Thông tư 37/2022/TT-BTC

Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC kinh phí điều tra thống kê

Nội dung toàn văn Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC kinh phí điều tra thống kê


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2022/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 9 ĐIỀU 3 VÀ MẪU SỐ 01 KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 109/2016/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia như sau:

“a) Nghiệm thu, kiểm tra, đánh mã số, làm sạch và hoàn thiện phiếu điều tra thống kê: Thực hiện khoán tiền công trên cơ sở tiền thù lao thuê điều tra viên thống kê thu thập số liệu; mức khoán cụ thể tùy theo tính chất phức tạp của phiếu điều tra thống kê trong các cuộc điều tra thống kê, nhưng tối đa không quá 7% tiền công chi trả điều tra viên thống kê thu thập số liệu;

b) Chi xây dựng, nâng cấp, mở rộng phần mềm phục vụ công tác điều tra thống kê (nếu cần thiết); chi nhập dữ liệu từ phiếu điều tra (phiếu giấy), chi kiểm tra hiệu đính, tổng hợp dữ liệu để tạo lập cơ sở dữ liệu; chi duy trì trang thông tin điện tử; chi xuất bản các sản phẩm điện tử về kết quả điều tra thống kê; Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản; các văn bản hiện hành về chi ứng dụng công nghệ thông tin và các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì điều tra chịu trách nhiệm trong việc quyết định mức chi cụ thể tối đa không vượt quá quy định tại các văn bản nêu trên, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nguồn kinh phí được giao để thực hiện công tác điều tra thống kê.”.

2. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01 về Bảng kê chi trả thù lao cho điều tra viên kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 8 năm 2022.

2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN (  bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

 

ĐƠN VỊ: ........................

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI THÙ LAO ĐIỀU TRA VIÊN

Tên cuộc điều tra thống kê/Tổng điều tra thống kê:

Từ ngày ... tháng... năm ... đến ngày ... tháng... năm ..

Đơn vị: đồng

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số Chứng minh thư/CCCD

Mã số thuế (nếu có)

Khối lượng công việc được nghiệm thu (phiếu)

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

Đ

1

2

3

4

5

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tiền đề nghị chi: ..............................      Tổng số tiền (Viết bằng chữ: .........................)

(Kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công việc)

 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
 

 
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
 

.... ngày.... tháng.... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
DUYỆT THANH TOÁN SỐ TIỀN

(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Ghi chú: Bảng kê này được áp dụng cho cả giám sát viên thuê ngoài.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2022/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu37/2022/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2022/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC kinh phí điều tra thống kê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC kinh phí điều tra thống kê
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu37/2022/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVõ Thành Hưng
        Ngày ban hành22/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC kinh phí điều tra thống kê

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC kinh phí điều tra thống kê

              • 22/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực