Thông tư 38/2013/TT-BTC

Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đã được thay thế bởi Thông tư 164/2013/TT-BTC Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi hàng chịu thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BTC Ngày 04/4/2013 của Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

39.03

Polyme từ styren, dạng nguyên sinh.

 

 

- Polystyren:

 

3903.11

- - Loại giãn nở được:

 

3903.11.10

- - - Dạng hạt

5

3903.11.90

- - - Dạng khác

5

3903.19

- - Loại khác:

 

3903.19.10

- - - Dạng phân tán

5

 

- - - Dạng hạt:

 

3903.19.21

- - - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS)

5

3903.19.29

- - - - Loại khác

5

 

- - - Loại khác:

 

3903.19.91

- - - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS)

5

3903.19.99

- - - - Loại khác

5

3903.20

- Copolyme styren-acrylonitril (SAN):

 

3903.20.40

- - Dạng phân tán trong môi trường nước

10

3903.20.50

- - Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước

5

3903.20.90

- - Loại khác

5

3903.30

- Copolyme acrylonitril-butadien-styren (ABS):

 

3903.30.40

- - Dạng phân tán trong môi trường nước

8

3903.30.50

- - Dạng phân tán trong môi trường không chứa nước

5

3903.30.60

- - Dạng hạt

3

3903.30.90

- - Loại khác

5

3903.90

- Loại khác:

 

3903.90.30

- - Dạng phân tán

5

 

- - Loại khác:

 

3903.90.91

- - - Polystyren loại chịu tác động cao (HIPS)

5

3903.90.99

- - - Loại khác

5

 

 

 

54.02

Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex.

 

 

- Sợi có độ bền cao làm từ ni lông hoặc các polyamit khác:

 

5402.11.00

- - Từ các aramit

0

5402.19.00

- - Loại khác

0

5402.20.00

- Sợi có độ bền cao từ polyeste

0

 

- Sợi dún:

 

5402.31.00

- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 50 tex

0

5402.32.00

- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi sợi đơn trên 50 tex

0

5402.33.00

- - Từ các polyeste

0

5402.34.00

- - Từ polypropylen

0

5402.39.00

- - Loại khác

0

 

- Sợi khác, đơn, không xoắn hoặc xoắn không quá 50 vòng xoắn trên mét:

 

5402.44.00

- - Từ nhựa đàn hồi

3

5402.45.00

- - Loại khác, từ ni lông hoặc từ các polyamit khác

0

5402.46.00

- - Loại khác, từ các polyeste, được định hướng một phần

0

5402.47.00

- - Loại khác, từ các polyeste

0

5402.48.00

- - Loại khác, từ polypropylen

0

5402.49.00

- - Loại khác

0

 

- Sợi khác, đơn, xoắn trên 50 vòng xoắn trên mét:

 

5402.51.00

- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác

0

5402.52.00

- - Từ polyeste

0

5402.59

- - Loại khác:

 

5402.59.10

- - - Từ polypropylene

0

5402.59.90

- - - Loại khác

0

 

- Sợi khác, sợi xe (folded) hoặc sợi cáp:

 

5402.61.00

- - Từ ni lông hoặc các polyamit khác

0

5402.62.00

- - Từ polyeste

0

5402.69

- - Loại khác:

 

5402.69.10

- - - Từ polypropylene

0

5402.69.90

- - - Loại khác

0

 

 

 

59.02

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ ni lông hoặc các polyamit khác, các polyeste hoặc tơ nhân tạo vitcô.

 

5902.10

- Từ ni lông hoặc các polyamit khác:

 

 

- - Vải tráng cao su làm mép lốp:

 

5902.10.11

- - - Từ sợi ni lông 6 (Nylon-6)

3

5902.10.19

- - - Loại khác

5

 

- - Loại khác:

 

5902.10.91

- - - Từ sợi ni lông 6 (Nylon-6)

7

5902.10.99

- - - Loại khác

5

5902.20

- Từ polyeste:

 

5902.20.20

- - Vải tráng cao su làm mép lốp

0

 

- - Loại khác:

 

5902.20.91

- - - Chứa bông

0

5902.20.99

- - - Loại khác

3

5902.90

- Loại khác:

 

5902.90.10

- - Vải tráng cao su làm mép lốp

0

5902.90.90

- - Loại khác

0

 

 

 

72.17

Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.

 

7217.10

- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng:

 

7217.10.10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

15

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

 

7217.10.22

- - - Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

0

7217.10.29

- - - Loại khác

10

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

 

7217.10.31

- - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

0

7217.10.39

- - - Loại khác

5

7217.20

- Được mạ hoặc tráng kẽm:

 

7217.20.10

- - Chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

10

7217.20.20

- - Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng

5

 

- - Chứa hàm lượng carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng:

 

7217.20.91

- - - Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR)

0

7217.20.99

- - - Loại khác

5

7217.30

- Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác:

 

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:

 

7217.30.11

- - - Mạ hoặc tráng thiếc

10

7217.30.19

- - - Loại khác

10

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

 

7217.30.21

- - - Mạ hoặc tráng thiếc

5

7217.30.29

- - - Loại khác

5

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

 

7217.30.31

- - - Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh)

3

7217.30.32

- - - Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc

5

7217.30.39

- - - Loại khác

5

7217.90

- Loại khác:

 

7217.90.10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

10

7217.90.90

- - Loại khác

5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2013/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu38/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2013
Ngày hiệu lực19/05/2013
Ngày công báo27/04/2013
Số công báoTừ số 223 đến số 224
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2013/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu38/2013/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýVũ Thị Mai
     Ngày ban hành04/04/2013
     Ngày hiệu lực19/05/2013
     Ngày công báo27/04/2013
     Số công báoTừ số 223 đến số 224
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 38/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi