Thông tư 37/2019/TT-BGTVT

Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG TƯ

CÔNG B VÙNG NƯỚC CNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TNH QUẢNG NGÃI VÀ KHU VC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUNG NGÃI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Căn cứ Nghị định s 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 ca Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về qun lý hoạt động hàng hi;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng V Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti ban hành Thông tư công b vùng nước cảng biển thuộc địa phận tnh Qung Ngãi và khu vực qun lý của Cảng vụ Hàng hi Qung Ngãi.

Điều 1. Công bố vùng nước cảng bin thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi thuộc địa phận tnh Quảng Ngãi bao gồm các vùng nước sau:

1. Vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Dung Quất.

2. Vùng nước cảng biển Qung Ngãi tại khu vực Sa Kỳ.

3. Vùng nước cng biển Quảng Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn.

Điều 2. Phạm vi vùng nước các cảng bin thuộc địa phận tnh Qung Ngãi

Phạm vi vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi tính theo mực nước thủy triều lớn nhất được quy định cụ thể như sau:

1. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Dung Quất:

a) Ranh gii về phía biển: được giới hạn bi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, DQ5 và DQ6, có vị trí tọa độ sau đây:

DQ1: 15°23’50.0”N, 108°144’30.0”E;

DQ2: 15°2700.0”N, 108°43’30.0”E;

DQ3: 15°29’56.3”N, 108°43’30.0”E;

DQ4: 15°29’56.3”N, 108°5506.5”E;

DQ5: 15°2102.6”N, 108°5506.5”E;

DQ6: 15°2102.6”N, 108°5513.5”E; (mũi Phước Thiện).

b) Ranh giới về phía đt liền: từ điểm DQ1 chạy dọc theo bờ biển về phía Đông Nam qua ca sông Trà Bồng chạy tiếp đến điểm DQ6 (mũi Phước Thiện).

2. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Sa Kỳ:

a) Ranh giới về phía biên: được giới hạn bi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm SK1, SK2, SK3 và SK4, có vị trí tọa độ sau đây:

SK1: 15°12’37.0N, 108°5541.0”E;

SK2: 15°12’32.0N, 108°56’13.0”E;

SK3: 15°11’33.0N, 108°56’13.0”E;

SK4: 15°12’04.5”N, 108°55’08.0”E.

b) Ranh giới về phía đất liền: từ hai điểm SK1 và SK4 chạy dọc theo bbiển về phía cửa sông Sa Kỳ đến đường thẳng ct ngang sông Sa Kỳ, nối hai điểm SK5 và SK6, có vị trí tọa độ sau đây:

SK5: 15°1300.0”N, 108°54’42.0” E;

SK6: 15°1303.0”N, 108°54’47.0” E.

3. Phạm vi vùng nước cng biển Quảng Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn:

a) Ranh giới về phía biển: được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm LS1, LS2, LS3 và LS4 có vị trí tọa độ sau đây:

LS1: 12229”N, 109°06’07”E;

LS2: 12032”N; 109°05’35”E.

LS3: 12010”N; 109°07’06”E;

LS4: 15°2224N; 109°0743E;

b) Ranh giới vphía đất liền: từ đim LS1 chạy dọc theo bbiển về phía Tây Đông đến điểm LS4.

4. Ranh giới vùng nước cng biển quy định tại Thông tư này được xác định trên Hải đồ sVN50023, VN50024, VN30014 do Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải min Bắc, Tng Công ty Bo đm an toàn hàng hải miền Bắc xuất bản năm 2015. Tọa độ các điểm quy định trong Thông tư này được áp dụng theo Hệ tọa độ WGS-84 và được chuyển đổi sang Hệ tọa độ VN-2000 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Vùng đón trả hoa tiêu, vùng kim dịch, khu neo đậu, khu chuyển ti, khu tránh bão, khu nước, vùng nưc có liên quan khác

Cục trưng Cục Hàng hi Việt Nam tổ chức công bvùng đón trả hoa tiêu, vùng kim dịch, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão cho tàu thuyền vào, rời cng bin Qung Ngãi và khu nước, vùng nước khác theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm ca Cng vụ Hàng hi Qung Ngãi

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định ca Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các quy định có liên quan của pháp luật đối với hoạt động hàng hải tại cng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tnh Qung Ngãi.

2. Căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mn nước, trọng ti của tàu thuyền và tính chất hàng hóa, chđịnh vị trí cụ th cho tàu thuyền đón tr hoa tiêu, kim dịch, neo đậu, chuyn tải và tránh bão trong vùng nước theo quy định, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Điều 5. Trách nhiệm qun lý nhà nước v hàng hi trong vùng biển thuộc địa phận tnh Quảng Ngãi

Ngoài phạm vi vùng nước quy định tại Điều 2 của Thông tư này, Cảng vụ Hàng hải Qung Ngãi có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn hàng hi, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại vùng bin thuộc địa phận tnh Qung Ngãi.

Điều 6. Hiệu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti vviệc công bvùng nước cảng bin thuộc địa phận tnh Qung Ngãi và khu vực qun lý của Cảng vụ Hàng hi Qung Ngãi.

Điu 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tnh Qung Ngãi, Giám đc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Th trưng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 7;
- Bộ trưng Bộ GTVT;
- n phòng Chính ph;
- Các Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc TW;
- Các Th
trưng B GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bn QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- C
ổng Thông tin điện t Bộ GTVT;
- B
áo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC

CHUYỂN ĐI HỆ TỌA ĐỘ CÁC VỊ TRÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2019/TT-BGTVT ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Dung Quất gồm các vị trí có tọa độ như sau:

Điểm

H ta độ WGS-84

H ta đ VN 2000

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

DQ1

15°23’50.0

108°4430.0

15°23’53.7”

108°44’23.5”

DQ2

15°2700.0

108°43’30.0

15°2703.7”

108°43’23.4

DQ3

15°29’56.3”

108°43’30.0

15°3000.0

108°43’23.4

DQ4

15°29’56.3”

108°55’06.5”

15°3000.0

108°5500.0

DQ5

15°2102.6”

108°55’06.5”

15°2106.3

108°5500.0

DQ6

15°2102.6”

108°52’13.5”

15°2106.3

108°5207.0

2. Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Ngãi tại khu vực Sa Kỳ gồm các vị trí có tọa độ như sau:

Điểm

Hệ tọa độ WGS-84

Hê ta đ VN 2000

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

SK1

15°1237.0

108°55’41.0

15°1240.7”

108°5534.5”

SK2

15°1232.0

108°56’13.0

15°1235.7”

108°5606.5

SK3

15°1133.0”

108°56’13.0

15°1136.7

108°5606.5

SK4

15°1204.5”

108°55’08.0”

15°1208.2

108°5501.5

SK5

15°1300.0”

108°54’42.0”

15°1303.7

108°5435.5

SK6

15°1303.0”

108°54’47.0”

15°1306.7

108°5440.5

3. Phạm vi vùng nước cảng bin Quảng Ngãi tại khu vực đảo Lý Sơn gồm các vị trí có tọa độ như sau:

Điểm

Hệ tọa độ WGS-84

Hê ta đ VN 2000

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

LS1

15°2229”

109°06’07”

15°2232.7”

109°0600.5”

LS2

15°2032”

109°05’35”

15°2035.7”

109°0528.5”

LS3

15°2010”

109°07’06”

15°2013.7”

109°0659.5”

LS4

15°2224”

109°07’43”

15°2227.7”

109°0736.5”

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2019/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu37/2019/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2019
Ngày hiệu lực01/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcChưa có hiệu lực
Cập nhật5 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2019/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu37/2019/TT-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýNguyễn Văn Công
       Ngày ban hành03/10/2019
       Ngày hiệu lực01/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcChưa có hiệu lực
       Cập nhật5 ngày trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 37/2019/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

           • 03/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực