Thông tư 33-GD/TT

Thông tư 33-GD/TT-1976 hướng dẫn chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp của trường Đại học và Trung học sư phạm do Bộ Giáo dục ban hành

Thông tư 33-GD/TT hướng dẫn chế độ tập sự học sinh tốt nghiệp trường Đại học trung học sư phạm đã được thay thế bởi Thông tư 49-BGD chế độ công tác giáo viên trường phổ thông .

Nội dung toàn văn Thông tư 33-GD/TT hướng dẫn chế độ tập sự học sinh tốt nghiệp trường Đại học trung học sư phạm


BỘ GIÁO DỤC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33-GD/TT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1976

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC SỐ 33-GD/TT NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1976 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TẬP SỰ ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC SƯ PHẠM

Ngày 15 tháng 7 năm 1975, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 256/TTg, quy định chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

Liên Bộ Lao động - Đại học và Trung học chuyên nghiệp đã ra thông tư số 01 TT - LB, ngày 14 tháng 2 năm 1976 hướng dẫn thi hành Quyết định 256/TTg.

Sau khi trao đổi và thoả thuận với Bộ Lao động (tại công văn số 1400/LĐ-LHCSN ngày 8 tháng 10 năm 1976), Bộ Giáo dục ban hành thông tư này hướng dẫn cụ thể chế độ tập sự đối với học sinh tốt nghiệp các trường Đại học và Trung học sư phạm.

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tập sự nghề nghiệp là một việc làm bắt buộc đối với tất cả các học sinh tốt nghiệp ra trường để tiếp tục hoàn chỉnh quá trình đào tạo người giáo viên trong các trường sư phạm.

Giúp cho người học sinh có đủ thời gian và điều kiện để trau dồi thêm về kỹ năng lao động sư phạm, rèn luyện tư cách đạo đức, tác phong công tác, khả năng độc lập sáng tạo trong công tác giáo dục và giảng dạy, nâng cao lòng yêu nghề.

Giúp cho các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học có đủ thời gian để giúp đỡ và đánh giá một cách chính xác người tập sự về mọi mặt (tư cách đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) trước khi giao việc chính thức và tuyển dụng vào biên chế Nhà nước.

II- NỘI DUNG TẬP SỰ

Trong thời gian tập sự đã được quy định, người giáo viên sẽ làm những công việc sau đây :

1- Trực tiếp tham gia công tác giáo dục và giảng dạy đối với học sinh một cách toàn diện; giảng dạy trên lớp, làm chủ nhiệm lớp, giáo dục lao động sản xuất và tổ chức sinh hoạt tập thể cho học sinh.

2- Tìm hiểu để nắm được một cách có hệ thống về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ngành giáo dục, chủ yếu là cơ sở trường học, về tình hình chính trị, kinh tế, giáo dục và phong tục tập quán của địa phương trường đóng.

3- Trong quá trình thực hiện các nội dung công tác trên, người giáo viên phải luôn luôn cố gắng rèn luyện bản thân về tư cách đạo đức, tác phong công tác, hăng say lao động, khiêm tốn học hỏi những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, không ngừng học tập và bồi dưỡng để nâng cao nhận thức về đường lối quan điểm giáo dục của Đảng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

III- TỔ CHỨC TẬP SỰ

1- Trường học phổ thông, bổ túc văn hoá tập trung, mẫu giáo vỡ lòng là cơ sở tập sự nghề nghiệp của học sinh tốt nghiệp các trường sư phạm.

- Các cơ quan quản lý giáo dục, trong phạm vi chỉ tiêu biên chế cho phép có trách nhiệm giới thiệu học sinh về các cơ sở tập sự, đúng với chức nghiệp được đào tạo.

2- Hiệu trưởng nhà trường là người trực tiếp giao việc cho người tập sự và phân công giáo viên cũ kèm cặp, giúp đỡ giáo viên này trong suốt thời gian tập sự.

Mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch thực hiện toàn bộ công tác tập sự sau khi được Hiệu trưởng giao việc, theo nội dung nói trên. Hàng năm, trong dịp sơ kết học kỳ và tổng kết năm học, cần được tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để có phương hướng phấn đấu tiếp tục.

3- Trước khi hết thời gian tập sự 2 tháng, giáo viên làm đơn đề nghị công nhận hết hạn tập sự (và tuyển vào biên chế Nhà nước) kèm theo một bản báo cáo kết quả tập sự. Báo cáo này được đưa ra tổ chuyên môn tham gia ý kiến trước khi gửi Hội đồng xét duyệt.

4- Mỗi trường thành lập một hội đồng xét duyệt kết quả tập sự gồm có Hiệu trưởng, Hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn (của người tập sự) do Hiệu trưởng làm trưởng ban.

Trên cơ sở báo cáo kết quả tập sự và ý kiến của tổ chuyên môn. Hội đồng sẽ xem xét và đánh giá toàn bộ công tác tập sự của giáo viên, nhưng tập trung ở hai mặt chủ yếu :

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm - tư cách đạo đức, tác phong công tác, để kết luận giáo viên đã đạt yêu cầu tập sự hay chưa.

Biên bản xét duyệt của Hội đồng được gửi lên Phòng giáo dục (đối với giáo viên cấp I, cấp II) và Sở, Ty giáo dục (đối với giáo viên cấp III) sau một tuần lễ kể từ ngày Hội đồng quyết định.

5- Để việc đánh giá và công nhận hết hạn tập sự (và tuyển vào biên chế) cho giáo viên cấp I, cấp II, sau khi thoả thuận với Ban tổ chức chính quyền tỉnh, thành phố.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành ra quyết định công nhận hết hạn tập sự (và tuyển vào biên chế) cho giáo viên cấp III.

IV- THỜI GIAN TẬP SỰ

1- Thời gian tập sự được tính từ ngày người giáo viên nhận việc tại các cơ sở tập sự theo quyết định điều động công tác của cơ quan quản lý trực tiếp.

2- Học sinh tốt nghiệp các trường sư phạm đào tạo giáo viên phổ thông, bổ túc văn hoá, mẫu giáo vỡ lòng nằm trong hệ đại học và trung học chuyên nghiệp đều áp dụng thời gian tập sự theo quyết định 256-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nay Bộ Giáo dục quy định cụ thể đối tượng được miễn giảm thời gian tập sự như sau:

a) Giáo viên trong biên chế Nhà nước đã tham gia giảng dạy từ 24 tháng trở lên, thuộc các ngành học phổ thông, sư phạm, bổ túc văn hoá, mẫu giáo, đủ tiêu chuẩn được xét cử đi học các trường sư phạm (trong thời gian đi học được hưởng sinh hoạt phí thống nhất hay tỷ lệ phần trăm lương), tốt nghiệp ra trường, phục vụ ngành giáo dục thì được miễn tập sự.

b) Giáo viên chưa đủ tiêu chuẩn về thời gian mà được đi học các trường sư phạm; cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tập trung trước khi đi học các trường sư phạm có tham gia dạy các lớp bổ túc văn hoá, mẫu giáo - vỡ lòng và cán bộ chuyên trách công tác đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong các trường học liên tục từ 2 năm trở lên (24 tháng trở lên), có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý trực tiếp thì cần xem xét quá trình tập sự và có thể được công nhận hết thời gian tập sự sớm hơn 1/3 thời gian quy định.

c) Đối với học sinh tốt nghiệp hoặc đang ở thời gian tập ự được huy động đi bộ đội, thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tập trung, trong thời gian tại ngũ có tham gia dạy các lớp bổ túc văn hoá tại các trường văn hoá tập trung của đơn vị thì thời gian tham gia giảng dạy đó (có giấy chứng nhận của đơn vị quản lý trực tiếp) được tính trừ vào thời gian tập sự. Trường hợp chỉ dạy các lớp bổ túc văn hoá ban đêm và thời gian tham gia từ 24 tháng trở lên thì được xét giảm 1/3 thời gian tập sự.

d) Học sinh tốt nghiệp người miền xuôi lên công tác ở miền núi, vùng kinh tế mới (trung du hay miền núi) do Trung ương hay địa phương thành lập; học sinh tốt nghiệp là người dân tộc (kể cả người miền xuôi đã định cư ở miền núi) lên công tác ở vùng cao (có phụ cấp khu vực từ 20% trở lên), vùng xa xôi hẻo lénh (theo quy định của Bộ Giáo dục - Tài chính tại thông tư số 30/TT-LB ngày 28 tháng 8 năm 1974); học sinh tốt nghiệp (không kể là miền xuôi hay miền núi) về công tác tại các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, các đơn vị công tác trên đất bạn thì được giảm 1/3 thời gian tập sự.

3- Người tập sự sẽ được rút ngắn hay kéo dài thời gian tập sự trong các trường hợp:

- Trong thời gian tập sự, giáo viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, thì được rút ngắn 1/3 thời gian tập sự.

- Sau khi hết thời gian tập sự, giáo viên không đạt yêu cầu về nội dung tập sự thì sẽ bị kéo dài thêm thời gian (như nói tại thông tư 01 - TT/LB, ngày 14 tháng 2 năm 1976 của Liên Bộ Lao động - Đại học và Trung học chuyên nghiệp).

Hết thời gian kéo dài quy định mà vẫn không đạt yêu cầu thì giải quyết theo hướng:

- Chuyển sang làm công tác khác, nếu thấy có khả năng phù hợp và có nhu cầu.

- Cho thôi việc hoặc trả về địa phương.

V- CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VỚI NGƯỜI TẬP SỰ

1- Trong thời gian tập sự, giáo viên được giảm hàng tuần 2 giờ giảng dạy trên lớp (cho giáo viên cấp 2, 3). Ở cấp 1 thì bố trí giáo viên dạy những lớp thuận lợi. Nhà trường cần giảm những công tác khác cho giáo viên tập sự để có thời gian học tập và trau dồi kỹ năng nghiệp vụ.

2- Trong thời gian tập sự, giáo viên được coi là một thành viên của hội đồng nhà trường, được tham gia hội họp và bàn bạc mọi công việc nhà trường; được hưởng mọi chế độ mà người giáo viên được hưởng theo quyết định số 256-TTg ngày 15 tháng 7 năm 1975 của Thủ tướng Chính phủ.

Chế độ tiền lương trong và sau thời gian tập sự thì áp dụng như thông tư số 01- TT/LB ngày 14 tháng 2 năm 1976 và thông tư số 07-TT/LB ngày 5 tháng 5 năm 1976 của Liên Bộ Lao động và Đại học và trung học chuyên nghiệp.

VI- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1- Thông tư này áp dụng cho tất cả các học sinh tốt nghiệp các trường đại học và trung học sư phạm kể cả những giáo viên miền Bắc đang ở thời gian tập sự được điều động vào miền Nam công tác, thay thế cho tất cả các văn bản trước đây của Bộ Giáo dục nói về chế độ tập sự.

2- Học sinh tốt nghiệp các trường sư phạm 10 + 3, trường cao đẳng sư phạm có thời gian tập sự là 24 tháng.

Học sinh tốt nghiệp các trường sơ học sư phạm có thời gian tập sự là 9 tháng (1 năm học).

Học sinh tốt nghiệp các trường trung học sư phạm cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm ở miền Nam, được đào tạo theo đúng tiêu chuẩn quy định tại chỉ thị 221-CT/TW, ngày 17 tháng 6 năm 1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng thì áp dụng thời gian tập sự : 18 tháng, đối với trung học sư phạm, 24 tháng đối với cao đẳng sư phạm và đại học sư phạm.

Riêng đối với những giáo viên được đào tạo sau ngày giải phóng, kể cả những học sinh đại học sư phạm ra trường trong năm 1976, Bộ Giáo dục sẽ hướng dẫn cụ thể thêm về chế độ tập sự, chế độ tiền lương ở một văn bhản khác (sau khi thoả thuận với Bộ Lao động).

3- Học sinh chưa tốt nghiệp nói chung là không sử dụng. Trường hợp được sử dụng để giảng dạy thì thời gian tập sự tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp. Thời gian tham gia giảng dạy trước khi tốt nghiệp được xem xét để có thể công nhận hết hạn tập sự trước thời gian quy định.

4- Đối với những giáo viên tính đến ngày 15 tháng 7 năm 1975 mà đã có thời gian bằng hoặc quá thời gian tập sự quy định thì các Sở, Ty tiến hành cho anh em làm thủ tục để xét duyệt công nhận chính thức kịp thời, theo hướng dẫn tại điểm 2, mục IV của thông tư số 01-TT/LB, ngày 14 tháng 2 năm 1976 của Liên Bộ Lao động và Đại học và trung học chuyên nghiệp.

5- Thông tư này được phổ biến rộng rãi đến tất cả anh chị em giáo viên và học sinh các trường sư phạm trước khi ra trường đi nhận công tác.

 

Hồ Trúc

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33-GD/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu33-GD/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/1976
Ngày hiệu lực26/11/1976
Ngày công báo30/11/1976
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/11/1979
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33-GD/TT

Lược đồ Thông tư 33-GD/TT hướng dẫn chế độ tập sự học sinh tốt nghiệp trường Đại học trung học sư phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 33-GD/TT hướng dẫn chế độ tập sự học sinh tốt nghiệp trường Đại học trung học sư phạm
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu33-GD/TT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýHồ Trúc
        Ngày ban hành11/11/1976
        Ngày hiệu lực26/11/1976
        Ngày công báo30/11/1976
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/11/1979
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 33-GD/TT hướng dẫn chế độ tập sự học sinh tốt nghiệp trường Đại học trung học sư phạm

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 33-GD/TT hướng dẫn chế độ tập sự học sinh tốt nghiệp trường Đại học trung học sư phạm