Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT về danh mục sửa đổi sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 37/2012/TT-BNNPTNT danh mục sửa đổi sản phẩm xử lý cải tạo môi trường


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Xét đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm:

1. Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1);

2. Danh mục sửa đổi tên nhà sản xuất tại các Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2);

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ NNPTNT;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

PHỤ LỤC 1

Danh mỤc BỔ SUNG sẢn phẨM xỬ lý, cẢi tẠo mÔi trưỜng NUÔi trỒng thỦy sẢn ĐưỢc phÉp lưu hÀnh tẠi ViỆt Nam
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2012/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

TT

Tên sản phẩm

Thành phần

Hàm lượng

Công dụng

Công ty TNHH HCK Thái Bình Dương

ĐC: 342 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0835079698                    Fax:0837656084

1

PZ-Pop

Bacillus subtilis

1x109cfu

Phân hủy nhanh các chất căn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi; cải thiện chất lượng nước

Bacillus licheniformis

1x109cfu

Bacillus megaterium

1x109cfu

Bacillus polymyxa

1x109cfu

Nitrosomonas spp

1x107cfu

Lactobacillus

1x108cfu

Saccharomyces cerevisiae

1x109cfu

Amylase, Protease, Lipase, Cellulase

 

Chất đệm (bột ngũ cốc) vừa đủ

1g

2

Extra – Dine 99

Iodine complex

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi tinh khiết vừa đủ

100%

3

Yucca 100

Yucca Schidigera extract

70%

Hấp thụ khí độc NH3 cải thiện môi trường nước

4

Super – Dine 99

Iodine complex

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh độc vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi (cồn và nước) vừa đủ

100%

5

Hi-Safe

Alky Dimethyl Benzy Ammonium chlodide

80%

Diệt các vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi

Dung môi (alcol) vừa đủ

100%

6

CF – Pon

Bacillus subtilis

1x109cfu

Phân hủy nhanh các chất căn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi; cải thiện chất lượng nước

Bacillus licheniformis

1x109cfu

Bacillus megaterium

1x109cfu

Bacillus polymyxa

1x109cfu

Nitrosomonas spp

1x107cfu

Lactobacillus

1x108cfu

Saccharomyces cerevisiae

1x109cfu

Amylase, Protease, Lipase, Cellulase

 

Chất đệm (bột ngũ cốc) vừa đủ

1g

7

Yucca - Zeo

Bột cây Yucca schidigera

350g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao

Al­2O3

74g

KO

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3  vừa đủ

1kg

8

Hi - Super

Bacillus subtilis

1x109cfu

Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi; cải thiện chất lượng nước

Bacillus lichenniformis

1x109cfu

Bacillus megaterium

1x109cfu

Bacillus polymyxa

1x109cfu

Nitrosomonas spp

1x107cfu

Lactobacillus

1x108cfu

Saccharomyces cerevisiae

1x109cfu

Amylase, Protease, Lipase, Cellulase

 

Chất đệm (bột ngũ cốc) vừa đủ

1g

9

BKC 80

Alky Dimethyl Benzy Ammonium chlodide

80%

Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi

Dung môi (alcol) vừa đủ

100%

10

Hi-Dine 99

Iodine complex

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi (cồn và nước) vừa đủ

100%

11

EDTA-Mineral

EDTA

28%

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng

Al2O3

35%

Sodium thiosulphat

10%

Phụ gia vừa đủ

100%

12

Proyucca 99

Yucca Schidigera extract

70%

Hấp thụ khí độc NH3 , cải thiện môi trừng nước

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100%

13

Prodine 99

Iodine complex

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi (cồn và nước) vừa đủ

100%

Công ty TNHH SX&TM Quốc tế Siêu Sao

ĐC: 938/2 Hương Lộ 2, KP6, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0854001304

14

CLEANER 900

Alkyldimethyl ammonium

80%

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương

Nước cất vừa đủ

100%

15

DRT 99

CuSO4 .5H2O

25%

Diệt tảo trong nước ao nuôi

Nước cất

75%

16

SIREN CLEANER

Sodium Thiosufite

1,2%

Xử lý nước ao nuôi bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng và giảm độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của Sodium Lauryl Sulfate

Sodium Lauryl Sulfafe

4,8%

Ethylene-diamine-tetra-acetic acid (EDTA)

1,02%

Chất đệm (nước cất, lactose) vừa đủ

100%

17

KTT 99

CuSO4 .5H2O

10%

Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi

Inert Ingredients

90%

18

YUCCA LIQUID

Yucca schidigera (Saponin)

30%

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH3

Dung môi vừa đủ

1lít

19

YUCCA PRO

Bacillus subtilis

109cfu/kg

Hấp thụ khí NH­3, cải thiện chất lượng nước ao nuôi

Yucca schidigera

30%

Silicate calci

50%

Tá dược vừa đủ

1kg

Nước cất vừa đủ

100%

20

SUPER STAR

Glutaraldehyde

50%

Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Sát trùng dùng trong nuôi trồng thủy sản

Benzalkonium chloride

50%

Amyl acetate

0,1ml

Dung môi vừa đủ

1lít

21

MEN USA

Bacillus subtilis

26 x108cfu/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy  nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao; tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi

Aspergillus oryzae

3 x108cfu/g

Lactobacillus acidophillus

9,8 x107cfu/g

Nitrosomonas sp

8 x108 cfu/g

Nitrobacter sp.

7,5 x108cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9 x107cfu/g

Protease

100IU

Amylase

100IU

Nước cất

1lít

22

GOLD STAR

Bacillus licheniformis

3 x1010 cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm, cá, hấp thu khí NH3, làm sạch đáy ao

Nitrosomonas sp

3 x1010 cfu/g

Nitrobacter sp

3 x1010 cfu/g

Dextrose vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Tôm Việt

ĐC: 98/21/30 TCH 08, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0862596030                 Fax: 0862596030

23

Hero Pond

Sodium Thiosulfite

1,2%

Xử lý nước ao bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng, giảm bớt độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của sodium lauryl sulfate

Sodium Laurylsulfate

4,8%

Ethylene Diamine Tetraacetic Acid

1,02%

Chất đệm vừa đủ (nước cất, lactose)

100%

24

Deosure

Bacillus megaterium

108 cfu/g

Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết

Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm, cá như NH3, NO3, H2S có trong ao nuôi.

Bacillus mesentericus

108 cfu/g

Bacillus licheniformis

108 cfu/g

Nitrosomonas sp

108 cfu/g

Nitrobacter sp

108 cfu/g

Dextrose vừa đủ

1kg

25

Biocare

Bacillus subtilis

5x10cfu

Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi

Cải tạo chất lượng môi trường ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

5x10cfu

Saccharomyces cerevisiae

5x10cfu

Amylase

1000IU

Protease

500IU

Cellulase

200IU

Dextrose vừa đủ

1kg

26

Bio Yucca 30%

Yucca schidigera (hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 3%)

300g

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi.

Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa cải thiện môi trường nước

Bacillus subtilis

5x10cfu

Saccharomyces cerevisiae

5x10cfu

Tá dược (dextrose) vừa đủ

1kg

27

Aqua D Algae

CuSO4.5H2O

10%

Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao

Inert Ingredients (đường dextrose)

90%

28

Baron

Bacillus subtilis

5x109cfu

Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi

Cải tạo chất lượng môi trường ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

5x109cfu

Saccharomyces cerevisiae

5x109cfu

Amylase

1000IU

Protease

500IU

Cellulase

200IU

Dextrose vừa đủ

1kg

29

AVANTEX

Alkyldimethyl ammonium chloride

24%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước

Glutaraldehyde

20%

Dung môi (nước cất) vừa đủ

1lít

30

STOMIX

Calcium di acid phosphate

200g

Kích thích tôm lột xác, tái tạo vỏ nhanh chóng. Tăng cường hàm lượng canxi, phosphor, nguyên tố vi lượng, giúp tôm cứng vỏ, bong đẹp

Sodium di acid phosphate

50g

Magiesium di acid phosphate

50g

Zinc di acid phosphate

120g

Manganese di acid phosphate

80mg

CuSO4

500mg

CoSO4

100mg

P2O5

50mg

Dextrose vừa đủ

1kg

31

YUCCA C

Yucca schidigera (bột cây yucca) hàm lượng saponin tương ứng 3%

30%

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn dư thừa, cải thiện môi trường nước

Bacillus subtilis

5x10cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

5x10cfu/g

Tá dược vừa đủ

1kg

32

PINDO

Chiết xuất từ cây Yucca schidigera (sapinin 4%)

400g

Phân hủy các chất thải cặn bã, thức ăn dư thừa. Cải tạo đáy ao, cải tạo chất lượng nước ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

5x10­­­­9cfu/kg

Bacillus subtilis

5x10­­­­9cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

5x10­­­­9cfu/kg

Aspergillus oryzae

5x10­­­­9cfu/kg

Tá dược (dextrose) vừa đủ

1kg

33

YUCCAZEO MAX

SiO2

71%

Bổ sung khí NH3.

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

CaO

2,51%

Al2O3

11,2%

Fe2O3

1,61%

MgO

1,01%

K2O

2,28%

Yucca schidigera (saponin: 0,22%)

2,28%

Saccharomyces cerevisiae

5x10­­­­9cfu/kg

Vừa đủ

1kg

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Tiên Phong

ĐC: lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0837542464 – 37542881             Fax: 0837542466

34

TF-YUCCA

Yucca schidegera: (trong đó: Saponin 5,4%)

50%

Khử mùi hôi H2S, hấp thu khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá. Phân hủy các chất thải dư thừa trong khi nuôi

Dung môi (nước cất) vừa đủ

1lít

Công ty Cổ phần thủy sản Bình Minh

ĐC: Số 86/28/1 đường Phổ Quang, phường 2, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 37542464/37542881                         Fax: (08)37542466

35

QUILA-YUCCA

Yucca schidegera: (trong đó: Saponin 5,4%)

50%

Khử mùi hôi H2S, hấp thu khí NH3 trong môi trường nước.

Phân hủy các chất thải dư thừa trong khi nuôi

Dung môi (nước cất) vừa đủ

1lít

Công ty TNHH Thủy sản Biển Việt

ĐC: 409/40/101 đường TCH 1371, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.54015604                          Fax: 0854015602

36

BIO CLEAR

Bacillus subtilis

3x1011cfu/kg

Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại, diệt tảo

Lactobacillus plantarium

3x1011cfu/kg

Nitrosomonas

2,5x1011cfu/kg

Nitrobacter

2,5x1011cfu/kg

Protease

50000UI

Cellulase

20000UI/kg

Pectinlase

10000UI/kg

Phytase

10000UI/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x1011cfu/kg

Chất mang lactose vừa đủ

1kg

37

IODINE Plus

PVP Iodine

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm cá

Dung môi (cồn) vừa đủ

1lít

38

YUCCA CARE

Yucca schidigera extract (saponin 10%)

100%

Hấp thụ khí độc NH3, cải thiện môi trường nước. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc

Phụ gia vừa đủ

1kg

39

COOP - F

Bacillus subtilis

3x109cfu/kg

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi.

Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước

Bacillus licheniformis

3x109cfu/kg

Bacillus polymyxa

2,5x109cfu/kg

Bacillus megaterium

3x109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x109cfu/kg

Chất đệm lactose vừa đủ

1kg

Công ty TNHH MTV Thủy sản Thiên Hà

ĐC: 21 đường TMT 09, KP3, Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08. 665094426

40

Yucca max

Yucca schidigera extract (saponine 10%)

100%

Hấp thụ khí độc NH3, ­cải thiện môi trường nước. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc.

41

X - 10

Bacillus subtilis

3x109cfu/kg

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản.

Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi.

Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước.

Bacillus licheniformis

3x109cfu/kg

Bacillus polymyxa

2,5x109cfu/kg

Bacillus megaterium

3x109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x109cfu/kg

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

42

IOD - PRO

PVP - Iodine

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.

43

CFF

Bacillus subtilis

3x1011cfu/kg

Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước.

Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dước đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Giúp ngăn chặn sự phát triển của các loại vi sinh vật độc hại

Lactobacillus plantarum

3x1011cfu/kg

Nitrosomonas

2,5x1011cfu/kg

Nitrobacter

2,5x1011cfu/kg

Protease

50.000UI/kg

Cellulase

20.000UI/kg

Pectinase

10.000UI/kg

Phytase

10.000UI/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x1011cfu/kg

Chất mang lactose vừa đủ

1kg

44

E-TECH

Bacillus subtilis

3x109cfu/kg

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản.

Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi.

Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước

Bacillus licheniformis

3x109cfu/kg

Bacillus polymyxa

2,5x109cfu/kg

Bacillus megaterium

3x109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x109cfu/kg

Chất mang (lactose) vừa đủ

1kg

45

NO1

Bacillus subtilis

3x1011cfu/kg

Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước

Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

 Giúp ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật độc hại

Lactobacillus plantarum

3x1011cfu/kg

Nitrosomonas

2,5x1011cfu/kg

Nitrobacter

2,5x1011cfu/kg

Protease

50.000UI/kg

Cellulase

20.000UI/kg

Pectinase

10.000UI/kg

Phytase

10.000UI/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x1011cfu/kg

Chất mang lactose vừa đủ

1kg

Công ty TNHH TM-DV-SX ViGô

ĐC: 68 đường số 47, KP8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0862601822

46

Vio-Yucca

Yucca schidigera extract (saponine 10%)

100%

Cải thiện môi trường nước. Hấp thụ khí NH3, cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc

47

Hi- Yucca

Yucca schidigera extract (saponine 10%)

100%

Cải thiện môi trường nước. Hấp thụ khí NH3, cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc

Công ty TNHH TM& SX Vì Nhà Nông

ĐC: 257 Trần Bình Trọng, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, Tp HCM

ĐT: 08.3976017

48

BKC 80

Benzal konium chloride

80%

Sát trùng phổ rộng, khử trùng nước nuôi tôm, cá, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật và các mầm bệnh do chúng gây ra cho tôm, cá nuôi. Khử trùng dụng cụ bể ương. Diệt các loài tảo độc khi mật độ chúng quá dày. Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi thối nước ao, ổn định đội trong của nước. Kích thích tôm lột xác và làm sạch vỏ

Nước cất vừa đủ

1lít

 

49

 

AQUATEC 500

1,5 Pentanedial

50%

Diệt các loài vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi

Dung môi vừa đủ

1g

50

YUCCA ZEO EXTRA

SiO2

70%

Cung cấp nhiều loại khoáng đa lượng cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi. Hấp thụ khí độc NH3, ổn định pH và môi trường nước ao nuôi

Al2O3

11,2%

CaO

2,51%

K2O

2,28%

Na2O

1,76%

MgO

1,01%

Yucca schidigera

1,5%

Bột Talc vừa đủ

1kg

51

ALGICIDE

Copper elemental

80.000mg

Diệt tảo trong nước ao nuôi

Tá dược vừa đủ

1lít

52

YUCCA 50 LIQUID

Yucca schidigera (saponine 10%)

500g

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi,­cải thiện môi trường nước

53

YUCCA ZEO

Bacillus megaterium

108cfu/g

Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi

Bacillus mesentericus

108cfu/g

Bacillus licheniformis

108cfu/g

Nitrosomonas sp

108cfu/g

Nitrobacter sp

108cfu/g

Protease

100UI

Amylase

80000UI

Bột Zeolite vừa đủ

1kg

54

YUCCA 75 LIQUID

Yucca schidigera

Hoạt lực 75%

100%

Hấp thụ khí độc NH3 cóa trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước

55

SUPER SBZ

Bacillus subtilis

2x109cfu/g

Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi

Lactobacillus acidophilus

9x1010cfu/g

Bacillus licheniformis

1x109cfu/g

Nitrosomonas

2x1010cfu/g

Nitrobacter

5x1010cfu/g

Protease, Amylase, Hemicellulase, Pectinase

 

Dextrose vừa đủ

1kg

56

SBZ MAX

Saccharomyces cerevisiae

107cfu/g

Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxi hòa tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ, chất thải tôm, cá.

Lactobacillus acidophilus

3x108cfu/g

Bacillus subtilis

3x108cfu/g

Aspergillus oryzae

107cfu/g

Streptomyces murinus

107cfu/g

Amylase, Protease, Cellulase, Lipase vừa đủ

1 kg

57

QUILLAJA YUCCA  BELND

Yucca schidigera (saponine 5%)

50%

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao nuôi,­cải thiện môi trường nước

Qullaja (saponin 5%)

50%

58

VINOSEP

Sodium dichloroisocyanurate vừa đủ

1kg

Sát trùng, diệt khẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

59

IODIC 20

Vinyl Pyrrolidinone polymers, iodine complex

90%

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi vừa đủ

1lít

Công ty TNHH GaMa

ĐC: 134/14 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.399696646                    Fax: 08.39165382

60

GM –PRO ONE

Bacillus subtilis

1,4x107cfu/kg

Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm, cá

Bacillus megaterium

1,5x107 cfu/kg

Bacillus mesentericus

1,2x107cfu/kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1kg

61

GREEN ALGAE

CuSO4. 5H2O

5,03 %

Diệt các loài tảo trong ao nuôi trồng thủy sản

Chất đệm (nước cất) vừa đủ

1lít

62

PRO BAC

Bacillus subtilis

2,6x107cfu/kg

Phân hủy nhanh các chất bã hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi

Bacillus megaterium

1,5x107cfu/kg

Bacillus licheniformis

1,2x107cfu/kg

Lactobacillus acidophilus

1,1x107cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1kg

63

GM -LUCK

Glurataldehyde

20,7%

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản

Alkyldimethyl benzyl amoniumchloride

10,05%

Công ty TNHH Biển Hồ

ĐC: 27/2M Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0839874505

64

GLUTA BEN

Glurataldehyde

20,7%

Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản

Alkyldimethyl benzyl amoniumchloride

10,05%

65

CLEAR Z

Bacillus subtilis

1,4x107cfu/kg

Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm, cá

Bacillus lichenifomis

1,5x107cfu/kg

Bacillus mesentericus

1,2x107cfu/kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1kg

66

BZT MAX

Bacillus subtilis

2,6x107cfu/kg

Phân hủy nhanh các chất bã hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi

Bacillus megaterium

1,5x107cfu/kg

Bacillus licheniformis

1,2x107cfu/kg

Lactobacillus acidophilus

1,1x107cfu/kg

Chất đệm (đường lactose) vừa đủ

1kg

67

COPPER ACTION

CuSO4. 5H2O

5,03 %

Diệt các loài tảo trong ao nuôi trồng thủy sản

Chất đệm (nước cất) vừa đủ

1lít

68

CLEAR POND

Bacillus subtilis

1,4x107cfu/kg

Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm, cá

Bacillus lichenfomis

1,5x107cfu/kg

Bacillus mesentericus

1,2x107cfu/kg

Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ

1kg

Công ty TNHH nghiên cứu & sản xuất Đất Việt

ĐC: 96 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT:0822238666

69

SUPER EDTA

Ethylenediamine tetracetic

30%

Trung hòa độc tố kim loại nặng, cô lập kim loại nặng có hóa trị II,III, ổn định môi trường nước, giảm hàm lượng các độc tố thuốc trừ sâu. Khử phèn

Phụ gia

(canxicacbonat)

100%

70

SUPER TST

Poly aluminium chlorde

25%

Chuyên sử dụng để lắng tụ các chất dơ bẩn, lợn cợn trong môi trường ao nuôi, giảm độ đục của nước, xử lý môi trường sạch sẽ giúp tôm khỏe mạnh

Phụ gia

(canxicacbonat)

100%

71

SUPER CLO

Alkyl dimethyl benzyl ammoniumchloride

50%

Tiêu diệt nhanh các loại vi trùng, nấm, ký sinh trùng đặc biệt vi bào tử trùng. Không gây tồn lưu độc hại cho môi trường ao nuôi

Dung môi ( nước cất) vừa đủ

100%

72

VIRKON

Benzalkonium chloride

60%

Tiêu diệt nhanh các loại vi trùng, nấm, ký sinh trùng đặc biệt vi bào tử trùng. Không gây tồn lưu độc hại cho môi trường ao nuôi

Dung môi ( nước cất) vừa đủ

100%

73

IODINE USA

P.V.P Iodine complex

90%

Tiêu diệt nhanh các loại vi trùng, vi khuẩn không gây tồn lưu độc hại cho môi trường ao nuôi.

Dung môi (cồn) vừa đủ

1lít

74

BZT BIO CLEAR

Lactobacillus sporogenes

108cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Bacillus subtilis

1010cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

106cfu/g

Rhodo pseudomonas

106cfu/g

Chất đệm vừa đủ

1kg

75

SUPER PREMIX

SiO2

70%

Bổ sung vào môi trường các loại khoáng chất cần thiết giúp tôm nhanh cứng vỏ, cân bằng và ổn định độ kiềm trong ao giúp tôm phát triển

Al 2O3

5%

CaCO3

13%

MgO

12%

Vừa đủ

1 kg

76

YUCCA DEORASE

Dịch chiết Yucca Schidigera

(saponin 10%)

100%

Chuyên sử dụng để hấp thu các loại khí độc tồn tại trong môi trường ao nuôi như NH3, H2S

Vừa đủ

1 lít

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thủy sản Trường Thủy Kim

ĐC: 76 Gia phú, phường 1, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 35494168

77

SARIN

Sodium Thiosulfate

10%

Làm lắng tụ các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng (đặc biệt là Phospho gây ra hiện tượng phát sáng). Làm giảm độ nhớt, váng bọt.

Sodium Laurylsulfate

10%

Ethylene Diamine Tetraacetic acid

5%

Dung môi vừa đủ

1lít

78

BZT ONE

Bacillus subtilis

26x108cfu/kg

Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao, tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

Aspergillus oryzae

3x108cfu/kg

Lactobacillus acidophillus

9.8x107cfu/kg

Nitrosomonas sp

8x108cfu/kg

Nitrobacter sp

7.5x108cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

9x107cfu/kg

Protease

100UI

Amylase

100UI

Chất đệm vừa đủ

1kg

79

YUCA LI

Dịch triết từ cây Yucca schidigera

(saponin 3%)

30%

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH3

Nước cất vừa đủ

1lít

80

WAMI

CaHPO4

200.000mg

Bổ sung các chất khoáng vi lượng cần thiết vào môi trường nước ao nuôi, cung cấp khoáng giúp tôm mau cứng vỏ.

ZnSO4

8.000mg

MnSO4

2.000mg

KCl

500mg

Na2SeO3

100.000mg

FeSO4

100mg

Chất đệm vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Thiên Phong

ĐC: 509 Thanh Minh 2 – Xã Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Tỉnh Khánh Hòa.

ĐT: 0583503281 – 0583811669                        Fax: 0583.768732

81

ABS-567 USA

Bacillus lichniformis

1011cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá, hấp thụ khí NH3,  làm sạch đáy ao

Bacillus megaterium

1011cfu/g

Bacillus mesentericus

1011 cfu/g

Nitrosomonas sp

1011 cfu/g

Nitrobacter sp

1011cfu/g

Tá dược vừa đủ

1kg

82

DEORASE-G7

Yucca schidigera (saponin ≥ 3% )

30%

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao

Hấp thụ khí NH3, cải thiện chất lượng nước ao nuôi

Bacillus subtilis

109cfu/g

Nitrosomonas sp

109cfu/g

Nitrobacter sp

109cfu/g

Tá dược vừa đủ

1g

83

MARINE SHELL

Silicon dioxide (SiO2)

71.90%

Bổ sung khoáng chất cần thiết giúp tôm mau cứng vỏ.

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao, giúp tôm lột xác đồng loạt, đúng chu kỳ.

Magnesium oxide (MgO)

0.70%

Aluminum oxide (Al2O3)

11.50%

Potassium oxide (K2O)

1.95%

Ferric oxide (Fe2O3)

1.80%

Sodium oxide (Na2O)

2.70%

Calcium oxide (CaO)

0.17%

Tá dược vừa đủ

100%

84

MICRO-100 USA

Bacillus subtilis

1011cfu/g

Phân hủy các chất hữu cơ tồn đọng, thức ăn thừa, phân ở nền đáy ao và nguồn nước, giúp cải thiện chất lượng nước

Saccharomyces cerevisiae

3x1011cfu/g

Lactobacillus acidophilus

109cfu/g

Tá dược vừa đủ

1kg

85

MARINE TP 007

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera (saponin ≥ 7%)

70%

Cải thiện chất lượng nước, hấp thu khí độc NH3 trong ao nuôi. Gi úp môi trường ao nuôi trong sạch

Dung môi vừa đủ

100%

86

POWER KING 98

Yucca Schidigera (saponin ≥ 5%)

50%

Cải thiện chất lượng nước, hấp thu khí độc NH3 trong ao nuôi, giúp môi trường ao nuôi trong sạch

Phụ gia vừa đủ:

100%

87

THIPHODINE 70

Nonyl Phenol Ethoxylated Iodine complex

90%.

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá

Phụ gia vừa đủ

100%.

88

ROYAL - PRO

Silicon dioxide (SiO2)

10,2 %

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chấtl lơ lửng trong nước ao nuôi

Aluminum oxide (Al2O3)

17,2 %

Ferric oxide (Fe2O3)

0,85%

89

TP - CLEAR

Alky Dimethyl Benzy ammonium chloride

80%

Diệt các vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi

90

MAX COMPLEX

Nonyl Phenol Ethoxylated

85%

Diệt các vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá

Phụ gia vừa đủ:

100%

91

DAIMATIS

Silicon dioxide (SiO2)

50,2%

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Aluminum oxide (Al2O3)

10,5%

Ferric oxide (Fe2O3)

1,0%

Canxi oxit (CaO)

5%

92

DE-O AQUA

Bacillus licheniformis

3x1010 cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm cá, hấp thụ khí NH3, làm sạch đáy ao

Nitrobacter sp

3x1010 cfu/kg

Nitrosomonas sp

3x1010cfu/kg

93

TPBIO-9000

Silicon dioxide (SiO2)

71.90%

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao

Magnesium oxide (MgO)

0.70%

Aluminum oxide (Al2O3)

11.50%

Potassium oxide (K2O)

1.95%

Ferric oxide (Fe2O3)

1.80%

Sodium oxide (Na2O)

2.70%

Calcium oxide (CaO)

0.17%

CuO

0,2%

Tá dược vừa đủ

100%

Công ty Liên doanh BIO-PHARMACHEMIE

ĐC: 2/3 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0837313489

94

BIO-SUPER BAC For Shrimp

Bacillus licheniformis

1,0x1011 cfu/kg

Giúp phân hủy xác tảo, thức ăn dư thừa, chất hữu cơ lơ lửng trong ao nuôi, ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại; Ổn định sự phát triển của thực vật phù du trong ao, tránh được hiện tượng nở hoa do phì nhưỡng; Ổn định màu nước, pH nước ao trong khoảng thích hợp, giảm hàm lượng khí độc NH3,H2S trong ao

Bacillus megaterium

1,0x1011 cfu/kg

Bacillus  mensentericus

1,0x1011 cfu/kg

Nitromosonas

1,0x1011 cfu/kg

Nitrobacter

1,0x1011 cfu/kg

Công ty TNHH Nhật Hùng

ĐC: 557/14 Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ

ĐT: 0710 3600131

95

MAX-CONTROL

Sodium thiosulphat

10%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.

Ethylene Diamine Tetra Acetic acid (EDTA)

15%

Phụ gia vừa đủ

100%

96

Envi-zyme

Bacillus subtilis

1x109cfu

Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi; cải thiện chất lượng nước

Bacillus licheniformis

1x109cfu

Bacillus megaterium

1x109cfu

Bacillus polymysa

1x109cfu

Nitromosonas

1x107cfu

Lactoacillus

1x108cfu

Saccharomyces cerevise

1x109cfu

Amylase, Priotease, Lipase, Cellulase

 

Chất đệm (bột ngũ cốc) vừa đủ

1g

97

LA-01

MgSO4. H2O

350g

Lắng tụ các chất hữu cơ dơ bẩn trong nước. Lắng tụ các chất phù sa do trời mưa, tôm cá quậy đục, quạt nước gây đục. Duy trì và ổn định màu nước đẹp.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

K2O

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

98

PREMIX USA

MgSO4. H2O

350g

Bổ sung nhanh chóng các khoáng chất cần thiết trong ao nuôi tôm, cá. Giúp tôm nhanh cứng vỏ. Duy trì màu nước đẹp, giúp tảo phát triển ổn định.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

K2O

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

99

K-A

CuSO4.5H2O

10%

Diệt các loại tảo trong nuôi trồng thủy sản

Nước vừa đủ

100%

100

Siêu khử phèn

Sodium thiosulphat

10%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.

Ethylene Diamine Tetra Acetic acid (EDTA)

15%

Phụ gia vừa đủ

100%

101

Supper khoáng

MgSO4. H2O

350g

Bổ sung nhanh chóng các khoáng chất cần thiết trong ao nuôi tôm, cá. Giúp tôm nhanh cứng vỏ. Duy trì màu nước đẹp, giúp tảo phát triển ổn định.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

K2O

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

102

X-30

MgSO4. H2O

350g

Bổ sung nhanh chóng các khoáng chất cần thiết trong ao nuôi tôm, cá. Giúp tôm nhanh cứng vỏ. Duy trì màu nước đẹp, giúp tảo phát triển ổn định

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

K2O

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

103

BZ-BIO

Chiết xuất từ cây Yucca schidigera

30%

Phân hủy chất hữu cơ dư thừa trong ao. Hấp thụ khí NH3, cải thiện chất lượng nước ao nuôi

Bacillus subtilis

1x109cfu/g

Nitrosomonas sp.

1x109cfu/g

Nitrobacter sp.

1x109cfu/g

Cơ sở Mai Văn Phát

ĐC: Ấp 10, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

ĐT: 0743.836.335

104

DOLOMITE

CaCO3

55%

Làm giảm các khí độc NH3, N2S, SO2 và acid trong nước

Tăng độ cứng của nước, tạo điều kiện cho tôm lột xác đều

MgCO3

40%

105

SUPER-CANXIMAX

CaCO3

100%

Tăng độ kiềm. Ổn định độ pH và duy trì chất lượng nước.

Tăng chất canxi tạo cho tôm cứng vỏ. Một chất không thể thiếu trong ao nuôi

Công ty TNHH SX Nguyễn Hoàng

ĐC: Số 12-14 đường 6A, phường Mỹ Trung Tây, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0822134444

106

NH-O2

Sodium carbonate peroxyhydrate (oxygen không thấp hơn 14%)

990g

Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm, cá. Duy trì chất lượng nước trong ao. Kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật có lợi trong ao nuôi

Bột talc vừa đủ

1kg

107

YUCCA ZEO-C

SiO2

71%

Giảm khí NH3.

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản.

Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi

Al2O3

11,02%

CaO

2,51%

K2O

2,28%

Fe2O3

1,61%

MgO

1,01%

Yucca schidigera

(saponin: 0.2%)

2%

Saccharomyces cerevisiae

5x109cfu/g

Bột talc vừa đủ

1kg

108

IDOPHOR

Polyvinyl pyrolidone iodine complex

90%

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá.

Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.

Nước cất vừa đủ

1lít

Công ty TNHH Vạn Lợi

ĐC: 136 B Nguyễn Văn Cừ, Nối Dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

ĐT: 07103894077

109

VL-Yucca

Dịch chiết Yucca schidigera (Saponin: 9%)

70%

Hấp thụ khí độc NH3, H2S cải thiện môi trường nước trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100%

110

VL-Protech

1,5-Pentanedial (glutaraldehyl)

50%

Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100%

Công ty TNHH An Lợi

ĐC: C326, lô 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 07103893933                              Fax: 07103891977

111

Aqua yucca 50

Dịch chiết Yucca schidigera (Saponin: 10%)

50%

Hấp thụ khí độc NH3, H2S cải thiện môi trường nước trong ao nuôi cá

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100%

112

Povidine 70

PVP Iodine

70%

Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sịnh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm cá

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100%

113

BKC 80

Benzalkonium Chlorite

80%

Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm cá

Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ

100%

Công ty TNHH TM SX Đất Vàng

ĐC: 194/49/6 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 08.66603297

114

HIVIDINE 90

PVP-Iodine

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Iodine

10%

Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ

1lít

115

ENVICAL

CaHPO4

200g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao .

Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3  vừa đủ

1kg

116

ZU-ZU

CuSO4.5H2O

10%

Diệt các loại tảo trong ao nuôi trồng thủy sản

Bột talc vừa đủ

100%

117

ME-ONE

CaHPO4

200g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao

Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

118

SANDY-L

SiO2

5%

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao

Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước

Al2O3

5%

FeSO4

3.000mg

ZnSO4

3.000mg

MnSO4

2.000mg

P2O5

100.000mg

CuSO4

300mg

CaCO3 vừa đủ

1kg

119

AZ 1055

Saccharomyces cerevisiae

3x1011cfu/kg

Phân hủy các chất  hữu cơ tồn đọng, thức ăn thừa, phân ở nền đáy ao và nguồn nước, giúp cải thiện chất lượng nước

Bacillus subtilis

1011cfu/kg

Lactobacillus acidophilus

109cfu/kg

Chất đệm (dextrose) vừa đủ

1kg

120

AZ 1079

Bacillus subtilis

10x109cfu/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.

Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.

Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

Baccilus polymyxa

9x108cfu/g

Baccillus lichenniformis

7x109cfu/g

Lactobaccilus acidophilus

9,8x108cfu/g

Nitrosomonas sp.

8x108cfu/g

Nitrobacter sp.

7,5x108cfu/g

Aspergillus oryzae

3x109cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109cfu/g

121

S.O.2.S

Sodium percarbonate

92%

Cung cấp oxy cần thiết trong trường hợp ao thiếu oxy trầm trọng

NaCl

8%

122

ACT 200

Bacillus subtilis

10x109cfu/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao.

Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả.

Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.

Baccilus mensentericus

9x109cfu/g

Baccillus lichenniformis

7x109cfu/g

Lactobaccilus acidophillus

9,8x109cfu/g

Nitrosomonas sp.

8x108cfu/g

Nitrobacter sp.

7,5x108cfu/g

Aspergillus oryzae

3x109cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109cfu/g

Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân

ĐC: 94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, phường 17, quận Gò Vấp , Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.39842240

123

CLEAN SUPER

Bacillus subtilis

1.5x109cfu/g

Làm sạch môi trường nước, cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi

Bacillus megaterium

1.5x109cfu/g

Bacillus licheniformis

1.5x109cfu/g

Bacillus polymyxa

1.5x109cfu/g

Tá dược vừa đủ

1kg

124

ENCI GOLD

Bacillus subtilis

107cfu/g

Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Làm giảm khí ammoniac trong ao nuôi tôm, cá

Bacillus amyloliquefaciens

107cfu/g

Bacillus lichenifomis

107cfu/g

Bacillus pumilus

107cfu/g

Bacillus megaterium

107cfu/g

Nitrosomonas sp

107cfu/g

Nitrobacter sp

107cfu/g

Bột dextrose vừa đủ

1kg

125

ENVI-PRO

Bacillus megaterium

108cfu/g

Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và rong tảo chết. giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm, cá như NH3, NO3, H2S

Bacillus mesenterius

108cfu/g

Bacillus lichenifomis

108cfu/g

Nitrosomonas sp

107cfu/g

Nitrobacter sp

107cfu/g

Tá dược (bột dextrose) vừa đủ

1kg

126

BIO-YUCCA 70 LIQUID

Yucca schidigera (dịch chiết cây Yucca )

(Hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 10%)

100 %

Hấp thụ khí độc NH3 có trong ao. Cải thiện môi trường, làm sạch nước ao nuôi.

127

CANXI MAX

CaCO3

250000mg

Bổ sung các chất khoáng cần thiết, kích thích tảo phát triển. Gây màu nước tạo môi trường thích hợp cho ao nuôi.

FeSO4

16000mg

ZnSO4

19000mg

MnSO4

6500mg

CuSO4

1600mg

Tá dược vừa đủ

1kg

128

MINERAL FOR SHRIMP

Iron sulfate (FeSO4)

17000mg

Cung cấp khoáng chất cần thiết trong nuôi trồng thủy sản. Gây màu nước ao, kích thích tảo phát triển.

Zinc Sulphate (ZnSO4)

19500mg

Manganese sulfate (MnSO4)

6800mg

Copper sulfate (CuSO4)

1700mg

Tá dược (bột talc) vứa đủ

1kg

Công ty TNHH O.P.S

ĐC: Số 2 đường 3B, KDC An Lạc, phường An Lạc A, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0836670017                Fax:0837516267

129

AB-ID90

Iodine

50%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi nước tinh khiết

1lít

130

Mix 200

MgSO4.H2O

350g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

131

Bio-Green Yucca

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera

50%

Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH3 trong ao nuôi tôm, cá

132

Iod90

Iodine

50%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi nước cất tinh khiết

1lít

133

AB-Yca

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera

50%

Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH3 trong ao nuôi tôm, cá

134

Mix-M

MgSO4.H2O

350g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

135

UCA

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera

50%

Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH3 trong ao nuôi tôm, cá

136

AB-SM

MgSO4.H2O

350g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

137

Bio-Green Iodine

Iodine

50%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi nước cất tinh khiết

1lít

138

Boomtech-30

MgSO4.H2O

350g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

139

Bio-Green Mineral

MgSO4.H2O

350g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

140

BIO 80

Benzalkonium Chloride (BKC)

80%

Sát trùng phổ rộng, khử trùng nguồn nước nuôi tôm cá, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật và các mần bệnh do chúng gây ra cho tôm, cá nuôi. Khử trùng dụng cụ bể ương.

Dung môi (cồn) vừa đủ

1lít

141

Pure Saponin

Bột hạt trà

(trong đó saponin chiếm 14%)

100%

Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ

142

TCCA 90

Trichloroisocyanuric acid

90%

Diệt khuẩn, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Thuốc thú y Tân Hải Long

ĐC: số 47 đường Tân Chánh Hiệp 35, khu phố 5, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0836020608 - 0837153341

143

DRT-CATA

CuSO4.5H2O

40%

Diệt nhanh chóng các loại tảo độc hại, rong nhớt, rong đuôi chồn, tảo đáy (còn gọi là láp láp) một cách hiệu quả.

Tá dược vừa đủ

1kg

144

IODINE 900

PVP Iodine

Trong đó, Iodine: 10%

90%

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.

Dung môi vừa đủ

1lít

145

YUCCA 68

Dịch chiết Yucca schidigera

Trong đó, Saponin: 10%

90%

Hấp thụ khí độc NH3, H2S, NO2 trong ao nuôi. Chống số khi môi trường thay đổi, cấp cứu tôm nổi đầu.

Tá dược vừa đủ

1lít

146

HL – VISI (BACI – ANZYME)

Lactobacillus sporogenes

2x109cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Bacillus subtilis

3x1010cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

6x107cfu/kg

α - Amylase

2.000UI/kg

Protease

20UI/kg

Chất đệm vừa đủ

1kg

147

BKC 800

Benzalkonium chloride

80%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá. Khống chế vi sinh vật phát triển, làm tăng độ trong của nước.

Dung môi vừa đủ

1lít

148

WHITE - TOM

SiO2

70%

Hấp thụ NH4, NH3  trong môi trường nước ao nuôi, bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước, lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi và cung cấp oxy trong nước, kích thích tôm mau lột vỏ

CaO

10%

Fe2O3

2%

K2O

2,5%

MgO

1,8%

Na2O

0,9%

MnO

0,12%

CaCO3  vừa đủ

1kg

149

HL - BACILLUS

Bacillus subtilis

3,3x1011cfu/kg

Phân hủy nhanh chóng xác động thực vật, thức ăn dư thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch

Lactobacillus adidophilus

3,5x1011cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,2x1011cfu/kg

Protease

104UI/kg

Amylase

1035UI/kg

Lactose vừa đủ

1kg

150

YUCCA ZEO 68

Bột Yucca schidigera

(saponin 10%)

90%

Hấp thụ khí độc NH3, H2S, NO2, thúc đẩy quá trình làm sạch nguồn nước, tạo oxy và cân bằng hệ đệm trong ao nuôi.. Giúp tôm lột xác nhanh

Chất đệm (zeolite) vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản Hoàng Lâm

ĐC: 24/15, tổ 7, KV Thới Thuận, phường An Thới Đông, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

ĐT: 07103843924                                     Fax: 07103743828

151

BKC 80

Benzalkonium chloride

80%

Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

Nước vừa đủ

1lít

152

KP-09

Sodium thiosulphat

10%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.

Ethylene Diamine Tetra Acetic acid (EDTA)

15%

Phụ gia vừa đủ

100%

153

BZ-ONE

Chiết xuất từ cây Yucca schidigera

30%

Phân hủy chất hữu cơ dư thừa trong ao. Hấp thụ khí NH3, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

Bacillus subtilis

1x109cfu/g

Nitrosomonas sp

1x109cfu/g

Nitrobacter sp

1x109cfu/g

154

LP-90

MgSO4. H2O

350g

Lắng tụ các chất hữu cơ dơ bẩn trong nước. Lắng tụ các chất phù sa do trời mưa, tôm cá quậy đục, quạt nước gây đục. Duy trì và ổn định màu nước đẹp.

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

K2O

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

Công ty CP công nghệ sinh học Thành Phát

ĐC: 33/7 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0866601163                Fax: 0866601163

155

Pro-clean

Bacillus subtilis

10x109cfu/g

Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ, giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi tôm, cá.

Bacillus mesentericus

9x109cfu/g

Bacillus licheniformis

7x109cfu/g

Lactobacillus acidophilus

9,8x109cfu/g

Nitrosomonas sp

8x108cfu/g

Nitrobacter sp

7,5x108cfu/g

Aspergillus oryzae

3x109cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9x109cfu/g

Chất đệm vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Long Sinh

Địa chỉ: 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 058743555                 Fax: 058743557

156

BETTER LAND (HUMIC ACID SODIUM)

Hàm lượng Humic (humic subtances)

≥ 45%

Hấp thụ Ion NH4+ (NH3) trong môi trường nước ngọt

Cải thiện đáy ao và duy trì màu nước ổn định

Phụ liệu (Zeolite) vừa đủ

1kg

157

LONG YUCCA-ZEO

SiO2

62%

Long Yucca-Zeo là sản phẩm đặc hieeujkeets hợp giữa Zeolite và saponin hoạt chất chiết xuất từ cây yucca giúp làm giảm sự hình thành khí độc H2S, NH3 trong ao nuôi.

Cải thiện môi trường ao nuôi.

Al2O3

5,5%

Na2O

0,3%

Protease

185UI

Saponin (dịch chiết từ cây yucca schidigera)

10%

Phụ liệu bổ sung vừa đủ

1kg

Công ty TNHH MTV Gió Mới

ĐC: số 154/8 TCH5, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0862758309

158

IODINE 90

PVP Iodine complex

90%

Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống. Sát trùng, diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm, cá dọn tẩy ao

Dung môi nước tinh khiết vừa đủ

1lít

159

BKC-80

Benzalkonium Chloride

80%

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.

Dung môi nước tinh khiết vừa đủ

1lít

Công ty TNHH MTV Danh Phương

ĐC: 64/8 Trịnh Thị Miếng, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0866751822 – 38916822               Fax: 0838916822

160

OXYGEN SUPPER

Sodium percarbonat (2Na2CO3.3H2O2)

90%

Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi. Cấp cứu tôm nổi đầu khi thiếu oxy trong ao

Phụ gia (acid citric)

10%

161

ALKA-08

Sodium bicarbonate (NaHCO3)

90%

Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi

Phụ gia (CaCO3) vừa đủ

100%

162

CT-ONE

SiO2

150000mg

Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi. Lắng tụ chất lơ lửng trong nước. Cân bằng pH trong ao nuôi

P2O5

15000mg

CaHPO4

15000mg

MgO

15000mg

Na2O

20000mg

Fe2O3

5000mg

Phụ gia (CaCO3) vừa đủ

1kg

163

X-MEN 04

Bacillus subtilis

109cfu

Phân hủy nhanh chóng xác bã động, thực vật. Phân hủy thức ăn thừa trong ao. Làm sạch môi trường nước

Bacillus licheniformis

109cfu

Lactobacillus acidophilus

109cfu

Saccharomyces cerevisiae

109cfu

Chất đệm (dextrose) vừa đủ

1kg

164

TCCA-90

Trichloroisocynuric acid

90%

Diệt khuẩn, nấm trong việc xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản

Phụ tá bột talc vừa đủ

100%

165

BIO 1080

Bacillus subtilis

5x104cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Lactobacillus acidophilus

5x103cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

5x105cfu/g

Amylase

100000UI

Protease

2000UI

Cellulase

10000UI

Pectinase

2000UI

Xylanase

500UI

Chất đệm (lactose) vừa đủ

1kg

166

SUPPER BAC

Bacillus subtilis

9x103cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Lactobacillus acidophilus

9x102cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9x103cfu/g

Amylase

50000UI

Protease

3000UI

Cellulase

5000UI

Pectinase

1000UI

Xylanase

300UI

Chất đệm (lactose) vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Bảo Minh Châu

ĐC: 99H/13 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0822060468                  Fax: 082969208

167

ECO-BIO

Bacillus subtilis

3,3x1011cfu/kg

Phân hủy nhanh chóng xác độn, thực vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch

Lactobacillus acidophilus

3,5x 1011cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,2x 1011cfu/kg

Protease

104UI

Amylase

1035UI

Lactose vừa đủ

1kg

168

SUPER-BIO

Bacillus subtilis

3,3 x1011cfu/kg

Phân hủy nhanh chóng xác động thực vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch.

Lactobacillus acidophilus

3,5x 1011cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,2x 1011cfu/kg

Protease

104UI

Amylase

1035UI

Lactose vừa đủ

1kg

169

BKC-BMC

Benzalkonium Chloride

80%

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng bể ương và dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản

Dung môi nước tinh khiết vừa đủ

1lít

170

DONA-IODINE

PVP Iodine complex

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi nước tinh khiết vừa đủ

1lít

171

MC - TCCA 90

Trichloroisocyanuric acid

90%

Diệt khuẩn, nấm trong việc xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản.

Phụ tá vừa đủ

1kg

172

IODINE - SUPER

Iodine vinyl pyrrolydin

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.

Iot

10%

173

MC - BKC

Benzalkalkonium chloride

80%

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.

Dung môi vừa đủ

1lít

174

MC - YUCCA

Chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera

90%

Hấp thu khí độc NH3, H2S.

Cải thiện môi trường nước, đáy ao.

Saponin

12%

Nước cất vừa đủ

100%

Công ty TNHH Thần Vương

ĐC: số 2, đường 3B, khu dân cư An Lạc, P. An Lạc, Q. Bình  Tân, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0862539497                Fax: 0854070585

175

Mix –Boom

MgSO4.H2O

350g

Làm giầu khoáng chất cho nước và đáy ao nuôi

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

176

Bush Yucca

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera

50%

Cải thiện chất lượng nước, hấp thị khí độc NH3 trong ao nuôi tôm, cá.

177

Abi-Oz-USA

Iodine

50%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.

Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ

1lít

178

Aqua-Yucca

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera

50%

Cải thiện chất lượng nước, hấp thị khí độc NH3 trong ao nuôi tôm, cá.

179

Abi-Mz-USA

MgSO4.H2O

350g

Làm giầu khoáng chất cho nước và đáy ao nuôi

Al2O3

74g

K2O

34g

CaO

23,8g

Na2O

13,5g

Fe2O3

8,9g

CaCO3 vừa đủ

1kg

180

Pvd-Ido

Iodine

50%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ

1lít

181

Abi-Yz-USA

Dịch chiết từ cây Yucca schidigera

50%

Cải thiện chất lượng nước, hấp thị khí độc NH3 trong ao nuôi tôm, cá.

182

MIX 500

MgSO4.H2O

350g

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.

Al2O3

74g

K2O

10g

CaO

24g

Na2O

15g

Fe2O3

10g

CaCO3

1kg

183

PRO-C

Vitamin C

30,0%

Giảm stress, tăng cường sức đề kháng

Acid Citric

30,0%

Tá dược vừa đủ

1kg

184

MinGro

MgSO4.H2O

400g

Bổ sung khoáng chất và tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho ao nuôi trồng thủy sản. Tăng kiềm, giảm thiểu sự biến động pH, tạo điều kiện tôm lột xác hoàn toàn.

Al2O3

100g

K2O

10g

CaO

25g

Na2O

20g

Fe2O3

10g

CaCO3

1kg

185

HOT YOUCCA®

Bột nghiền từ cây Yucca schidigera

(Hàm lượng Saponin trong 1000ml ≥ 10%)

50%

Cải thiện chất lượng nước hấp thụ khí độc NH3 trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi vừa đủ

1lít

186

WORK 80

Benzalkonium Chloride

80%

Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.

Nước vừa đủ

1lít

187

WORK COP

CuSO4.5H2O

15%

Diệt các loại tảo trong nuôi trồng thuỷ sản

Nước vừa đủ

100%

188

MIX 400

MgSO4.H2O

350g

Bổ sung khoáng cho môi trường nước nuôi trồng thủy sản

Al2O3

75g

K2O

35g

CaO

25g

Na2O

15g

Fe2O3

10g

CaCO3

1kg

189

BACTOGRO

Bacillus subtilis

3x109cfu/kg

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thuỷ sản.

Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi.

Phân huỷ xác tảo lơ lửng trong nước

Bacillus licheniformis

3x109cfu/kg

Bacillus polymyxa

2,5x109cfu/kg

Bacillus megaterium

3x109cfu/kg

Saccharomyces cerevise

3x109 cfu/kg

Chất mang vừa đủ  (Lactose)vừa đủ

1kg

190

SOILGRO

Saccharomyces cerevise

2x1011cfu/kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm,  cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Xử lý nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu.

Bacillus subtilis

2x1011cfu/kg

Lactobacillus acidophillus

5x1011cfu/kg

Nitromosonas

3x1011cfu/kg

Nitrobacter

3x1011cfu/kg

Bacillus licheniformis

1,5x1011cfu/kg

Amylase

20.000UI/kg

Protease

10.000UI/kg

Chất mang đường lactose vừa đủ

1kg

191

ROBOBAC

Bacillus subtilis

3x10­11cfu/kg

Làm phân hủy rất nhanh xác động, thực vật, thức ăn dư thừa và các chất mùn bã hữu cơ khác có trong ao nuôi giúp đáy ao không bị ô nhiễm. Làm sạch màng chất béo trong nước và làm cho nước hết nhờn. Giúp quản lý sự cân bằng trong ao nuôi: Làm màu nước ổn định (tảo không bị tàn lụi thường xuyên), hạn chế thấp nhất sự phát triển của tảo lam, và các tảo độc khác, giải phóng được các loại khí độc hại như: H2S, NH3, NO2 phát sinh trong ao nuôi. Diệt tảo triều đỏ

Lactobacillus

3,5x10­11cfu/kg

Nitrobacter

3x10­11cfu/kg

Nitrosomonas

5x10­11cfu/kg

Thiobacillus

5x10­11cfu/kg

Cellulomonas

5x10­11cfu/kg

Marinobacter

5x10­11cfu/kg

Acinetobacter

5x10­11cfu/kg

Pseudomonas

5x10­11cfu/kg

Rhodococus

5x10­11cfu/kg

Chất mang (đường lactose) vừa đủ

1kg

192

UNPARA-ABI

Bacillus subtilis

3x1011cfu/kg

Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước.

Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hai. Diệt tảo

Lactobacillus plantarium

3x1011cfu/kg

Nitromosonas

2,5x1011cfu/kg

Nitrobacter

2,5x1011cfu/kg

Saccharomyces cerevise

3x1011cfu/kg

Protease

50.000UI/kg

Cellulase

20.000UI/kg

Pectinlase

10.000UI/kg

Phytase

10.000UI/kg

Chất mang Lactose vừa đủ

1kg

Công ty TNHH thuốc thú y thủy Gia Phát

Địa chỉ: 69/1 Trường trinh, khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM

ĐT: 0822196128                    Fax: 0854015602

193

PRO-POND

Bacillus subtilis

3x109cfu/kg

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản.

Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi.

Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước.

Bacillus licheniformis

3x109cfu/kg

Bacillus polymyxa

2,5x109cfu/kg

Bacillus megaterium

3x109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x109cfu/kg

Chất mang (lactose) vừa đủ

1kg

194

IO-CHEM

PVP Iodine

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

Dung môi (cồn) vừa đủ

1lít

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đại Nghĩa

ĐC: 90 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0837561321                Fax: 08 37561303

195

BKC ONE

Benzalkonium Chloride

80%

Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong môi trường nước.

Khử trùng dụng cụ, bể ương

Nước cất vừa đủ

1lít

196

XO 512

Sodium dichloroisocyanurate

98%

Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Tá dược vừa đủ

1kg

197

POLY 06

Al2O3

26%

Hấp thụ ion NH4 trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất, lắng tụ các chất dơ bẩn trong nước ao nuôi.

Tá dược (SiO2, bột zeolite) vừa đủ

1kg

198

DRC

CuSO4..5H2O

25%

Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi.

Nước cất vừa đủ

75%

199

BIS 400

Lactobacillus sporogenes

2x1010cfu/lít

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Bacillus subtilis

8x1010cfu/lít

Saccharomyces cerevisiae

3x1010cfu/lít

Rhodo pseudomonas

6x1010cfu/lít

Nước cất vừa đủ

1lít

200

CLEAR 5000

Saccharomyces cerevisiae

5x1010cfu/kg

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.

Lactobacillus sporogenes

7x1010cfu/kg

Bacillus subtilis

8x1010cfu/kg

Alpha – amylase, Protease, tá dược vừa đủ

1kg

201

YUCCA MIX

Yucca schidigera

(saponin 3%)

30%

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn dư thừa, cải thiện môi trường nước.

Bacillus subtilis

5x10cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

5x10cfu/g

Tá dược vừa đủ

1kg

202

BIO YUCCA

Yucca schidigera

(saponin 3%)

30%

Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH3.

Dung môi vừa đủ

1lít

203

EDIT 24

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)

20%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng. Lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.

Tá dược (dextrose) vừa đủ

100%

204

LIXNO 01

CuSO4.5H2O

10%

Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi.

Đường Dextrose vừa đủ

100%

Công ty TNHH MTV SX TM DV Tâm Sáng

ĐC: 500/8 Đoàn Văn Bơ, phường 14, Quận 4, TP. Hồ CHí Minh

ĐT: 0862619357

205

BIOFLOC

NaNO3

1%

Gây màu nước ao nuôi tôm cá, cung cấp các chất khoáng giúp cải thiện môi trường nước ao nuôi và kích thích vi sinh vật có lợi trong ao phát triển tạo khối floc. Hạn chế tảo lam trong ao

NaHCO3

50%

Na2HPO4

1%

Phụ gia nước cất vừa đủ

100%

205

NỔI ĐẦU CẤP TÍNH

Sodium carbonate peroxide (2Na2CO3.3H2O2)

40%

Cấp cứu tôm nổi đầu, cung cấp oxy tức thời khi có hiện tượng nổi đầu khi thay đổi thời tiết, môi trường biến động

Chất đệm vừa đủ

1kg

Doanh nghiệp tư nhân vận tải Thế Kim

ĐC: thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 057.3889.41; 0905043373

206

Granular zeolite

SiO2

60%

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt.

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thuỷ sản.

Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Al2O3

20%

Fe2O3

3%

MgCO3

2%

CaCO3 vừa đủ

1kg

207

Canxi max

CaCO3

90%

Tăng độ kiềm, ổn định pH nước ao nuôi.

208

Zeolite

SiO2

60%

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt.

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thuỷ sản.

Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Al2O3

20%

Fe2O3

3%

MgCO3

1,4%

CaCO3 vừa đủ

1kg

209

Daimetin

SiO2

60%

Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt.

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thuỷ sản.

Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Al2O3

20%

Fe2O3

3%

MgCO3

2%

CaCO3 vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Tiến Đất Phú

ĐC: 143 Lê Trung Kiên, Phường 2, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

ĐT: 0932579607

210

Daimetin

SiO2

60%

Hấp thu ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt.

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản.

Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi

Al2O3

16%

Fe2O3

4%

MgCO3

2%

211

Zeolite

SiO2

60%

Hấp thu ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt.

Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản.

Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.

Al2O3

10%

Fe2O3

0.5%

CaCO3

1%

212

Dolomite

CaCO3

60%

Tăng độ kiềm, ổn định pH nước ao nuôi

MgCO3

20%

213

Canxi max

CaCO3

80%

Tăng độ kiềm, ổn định pH nước ao nuôi

Công ty TNHH Thủy Kim Sinh

ĐC: Tổ 1, Đường 119, Ấp 7A, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08.62752960                             Fax: 08.37952956

214

TKS - E.M.1

Bacillus subtilis

3x109cfu/kg

Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thuỷ sản.

Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi.

Phân huỷ xác tảo lơ lửng trong nước

Bacillus licheniformis

3x109cfu/kg

Bacillus polymyxa

2,5x109cfu/kg

Bacillus megaterium

3x109cfu/kg

Saccharomyces cerevise

3x109cfu/kg

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Hiệu Quả

ĐC: 147G, Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 7432840                 Fax: 08 7432715

215

TOXIN-EFF

Sodium Lauryl Ether sulfate

36,1%

Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng. Cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản

Sodium thiosulfate

0,1g/kg

EDTA

1,19%

216

PERIDOL-EFF

Glutaraldehyde

49,5%

Sát trùng dụng cụ và sát trùng nước ương nuôi thủy sản

217

ALTIMOX-EFF

Alkyl Dimethyl Benzyl Amonium cloride

40,2%

Khử trùng nguồn nước ao nuôi trồng thủy sản

Glutaraldehyde

20,2%

Công ty TNHH kỹ thuật nông nghiệp Ánh Dương

ĐC: 185/9 Thống Nhất, phường 11, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 62579379

218

ENDOCIDE

PVP  Iodine complex (Iodine: 10%)

90%

Tiêu diệt cực mạnh vi khuẩn, vi rút, nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh trên động vật thủy sản có trong nước ao nuôi. Sát trùng bồn bể nuôi, lồng bè, vệ sinh dụng cụ, tại sản xuất tôm, cá giống

Dung môi nước vừa đủ

1lít

Công ty Cổ phần xây dựng và Thương Mại Đại Đồng Cường

ĐC: B 120 Đường số 20,  phường 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh  

ĐT: 0839848952                  Fax: 0839848952

219

NEW ENZYME

Saccharomyces cerevisiae

6x107cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Lactobacillus sporogenes

2x109cfu/g

Bacillus subtilis

3x1010cfu/g

α - Amylase

2.000UI/g

Protease

20UI/g

Tá dược vừa đủ

1kg

220

SUPER BKC 80%

Alkyldimethyl ammonium Chloride

80%

Xử lý nguồn nước trước khi thả tôm và trong ao lắng

Dung môi vừa đủ

1lít

221

IODINE

Iodine

6%

Diệt khuẩn nguồn nước trước lúc thả tôm, cá, diệt khuẩn trong ao nắng

Tá dược hòa tan vừa đủ

1lít

222

BZT 09

Saccharomyces cerevisiae

6x107cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Lactobacillus sporogenes

2x109cfu/g

Bacillus subtilis

3x1010cfu/g

α - Amylase

2.000UI/g

Protease

20UI/g

Tá dược vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Thuốc Thú y thủy sản Đại An Thái

ĐC: 2/62 Đường TL 3030, Khu phố 1, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 35066689               Fax: 08 62562925

223

ZEOLITE

SiO2

70%

Hấp thụ khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước. Lắng đọng chất hữu cơ lơ lửng trong nước, giảm mùi hôi thối, làm sạch nước cải thiện và ổn định chất lượng nước ao nuôi thủy sản.

Al2O3

10,5%

K2O

3,37%

Fe2O3

1,87%

CaO

0,77%

MgO

0,68%

Na2O

0,18%

Phụ gia vừa đủ

100%

224

EDTA ONE

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)

20%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng.

Lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước

Dextrose vừa đủ

100%

225

HI - PLUS

Alkyldimethyl Ammonium Chloride

80%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh đông vật gây hại trong nước. Điều chỉnh mật độ tảo trong ao

Dung môi hòa tan vừa đủ

100%

226

CLEAN

Sodium thiosulfite

1,2%

Xử lý nước ao bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng và giảm độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của Sodium lauryl sulfate

Sodium lauryl sulfate

4,8%

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)

1,02%

Dung môi nước cất vừa đủ

100%

227

CLEANER 8000

Alkyldimethyl ammonium Chloride

80%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước. Điều chỉnh mật độ tảo trong ao.

Dung môi vừa đủ

1lít

228

YUCCA X9

Yucca Schidigera

(saponin)

30%

Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH3, H2S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước.

Bacillus subtilis

5x10 cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

5x10cfu/g

Tá dược vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Công Nghệ Sinh học ME GA

ĐC: A 15 – 15 Cao ốc Kim Hong, 306 – 308 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT: 0854284277                        Fax: 0854284276

229

ETO

EDTA (Ethylene Diamine Tetra Actic acid)

20%

Xử lý phèn sắt, kim loại nặng. Lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước

Dextrose vừa đủ

100%

Công ty TNHH sản xuất thương mại  LA SAN

ĐC: 307 Cư Xá Tám Gian ĐH Nông Lâm, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: 0986 553 555

230

MAXDINE

Iodine vinyl pyrrolydin

(iot 10%)

85%

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá.

Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.

231

LASANDIN

Iodine vinyl pyrrolydin:

(iot 10,2%)

90%

Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá

Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá

Dung môi (isopropyl alcohol) vừa đủ

1lít

232

LASAN – BKC 80

Benzalkonium chloride:

80%

Diệt khuẩn, khống chế sự phát triển của phiêu sinh vật trong nước

Dung môi vừa đủ

1lít

233

GOOD WIN

Sodium Thiosulfate

10g/100ml

Làm giảm độ nhớt của nước trong ao nuôi tôm, cá

Khử phèn, làm lắng đọng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng

Sodium Lauryl Sulfaste

15g/100ml

E.D.T.A

5g/100ml

Dung môi vừa đủ

1lít

234

YUCCA MIX

Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera (saponin  10,7%)

80%

Hấp thụ khí độc (NH3, H2S,...) ở nền đáy ao giúp ao nuôi sạch hơn

Tá dược vừa đủ

100%

235

BIO FILTER

Bacillus subtilis

2x109cfu/g

Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật.

Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH3+, H2S, NO2-

Ổn định môi trường nước, cân bằng pH.

Lactobacillus prorogenes

2x109cfu/g

Lactobacillus acidophilus

1,5x109cfu/g

Saccharomyces cervisiae

1,2x109cfu/g

Nitrosomonas sp

1,2x109cfu/g

Nitrobacter sp

1,2x109cfu/g

Protease

1.000IU

Amylase

600IU

Lipase

500IU

Cellulase

300IU

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

236

AQUADINE

Iodine vinyl pyrrolydin

(iot 10%)

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

237

AZT

Bacillus subtilis

1,5x109cfu/g

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH3.

Bacillus megaterium

1,5x109cfu/g

Bacillus polymyxa

1,5x109cfu/g

Bacillus licheniformis

1,5x109cfu/g

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

238

PROSAN

Bacillus subtilis

1011cfu/kg

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH3.

Lactobacillus acidophilus

1011cfu/kg

Nitrosomonas sp

1010cfu/kg

Nitrobacter sp

1010cfu/kg

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

239

L.A

Bacillus  subtilis

3x1011cfu

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, Giảm khí độc NH3, H2S, làm sạch đáy và nước ao nuôi, cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống.

Lactobacillus plantarium

3x1011cfu

Saccharomyces  cerevisiae

3x1011cfu

Nitrosomonas sp

3x1011cfu

Nitrobacter sp

3x1011cfu

Protease

50.000UI

Cellulase

20.000UI

Pectinase

10.000UI

Phytase

10.000UI

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

Công ty TNHH MEKOBIO

ĐC: 74/17/5 đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM

ĐT: 0862557598

240

AD – DINE 90

PVP Iodine

(Iot 12%)

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

241

YUCCA QUILAJA

Yucca schidigera (saponin  7% )

70%

Hấp thu khí độc NH3, H2S, giảm stress.

Ổn định pH, Cải thiện môi trường nước, đáy ao

242

PREMIX ONE

Calcium diacid phosphate

25.000mg

Bổ sung khoáng đa vi lượng cần thiết vào môi trường nuôi.

Ổn định các yếu tố môi trường

Magne diacid phosphate

5.000mg

Iron diacid phosphate

10.000mg

Copper diacid phosphate

10.000mg

Zinc diacid phosphate

20.000mg

Cobalt diacid phosphate

500mg

Manganese diacid phosphate

25.000mg

Sodium diacid phosphate

20.000mg

Tá dược vừa đủ

1kg

243

WHITE – 07

Bacillus subtilis

3x1011cfu/kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa

Giảm khí độc NH3, H2S, làm sạch đáy và nước ao nuôi

Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống.

Lactobacillus plantarum

3x1011cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x1011cfu/kg

Nitrosomonas sp.

3x1011cfu/kg

Nitrobacter sp.

3x1011cfu/kg

Protease

50.000UI

Cellulase

20.000UI

Pectinase

10.000UI

Phytase

10.000UI

Chất mang vừa đủ

1kg

244

DEO BACILLUS

 

Bacillus subtilis

2x109cfu/g

Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật.

Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH3+, H2S, NO2-

Ổn định môi trường nước, cân bằng pH

Lactobacillus prorogenes

2x109cfu/g

Lactobacillus acidophilus

1,5x109cfu/g

Saccharomyces cervisiae

1,2x109cfu/g

Nitrosomonas sp.

1,2x109cfu/g

Nitrobacter sp.

1,2x109cfu/g

Protease

1.000IU

Amylase

600IU

Lipase

500IU

Cellulase

300IU

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1g

Công ty TNHH TM-DV-SX Thuỷ sản Lê Gia

ĐC: 32/3 Lã Xuân Oai, Tổ 1, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM

ĐT: 08.37305770                              Fax: 08.37305884

245

LG - GLUTARALDEHYD

Glutaraldehyd

50%

Sát trùng nguồn nước trong ao nuôi thủy sản.

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100%

246

LG - BKC

Benzalkonium Chloride (BKC)

80%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm cá.

Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ

100%

247

LG - IODINE

PVP Iodine

90%

Diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi tôm cá, sát trùng dụng cụ.

Iodine

10%

Dung môi (nước cất) vừa đủ

100%

248

LG - RONGTAO

CuSO4.5H2O

30%

Diệt rong tảo, láp láp trong ao nuôi tôm, cá;

Diệt nấm, ký sinh trùng, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá.

Dung môi (nước cất) vừa đủ

1lít

Công ty Cổ phần thủy sản Tiến Thành

ĐC: 522G/C21 Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT:088629813                             Fax: 088629813

249

ENZYME TITA

Bacillus subtilis

9x103 cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá

Lactobacillus acidophilus

9x102cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

9x103cfu/g

Amylase

50.000UI

Protease

3.000UI

Cellulase

5.000UI

Pectinase

1.000UI

Xylanase

500UI

Chất đệm (lactose) vừa đủ

1kg

250

EXTRA D-ALGAE

CuSO4

22%

Diệt rong tảo trong nước ao nuôi

Chất phụ gia (CaCO3) vừa đủ

1lít

Công ty CP Quốc Thăng

ĐC: cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tunhr Long An

ĐT: 0723761068                      Fax: 0723761867

251

TOP-SAPONIN

Bột từ hạt trà (trong đó saponin chiếm 15%)

100%

Diệt cá tạp trong ao nuôi trồng thủy sản.

Kích thích tôm lột vỏ

252

TOP-TCCA 90

Trichloroicocyanuric acid

90%

Diệt khuẩn, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản

Chất đệm (CaCO3) vừa đủ

100%

Công ty TNHH Việt Thái Nhật

ĐC: số 06 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0838401742                     Fax:0838955120

253

BIOJAN-1000MT

Bacillus amyloliquefaciens

>2x107cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, sản phẩm thải của thủy sản nuôi góp phần làm sạch đáy ao nuôi.

Giảm thiểu các khí độc trong ao nuôi như: H2S, NO2-, NH3, NO3-.

Cải thiện chất lượng nước, góp phần làm tăng tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất thủy sản nuôi.

Bacillus licheniformis

>2x107cfu/g

Bacillus pumilus

>2x107cfu/g

Calciumcarbonate và tinh bột vừa đủ

1g

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mêkông Vina

ĐC: C80, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

ĐT: 0710. 3782508                                 Fax: 0710. 3783209

254

HI– BKC 80

Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride

80%

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.

Chất đệm vừa đủ

100%

255

MK - YUCCA 70

Chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera

70%

Hấp thu khí độc NH3, H2S.

Cải thiện môi trường nước, đáy ao.

Saponin

12%

Nước cất vừa đủ

100%

256

MK – DINE 90

Iodine vinyl pyrrolydin

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.

Iot

10%

Dung môi (cồn) vừa đủ

1lít

257

MK – BZ POND

Bacillus subtilis

3x1011cfu/kg

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa

Giảm khí độc NH3, H2S, làm sạch đáy và nước ao nuôi

 Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống.

Lactobacillus plantarium

3x1011cfu/kg

Saccharomyces cervisiae

3x1011cfu/kg

Nitrosomonas sp

3x1011cfu/kg

Nitrobacter sp

3x1011cfu/kg

Protease

50.000UI

Cellulase

20.000UI

Pectinase

10.000UI

Phytase

10.000UI

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

ĐC: Số 51, Đường T5, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08-38160563                      Fax: 08-38160562

258

IODINE-E9000

Iodine vinyl pyrrolydin

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.

Iot

10%

Dung môi (cồn) vừa đủ

1lít

259

MINOMIX N95

CuSO4

10.000mg

Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao

Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước

MgSO4

10.000mg

FeSO4

5.000mg

CaHPO4

1.000mg

ZnSO4

20.000mg

CoSO4

1.000mg

MnSO4

5.000mg

Chất đệm vừa đủ

1kg

260

VIO YUA

Chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera

90%

Hấp thu khí độc NH3, H2S.

Cải thiện môi trường nước, đáy ao

Saponin

12%

Nước cất vừa đủ

100%

261

VIBACTER –BS307

Bacillus subtilis

1011cfu/kg

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi.

Hấp thụ khí NH3

Lactobacillus acidophilus

1011cfu/kg

Nitrosomonas sp

1011cfu/kg

Nitrobacter sp

1011cfu/kg

Chất mang vừa đủ

1kg

262

ANTI VOS 90

C7H7SO2NclNa.3H2O (Chloramin T)

95%

Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước

Chất mang vừa đủ

1kg

263

PAK DINE 99

Iodine vinyl pyrrolydin

95%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.

Iot

10%

264

PROPOND  V.O2

 

Bacillus subtilis

1,5x109cfu/g

Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi.

Hấp thụ khí NH3

Bacillus megaterium

1,5x109cfu/g

Bacillus polymysa

1,5x109cfu/g

Bacillus licheniformis

1,5x109cfu/g

Chất mang vừa đủ

1kg

265

UPAK – BKC 80

Benzalkalkonium chloride

80%

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.

Dung môi vừa đủ

1lít

266

DE-RUOPER

Coper Elemental

10g

Diệt các loại tảo: tảo đỏ, tảo sợi, tảo lam, tảo đáy, rong. Ổn định màu nước.

Tá dược vừa đủ

1000g

Công ty TNHH SX TM DV Sao Việt

ĐC: 55/11, Đường số 6, Khu phố 7, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM

ĐT: 08. 54286700                 Fax: 08. 54286700

267

BKC 80

 

Benzalkalkonium chloride

80%

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.

Dung môi vừa đủ

1lít

268

YUCCA ZYMES

Chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera

70%

Hấp thu khí độc NH3, H2S.

Cải thiện môi trường nước, đáy ao

Saponin

12%

Nước cất vừa đủ

100%

269

TCCA 90 NEW

TCCA (Tricholoroisocyanuric)

90%

Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.

Chất đệm vừa đủ

100%

270

IODINE 99

Iodine vinyl pyrrolydin

90%

Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.

Iot

10%

271

PRAWN ONE

Bacillus subtilis

3x108cfu/g

Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, Giảm khí độc NH3, H2S, làm sạch đáy và nước ao nuôi, cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống.

Lactobacillus plantarium

3x108cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

3x108cfu/g

Nitrosomonas sp

2,5x108cfu/g

Nitrobacter sp

2,5x108cfu/g

Protease

50.000UI

Cellulase

20.000UI

Pectinase

10.000UI

Phytase

10.000UI

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

272

EPI POND

Bacillus subtilis

3x1011cfu/kg

Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước.

Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại.

Diệt tảo

Lactobacillus plantarium

3x1011cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

3x1011cfu/kg

Nitromosonas

2,5x1011cfu/kg

Nitrobacter

2,5x1011cfu/kg

Protease

50.000UI/kg

Cellulase

20.000UI/kg

Pectinlase

10.000UI/kg

Phuytase

10.000UI/kg

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

273

BZ ONE

Bacillus subtilis

2x109cfu/g

Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật; Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH3+, H2S, NO2-; Ổn định môi trường nước, cân bằng pH.

Lactobacillus prorogenes

2x109cfu/g

Lactobacillus acidophilus

1,5x109cfu/g

Saccharomyces cervisiae

1,2x109cfu/g

Nitrosomonas sp

1,2x109cfu/g

Nitrobacter sp

1,2x109cfu/g

Protease

1.000IU

Amylase

600IU

Lipase

500IU

Cellulase

300IU

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

274

BZT ENVIRO

Bacillus subtilis

2x109cfu/g

Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật; Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH3+, H2S, NO2-; Ổn định môi trường nước, cân bằng pH.

Lactobacillus prorogenes

2x109cfu/g

Lactobacillus acidophilus

1,5x109cfu/g

Saccharomyces cervisiae

1,2x109cfu/g

Nitrosomonas sp

1,2x109cfu/g

Nitrobacter sp

1,2x109cfu/g

Protease

1.000IU

Amylase

600IU

Lipase

500IU

Cellulase

300IU

Chất mang (Lactose) vừa đủ

1kg

Công ty TNHH Nông Giang

ĐC: 227A Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0838955205

275

M-6

Bacillus subtilis

≥108cfu/g

Phân hủy mùn bã hữu cơ, làm sạch môi trường nước và khử mùi hôi thối dưới đáy ao. Cung cấp thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi tôm, cá.

Bacillus licheniformis

≥108cfu/g

Bacillus megaterium

≥108cfu/g

Lactobacillus acidophilus

≥108cfu/g

Saccharomyces cerevisiae

≥106cfu/g

Công ty TNHH TM SX Thuốc thú y thủy sản Việt Mỹ

ĐC: 647/1 QL 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức , Tp. Hồ Chí Minh  

ĐT: 08. 22177247          

276

OXYGEN

Sodium carbonate peroxyhydrate

90-99%

Cung cấp Oxy hòa tan tức thời cho ao nuôi tôm cá. Cấp cứu tôm cá nổi đầu do thiếu Oxy.

Moisture

1-10%

277

VM-KILL ALGAE-80

Copper as elemental

80.000mg

Diệt tảo trong nước ao nuôi tôm cá

Tá dược vừa đủ

1lít

278

VM-BIOZEO

Lactobacillus acidophillus

1,5x109cfu/kg

Cải tạo nền đáy ao, phân hủy chất thải, cặn bã, thức ăn thừa, hấp thu khí độc NH3 có trong ao nuôi.

Bacillus subtilis

1,5 x109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,5x109cfu/kg

Aspergillus oryzae

1,5x109cfu/kg

Protease

100UI

Amylase

80.000UI

Pectinase

400UI

Beta-Glucanase

40UI

Bột Zeolite vừa đủ

1kg

279

VM-BIOCACBON

Lactobacillus acidophillus

1,5x109cfu/kg

Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi

Bacillus subtilis

1,5x109cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

1,5x109cfu/kg

Aspergillus oryzae

1,5x109cfu/kg

Protease

100UI

Amylase

80.000UI

Pectinase

400UI

Beta-Glucanase

40UI

Than hoạt tính vừa đủ

1kg

280

VM-XIDE

Glutaraldehyde

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm, cá. Sát trùng bể nuôi, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản

Benzalkonium Chloride

15%

Tá dược vừa đủ

1lít

281

PROBIOTIC 999

Lactobacillus acidophilus

9x1010cfu/kg

Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi

Nitrobacter

5x1010cfu/kg

Nitrosomonas

2x1010cfu/kg

Saccharomyces cerevisiae

5x1010cfu/kg

Bacillus subtilis

2x109cfu/kg

Bacillus licheniformis

1x109cfu/kg

Các Enzyme phân hủy chất thải hữu cơ: Protease, Hemi cellulase, Amylase, Pectinase, Beta-glucanase

 

Dextrose vừa đủ

1 kg

282

BKC 80

Benzalkonium Chloride

80%

Khử trùng nguồn nước ao nuôi tôm cá, tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

283

IODINE 200

1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, lodine complex

20%

Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. Sát trùng dụng cụ, bể nuôi.

Tá dược vừa đủ

1lít

284

BIOYUCCA

Saponin (chất chiết xuất từ Yucca schidigera)

10%

Hấp thụ khí độc NH3.

Bột dextrose vừa đủ

1kg

285

VM – pH 7585

2-OH propan-1,2,3- Tricarboxylic (acid citric)

90-99%

Làm giảm pH nước ao nuôi tôm cá.

Tá dược vừa đủ

1lít

286

PROTEC 500

1,5 Pentanedial

500g

Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm cá

Tá dược vừa đủ

1lít

287

BIO-ALGAE

CaCO3

2.700mg

Gây màu nước ao nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.

CuSO4

31.500mg

CoSO4

125mg

FeSO4

22mg