Thông báo 350/TB-VPCP

Thông báo 350/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 08 tháng 10 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 350/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 350/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA – LAI CHÂU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2012

Ngày 08 tháng 10 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước.

Sau khi nghe đồng chí Thái Phụng Nê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu đã thực hiện được các mục tiêu chính đề ra: Thủy điện Sơn La đã hòa lưới điện tổ máy 6, các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung cấp điện cho đất nước và phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh khu vực Tây Bắc; thủy điện Lai Châu đã thực hiện ngăn sông Đà đợt I, hoàn thành khối lượng thi công chống lũ năm 2012.

Có được kết quả trên là do các Bộ, ngành Trung ương đã thường xuyên tổ chức kiểm tra quá trình thực hiện các Dự án, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế; chính quyền các cấp và người dân trong vùng dự án đã ủng hộ, tích cực thực hiện công tác di dân tái định cư.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Việc thực hiện quyết toán các dự án thành phần đã hoàn thành còn chậm, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt hơn. Tiến độ thực hiện thu hồi đất, giao đất lâm nghiệp; xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư nông nghiệp còn rất chậm, các địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo cần chỉ đạo quyết liệt hơn để người dân sớm ổn định sản xuất và cuộc sống.

II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH THỜI GIAN TỚI

1. Dự án thủy điện Sơn La:

a) Dự án xây dựng công trình:

- Nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 11 năm 2012, tổ chức khánh thành công trình vào cuối năm 2012.

- Hoàn thành quyết toán công trình trong năm 2013.

b) Dự án di dân tái định cư:

- Hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần vào năm 2014.

- Hoàn thành công tác thu hồi đất, giao đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai phương án sản xuất cho các hộ dân tái định cư và phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp và di vén vào năm 2013.

- Hoàn thành quyết toán Dự án di dân tái định cư vào năm 2015.

2. Dự án thủy điện Lai Châu:

- Dự án xây dựng công trình: Hoàn thành khối lượng các công việc để bắt đầu đổ bê tông nhà máy từ tháng 01 năm 2013; bắt đầu đổ bê tông đầm lăn từ tháng 3 năm 2013.

- Dự án di dân tái định cư: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư các dự án thành phần, công trình hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư và thực hiện di chuyển dân đáp ứng tiến độ của Dự án.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Bộ Công Thương

- Sớm phê duyệt Bộ định mức- đơn giá công trình thủy điện Lai Châu; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn thiện và trình Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu để thẩm định và phê duyệt trong quý I năm 2013.

- Đưa nội dung tổng mức đầu tư điều chỉnh vào báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2012 về dự án thủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện công tác đấu thầu cung cấp thiết bị công nghệ, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thi công.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện mô hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kết hợp với nông, lâm nghiệp gắn với di dân, tái định cư các Dự án thủy điện Sơn La và Lai Châu; đề xuất giải pháp phát triển các ngành nghề phụ, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hoàn thiện hồ sơ rà soát, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu triển khai xây dựng Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; chuẩn bị đề cương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2012; hoàn thành đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý II năm 2013.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần thuộc Dự án di dân tái định cư; lập kế hoạch nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án thành phần đã hoàn thành tại các khu, điểm tái định cư theo từng tháng, từng quý, đồng thời kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này ở từng địa phương, để báo cáo kết quả tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu rà soát, bổ sung khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La nhân dịp khánh thành nhà máy thủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư, các dự án thành phần; xây dựng kế hoạch, tiến độ và thực hiện công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.

3. Bộ Giao thông vận tải

- Hoàn thành công tác quyết toán Dự án các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La trong năm 2012.

- Chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường quốc lộ 12, an toàn cho các hộ dân khu vực thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

4. Bộ Xây dựng

- Chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng hoàn thành công tác thẩm định an toàn ổn định đập công trình thủy điện Sơn La và nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 11 năm 2012; thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng các khu, điểm tái định cư đô thị thuộc các Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và Lai Châu.

5. Bộ Tài chính

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí đủ vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ hộ tái định cư và các hạng mục, dự án trực tiếp phục vụ sản xuất, ổn định đời sống trước mắt và lâu dài cho người dân tái định cư cần phải hoàn thành trong năm 2012-2013 đối với Dự án thủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải ngân kịp thời đối với khối lượng hoàn thành đã đủ điều kiện thanh toán của các dự án di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La và Dự án thủy điện Lai Châu và các hợp đồng mua sắm thiết bị cơ khí thủy công trong nước cho Dự án thủy điện Lai Châu.

- Bảo lãnh vốn vay nước ngoài để mua sắm thiết bị công nghệ cho Dự án thủy điện Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tổ chức kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định trong thực hiện chính sách bồi thường di dân tái định cư và thanh toán vốn đầu tư; đôn đốc các địa phương báo cáo định kỳ về công tác quyết toán.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Cân đối kế hoạch vốn ngân sách cho công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La để thực hiện dứt điểm bồi thường, hỗ trợ hộ tái định cư và các hạng mục, dự án trực tiếp phục vụ sản xuất, ổn định đời sống trước mắt và lâu dài cho người dân tái định cư cần phải hoàn thành trong năm 2012-2013 và để có thể hoàn thành việc thực hiện, quyết toán toàn bộ Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí đủ vốn cho dự án tuyến đường Mường Lay - Nậm Nhùn giai đoạn 1 (gồm vốn hoàn ứng cho các dự án: đường tỉnh lộ 107; bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; đường Mường Lay - Nậm Nhùn; bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên);

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định hiện hành.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện công tác thu hồi, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La - Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang trong các tháng mùa lũ, trong đó có tính đến ảnh hưởng điều tiết của các hồ chứa trên đất Trung Quốc đến chế độ dòng chảy của sông Đà và nghiên cứu vận hành tích nước hộ chứa theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả phát điện, cấp nước và an toàn hồ chứa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La - Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang để cấp nước cho khu vực đồng bằng sông Hồng trong các tháng mùa khô, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 9 năm 2013.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bồi thường đối với đất vượt hạn điền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Công an

Hoàn thành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa công trình thủy điện Sơn La vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trong năm 2012.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đàm phán, ký hợp đồng vay vốn cho Dự án thủy điện Lai Châu trước tháng 6 năm 2013.

10. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan để thực hiện việc khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Dự án thủy điện Sơn La nhân dịp tổ chức khánh thành Dự án vào cuối năm 2012.

- Phối hợp với bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu, nghiên cứu đề xuất việc khen thưởng các thành viên và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước.

11. Trung tâm Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh

Triển khai các hoạt động “Công trình thanh niên” theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư và các lực lượng tham gia xây dựng trên công trình xây dựng thủy điện Lai Châu.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2014; chỉ đạo các đơn vị tập trung công tác quyết toán theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước, bảo đảm hoàn thành quyết toán toàn bộ Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2015.

- Hoàn thành việc thu hồi đất, giao diện tích đất sản xuất nông nghiệp và bù chênh giá trị sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thu hồi đất, giao diện tích đất lâm nghiệp còn lại theo quy hoạch chi tiết được duyệt; đồng thời, hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư.

- Thực hiện tốt việc quản lý, cấp phát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; chủ động phòng, chống thất thoát lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộ khuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng.

- Chủ động tổ chức đánh giá kết quả ổn định đời sống và sản xuất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; triển khai thực hiện phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cư phi nông nghiệp.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đặc biệt là chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

- Kiện toàn bộ máy và đào tạo cán bộ chính quyền cơ sở tại các khu, điểm tái định cư; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân yên tâm tái định cư, tập trung phát triển sản xuất, ổn định đời sống tại nơi ở mới; đảm bảo trật tự trên địa bàn.

- Hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại các khu tái định cư Dự án thủy điện Sơn La trong năm 2012.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư còn lại của Dự án thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thực hiện của Dự án.

13. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Xây dựng đề cương khánh thành nhà máy thủy điện Sơn La, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bố trí đủ vốn để thanh toán cho khối lượng công việc đã hoàn thành của Dự án thủy điện Sơn La và Dự án thủy điện Lai Châu, bao gồm cả vốn góp cho Dự án di dân tái định cư và Dự án các công trình giao thông tránh ngập. Đàm phán, ký hợp đồng vay vốn của các ngân hàng thương mại cho Dự án thủy điện Lai Châu trước tháng 6 năm 2013.

- Chỉ đạo hoàn thành và trình Bộ Công Thương Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu trong năm 2012.

- Thực hiện đấu thầu cung cấp thiết bị công nghệ, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán đáp ứng tiến độ thi công Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu theo kế hoạch tiến độ; tổ chức tốt công tác quản lý chất lượng công trình theo quy định.

- Báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng về đánh giá tổng thể chất lượng và ổn định công trình thủy điện Sơn La để nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 11 năm 2012.

- Kiểm soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công 5 gói thầu xây lắp đường tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè (từ Km32 đến Km91); khởi công 5 gói thầu xây lắp còn lại trong năm 2012.

14. Tập đoàn Sông Đà và các nhà thầu thành viên

- Bố trí đủ cán bộ, công nhân lành nghề, vật tư, thiết bị để thi công đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ Dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La và Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

- Bảo đảm an toàn thi công và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Công an, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UB Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Các thành viên BCĐ nhà nước dự án TĐ Sơn La;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Sông Đà;
- Ban quản lý Dự án nhà máy Thủy điện Sơn La;
- Ban quản lý Dự án 1 (Bộ GTGT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 350/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu350/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2012
Ngày hiệu lực11/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 350/TB-VPCP

Lược đồ Thông tư 350/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 350/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu350/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành11/10/2012
        Ngày hiệu lực11/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 350/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 350/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải

              • 11/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực