Thông tư 29/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư 29/2009/TT-BLĐTBXH về chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 29/2009/TT-BLĐTBXH chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 Tổng khởi nghĩa 19/08/1945


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 29/2009/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA 19 THÁNG TÁM NĂM 1945

Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

Điều 2. Chế độ ưu đãi

Thực hiện theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ.

Điều 3. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi

1. Đối với người hiện đang còn sống:

a) Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

b) Quyết định thực hiện chế độ ưu đãi của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người hoạt động cách mạng cư trú (Mẫu LT1 hoặc Mẫu TKN1).

c) Phiếu trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Mẫu LT2 hoặc Mẫu TKN2).

2. Đối với người đã hy sinh, từ trần:

a) Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

b) Bản sao đề nghị hưởng trợ cấp một lần, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong số thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng; trường hợp không còn cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng thì người con (được các người con khác ủy quyền) đứng ra lập bản khai; trường hợp không còn cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con thì người thờ cúng (được họ tộc ủy quyền) đứng ra lập bản khai.

c) Quyết định trợ cấp 1 lần của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người đứng khai cư trú (Mẫu LT3 hoặc Mẫu TKN3).

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Tiếp nhận hồ sơ:

a) Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đối với người còn sống.

b) Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 hoặc Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 và bản khai của thân nhân hoặc người được ủy quyền đối với người đã hy sinh, từ trần.

2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

3. Lập phiếu trợ cấp ưu đãi.

4. Gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) các giấy tờ sau:

a) Danh sách (Mẫu số 1) và bản tổng hợp (Mẫu số 2)

b) Công văn đề nghị cấp kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi được lưu giữ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện đầy đủ, chính xác, công khai các quy định tại Thông tư này.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Mục I Phần I Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006; Điểm 1 Thông tư số 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quá trình thực hiện chế độ ưu đãi có vướng mắc thì phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tỉnh ủy, Thành ủy hoặc các Ban Đảng, Đảng Đoàn. Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Chính sách – Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

MẪU TKN1

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ……../QĐ-SLĐTBXH

……….,ngày ….. tháng …. năm ….

Số hồ sơ: …………….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số …../200…/NĐ-CP ngày ….tháng ….năm 200… của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Căn cứ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 số ….ngày ….tháng ….năm ……của ……………

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đối với ông (bà): ............................................................................................................

- Năm sinh: ..........................................................................................................................

- Nguyên quán: .....................................................................................................................

- Trú quán: ............................................................................................................................

Tham gia hoạt động cách mạng, ngày ….tháng ….năm ............................................................

Điều 2.

Ông (bà): ..............................................................................................................................

được hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày ….tháng ….năm ..........................................................

Mức trợ cấp ưu đãi:………………….................................đồng

(Bằng chữ:............................................................................................................................ ).

Điều 3.

Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội............................................................................................................................................ và ông (bà) ……………………………..…………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu……

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU LT1

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ……../QĐ-SLĐTBXH

……….,ngày ….. tháng …. năm ….

Số hồ sơ: …………….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Nghị định số …../200…/NĐ-CP ngày ….tháng ….năm 200… của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

- Căn cứ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 số ….ngày ….tháng ….năm ……của ……………

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đối với ông (bà):

............................................................................................................................................

- Năm sinh: ..........................................................................................................................

- Nguyên quán: .....................................................................................................................

- Trú quán: ............................................................................................................................

Tham gia hoạt động cách mạng, ngày ….tháng ….năm ............................................................

Điều 2.

Ông (bà): ..............................................................................................................................

được hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày ….tháng ….năm ........

- Mức trợ cấp hàng tháng:………………………………… đồng

- Mức phụ cấp hàng tháng: .......…………………………..đồng

Cộng: ............................................................

(Bằng chữ:............................................................................................................................ ).

Điều 3.

Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội............................................................................................................................................ và ông (bà) ……………………………..…………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu……

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU LT2

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ……../PTC-SLĐTBXH

………., ngày ….. tháng …. năm ….

Số hồ sơ: …………….

PHIẾU TRỢ CẤP NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG
TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945

Họ và tên: ................................................................................... Năm sinh: .........................

Nguyên quán: .......................................................................................................................

Trú quán: ..............................................................................................................................

Tham gia cách mạng: ngày ……tháng ….năm ...............................

1. Là cán bộ thoát ly có ........................... thâm niên

- Mức trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: .................. đồng

- Mức phụ cấp thoát ly: ……….thâm niên x …… đồng = ................ đồng

- Cộng: ................................................... đồng

2. Là cán bộ hoạt động ở cơ sở: ..................................................

- Mức trợ cấp cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945: .................. đồng.

- Trợ cấp truy lĩnh (từ ngày …………..đến ngày ...........................) .................................... đồng

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU TKN2

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ……../PTC-SLĐTBXH

………., ngày ….. tháng …. năm ….

Số hồ sơ: …………….

PHIẾU TRỢ CẤP
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ 01 THÁNG 01 NĂM 1945
ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA 19 THÁNG TÁM NĂM 1945

Họ và tên: ................................................................................... .........................................

Năm sinh: .................................................................................. .........................................

Nguyên quán: .......................................................................................................................

Trú quán: ..............................................................................................................................

Tham gia cách mạng: ngày ……tháng ….năm ...............................

Hưởng trợ cấp hàng tháng........................................................... ................................... đồng

Trợ cấp truy lĩnh (từ ngày …………đến ngày ………………….) = ........................................ đồng

(Bằng chữ: ..................................................................................................................... )

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU LT3

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ……../QĐ-SLĐTBXH

………., ngày ….. tháng …. năm 200….

Số hồ sơ: …………….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đã hy sinh, từ trần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 số …........ ngày ….tháng …. năm ……của ……………           

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Trợ cấp một lần đối với ông (bà)..............................................................................................

Là ............................................. của ông (bà)........................................................................

Nguyên quán: .......................................................................................................................

Trú quán: ..............................................................................................................................  

là người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945

Điều 2.

Ông (bà): ..............................................................................................................................

Nguyên quán ........................................................................................................................

Trú quán:...............................................................................................................................

được hưởng trợ cấp một lần là: ………………………………………………..đồng

(Bằng chữ:............................................................................................................................ ).

Điều 3.

Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội............................................................................................................................................ và ông (bà) ……………………………..…………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu……

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU TKN3

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: ……../QĐ-SLĐTBXH

………., ngày ….. tháng …. năm 200….

Số hồ sơ: …………….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 89/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Căn cứ Quyết định công nhận cán bộ hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 số ….......... ngày …. tháng …. năm ……của ……………

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Người có công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Trợ cấp một lần đối với ông (bà) là ........................................................  của ông (bà) ...................................

Nguyên quán: .......................................................................................................................

Trú quán: ..............................................................................................................................

là người hoạt động cách mạng từ 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

Điều 2.

Ông (bà): ..............................................................................................................................

Nguyên quán: .......................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ....................................................................................................................

được hưởng trợ cấp một lần là:….........................………………..đồng

(Bằng chữ:............................................................................................................................ ).

Điều 3.

Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Người có công, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội............................................................................................................................................ và ông (bà) ……………………………..…………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục NCC-Bộ LĐTBXH;
- Lưu……

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 1

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP MỘT LẦN

(Theo quy định tại Thông tư số         TT-BLĐTBXH ngày ….. tháng …. năm ….)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Trú quán

Quan hệ với người có công

Mức TC 1 lần

Quyết định hưởng chế độ TC 1 lần

Số QĐ

Cấp ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG TRƯỞNG PHÒNG

………., ngày ….. tháng …. năm 200…
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ ……..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

 

 

BẢN TỔNG HỢP NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN

(Theo quy định tại Thông tư số        TT-BLĐTBXH ngày ….. tháng …. năm ….)

Số TT

Mức trợ cấp 1 lần

Tổng số người

Tổng số tiền (triệu đồng)

Ghi chú

1

50 triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

2

25 triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

10 triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG CHÍNH SÁCH
NGƯỜI CÓ CÔNG
TRƯỞNG PHÒNG

…., ngày … tháng … năm 200..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2009/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu29/2009/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2009
Ngày hiệu lực19/10/2009
Ngày công báo18/09/2009
Số công báoTừ số 447 đến số 448
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2009/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 29/2009/TT-BLĐTBXH chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 Tổng khởi nghĩa 19/08/1945


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 29/2009/TT-BLĐTBXH chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 Tổng khởi nghĩa 19/08/1945
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu29/2009/TT-BLĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýBùi Hồng Lĩnh
     Ngày ban hành04/09/2009
     Ngày hiệu lực19/10/2009
     Ngày công báo18/09/2009
     Số công báoTừ số 447 đến số 448
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 29/2009/TT-BLĐTBXH chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 Tổng khởi nghĩa 19/08/1945

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 29/2009/TT-BLĐTBXH chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 Tổng khởi nghĩa 19/08/1945

         • 04/09/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/09/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/10/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực