Thông tư 38/2009/TT-BTTTT

Thông tư 38/2009/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BTTTT về định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư 38/2009/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích đã được thay thế bởi Quyết định 933/QĐ-BTTTT 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm quản lý nhà nước Bộ Thông tin Truyền thông và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 38/2009/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích


BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2009/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 23/2009/TT-BTTTT NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010;
Căn cứ Thông tư số 67/2006/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 2.3 và khoản 2.4 vào phần II, Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích như sau:

2.3. Thủ tục để cá nhân, hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích của Nhà nước

a) Cá nhân, hộ gia đình sử dụng dịch vụ điện thoại cố định, internet hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích của Nhà nước

- Hộ gia đình là chủ thể xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Sổ hộ khẩu riêng, có địa chỉ cư trú cụ thể.

- Cá nhân được hưởng hỗ trợ phát triển, duy trì sử dụng dịch vụ viễn thông công ích trong vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là những người riêng lẻ đã có hộ khẩu thường trú ở một địa phương (phường, xã, thị trấn) nhưng đến công tác, làm ăn sinh sống tại một xã, phường, thị trấn khác (không thuộc xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).

b) Thủ tục để cá nhân, hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích của Nhà nước

- Bản sao Hộ khẩu (đối với hộ gia đình) hoặc giấy đăng ký tạm trú (đối với cá nhân) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc của Phòng Công chứng.

- Hợp đồng phát triển thuê bao với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông công ích ghi rõ ngày, tháng, năm ký hợp đồng và thể hiện đầy đủ họ tên chủ hộ, số sổ hộ khẩu, số chứng minh thư của chủ hộ, địa chỉ cư trú của hộ (đối với hộ gia đình); họ tên, số chứng minh thư, địa chỉ tạm trú của cá nhân (đối với cá nhân). Trong Hợp đồng phát triển thuê bao hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, chủ hộ (đối với hộ gia đình) và cá nhân có tên trong giấy đăng ký tạm trú (đối với cá nhân) là người đại diện ký hợp đồng.

2.4. Thủ tục thông báo kinh phí hỗ trợ cho chủ thuê bao được hưởng chính sách hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích

Để chủ thuê bao biết được số kinh phí được Nhà nước hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, doanh nghiệp phải thể hiện các nội dung sau trên thông báo (hoặc bảng kê) thu cước đối với chủ thuê bao:

a) Đối với kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho chủ thuê bao phát triển mới, trừ vào cước sử dụng dịch vụ, thông báo thành dòng riêng như sau:

“Số tiền Nhà nước hỗ trợ thiết bị đầu cuối (trừ vào cước sử dụng dịch vụ) kỳ này là …………đồng”.

b) Đối với kinh phí hỗ trợ cước duy trì thuê bao hàng tháng theo định mức của Nhà nước, thông báo thành dòng riêng như sau:

“Nhà nước hỗ trợ cước duy trì thuê bao là ……….. đồng”.

c) Đối với dịch vụ viễn thông công ích không chịu thuế giá trị gia tăng, thông báo thành dòng riêng như sau:

“Cước dịch vụ viễn thông công ích không chịu thuế giá trị gia tăng theo chính sách của Nhà nước là …….. đồng”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Viễn thông; Hội đồng quản lý, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông; Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông viễn thông công ích và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ để báo cáo;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Toà án NDTC;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ TTTTT: Vụ PC, Thanh tra Bộ, Cục QLCL CNTT và TT, Trung tâm Thông tin, Báo BĐVN;
- TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2009/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu38/2009/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2009
Ngày hiệu lực01/02/2010
Ngày công báo26/01/2010
Số công báoTừ số 51 đến số 52
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2009/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 38/2009/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 38/2009/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu38/2009/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýTrần Đức Lai
       Ngày ban hành14/12/2009
       Ngày hiệu lực01/02/2010
       Ngày công báo26/01/2010
       Số công báoTừ số 51 đến số 52
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/07/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 38/2009/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 38/2009/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BTTTT định mức hỗ trợ duy trì phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích