Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19

Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 quy định về chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 chương trình bồi dưỡng huấn luyện đối với Công an xã


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2009/TT-BCA-V19

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21-11-2008;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14-11-2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ Công an quy định cụ thể về Chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về nội dung chương trình; thời gian bồi dưỡng, huấn luyện Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc biên soạn chương trình, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên; các cơ quan, đơn vị có chức năng xây dựng chương trình bồi dưỡng, huấn luyện và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã; cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

3. Mục đích, yêu cầu

a) Thống nhất chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nhằm trang bị cho Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên những kiến thức cơ bản, thiết thực về quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự ở cơ sở; về pháp luật có liên quan trực tiếp đến công tác của Công an xã; một số kiến thức nghiệp vụ cơ bản và phương pháp hoạt động của Công an xã; nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong và năng lực công tác cho Công an xã, góp phần xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

b) Chương trình bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã phải bảo đảm yêu cầu giúp đối tượng này nắm vững quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã; biết tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phạm tội và những hành vi vi phạm pháp luật khác, giải quyết và xử lý những vụ việc xẩy ra ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Đối tượng, thời gian bồi dưỡng, huấn luyện

a) Đối tượng bồi dưỡng, huấn luyện

Hàng năm, Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên phải được bồi dưỡng, huấn luyện theo nội dung chương trình quy định trong Thông tư này.

b) Thời gian bồi dưỡng, huấn luyện

Thời gian bồi dưỡng, huấn luyện 1 khoá là 15 ngày; cụ thể như sau:

Nội dung

Thời gian

1. Nghe giảng các chuyên đề:

11 ngày

2. Nghe báo cáo thực tế các chuyên đề:

2 ngày

3. Ôn tập:

1 ngày

4. Kiểm tra:

1/2 ngày

5. Khai giảng, bế giảng:

1/2 ngày

2. Nội dung chương trình bồi dưỡng, huấn luyện

a) Một số vấn đề cơ bản của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

Chuyên đề 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân (1/2 ngày)

* Nội dung cơ bản:

- Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của lực lượng Công an nhân dân;

- Chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân; quan điểm chỉ đạo, yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh;

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công an phụ trách về an ninh, trật tự.

Chuyên đề 2: Một số vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở (1/2 ngày)

* Nội dung cơ bản:

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã, thị trấn;

- Tổ chức và hoạt động của chính quyền xã, thị trấn;

- Yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã, thị trấn;

- Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã, thị trấn.

Chuyên đề 3: Tổ chức và hoạt động của Công an xã (1,5 ngày)

* Nội dung cơ bản (1 ngày):

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã;

- Tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc của Công an xã;

- Quan hệ công tác, phối hợp lực lượng của Công an xã;

- Trang bị, chế độ, chính sách đối với Công an xã;

- Công tác xây dựng lực lượng Công an xã.

* Báo cáo thực tế điển hình về xây dựng lực lượng Công an xã (1/2 ngày)

Chuyên đề 4: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật, pháp chế và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở (1 ngày)

* Nội dung cơ bản:

- Một số vấn đề đại cương về nhà nước và pháp luật;

- Hệ thống pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong nhân dân;

- Giới thiệu khái quát nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự, xử lý vi phạm hành chính.

Chuyên đề 5: Phát huy quyền làm chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn (1,5 ngày)

* Nội dung cơ bản (1 ngày):

- Bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa;

- Nội dung và biện pháp để phát huy quyền làm chủ của nhân dân;

- Công an xã với việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn;

- Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

* Báo cáo thực tế về kết quả thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, thị trấn (1/2 ngày)

b) Một số vấn đề cơ bản về công tác nghiệp vụ của Công an xã

Chuyên đề 6: Công tác điều tra cơ bản nắm tình hình về an ninh, trật tự ở xã, thị trấn (1 ngày)

* Nội dung cơ bản:

- Tầm quan trọng của công tác điều tra cơ bản nắm tình hình ở xã;

- Nôi dung, yêu cầu về điều tra cơ bản, nắm tình hình;

- Phương pháp điều tra, nghiên cứu nắm tình hình;

- Chế độ thông tin báo cáo của Công an xã.

Chuyên đề 7: Vấn đề an ninh nông thôn và Công an xã với công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở xã, thị trấn (1 ngày)

* Nội dung cơ bản:

- Vị trí, đặc điểm địa bàn nông thôn liên quan đến công tác an ninh, trật tự;

- Một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân;

- Những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến khiếu kiện phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại nông thôn;

- Phương châm, nguyên tắc xử lý vấn đề an ninh nông thôn;

- Công tác Công an xã đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh nông thôn.

Chuyên đề 8: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (1,5 ngày)

* Nội dung cơ bản (1 ngày):

- Vị trí, vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Vận dụng quan điểm lấy dân làm gốc của Đảng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;

- Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Xây dựng mô hình, lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã, thị trấn.

* Báo cáo thực tế về xây dựng lá cờ đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương (1/2 ngày).

Chuyên đề 9: Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở (1 ngày)

* Nội dung cơ bản:

- Khái niệm, vị trí, mục đích, đặc điểm đối tượng của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Những nội dung cơ bản của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở xã, thị trấn gồm:

+ Công tác đăng ký, quản lý cư trú theo Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác cấp, phát, quản lý chứng minh nhân dân và một số giấy tờ đi lại khác của công dân;

+ Công tác quản lý nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất độc, chất cháy;

+ Công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng;

+ Công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý môi trường ở cơ sở.

Chuyên đề 10: Công tác phân loại, giải quyết các vi phạm pháp luật xẩy ra ở địa bàn xã, thị trấn (1,5 ngày)

* Nội dung cơ bản (1 ngày):

- Công tác phân loại vụ việc phạm pháp xẩy ra ở xã, thị trấn.

+ Vụ việc có dấu hiệu tội phạm;

+ Vụ việc vi phạm pháp luật hành chính;

+ Vụ việc vi phạm pháp luật kinh tế, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình.

- Phương pháp giải quyết những vụ việc vi phạm pháp luật ở xã, thị trấn.

* Báo cáo thực tế về kinh nghiệm giải quyết, phân loại vụ việc vi phạm pháp luật tại địa phương (1/2 ngày).

Chuyên đề 11: Công tác quản lý đối tượng và giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn (1 ngày)

* Nội dung cơ bản:

- Công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, thị trấn;

- Công tác giáo dục những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn;

- Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở, như: đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đối tượng bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ v.v..

c) Chương trình huấn luyện sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

Chuyên đề 12: Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ (1 ngày)

* Nội dung cơ bản:

- Tính năng của một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị cho Công an xã;

- Cách sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ;

- Tình huống (trường hợp) sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ;

- Giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

3. Phương pháp bồi dưỡng, huấn luyện

Phương pháp bồi dưỡng, huấn luyện là kết hợp giữa giảng lý thuyết với giải đáp những thắc mắc của học viên; bố trí thời gian hợp lý để học viên vận dụng kiến thức lý luận vào giải quyết một số tình huống thực tế xảy ra tại địa phương.

4. Biên soạn chương trình và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện

a) Căn cứ vào Chương trình khung được quy định tại Thông tư này, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng, huấn luyện đối với Công an xã và hướng dẫn Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện theo quy định tại Thông tư này.

b) Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã; lựa chọn, mời giảng viên phù hợp với từng chuyên đề trong chương trình này để thực hiện. Trong quá trình bồi dưỡng, huấn luyện một số nội dung khác cho phù hợp với đặc điểm và tình hình của địa phương, nhưng không làm thay đổi tổng thời gian của khoá học.

5. Kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện

a) Kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện cho Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên được bố trí trong dự toán ngân sách chi an ninh thường xuyên của Công an các đơn vị, địa phương được Bộ Công an giao hàng năm.

b) Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bồi dưỡng, huấn luyện này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thi hành

a) Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

b) Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Hiệu lực thi hành

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 554/1998/BCA(V28) ngày 08-9-1998 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chương trình huấn luyện Trưởng, Phó trưởng Công an xã.

b) Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị, địa phương cần phản ánh về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) bằng văn bản để có hướng dẫn kịp thời./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2009/TT-BCA-V19

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu32/2009/TT-BCA-V19
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2009
Ngày hiệu lực12/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2009/TT-BCA-V19

Lược đồ Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 chương trình bồi dưỡng huấn luyện đối với Công an xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 chương trình bồi dưỡng huấn luyện đối với Công an xã
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu32/2009/TT-BCA-V19
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýNguyễn Khánh Toàn
        Ngày ban hành28/05/2009
        Ngày hiệu lực12/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 chương trình bồi dưỡng huấn luyện đối với Công an xã

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 32/2009/TT-BCA-V19 chương trình bồi dưỡng huấn luyện đối với Công an xã

             • 28/05/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/07/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực