Thông tư 2781/TT-KCM

Thông tư 2781/TT-KCM-1996 hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 2781/TT-KCM hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cơ sở công nghiệp


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2781/TT-KCM

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1996

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2781/TT-KCM NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Điểm 6, Điều 37 Luật bảo vệ môi trường ngày 27/12/1993, Điều 4 Nghị định 175/CP ngày 18-10-1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường.
Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường (sau đây gội tắt là giấy phép về môi trường).

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Những cơ sở công nghiệp dưới đây phải có giấy phép về môi trường khi tiến hành các hoạt động sản xuất.

1.1- Các cơ sở công nghiệp nhỏ, tiểu thu công nghiệp:

+ Các xí nghiệp nhỏ do địa phương quản lý.

+ Các tổ hợp, hợp tác xã sản xuất.

+ Các hộ gia đình có sản xuất các loại sản phẩm (ngoài sản xuất nông nghiệp), sửa chữa các loại thiết bị - công cụ.

1.2- Các cơ sở công nghiệp (theo phụ lục 1).

1.3- Các cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

2. Cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường thì cơ quan đó cấp giấy phép về môi trường.

Cơ quan cấp giấy phép về môi trường phải lập và quản lý sổ cấp giấy phép về môi trường.

3- Các cơ sở công nghiệp tiến hành hoạt động (trừ giai đoạn sản xuất thử nghiệm của các dự án) không có giấy phép về môi trường phải bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Phí , lệ phí cấp, gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường.

II- THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN HIỆU LỰC VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG.

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép về môi trường:

1.1- Đơn xin cấp giấy phép về môi trường (phụ lục 2) 1.2- Bản kê khai hiện trạng về môi trường (phụ lục 6)

1.3- Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các cơ sở phải thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền (đối với bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường).

1.4- Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền cấp cho cơ sở.

2. Cấp giấy phép về môi trường:

2.1- Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép về môi trường cho cơ sở nộp đơn xin cấp giấy phép về môi trường.

2.2- Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền từ chối cấp giấy phép về môi trường thì phải thông báo bằng văn bản cho chủ đơn và nói rõ lý do từ chối.

2.3- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép về môi trường phải cấp giấy biên nhận đã tiếp nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp phải bổ sung số liệu, nội dung của hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép về môi trường yêu cầu cơ sở trong thời hạn 30 ngày phải bổ sung, nếu quá thời hạn này coi như hồ sơ không hợp lệ.

2.4- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thông báo tên cơ sở được cấp giấy phép về môi trường cho Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố nơi cơ sở công nghiệp đang hoạt động.

Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố thông báo tên cơ sở được cấp giấy phép về môi trường cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

3- Thời hạn hiệu lực của giấy phép về môi trường:

3.1- Thời hạn hiệu lực của giấy phép về môi trường là 3 năm kể từ ngày được cấp đối với các cơ sở công nghiệp có sử dụng chất độc hại, chất phóng xạ theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.2- Thời hạn hiệu lực của giấy phép về môi trường là 5 năm kể từ ngày được cấp đối với các cơ sở công nghiệp không sử dụng chất độc hại, chất phóng xạ.

3.3- Giấy phép về môi trường có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần không quá 3 năm.

4- Gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường:

- Sáu tháng trước khi giấy phép về môi trường hết hiệu lực, nếu muốn gia hạn chủ cơ sở phải làm đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường.

4.1- Hố sơ xin gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường gồm có:

- Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận về môi trường (phụ lục 3)

- Giấy phép về môi trường đã được cấp.

- Bản kê khai hiện trạng về môi trường (phụ lục 6).

- Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền cấp cho cơ sở.

4.2- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền phải xem xét và quyết định việc gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường cho cơ sở.

4.3- Nếu việc gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường không được chấp thuận, thì cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở xin gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường và phải nêu rõ lý do từ chối gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường.

4.5- Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quyết định việc gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường, trong một số trường hợp uỷ quyền cho cục môi trường gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường.

Đối với giấy phép về môi trường do Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố cấp, việc uỷ quyền gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận về môi trường cho Sở khoa học, Công nghệ và Môi trường do Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố quyết định.

5- Sửa đổi và thu hồi giấy phép về môi trường:

5.1- Giấy phép về môi trường được sửa đổi trong trường hợp tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường sửa đổi.

5.2- Giấy phép về môi trường bị thu hồi trong trường hợp giả mạo, cấp sai thẩm quyền.

6- Tước quyền sử dụng giấy phép về môi trường:

Giấy phép về môi trường bị tước quyền sử dụng trong trường hợp chủ giấy phép về môi trường vi phạm nghiêm trọng các điều kiện và nội dung ghi trong giấy phép.

7- Trường hợp cơ sở có thay đổi chủ giấy phép thì người kế nhiệm hợp pháp phải thông báo cho cơ quan cấp giấy phép về môi trường biết.

III- KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1- Chủ cơ sở có quyền khiếu nại đến cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền nơi mà mình đã gửi đơn xin cấp hoặc gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường trong trường hợp bị từ chối.

2- Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên của chủ cơ sở, tên cơ sở, nội dung sự việc, cung cấp bằng chứng, tài liệu cần thiết và yêu cầu giải quyết.

3- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường hoặc cơ quan Nhà nước được uỷ quyền phải thông báo cho người khiếu nại biết.

4- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại hợp lệ. Trường hợp chủ cơ sở không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan cấp hoặc gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường thì được quyền khiếu nại lần thứ hai; việc giải quyết khiếu nại lần thứ hai theo quy định của pháp luật.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1- Thông tư này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành.

2- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để xem xét giải quyết.

3- Kèm theo Thông tư này phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 1

CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP PHẢI CÓ GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

1. Nhà máy lọc hoá dầu

2. Nhà máy hoá chất

3. Nhà máy luyện kim gang thép

4. Nhà máy luyện kim màu

5. Nhà máy thuộc da

6. Nhà máy dệt, nhuộm

7. Nhà máy thuốc bảo vệ thực vật

8. Nhà máy sơn, cao su

9. Nhà máy chất dẻo

10. Nhà máy thuỷ điện

11. Nhà máy nhiệt điện và các dạng năng lượng khác

12. Nhà máy xi măng

13. Nhà máy bột giấy và giấy

14. Xí nghiệp dược phẩm

15. Nhà máy phân bón

16. Nhà máy chế biến thực phẩm

17. Nhà máy đường

18. Nhà máy cơ khí

19. Cơ sở sửa chữa, súc, rửa tàu vận tải sông, biển

20. Nhà máy đông lạnh

21. Cơ sở sửa chữa, sản xuất thiết bị đông lạnh

22. Nhà máy gỗ, diêm

23. Nhà máy thuỷ tinh, sành sứ, silicát

24. Nhà máy sản xuất gạch, ngói, vật liệu xây dựng

25. Các Nhà máy khác

PHỤ LỤC 2

TÊN CƠ QUAN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cơ sở Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày.....tháng....năm 199..

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

Tên cơ sở:

Tên chủ cơ sở:

Địa chỉ:

Số điện thoại Số FAX

Đã được cấp giấy phép hoạt động sản xuất số:

Ngày ... tháng ... năm

Cơ quan cấp giấy phép:

Hồ sơ chuyển đến gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép môi trường.

2. Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc ý kiến bằng văn bản về bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường (bản sao có công chứng).

3. Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm (Bản sao có công chứng)

4. Bản kê khai hiện trạng môi trường.

Chúng tôi cam kết tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường.

Chúng tôi làm đơn này đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) cấp giấy phép môi trường cho cơ sở.

Chủ cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

TÊN CƠ QUAN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cơ sở Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày.....tháng....năm 199..

ĐƠN XIN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

Tên cơ sở:

Tên chủ cơ sở:

Địa chỉ:

Số điện thoại Số FAX

Đã được cấp giấy phép môi trường số:

Ngày ... tháng ... năm

Cơ quan cấp giấy phép:

Hồ sơ chuyển đến gồm:

1. Đơn xin gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường.

2. Giấy phép môi trường đã được cấp (bản sao có công chứng).

3. Bản kê khai hiện trạng môi trường.

4. Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm (Bản sao có công chứng)

Chúng tôi đã tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường, và cam kết tiếp tục tuân thủ các quy định này.

Chúng tôi làm đơn này, đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường cho cơ sở.

Chủ cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 4

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(UBND tỉnh, thành phố)

Hà Nội, ngày ...tháng.... năm 199..

Số: QĐ/MTg

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW)

VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27-12-1993, Nghị định số 175/CP ngày 18-10-1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 2781/TT-KCM ngày 03 tháng 12 năm 1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp;

- Căn cứ Quyết định "Phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường" số... ngày... tháng.. năm của

- Căn cứ Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm số... ngày... tháng.. năm của

- Xét đơn xin cấp giấy phép môi trường của cơ sở... (tên cơ sở);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp giấy phép môi trường cho (tên cơ sở)

Điều 2: Chủ cơ sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường sau:

- Khí thải:

- Nước thải:

- Chất thải rắn:

- Chỉ tiêu liên quan khác:

Điều 3: Trong quá trình hoạt động chủ giấy phép có trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường (quy định tại Điều 2 Quyết định này).

Trường hợp cơ sở gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường phải có biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Giấy phép này có hiệu lực từ ngày... tháng ... năm... đến ngày... tháng... năm...

Bộ trưởng

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

(Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố)

Nơi nhận:

PHỤ LỤC 5

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(UBND tỉnh, thành phố)

Hà Nội, ngày ...tháng.... năm 199..

Số: QĐ/MTg

QUYẾT ĐỊNH

CỦA (CƠ QUAN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG) VỀ VIỆC GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG

(THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY PHÉP VỀ MÔI TRƯỜNG)

- Căn cứ Nghị định số 175/CP ngày 18-10-1994 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Thông tư số 2781/TT-KCM ngày 03 tháng 12 năm 1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cho các cơ sở công nghiệp;

- Căn cứ Giấy xác nhận kiểm soát ô nhiễm số... ngày... tháng.. năm của

- Xét đơn xin cấp giấy phép môi trường của cơ sở... (tên cơ sở);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn hiệu lực giấy phép môi trường cho (tên cơ sở)

Điều 2: Chủ cơ sở phải đảm bảo các chỉ tiêu môi trường sau:

- Khí thải:

- Nước thải:

- Chất thải rắn:

- Chỉ tiêu liên quan khác:

Điều 3: Trong quá trình hoạt động chủ giấy phép có trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường (quy định tại Điều 2 Quyết định này).

Trường hợp cơ sở gây ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường phải có biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Giấy phép gia hạn này có hiệu lực từ ngày... tháng ... năm... đến ngày... tháng... năm...

Thủ trưởng cơ quan gia hạn hiệu lực giấy phép về môi trường

Nơi nhận:

PHỤ LỤC 6

BẢN KÊ KHAI HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

Tên cơ sở:

Tổng diện tích mặt bằng:

Địa chỉ cơ sở:

Các lĩnh vực hoạt động:

Số điện thoại của người đại diện:

Tôi tên là.................................. đại diện cho cơ sở. .............................

xin cam đoan những thông tin về các hoạt động được kê khai kèm theo đây:

1. Các chất hoặc nguyên liệu thô được lưu trữ, sử dụng

2. Số lượng, biện pháp xử lý chất thải rắn

3. Số lượng, biện pháp xử lý khí thải

4. Tiếng ồn, độ rung

5. Số lượng và biện pháp xử lý nước thải

Là đúng sự thật và mọi thay đổi về hoạt động này sẽ được thông qua cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

...... ngày....tháng...năm...

Chủ cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

1- Các hoá chất hoặc nguyên liệu thô được lưu trữ, sử dụng

Tên

Các tính chất hoá lý

Phương tiện lưu trữ

Ước lượng nhu cầu hàng năm

 

 

 

 

2- Số lượng, biện pháp xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn có chứa các chất sau:

Lượng thải hàng ngày (m3/ngày)

Biện pháp xử lý

1. Dầu

 

 

2. Dung môi

 

 

3. Sơn, quang dầu, vecni

 

 

4. Keo

 

 

5. Axit hoặc Alkaline

 

 

6. Cadmium

 

 

7. Đồng

 

 

8. Chì, Antimony, ansenic barium, beryllium,cobalt chromium, nickel, selemium, vanadium...

 

 

9. Cyanide

 

 

10. PCBs

 

 

11. Thuốc trừ sâu

 

 

12. Các chất khác

 

 

3. Số lượng, biện pháp xử lý khí thải

Tên

Lượng thải và nồng độ thải hàng ngày

Biện pháp xử lý

1. Khí thải:

CO

CO2

NOx

H2S

SO2

2. Bụi, Bụi silic,...

3. Khói:

 

 

4- Tiếng ồn, độ rung (nguồn, mức ô nhiễm, biện pháp khắc phục)

Các nguồn gây
ồn, rung

Thực trạng mức độ ồn, độ rung

Mức ồn, độ rung cho phép

Biện pháp khắc phục

 

 

 

 

5- Số lượng, biện pháp xử lý nước thải

Thành phần nước thải công nghiệp

Lượng thải, nồng độ thải hàng ngày

Trước
xử lý

Sau
xử lý

Biện pháp xử lý

PH

BOD

COD

Chất rắn lơ lửng

Dầu mỡ khoáng

Dầu động thực vật

Kim loại nặng

Tổng chất rắn hoà tan

Các chất khác

 

 

 

 

Tổng khối lượng nước thải được xả vào hệ thống cống công cộng.... (m3/tháng) với mức xả cao điểm............... l/giây.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2781/TT-KCM

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu2781/TT-KCM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/1996
Ngày hiệu lực04/01/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2781/TT-KCM

Lược đồ Thông tư 2781/TT-KCM hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cơ sở công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 2781/TT-KCM hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cơ sở công nghiệp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu2781/TT-KCM
       Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
       Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
       Ngày ban hành03/12/1996
       Ngày hiệu lực04/01/1997
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 2781/TT-KCM hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cơ sở công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 2781/TT-KCM hướng dẫn thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường cơ sở công nghiệp

           • 03/12/1996

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/1997

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực