

257

Hồ sơ giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Vĩnh viễn

258

Hồ sơ giao nhiệm vụ bi dưỡng và cấp chứng chỉ bi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Vĩnh viễn

259

Hồ sơ giao lưu cán bộ quản lý, giáo viên giỏi các cấp học toàn quốc, giáo viên tiêu biểu dạy trẻ khuyết tật, Tổng phụ trách Đội giỏi

5 năm

260

Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, cán bộ quản lý giỏi cấp trường, huyện, tỉnh

Vĩnh viễn

- Quyết định công nhận, danh sách giáo viên, cán bộ quản lý đạt danh hiệu

Vĩnh viễn

- Sáng kiến kinh nghiệm đạt giải

10 năm

- Hồ sơ đăng ký dự thi

1 năm

- Bài thi, bài thực hành

2 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc thi

2 năm

261

Hồ sơ tổ chức thi thăng hạng cho nhà giáo

 

- Danh sách trúng tuyển, Báo cáo kết quả

20 năm

- Hồ sơ đăng ký dự thi

5 năm

- Bài thi

5 năm

- Các tài liệu khác có liên quan đến thi

5 năm

262

Hồ sơ kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp

10 năm

 

XIV. TÀI LIỆU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM

 

263

Hồ sơ xây dựng phương hướng, chính sách đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học, các khu đại học, phòng thí nghiệm trọng điểm, đồ chơi trẻ em trong ngành

Vĩnh viễn

264

Hồ sơ xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, các khu đại học, phòng thí nghiệm trọng điểm, đồ chơi trẻ em trong ngành

Vĩnh viễn

265

Hồ sơ xác định cơ cấu đầu tư, các chính sách đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo

Vĩnh viễn

266

Hồ sơ xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em phù hợp với yêu cầu giáo dục và tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em

Vĩnh viễn

267

Hồ sơ xây dựng và đề nghị cấp có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em phù hợp với yêu cầu giáo dục và tâm sinh lý lứa tuổi trẻ em

Vĩnh viễn

268

Hồ sơ xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em

Vĩnh viễn

269

Hồ sơ kiểm tra và công nhận thư viện trường học đạt chuẩn

20 năm

270

Hồ sơ của cơ sở giáo dục về quản lý thư viện

 

- Các loại sổ sách: Sổ đăng ký tổng quát, đăng ký cá biệt, đăng ký sách giáo khoa, tạp chí; sổ mượn sách, cho thuê sách, thống kê bạn đọc…

5 năm

- Biên bản kiểm kê, thanh lý sách, ấn phẩm thư viện

5 năm

271

Hồ sơ của cơ sở giáo dục về quản lý, theo dõi, sử dụng thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em

 

- Sổ quản lý thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em:

 

+ Sổ đăng ký/danh mục thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em; Sổ nhập tài sản, công cụ, dụng cụ

20 năm

+ Sổ cho mượn và sử dụng đồ dùng dạy học; Sổ theo dõi tài sản các lớp, phòng học bộ môn

5 năm

- Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định

20 năm

- Hồ sơ, tài liệu về việc chuyển nhượng, bàn giao, thanh lý thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em

20 năm

 

XV. TÀI LIỆU VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC, DẠY VÀ HỌC

 

272

Hồ sơ xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch dài hạn, hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và trong dạy học

Vĩnh viễn

273

Hồ sơ tuyển chọn, thẩm định, ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin dùng trong ngành giáo dục: giáo trình tài liệu, sách tham khảo, chương trình giảng dạy, chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nội dung và chương trình học trực tuyến

10 năm

274

Hồ sơ xây dựng thư viện giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, thư viện đề thi, học liệu mở, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo và phần mềm mô phỏng, khai thác sử dụng và dạy học dùng mã nguồn mở và công nghệ học điện tử

5 năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2016/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu27/2016/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực15/02/2017
Ngày công báo15/01/2017
Số công báoTừ số 53 đến số 54
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2016/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu27/2016/TT-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực15/02/2017
        Ngày công báo15/01/2017
        Số công báoTừ số 53 đến số 54
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực