Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH

Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề cho nghề thuộc nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Máy tính và công nghệ thông tin - Dịch vụ vận tải - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH chương trình khung trình độ trung cấp đã được thay thế bởi Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH chương trình khung trình độ trung cấp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/2011/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO MỘT SỐ NGHỀ THUỘC CÁC NHÓM NGHỀ: SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN - CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT - MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - DỊCH VỤ VẬN TẢI - KHÁCH SẠN, DU LỊCH, THỂ THAO VÀ DỊCH VỤ CÁ NHÂN

Căn cứ Luật Dạy nghề, ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;

Căn cứ kết quả thẩm định của các Hội đồng thẩm định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: May thời trang; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí; Điện tàu thuỷ; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Điện dân dụng; Điều khiển tàu biển; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị nhà hàng (CĐN) - Nghiệp vụ nhà hàng (TCN);

Xét đề nghị của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề trên như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng nghề để áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề được quy định tại Thông tư này;

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ May thời trang” (Phụ lục 1).

2. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Điện công nghiệp” (Phụ lục 2).

3. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí” (Phụ lục 3).

4. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Điện tàu thuỷ” (Phụ lục 4).

5. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Lập trình máy tính” (Phụ lục 5).

6. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính” (Phụ lục 6).

7. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Quản trị cơ sở dữ liệu” (Phụ lục 7).

8. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Điện dân dụng” (Phụ lục 8).

9. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Điều khiển tàu biển” (Phụ lục 9).

10. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “ Quản trị nhà hàng trình độ cao đẳng nghề - Nghiệp vụ nhà hàng trình độ trung cấp nghề ” (Phụ lục 10).

Điều 3. Trách nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề:

Căn cứ quy định tại Thông tư này, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2012, thay thế các Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số: 21/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 03 năm 2008, 33/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2008, 50/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 5 năm 2008, 39/2008/QĐ- BLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2008, 55/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2008, 41/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2008, 42/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2008, 31/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 4 năm 2008, 44/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16 tháng 4 năm 2008, 20/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 03 năm 2008.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề và trình độ cao đẳng nghề cho các nghề được quy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các
Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung uơng của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo Website Chính phủ (2 b);
- Lưu Vụ Pháp chế, VP, TCDN (20 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2011/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu38/2011/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2011
Ngày hiệu lực04/02/2012
Ngày công báo02/01/2012
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2019
Cập nhật2 tháng trước
(10/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2011/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH chương trình khung trình độ trung cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH chương trình khung trình độ trung cấp
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu38/2011/TT-BLĐTBXH
      Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
      Người kýNguyễn Ngọc Phi
      Ngày ban hành21/12/2011
      Ngày hiệu lực04/02/2012
      Ngày công báo02/01/2012
      Số công báoTừ số 11 đến số 12
      Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2019
      Cập nhật2 tháng trước
      (10/07/2019)

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH chương trình khung trình độ trung cấp

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 38/2011/TT-BLĐTBXH chương trình khung trình độ trung cấp