Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT

Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên kèm theo Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc giảng viên đã được thay thế bởi Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên và được áp dụng kể từ ngày 25/03/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc giảng viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 36/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;
Căn cứ Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:    

"1. Văn bản này áp dụng đối với giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sư, giảng viên cao cấp và giáo sư thuộc biên chế sự nghiệp của cơ sở giáo dục đại học công lập, giảng viên là sĩ quan biệt phái, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập (sau đây gọi chung là các chức danh giảng viên)."

2. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Đối với giảng viên thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành thuộc khối ngành thể dục thể thao, giảng viên năng khiếu, nghệ thuật ở các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành thuộc khối ngành năng khiếu, nghệ thuật sẽ có quy định riêng."

3. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Học tập, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của giảng viên, theo chương trình quy định để nâng ngạch, chuyển ngạch, bổ nhiệm vào các chức danh của giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học."

4. Điểm b khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"b) Khung định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Điều 4 của Văn bản này được quy định như sau:

Chức danh giảng viên

Khung định mức giờ chuẩn giảng dạy

Quy định chung cho các môn

Môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên

Giáo sư và giảng viên cao cấp

360

500

Phó giáo sư và giảng viên chính

320

460

Giảng viên

280

420

5. Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Trong cùng chuyên ngành, giảng viên có mức lương cao hơn thì có số giờ chuẩn nhiều hơn và không quá 400 giờ chuẩn, đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên không quá 550 giờ chuẩn;

b) Trong cùng chuyên ngành, giảng viên có mức lương thấp hơn thì có số giờ chuẩn ít hơn và không dưới 260 giờ chuẩn, đối với giảng viên giảng dạy môn Giáo dục thể chất ở các trường không chuyên không dưới 400 giờ chuẩn."

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2011. Thông tư này thay thế các quy định về giảng viên giáo dục quốc phòng tại Thông tư số 43/2003/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Các Website: Chính phủ, Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC, Cục NG&CBQLCSGD.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2010/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu36/2010/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2010
Ngày hiệu lực29/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2010/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc giảng viên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc giảng viên
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu36/2010/TT-BGDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýPhạm Vũ Luận
     Ngày ban hành15/12/2010
     Ngày hiệu lực29/01/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/03/2015
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc giảng viên

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 36/2010/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc giảng viên