Thông tư 36/2010/TT-BYT

Thông tư 36/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-BYT về mẫu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 36/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-BYT đã được thay thế bởi Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi bổ sung bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2021.

Nội dung toàn văn Thông tư 36/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/2005/QĐ-BYT">36/2010/TT-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2005/QĐ-BYT NGÀY 30/9/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, Bộ Y tế công bố:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-BYT ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2010.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng các Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- VPCP (Vụ KGVX, Công báo);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các ngành;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ,
Tổng cục thuộc Bộ Y tế;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2010/TT-BYT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 36/2010/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2010
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/02/2021
Cập nhật 10 tháng trước
(15/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2010/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 36/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thông tư 36/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-BYT
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 36/2010/TT-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Trịnh Quân Huấn
Ngày ban hành 11/08/2010
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/02/2021
Cập nhật 10 tháng trước
(15/02/2021)

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 36/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-BYT

Lịch sử hiệu lực Thông tư 36/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 29/2005/QĐ-BYT