Thông tư 31/2017/TT-BGTVT

Thông tư 31/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 31/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kính an toàn xe ô tô lốp hơi dùng cho ô tô


BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI
--------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 31/2017/TT-BGTVT

H� Nội, ng�y 22 th�ng 9 năm 2017

 

TH�NG TƯ

BAN H�NH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ K�NH AN TO�N CỦA XE � T�, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LỐP HƠI D�NG CHO � T�, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐẶC T�NH QUANG HỌC Đ�N CHIẾU S�NG PH�A TRƯỚC CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO TH�NG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Ti�u chuẩn v� Quy chuẩn kỹ thuật ng�y 29 th�ng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ng�y 01 th�ng 8 năm 2007 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ti�u chuẩn v� Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ng�y 10 th�ng 02 năm 2017 của Ch�nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v� cơ cấu tổ chức của Bộ Giao th�ng vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - C�ng nghệ v� Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải ban h�nh Th�ng tư ban h�nh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về k�nh an to�n của xe � t�, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi d�ng cho � t�, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc t�nh quang học đ�n chiếu s�ng ph�a trước của phương tiện giao th�ng cơ giới đường bộ.

Điều 1. Ban h�nh k�m theo Th�ng tư n�y:

1. �Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về k�nh an to�n của xe � t�

M� số: QCVN 32:2017/BGTVT.

2. �Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi d�ng cho � t�

M� số: QCVN 34:2017/BGTVT.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc t�nh quang học đ�n chiếu s�ng ph�a trước của phương tiện giao th�ng cơ giới đường bộ

M� số: QCVN 35:2017/BGTVT.

Điều 2. Th�ng tư n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y 01 th�ng 4 năm 2018. B�i bỏ khoản 1, 3 Điều 1 Th�ng tư số 57/2011/TT-BGTVT ng�y 17 th�ng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải về việc ban h�nh 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ t�ng của xe � t� v� khoản 1 Điều 1 Th�ng tư số 39/2010/TT-BGTVT ng�y 31 th�ng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao th�ng vận tải về việc ban h�nh 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ t�ng của phương tiện giao th�ng cơ giới đường bộ.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng Bộ, Ch�nh Thanh tra Bộ, c�c Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng c�c cơ quan, tổ chức v� c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Th�ng tư n�y./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2017/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu31/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực01/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2017/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 31/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kính an toàn xe ô tô lốp hơi dùng cho ô tô


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 31/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kính an toàn xe ô tô lốp hơi dùng cho ô tô
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu31/2017/TT-BGTVT
     Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
     Người kýTrương Quang Nghĩa
     Ngày ban hành22/09/2017
     Ngày hiệu lực01/04/2018
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 31/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kính an toàn xe ô tô lốp hơi dùng cho ô tô

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 31/2017/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kính an toàn xe ô tô lốp hơi dùng cho ô tô

         • 22/09/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực