Thông tư 34/2011/TT-BGTVT

Thông tư 34/2011/TT-BGTVT sửa đổi của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định 25/2004/QĐ-BGTVT và tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định 2687/2000/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 34/2011/TT-BGTVT sửa đổi đăng kiểm phương tiện thủy nội


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 34/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2004/QĐ-BGTVT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2004 VÀ TIÊU CHUẨN, CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ CỦA ĐĂNG KIỂM VIÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2687/2000/QĐ-BGTVT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2000

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 như sau:

“Phê duyệt các hồ sơ thiết kế có liên quan đến việc đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi, nhập khẩu phương tiện và các trang thiết bị lắp đặt trên phương tiện”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Thủ tục phê duyệt hồ sơ thiết kế

1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt hồ sơ thiết kế. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

a) 01 Giấy đề nghị duyệt thiết kế theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (bản chính);

b) 03 hồ sơ thiết kế theo quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho phương tiện (bản chính).

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đầy đủ thì hẹn thời gian trả kết quả.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành duyệt hồ sơ thiết kế. Nếu không đạt thì thông báo cho tổ chức, cá nhân; nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận duyệt thiết kế. Các trường hợp thiết kế loại phương tiện kiểu mới hoặc phức tạp, thời gian hoàn thành phê duyệt thiết kế thực hiện theo thỏa thuận giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam với tổ chức, cá nhân.

4. Tổ chức, cá nhân có thể nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa

1. Chủ phương tiện hoặc cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện khi đề nghị kiểm tra để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa phải gửi/ trình cho đơn vị đăng kiểm hồ sơ như sau:

a) Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này (bản chính);

b) Hồ sơ kỹ thuật phương tiện như sau:

- Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi thì trình hồ sơ thiết kế được duyệt (bản chính);

- Phương tiện đang khai thác thì trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng với Sổ kiểm tra kỹ thuật của phương tiện (bản chính);

- Phương tiện nhập khẩu thì nộp: 01 bản sao chụp tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan (có bản chính để đối chiếu); 01 hồ sơ thiết kế được Cục Đăng kiểm Việt Nam duyệt (bản chính) và các tài liệu kỹ thuật của tổ chức nước ngoài cấp cho phương tiện (nếu có).

2. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở đơn vị đăng kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì đơn vị đăng kiểm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện, nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra. Trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức mời trực tiếp, gọi điện thoại hay gửi Fax thì không phải nộp giấy đề nghị kiểm tra như nêu tại điểm a khoản 1.

3. Kết quả kiểm tra mà phương tiện và trang thiết bị lắp trên phương tiện thỏa mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện chậm nhất một ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra tại hiện trường. Các trường hợp khác thực hiện theo thỏa thuận giữa đơn vị đăng kiểm với chủ phương tiện, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện.

4. Khi nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đơn vị đăng kiểm phải tổ chức thực hiện kiểm tra và trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra theo nội dung, thời gian và địa điểm yêu cầu kiểm tra”.

4. Bổ sung Phụ lục I, Phụ lục II vào Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

1. Bổ sung Điều 10a vào sau Điều 10 như sau:

“Điều 10a. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên

1. Đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên hoàn thiện 01 bộ hồ sơ và nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính, hồ sơ gồm:

a) Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (bản chính);

b) Lý lịch khoa học của người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này (bản chính);

c) Báo cáo thực tập của người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Quy định này (bản chính);

d) Học bạ của người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Quy định này (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp và mang bản chính đến để đối chiếu).

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

a) Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ thì hẹn thời gian tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên: Nếu không đạt thì thông báo cho đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên; nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên trong phạm vi 05 ngày làm việc sau khi có kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng kiểm viên là 36 tháng kể từ ngày ký.

c) Đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên có thể nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính”.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Lập kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo; tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo Quy định này”;

3. Bổ sung Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III và Phụ lục IV vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT THIẾT KẾ
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004)

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ
...............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………………

………….., ngày … tháng … năm …….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ DUYỆT THIẾT KẾ

Kính gửi: ………………………………………………….

Đơn vị thiết kế: ......................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Số điện thoại: ………………………………….. Số Fax: ..............................................................

Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm duyệt thiết kế sau:

Tên/Ký hiệu thiết kế: …………………………. Loại thiết kế: ........................................................

Tên tàu/ký hiệu thiết kế ban đầu (*): …………………………/.......................................................

Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ………………………../……………………….

Nội dung thiết kế (*):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Kích thước cơ bản:

Chiều dài (Lmax/L): ……………….. (m); Chiều rộng: (Bmax/B): .................................................  (m);

Chiều cao mạn (D): ……………… (m); Chiều chìm (d): .......................................................  (m);

Tổng dung tích (GT): ………………….; Trọng tải TP/Lượng hàng: ......................................  (tấn);

Số lượng thuyền viên: …………… (người); Số lượng hành khách: ................................  (người);

Máy chính (số lượng, kiểu, công suất): ................................................................................... ;

Kiểu và công dụng của tàu: .................................................................................................... ;

Chủ sử dụng thiết kế: .............................................................................................................

Địa chỉ chủ sử dụng thiết kế: ..................................................................................................

Đơn vị dự kiến thi công: .........................................................................................................

Số lượng thi công: ……………… (chiếc)

Cấp thiết kế dự kiến: …………………………..; Vùng hoạt động: ................................................

 

 

Đơn vị đề nghị
(Ký tên & đóng dấu)

(*) Áp dụng cho thiết kế hoán cải, sửa đổi.

 

PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004)

ĐƠN VỊ
......................
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………………

………….., ngày … tháng … năm …….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA

Kính gửi: ………………………………………………….

Đơn vị: ..................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Số điện thoại: ………………………………….. Số Fax: ..............................................................

Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa sau:

Tên tàu/ký hiệu thiết kế: …………………………. /......................................................................

Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*): ………………………../……………………….

Nội dung kiểm tra:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Kích thước cơ bản phương tiện:

Chiều dài (Lmax/L): ……………….. (m); Chiều rộng: (Bmax/B): .................................................  (m);

Chiều cao mạn (D): ……………… (m); Chiều chìm (d): .......................................................  (m);

Tổng dung tích (GT): ………………….; Trọng tải TP/Lượng hàng: ......................................  (tấn);

Số lượng thuyền viên: …………… (người); Số lượng hành khách: ................................  (người);

Máy chính (số lượng, kiểu, công suất): ................................................................................... ;

Kiểu và công dụng của phương tiện: ....................................................................................... ;

 

 

Đơn vị đề nghị
(Ký tên & đóng dấu)

(*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác.

 

PHỤ LỤC I

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000)

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
.............
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ………………

………….., ngày … tháng … năm …….

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN

Kính gửi: ………………………………………………….

Đơn vị đăng kiểm: ..................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Số điện thoại: ………………………………….. Số Fax: ..............................................................

Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên cho:

Họ và tên: ..............................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................................

Nơi sinh: ...............................................................................................................................

Quê quán: .............................................................................................................................

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ..............................................................................................

Hiện đang là đăng kiểm viên (*): ..............................................................................................

Đề nghị Cục ĐKVN cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên hạng: .................................................

Nhận xét chung về quá trình công tác trong thời gian qua:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

Đơn vị đăng kiểm
(Ký tên & đóng dấu)

(*) Ghi: chưa được bổ nhiệm hoặc hạng đăng kiểm viên đang giữ

 

PHỤ LỤC II

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Phần I

TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………… Nam, Nữ: ............................

Ngày tháng, năm sinh: ………………………. Nơi sinh: ..............................................................

Dân tộc: ………………………………………... Tôn giáo: .............................................................

Chỗ ở hiện nay: .....................................................................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................................................................

Chức danh hiện giữ: ..............................................................................................................

Trình độ: + Chuyên môn: ........................................................................................................

               + Ngoại ngữ: ..........................................................................................................

Đã được đào tạo bổ sung những chuyên ngành khác:

1. Vỏ tàu □ 2. Máy tàu □ 3. Điện tàu □ 4. Vô tuyến điện □

Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hạng: …………………. do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức từ ngày ……… đến ngày ……./……/……. tại …………………………………………. Kết quả đạt loại

Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ

TT

Chức danh

Chức vụ

Thời gian

Đơn vị công tác

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào tạo nghiệp vụ

Tên khóa đào tạo

Địa điểm

Nơi đào tạo

Thời gian (từ - đến)

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng kỷ luật:

TT

Hình thức khen thưởng, kỷ luật

Ngày ra quyết định

Thời hạn kỷ luật

Cơ quan ra quyết định khen thưởng, kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II

TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN

Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hạng: .....................................

tôi tự xác định như sau:

Về phẩm chất đạo đức ……………………….. Về chuyên môn ...................................................

Về trình độ ngoại ngữ …………………………. Về trình độ nghiệp vụ Đăng kiểm ...........................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 


Xác nhận của đơn vị

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC III

MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Đơn vị đăng kiểm: ……………………………………………

Giám đốc/Phó GĐ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng nhóm
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐKV hướng dẫn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNG NGÀY

 

Nơi thực tập: ……………………………………

ĐKV thực tập: …………………………………..

ĐKV hướng dẫn: ……………………………….

Địa điểm và thời gian: ……………………………………..

Tên tàu: ……………………………………………………..

Loại tàu: …………………………………………………….

I- Nội dung thực hiện của ĐKV thực tập: (Bao gồm cả lý thuyết và thực hành)

1- Hạng mục kiểm tra/nội dung đào tạo:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2- Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (Ghi rõ mục, điều, chương):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3- Kết quả kiểm tra (tốt/đạt/chưa đạt - Nêu lý do đưa ra kết quả - khắc phục những khiếm khuyết nếu có):  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II- Đánh giá của ĐKV hướng dẫn:

1- Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (phù hợp, chưa phù hợp):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2- Cách xử lý các hạng mục kiểm tra của ĐKV thực tập (Tốt, đạt, chưa đạt):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3- Yêu cầu ĐKV thực tập cần thực hiện:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên ĐKV thực tập: ………………………………. Đơn vị: ....................................................

Họ và tên ĐKV hướng dẫn: …………………………… Hạng ĐKV: ...............................................

Thời gian thực tập từ ngày ………………… đến ngày ………….. tại: ..........................................

I. Nội dung thực tập

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. Đánh giá chung quá trình thực tập

1. Tự nhận xét của ĐKV thực tập:

(Ghi rõ những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được và kiến nghị)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Nhận xét chung của ĐKV hướng dẫn:

(về tính mẫn cán, khả năng tiếp thu, kết quả đào tạo thực hành của học viên, những học viên có khả năng làm độc lập và những kiến nghị)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

III. Đề xuất của Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn:

(đề xuất bổ nhiệm hạng Đăng kiểm theo khả năng, trình độ của học viên)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

ĐKV hướng dẫn

………., ngày ….. tháng ….. năm …..
Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn
(Ký tên & đóng dấu)

 

PHỤ LỤC IV

MẪU HỌC BẠ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành bổ sung vào Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

HỌC BẠ

ĐĂNG KIỂM VIÊN

Họ và tên: ………………………………. Đơn vị công tác: ...........................................................

Ngày tháng năm sinh: …………………….. Nơi sinh: ................................................................

Ngày về công tác tại cơ quan đăng kiểm: ................................................................................

Trình độ: - Chuyên môn: .........................................................................................................

- Ngoại ngữ: A □  B □  C □    Chuyên ngành □        Đại học □

- Tin học: Sơ cấp □       Trung cấp □     Đại học □

I- ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT VÀ NGHIỆP VỤ

(Giám đốc trung tâm Đào tạo ghi và xác nhận)

TT

Chủ đề đào tạo

Thời gian, Địa điểm

Kết quả

Xác nhận

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

II- ĐÀO TẠO THỰC HÀNH

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo thực hành xác nhận vào những chủ đề đào tạo đã hoàn thành)

1. Kiểm tra đóng mới phương tiện thủy nội địa

a) Phần thân tàu

TT

Chủ đề đào tạo

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

Đơn vị, ngày ký xác nhận

1.

Kiểm tra sự phù hợp của vật liệu

 

 

2.

Kiểm tra lắp ráp khung xương

 

 

3.

Kiểm tra lắp đặt tôn vỏ

 

 

4.

Kiểm tra chất lượng hàn thân tàu

 

 

5.

Kiểm tra không phá hủy

 

 

6.

Kiểm tra bánh lái, lắp đặt bánh lái

 

 

7.

Kiểm tra kết cấu chống cháy

 

 

8.

Thử kín nước, thử kín không khí các khoang két, cửa, nắp hầm hàng

 

 

9.

Thủy thủy lực

 

 

10.

Đo và xác định trọng tải, thể tích chiếm nước của tàu

 

 

11.

Kiểm tra mạn khô, thước nước

 

 

12.

Kiểm tra lần cuối trước khi hạ thủy

 

 

13.

Kiểm tra lắp đặt và thử các trang thiết bị có liên quan đến thân tàu (neo, lái, chằng buộc)

 

 

14.

Giám sát và duyệt kết quả thử nghiêng

 

 

15.

Kiểm tra tính năng của tàu

 

 

b) Phần hệ thống máy tàu

TT

Chủ đề đào tạo

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

Đơn vị, ngày ký xác nhận

1.

Kiểm tra lắp đặt máy chính, máy phụ

 

 

2.

Kiểm tra lắt đặt hệ trục chân vịt

 

 

3.

Kiểm tra lắp đặt chân vịt

 

 

4.

Thử thủy lực, thử kín hệ thống đường ống sau khi đã lắp đặt trên tàu

 

 

5.

Kiểm tra thử hệ thống máy tàu tại bến

 

 

6.

Thử thiết bị an toàn nồi hơi

 

 

7.

Thử bình áp lực

 

 

8.

Thử hoạt động các bơm trên tàu

 

 

9.

Kiểm tra, thử máy lái

 

 

10.

Kiểm tra và thử hệ thống lạnh

 

 

11.

Kiểm tra trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm

 

 

12.

Thử hệ thống ngắt từ xa trong trường hợp sự cố của máy chính

 

 

13.

Thử đường dài phần máy tàu

 

 

c) Phần điện, vô tuyến điện tàu

TT

Chủ đề đào tạo

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

Đơn vị, ngày ký xác nhận

1.

Kiểm tra thiết bị điện ở những khu vực lộ thiên và khu vực chứa hàng

 

 

2.

Thử máy phát điện, thử các bảng điện

 

 

3.

Thử hệ thống điện sự cố

 

 

4.

Thử hệ thống kiểm soát và thiết bị báo động

 

 

5.

Thử các thiết bị thông tin liên lạc trên tàu và các thiết bị tín hiệu

 

 

6.

Thử các thiết bị điều khiển từ xa của máy chính

 

 

7.

Kiểm tra, thử hoạt động thiết bị vô tuyến điện tàu, các nghi khí hàng hải

 

 

2. Kiểm tra phương tiện thủy nội địa đang khai thác

a) Kiểm tra duy trì cấp tàu

TT

Chủ đề đào tạo

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

Đơn vị, ngày ký xác nhận

1.

Kiểm tra lần đầu thân tàu và trang thiết bị

 

 

2.

Kiểm tra hàng năm/trung gian thân tàu và trang thiết bị

 

 

3.

Kiểm tra định kỳ thân tàu và trang thiết bị

 

 

4.

Kiểm tra trên đà thân tàu và trang thiết bị

 

 

5.

Kiểm tra lần đầu hệ thống máy tàu

 

 

6.

Kiểm tra hàng năm/trung gian hệ thống máy tàu

 

 

7.

Kiểm tra định kỳ hệ thống máy tàu

 

 

8.

Kiểm tra liên tục hệ thống máy tàu

 

 

9.

Kiểm tra thiết bị vô tuyến điện và nghi khí hàng hải

 

 

10.

Kiểm tra nồi hơi, bình chịu áp lực

 

 

11.

Kiểm tra trục chân vịt và ống bao trục

 

 

12.

Kiểm tra các trang thiết bị điện tàu

 

 

13.

Kiểm tra trang bị tự động hóa

 

 

b) Các loại kiểm tra khác

TT

Chủ đề đào tạo

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

Đơn vị, ngày ký xác nhận

1.

Khảo sát sửa chữa thân tàu

 

 

2.

Đo chiều dày tôn vỏ và kết cấu tàu

 

 

3.

Kiểm tra tai nạn/hư hỏng thân tàu

 

 

4.

Kiểm tra tai nạn/hư hỏng hệ thống máy tàu

 

 

5.

Kiểm tra giám định trạng thái tàu

 

 

6.

Kiểm tra tàu chở dầu

 

 

7.

Kiểm tra tàu chở khách

 

 

8.

Kiểm tra tàu chở hóa chất nguy hiểm

 

 

9.

Kiểm tra tàu chở khí hóa lỏng

 

 

10.

Kiểm tra tàu cao tốc

 

 

11.

Kiểm tra tàu vỏ nhôm/vỏ bằng cốt sợi thủy tinh

 

 

3. Kiểm tra tại nhà sản xuất

TT

Chủ đề đào tạo

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

Đơn vị, ngày ký xác nhận

1.

Vật liệu

 

 

2.

Máy chính

 

 

3.

Máy lái điện, điện thủy lực, các đăng

 

 

4.

Máy neo, tời

 

 

5.

Neo, xích neo

 

 

6.

Chân vịt

 

 

7.

Dây cáp thép, cáp sợi

 

 

8.

Xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ

 

 

9.

Phao cứu sinh

 

 

10.

Trục chân vịt

 

 

11.

Động cơ, máy phát điện

 

 

12.

Hệ thống máy thủy lực

 

 

13.

Nồi hơi

 

 

14.

Bình áp lực

 

 

15.

Thiết bị nâng trên tàu

 

 

16.

Móc kéo

 

 

4. Phê duyệt thiết kế

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo thực hành xác nhận vào những chủ đề đào tạo đã hoàn thành)

Nội dung xét duyệt

Tàu thông thường

Tàu kiểu đặc biệt

Tàu khách

Duyệt thiết kế hoàn công

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Duyệt thiết kế hoán cải

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Duyệt thiết kế đóng mới, thiết kế lập hồ sơ

………………………

………………………

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

………………………

………………………

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

………………………

………………………

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

5. Phê duyệt quy trình sản xuất và sử dụng

TT

Chủ đề đào tạo

Đơn vị, ngày, ký xác nhận

Đơn vị, ngày ký xác nhận

1.

Phê duyệt quy trình đúc chân vịt

 

 

2.

Phê duyệt quy trình chế tạo neo

 

 

3.

Phê duyệt quy trình chế tạo xích neo

 

 

4.

Phê duyệt quy trình chế tạo máy lái

 

 

5.

Phê duyệt quy trình sản xuất cáp sợi tổng hợp

 

 

6.

Phê duyệt kiểu xuồng cứu sinh

 

 

7.

Phê duyệt kiểu bè cứu sinh

 

 

8.

Phê duyệt kiểu vật liệu chống cháy

 

 

9.

Phê duyệt kiểu vật liệu cách điện và vật liệu chống thấm dầu

 

 

10.

Phê duyệt quy trình chế tạo nồi hơi và bình chịu áp lực

 

 

11.

Phê duyệt việc sử dụng động cơ diesel

 

 

12.

Phê duyệt việc sử dụng hệ thống và thiết bị tự động

 

 

13.

Phê duyệt việc sử dụng thiết bị đo mức chất lỏng

 

 

14.

Phê duyệt kiểu và sử dụng bộ ngắt mạch

 

 

15.

Phê duyệt kiểu và sử dụng thiết bị điện phòng nổ

 

 

16.

Phê duyệt quy trình sản xuất và sử dụng cáp điện

 

 

17.

Phê duyệt quy trình hàn, kiểm tra NDT

 

 

18.

Kiểm tra thợ hàn, NDT

 

 

 

 

…….., ngày … tháng … năm ……….
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2011/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu34/2011/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2011
Ngày hiệu lực10/06/2011
Ngày công báo15/05/2011
Số công báoTừ số 285 đến số 286
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2011/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 34/2011/TT-BGTVT sửa đổi đăng kiểm phương tiện thủy nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 34/2011/TT-BGTVT sửa đổi đăng kiểm phương tiện thủy nội
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu34/2011/TT-BGTVT
    Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
    Người kýHồ Nghĩa Dũng
    Ngày ban hành26/04/2011
    Ngày hiệu lực10/06/2011
    Ngày công báo15/05/2011
    Số công báoTừ số 285 đến số 286
    Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật13 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 34/2011/TT-BGTVT sửa đổi đăng kiểm phương tiện thủy nội

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 34/2011/TT-BGTVT sửa đổi đăng kiểm phương tiện thủy nội