Thông tư 35/2022/TT-BQP

Nội dung toàn văn Thông tư 35/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP tiêu chuẩn vật chất hậu cần


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2022/TT-BQP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 116/2015/TT-BQP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN VẬT CHẤT HẬU CẦN ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CƠ YẾU

Căn cứ Luật Cơ yếu ngày 26 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 09/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 116/2015/TT-BQP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu (sau đây viết gọn là Thông tư số 116/2015/TT-BQP)

1. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 11 như sau:

“a) Định mức sử dụng điện năng cho sinh hoạt đối với học viên cơ yếu được bảo đảm 11 KWh/người/tháng”.

2. Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 116/2015/TT-BQP được sửa đổi, thay thế bằng Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 116/2015/TT-BQP được sửa đổi, thay thế bằng Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2022.

2. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Ban Cơ yếu Chính phủ) để phối hợp xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tỉnh ủy, thành ủy các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng BQP, Chủ nhiệm TCCT;
- Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Cục Kế hoạch - Đầu tư, Cục Tài chính, Vụ Pháp chế, Bảo hiểm xã hội/BQP; Cục Cán bộ, Cục Chính sách/TCCT
; Cục Quân lực/BTTM;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật/B Tư pháp;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, BCY. H125.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Vũ Hải Sản

 

PHỤ LỤC SỐ 01

TIÊU CHUẨN TRANG PHỤC ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CƠ YẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2022/TT-BQP ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

STT

Tên trang phục

Đơn vị tính

Số lượng

Niên hạn

I

Trang phục thường xuyên cấp cho cá nhân

 

 

 

1

Trang phục thường dùng

Bộ

2

1 năm

2

Áo lót

Cái

3

1 năm

3

Quần lót

Cái

3

1 năm

4

Khăn mặt

Cái

3

1 năm

5

Bít tất

Đôi

3

1 năm

6

Giầy vải cao cổ

Đôi

3

2 năm

7

Dép nhựa

Đôi

1

1 năm

8

Chiếu cá nhân

Cái

1

1 năm

9

Dây lưng nhỏ

Cái

1

3 năm

10

Áo mưa

Cái

1

1 năm

11

Màn cá nhân

Cái

1

3 năm

12

Vỏ chăn cá nhân

Cái

1

3 năm

13

Gối cá nhân

Cái

1

3 năm

14

Ba lô + túi lót

Cái

1

3 năm

II

Trang phục chống rét

 

 

 

1

Vùng rét 1

 

 

 

a

Áo dệt kim mùa đông

Bộ

1

2 năm

b

Ruột chăn bông

Cái

1

4 năm

c

Mũ bông

Cái

1

3 năm

d

Áo ấm

Cái

1

3 năm

đ

Đệm nằm

Cái

1

4 năm

e

Ga bọc đệm nằm

Cái

1

2 năm

g

Quần áo dệt kim đông xuân

Bộ

1

1 năm

2

Vùng rét 2

 

 

 

a

Ruột chăn bông

Cái

1

4 năm

b

Áo dệt kim mùa đông

Bộ

1

2 năm

c

Áo ấm

Cái

1

3 năm

d

Quần áo dệt kim đông xuân

Bộ

1

1 năm

III

Trang phục nghiệp vụ

 

 

 

1

Quần áo dã ngoại, huấn luyện

Bộ

1

1 năm

2

Mũ cứng

Cái

1

2 năm

* Ghi chú:

1. Một bộ trang phục thường dùng gồm: 01 quần dài và 01 áo sơ mi dài tay.

2. Trang phục chống rét (trừ đệm nằm) các loại, khi tốt nghiệp nhận công tác không thu lại.

a) Vùng rét 1, áp dụng đối với học viên cơ yếu học tập, làm việc tại các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các đảo thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Bình trở ra phía Bắc.

b) Vùng rét 2, áp dụng đối với học viên cơ yếu học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc.

 

PHỤ LỤC SỐ 02

TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH Ở, SINH HOẠT, NHÀ ĂN TẬP THỂ VÀ THIẾT BỊ VỆ SINH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN CƠ YẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 35/2022/TT-BQP ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Bảng 1: Tiêu chuẩn diện tích ở tập thể

STT

Danh mục

Tiêu chuẩn

1

Giường 1 tầng

5,0 m2/người

2

Giường 2 tầng

3,5 m2/người

Bảng 2: Tiêu chuẩn diện tích sinh hoạt tập thể

STT

Danh mục

Tiêu chuẩn

1

Phòng sinh hoạt tập thể

36 m2 - 54 m2

2

Phòng khách

36 m2 - 54 m2

3

Phòng bảo mật lưu trữ

54 m2

Bảng 3: Tiêu chuẩn diện tích trong nhà ăn tập thể

STT

Danh mục

Tiêu chuẩn

1

Khu vực chế biến và kho

0,5 m2/người

2

Khu vực ăn

0,9 m2/người

3

Khu vực phục vụ

0,3 m2/người

Bảng 4: Tiêu chuẩn

a) Bảng thiết bị vệ sinh nhà ở tập thể

Đối tượng danh mục

Quy mô quân số (người)

Trang bị

Tắm

Xí bệt

Tiểu treo

Chậu rửa sứ

Dụng cụ giặt

Thiết bị vệ sinh nhà ở tập thể

6

1

1

1

1

2 xô đựng nước, 2 chậu giặt, 2 chậu rửa mặt (niên hạn 1 năm)

* Ghi chú: Đơn vị có cả nam và nữ phải bố trí cho nam riêng, nữ riêng.

b) Thiết bị vệ sinh nhà làm việc công cộng

STT

Quy mô quân số (người)

Số lượng người cho một thiết bị

Thiết bị vệ sinh (Bộ)

Tiểu

Rửa

1

Nhỏ hơn hoặc bằng 50

10

1

1

1

2

Từ 50 đến 100

50

2

3

2

3

Trên 100

100

3

4

3

* Ghi chú: Đơn vị có cả nam và nữ phải bố trí cho nam riêng, nữ riêng./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2022/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu35/2022/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2022
Ngày hiệu lực10/06/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(10/06/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2022/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 35/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP tiêu chuẩn vật chất hậu cần


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 35/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP tiêu chuẩn vật chất hậu cần
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu35/2022/TT-BQP
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
       Người kýVũ Hải Sản
       Ngày ban hành26/04/2022
       Ngày hiệu lực10/06/2022
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (10/06/2022)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 35/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP tiêu chuẩn vật chất hậu cần

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 35/2022/TT-BQP sửa đổi Thông tư 116/2015/TT-BQP tiêu chuẩn vật chất hậu cần

            • 26/04/2022

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/06/2022

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực